Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky 2018

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky 2019

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky 2023

Prevádzkovateľ MDS UR P6, s. r. o.,  – preberá  Vzorový  prevádzkový poriadok podľa  § 19 ods. 7 zákona č.  251/2012 Z. z.

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy UR P6, s.r.o.

Technické podmienky miestnej distribučnej sústavy UR P6, s.r.o.

Rozhodnutie  Číslo: 0012/2023/E-TP 

Rozhodnutie  Číslo: 0227/2023/E

Cenové rozhodnutie 2024 č. 0355/2023/E

Cenník pre dodávku a distribúciu elektrickej energie 2023 platný od 1.1. 2023

Cenník pre dodávku a distribúciu elektrickej energie 2024 platný od 1.1. 2024

Rozhodnutie o tarifách za prístup do MDS

Používané triedy typových diagramov odberu

Tabuľka priemerných ročných spotrieb

Spôsob oznámenia, lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej inštancie

Poučenie o neoprávnenom odbere elektriny a sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok

Podmienky rezervácie distribučnej kapacity

Informácie o náhradnom spôsobe určenia množstva dodanej elektriny

Informácie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií

Informácie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov

Štandardy kvality 2016

Štandardy kvality 2017

Štandardy kvality 2018

Štandardy kvality 2019

Štandardy kvality 2022

Štandardy kvality 2023

Štandardy kvality za rok 2023, elektroenergetika distribúcia

Štandardy kvality za rok 2023, elektroenergetika dodávka

TDO-URP6 2019Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky 2020

Zásady ochrany osobných údajov

Informáacia o zmene zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.

Zmeny zákona o energetike č. 251/2012 – doplňujúce informácie

Poučenie koncového odberateľa elektriny o dodávke poslednej inštancie

Žiadosť o pripojenie lokálneho zdroja na výrobu elektriny

Havarijný plán

Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení

Reklamačný záznam odberateľ elektriny

Zmluva o prístupe zariadenia na výrobu elektriny /malý zdroj/ do miestnej distribučnej sústavy

Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

Vzorový prevádzkový poriadok pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ÚRSO)

 

Reklamačný formulár, kliknite tu (odkaz na google form)

 

Informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) Zákona č. 251/2012 Z.z. – Údaje pre reguláciu sieťových odvetví