Zásady ochrany osobných údajov - Newsletter

Dátum poslednej revízie Zásad ochrany osobných údajov: apríl 2022.

 

Nižšie uvedené Zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako Správcovia údajov [v týchto Zásadách ochrany osobných údajov označení ako Prevádzkovatelia] (ďalej definovaní nižšie) zhromažďujú a spracúvajú vaše osobné údaje v súvislosti s poskytovaním nášho personalizovaného newslettera (ďalej ako „Newsletter“).

 

Zásady ochrany osobných údajov popisujú:

1 / Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

2 / Zhromažďovanie osobných údajov

3 / Podrobnosti o spracovaní osobných údajov

4 / Prenos a zdieľanie osobných údajov

5 / Bezpečnosť osobných údajov

6 / Spracovanie údajov v EHP a mimo EHP

7 / Vaše práva v postavení dotknutej osoby

8 / Prenos údajov v prípade zmeny vlastníctva

9 / Aktualizácia Zásad ochrany osobných údajov

 

 

1/ Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ na miestnej úrovni : AUPARK a. s.

So sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 47 240 377

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5586/B

Prevádzkovateľ na miestnej úrovni spracúva vaše osobné údaje v kontexte uvedenom nižšie.

 

Prevádzkovateľ na úrovni skupiny :

Unibail Management S.A.S.

Akciová spoločnosť s kapitálom 20 000 000€                                                                                                  

So sídlom 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paríž, Francúzsko

Zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 414 878 389

 

AUPARK a.s. a Unibail Management S.A.S Data Privacy Team (vrátane DPO) je možné kontakovať prostredníctvom e-mailu data@aupark-bratislava.sk alebo poštou na adrese Einsteinova 18, 851 01 Bratislava.

Prevádzkovateľ na úrovni skupiny spracúva vaše osobné údaje pre účely Prevádzkovateľa na lokálnej úrovni s cieľom zabezpečenia kontroly na úrovni skupiny.

Niektoré z úloh môžu byť špecificky pridelené buď Prevádzkovateľovi na lokálnej úrovni alebo Prevádzkovateľovi na úrovni skupiny nasledovne:

Úloha Prevádzkovateľa na miestnej úrovni:

Prevádzkovateľ na miestnej úrovni spracúva vaše osobné údaje za účelom zasielania Newslettera.

Úloha Prevádzkovateľa na úrovni skupiny:

Prevádzkovateľ na úrovni skupiny uzavrel s poskytovateľmi služieb viacero zmlúv o spracovaní osobných údajov a o poskytovaní služieb za účelom technického zabezpečenia prihlásenia sa na odber Newslettera nákupného centra.

Prevádzkovateľ na úrovni skupiny spracuje vaše osobné údaje za účelom:

- Spravovania vašej registrácie do Newslettera

- Definovania personalizovaných ponúk a udalostí, o ktoré by ste mohli mať záujem, a ktoré budú súčasťou Newslettera

Prevádzkovateľ na lokálnej úrovni a Prevádzkovateľ na úrovni skupiny vystupujú spoločne a budú ďalej uvádzaní ako Prevádzkovatelia, “my”, “nás” alebo “náš”.

 

2/ Zhromažďovanie osobných údajov

2.1. Vaše osobné údaje zhromažďujeme viacerými odlišnými spôsobmi:

- Pri prihlásení na odber: keď vyplníte formulár na odber Newslettera

- Po prihlásení na odber: ak sa rozhodnete s nami zdieľať ďalšie informácie. Tieto dodatočné

   informácie sú použité na personalizovanú komunikáciu

Podrobnosti ohľadom rôznych spôsobov zhromažďovania sú uvedené v časti (Zahrnuté osobné údaje) v tabuľke uvedenej v článku 3 nižšie. Vezmite prosím na vedomie, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. Údaje, ktoré sú pri vyplňovaní registračného formulára označené hviezdičkou, sú však povinné. Pokiaľ tieto povinné údaje neposkytnete, nebudete môcť využívať Newsletter.

 

2.2 Osobné údaje zhromažďujeme nepriamo z vášho používania Newslettera:

Keď otvoríte Newsletter, alebo keď neotvoríte Newsletter.

 

3/ Podrobnosti o spracovaní osobných údajov

 

3.1 - V nasledujúcej tabuľke nájdete všetky informácie týkajúce sa  :

 • Spracovania vašich osobných údajov (Špecifické účely)
 • Podrobností ohľadom osobných údajov (Zahrnuté osobné údaje)
 • Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje (Právny základ)
 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje (Doba uchovávania)
 • Aké práva môžete uplatniť v postavení dotknutej osoby (Práva)

 

Špecifické účely

Zahrnuté osobné údaje

Právny základ

Doba uchovávania

Práva

Dostupné práva závisia od právneho základu.

Poskytnutie nášho personalizovaného Newsletteru

Poskytnuté priamo vami:Povinné : Meno, E-mail, oslovenie

 

Nepovinné: všetky informácie, ktoré nám môžete poskytnúť.

 

Na ktoré informácie sa môžeme pýtať?

Ø Identifikačné údaje (dátum narodenia, priezviska a PSČ)

Ø Záujmy (napr: šport, móda, etc.)

 

Poskytnuté nepriamo od vás: Skutočnosť, že ste otvorili alebo neotvorili náš Newsletter

 

Poskytnuté treťou stranou: N/A

Článok 6 ods. 1 nariadenia GDPR a

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo používania Služieb

Prístup

 

Oprava

 

Vymazanie

 

Obmedzenie spracowania

 

Námietka voči spracovaniu

 

Prenos

 

Odvolanie súhlasu

Odpovede na žiadosti týkajúce sa osobných údajov

Priamo poskytnuté vami :

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, kópia občianskeho preukazu, ak existuje

 

Poskytnuté treťou stranou :

N/A

Zákonná povinnosť

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Občiansky rok prijatia plus 5 rokov

 

Ak sa vyžaduje váš občiansky preukaz, bude okamžite po kontrole vašej totožnosti vymazaný.

Prístup

 

Oprava

 

Obmedzenie spracovania

Vznik, výkon alebo obrana právnych nárokov

(napríklad ak orgán činný v trestnom konaní alebo regulačný orgán vyšetruje trestný čin alebo udalosť)

Relevantné osobné údaje súvisiace s reklamáciou alebo sporom

Oprávnený záujem prevádzkovateľa na zabezpečenie jeho obrany;

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Zákonná lehota v závislosti od typu žaloby / sporu

Prístup

 

Oprava

 

Obmedzenie spracovania

 

 

4/ Prenos a zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s:

 • S našimi súčasnými poskytovateľmi služieb zo zoznamu v Prílohe 1, uvedenom nižšie. Zoznam je pravidelne aktualizovaný a obsahuje názvy spoločností, adresy sídiel spoločností, účel spracovaia poskytovateľa služieb..
 • akýmkoľvek príslušným orgánom alebo právnym subjektom, ktorý reaguje na právne alebo regulačné požiadavky, súdne príkazy, predvolanie na súdne konanie alebo súdny proces, ak je to potrebné na dodržanie platných zákonov;
 • akýmkoľvek nadobúdateľom, ak sa osobné údaje prenášajú v rámci predaja alebo iného prevodu celého alebo časti nášho majetku na inú spoločnosť
 • s našimi poisťovateľmi, právnikmi, inými poradcami a súdmi pri vymáhaní pohľadávok a / alebo obrane nášho postavenia;

 

5/ Bezpečnosť osobných údajov

Bezpečnosť všetkých osobných údajov, ktoré uchovávame, berieme veľmi vážne a zaväzujeme sa ich chrániť. Implementovali sme preto všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia a v súvislosti s tým, vybrali našich poskytovateľov.

S každým poskytovateľom služieb uvedeným v Prílohe 1 sme uzavreli dohody o spracovaní údajov a preverili

ich všeobecné technické a organizačné opatrenia. Poskytovatelia služieb sú oprávnení pristupovať k údajom iba ako spracovatelia v súlade s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov, iba v našom mene a podľa našich pokynov.

Avšak, nemôžeme vylúčiť všetky riziká spojené s používaním Internetu, preto vyzývame našich zákazníkov, aby zostali pri používaní internetových služieb obozretní.

 

6/ Spracovanie osobných údajov v EHO a mimo EHP

Používame externých poskytovateľov služieb, ktorí nám pomáhajú zabezpečovať Služby a spracúvať vaše osobné údaje v našom mene. Na týchto poskytovateľov služieb tretích strán sa budú vždy vzťahovať povinnosti týkajúce sa bezpečnosti a dôvernosti v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými zákonmi.

Upozorňujeme, že niektorí poskytovatelia služieb tretích strán sa nachádzajú mimo EHP (Európsky hospodársky priestor), a preto môžu pristupovať a spracovávať vaše osobné údaje z krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany údajov. V prípade prenosu údajov mimo EHP vstupujeme do modelových doložiek prijatých Európskou komisiou, aby sme zaistili, že pri pristupovaní a spracúvaní budú mať vaše osobné údaje primeranú úroveň ochrany. Naši spracovatelia sa tiež môžu riadiť Záväznými firemnými pravidlami.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte e-mailom na adrese uvedenej v článku 7.5 nižšie.

Informácie ohľadom modelových doložiek môžete nájsť na:( https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en)

Informácie ohľadom Záväzných firemných pravidiel môžete nájsť tu: (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en)

 

7/ Vaše práva v postavení dotknutej osoby

 

7.1 Podľa všetkých platných zákonov a v súlade s ustanoveniami tabuľky v článku 3.1 vyššie (stĺpec „Práva“) máte právo *  :

 • Prístupu k vašim osobným údajom: poskytneme vám podrobné informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sa spracúvajú.
 • vykonať opravu vašich osobných údajov: ak sú osobné údaje, ktoré spracúvame, nepresné ;
 • vykonať vymazanie vašich osobných údajov: ak máte záujem, aby sme vymazali niektoré alebo všetky vaše osobné údaje ;
 • Vzniesť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov: ak chcete, aby sme zastavili spracúvanie vašich osobných údajov, kým nepreukážeme závažné legitímne dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pre ustanovenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
 • získať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak namietate presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracúvať vaše osobné údaje, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na minimum (ukladanie) a prípadne ich spracujeme iba na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo v prípade potreby na ochranu inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z iného obmedzeného dôvodu v spulade s platnými zákonmi
 • prijímať vaše osobné údaje v štruktúrovanom a štandardnom formáte alebo požiadať o prenos týchto informácií inému správcovi (prenositeľnosť)

Upozorňujeme, že dostupné práva závisia od právneho základu spracovania. Pozrite si ustanovenia tabuľky v článku 3.1 vyššie (stĺpec „Práva), kde nájdete práva, ktoré môžete uplatniť pri činnosti spracovania údajov.

 

7.2  Odvolanie vášho súhlasu / súhlasov

Ak je právnym základom spracúvania váš súhlas, ako je uvedené v tabuľke uvedenej v článku 3.1 vyššie (stĺpec „Právny základ“), môžete kedykoľvek daný súhlas (-y) odvolať bez akéhokoľvek dôvodu.

Ak sa tak rozhodnete, na základe tohto súhlasu zastavíme akékoľvek ďalšie spracovanie údajov. Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania, ktoré sa vykoná za predpokladu, že ste už svoj súhlas predtým poskytli.

V prípade, že si želáte odvolať súhlas súvisiaci s prijímaním Newsletteru:

 > kliknúť na odkaz odhlásenia, ktorý je k dispozícii v každej z e-mailových komunikácií

alebo

> môžete zaslať e-mail podľa údajov uvedených nižšie v sekcii 7.5 Uplatnenie vašich práv

 

7.3 Uplatnenie vašich práv

Ak si želáte uplatniť tieto práva a / alebo získať všetky príslušné informácie, kontaktujte nás na tejto adrese: prostredníctvom e-mailu data@aupark-bratislava.sk alebo poštou na adrese Einsteinova 18, 851 01 Bratislava.

Pre zabezpečenie efektívneho uplatňovania vašich práv upozorňujeme, že na vyššie uvedenú  e-mailovú adresu máte možnosť zaslať svoje otázky a požiadavky súvisiace:

 - so spracovaním údajov na oboch Prevádzkovateľov (Prevádzkovateľ na lokálnej úrovni a Prevádzkovateľ na úrovni skupiny).

Aby sme zabránili porušovaniu práv tretích strán, vyhradzujeme si právo v prípade oprávnených pochybností pristúpiť k predchádzajúcemu overeniu vašej totožnosti a požiadať vás o doklad totožnosti:

V prípade prijatia žiadosti odpovieme  najneskôr do 1 mesiaca od prijatia vašej žiadosti, avšak v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť vašej žiadosti si ponechávame právo predĺžiť túto lehotu o ďalšie 2 mesiace. Ak sa rozhodneme predĺžiť lehotu na vašu odpoveď, budeme vás o tejto skutočnosti informovať do 1 mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

 

7.4. Sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov

 

Máte právo predložiť sťažnosť týkajúcu sa našej činnosti spracúvania osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

8/ Prenos údajov v prípade zmeny vlastníctva

Ak sa Unibail-Rodamco Group zapojí do fúzie, akvizície, zrušenia alebo predaja nákupného centra, v ktorom ste registrovaný na odber Newslettera, vyhradzujeme si právo previesť vaše osobné údaje. Ak budú vaše údaje v dôsledku fúzie, akvizície, zrušenia alebo predaja nákupného centra prevedené na iný subjekt, táto skutočnosť vám bude oznámená.

 

9/ Aktualizácia Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžu byť revidované alebo aktualizované. Akákoľvek zmena Zásad ochrany osobných údajov nadobúda účinnosť okamihom zverejnenia na tejto webovej stránke. Ak si zmena vyžaduje oznam alebo súhlas, budete vopred informovaní o možnosti udelenia opätovného súhlasu.

 

Príloha 1 - Zoznam poskytovateľov služieb