Vyhlásenie o ochrane osobných údajov REZIDENTOV USA: Ak ste rezidentom Spojených štátov amerických, (U.S.), odkazujeme na U.S. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov dostupné tu.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov  REZIDENTOV INÝCH KRAJÍN NEŽ REZIDENTOV USA: Odkazujeme na Vyhlásenie o ochrane osobných údajov dostupné tu.  


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Dátum poslednej revízie tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov: 30.06 2023.


Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov objasňuje, ako Prevádzkovatelia údajov (definovaní nižšie) [na ktorých sa v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov odkazuje ako na Prevádzkovateľov údajov, my, nás alebo naše] získavajú a spracúvajú vaše osobné údaje v kontexte poskytovania nášho newsletteru a nášho Vernostného programu (vrátane prístupu do vášho Vernostného účtu v rámci Webovej stránky a App), spoločne ďalej ako „Služby“.

Zoberte prosím na vedomie, že konkrétne vyhlásenie o ochrane osobných údajov (vyhlásenia o ochrane osobných údajov) sa na vás môžu dodatočne vzťahovať, v závislosti na službách poskytovaných v Nákupnom centre, ktoré navštevujete a súvisiacom spracúvaní vašich osobných údajov. Takéto postupy vám budú riadne oznámené v prípade, že je to relevantné (napríklad, ohľadom riadenia kamerových systémov CCTV, WiFi alebo spätnej väzby od zákazníkov).  

V tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov sú uvedené nasledovné informácie:

1/ Kontaktné údaje Prevádzkovateľov

2/ Ako získavame vaše osobné údaje

3/ Podrobnosti o spracovaní vašich osobných údajov

4/ Ako zdieľame  vaše osobné údaje

5/ Ako zabezpečíme bezpečnosť vašich osobných údajov

6/ Kedy prevádzame vaše osobné údaje mimo EEA /Európsky hospodársky priestor/ a Spojené kráľovstvo

7/ Vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi

8/ Prenos údajov v prípade zmeny vlastníctva

9/ Spravovanie cookies a sledovachích Technologií

10/ Aktualizácia tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Definície

-        App: mobilná aplikácia Nákupných centier a Aplikácia „Westfield – App Shopping”

-        Vernostný účet: osobný účet, ktorý musí byť zriadený v súlade s Podmienkami  tak, aby bolo možné využivať výhody z Vernostného programu.

-        Vernostná karta: fyzická karta alebo virtuálna karta (dostupná v rámci vášho Vernostného účtu v App a/alebo na webovej stránke), na ktorej je uvedené vaše vernostné identifikačné číslo, a ktorá sa vyžaduje za účelom získavania benefitov z Našich ponúk alebo služieb.

 

-        Vernostný program: Náš vernostný program dostupný vo všetkých Nákupných centrách, ktoré sa nachádzajú v Európskej únii (EÚ) (s výnimkou Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Minto, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen tých, ktoré sa nachádzajú v Nemecku) a všetky Nákupné centrá, ktoré sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve (UK).

-        Preferované nákupné centrum (centrá): Nákupné centrum (centrá) podľa vášho výberu. Môžete pridať alebo odstrániť akékoľvek Nákupné centrum a to kedykoľvek, prostredníctvom vášho Vernostného účtu, podľa vlastného uváženia.

-        Nákupné centrá: Naše nákupné centrá sa nachádzajú v EÚ, v Spojenom kráľovstve a v USA. Úplný zoznam a súvisiace kontaktné údaje sú uvedené tu.

-        Webová stránka: webová stránka dostupná na adrese www.westfield.com a všetky subdomény.

 

1/ Kontaktné údaje Prevádzkovateľov

1.1 – Všeobecné zásady

 

Prevádzkovatelia údajov vašich osobných údajov, konajúci ako spoloční prevádzkovatelia údajov a ďalej v texte spoločne ako „Prevádzkovatelia údajov“ alebo „my“, sú:

 

-        Unibail Management, jednoduchá akciová spoločnosť s imaním vo výške 20 000 000 EUR, so sídlom na adrese 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paríž, zapísaná v obchodnom registri Paris Register pod číslom 414 878 389

 

(„Prevádzkovateľ na úrovni skupiny“); a

 

-        Miestny subjekt (alebo subjekty) zodpovedný za Preferované nákupné centrum (nákupné centrá) skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, ktoré ste si zvolili a a/alebo ktoré vydávajú newslettery, ktoré ste si vybrali ako tie, na odber ktorých ste sa prihlásili, podľa okolností,

 

(„Prevádzkovateľ(-lia) na miestnej úrovni“ tak ako je identifikované tu).

 

Zoberte prosím na vedomie, že keď sa rozhodnete rozšíriť váš benefit Vernostného programu o nové Preferované nákupné centrum a/alebo keď sa prihlásite k odberu dodatočného newsletteru, v prípade že toto nové Preferované nákupné centrum alebo newsletter prevádzkuje iný subjekt (subjekty) skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, príslušný miestny subjekt (subjekty) sa stanú Prevádzkovateľom (Prevádzkovateľmi) na miestnej úrovni a spracujú vaše osobné údaje v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov tak, aby vám mohli poskytovať Služby o ktoré ste požiadali.

 

Pre účely objasnenia, zoberte prosím na vedomie, že pokiaľ ste súčasťou Vernostného programu, vždy bude existovať Prevádzkovateľ na miestnej úrovni, pretože musí byť vybrané aspoň jedno Preferované nákupné centrum. Po registrácii do Vernostného programu to bude Prevádzkovateľ na miestnej úrovni z vašej krajiny registrácie a, podľa okolností, dodatočný Prevádzkovateľ na miestnej úrovni vášho Preferovaného nákupného centra.

 

Môžete kontaktovať Prevádzkovateľa na úrovni skupiny a Prevádzkovateľov na miestnej úrovni použitím kontaktných údajov uvedených v odseku 7.6 nižšie. 1.2 - Úlohy Prevádzkovateľov údajov

Prevádzkovateľ na úrovni skupiny uzatvoril viacero zmlúv o spracovaní údajov a zmlúv o poskytovaní služieb, aby vám poskytol technickú možnosť zaregistrovať vás do Vernostného programu alebo stiahnuť si a používať Webovú stránku a App.

Prevádzkovateľ na úrovni skupiny bude tiež zabezpečovať prípravu určitej komunikácie, koordinovanej na skupinovej úrovni, ktorá bude zaslaná buď Prevádzkovateľom na miestnej úrovni alebo Prevádzkovateľom na úrovni skupiny. Navyše, Prevádzkovateľ na úrovni skupiny prerokuje s tretími stranami špeciálne ponuky, ktoré budú dostupné pre členov Vernostného programu.

Prevádzkovateľ na úrovni skupiny bude spracúvať vaše osobné údaje podľa okolností, v závislosti od vášich rozhodnutí:

-         Ak sa zaregistrujete do Vernostného programu:

o   Spravovať vašu registráciu do Vernostného programu;

o    Analyzovať vaše využívanie Služieb v rámci Nákupného centra (centier) ako bližšie uvedené v odseku 3 nižšie, aby vám mohol poskytnúť vhodné ponuky a akcie, o ktoré by ste mohli mať záujem;

o    Vám zasielať komunikácie o značke Westfield alebo o Vernostnom programe.

-         Ak sa prihlásite k odberu Newsletteru, aby vám takýto newsletter mohol posielať.

Prevádzkovateľ(-lia) na miestnej úrovni bude (budú) tiež spracúvať vaše osobné údaje, a to výlučne v súlade s vašou voľbou:

-        Ak sa zaregistrujete do Vernostného programu, aby vám mohol posielať komunikácie a informovať vás o konkrétnych ponukách a akciách vášho Preferovaného nákupného centra (centier) a poskytnúť vám ponuky a Službu, ktorú požadujete (za predpokladu ich dostupnosti a s výhradou iných konkrétnych podmienok, ktoré sa môžu aplikovať).

-        Ak sa prihlásite k odberu newsletteru, aby vám poslal takýto newsletter.

2/ Ako získavame vaše osobné údaje

Osobné údaje o vás získavame prostredníctvom nasledovných prostriedkov:

- priamo od vás; a/alebo

- z vášho používania Služieb:

                a) Keď používate Vernostnú kartu, vrátane virtuálnej, ak je skenovaná počas vašej návštevy, získavame informácie týkajúce sa typu Služby, na ktorú bola vaša Vernostná karta použitá (príkladom: akcie, eventy narodeninový darček) a tiež o vašej prítomnosti v našom Nákupnom centre.

                b) Keď používate našu App ako verifikovaný používateľ, na základe vášho súhlasu, získavame informácie o vašej geografickej polohe, aby sme vám mohli poskytovať príslušné Služby. Bližšie informácie nájdete  v článoku 3.

 

                c) Keď používate Webovú stránku a akceptujete používanie nepodstatných súborov cookies, získavame tie cookies, ktoré ste akceptovali. Všetky podrobnosti o súboroch cookies nájdete tu.

Pre ďalšie podrobnosti o tom, ako získavame vaše osobné údaje, viď tabuľku nižšie.

 

3/ Podrobnosti o spracovaní vašich osobných údajov

3.1 – V tabuľke nižšie sú uvedené všetky informácie v súvislosti s tým:

-         Prečo spracúvame vaše osobné údaje (Účel)

-         Ktoré osobné údaje sú zahrnuté (Zahrnuté osobné údaje)

-         Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje (Právny základ)

-         Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje (Doba uchovávania údajov)

 

NEWSLETTER

Účel

Zahrnuté osobné údaje

Právny základ

Doba uchovávania údajov

Poskytovanie nášho personalizovaného Newsletteru

Poskytnuté priamo vami:

Povinné: e-mailová adresa, meno.

Voliteľné: Titul, priezvisko, telefónne číslo, záujmy (príklad: šport, nakupovanie, atď.).

Nepriamo:

Skutočnosť či ste otvorili náš newsletter alebo nie

Poskytnuté nám od tretej strany:

N/A –nevzťahuje sa

Súhlas

 

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo používania Služieb

 

 

VERNOSTNÝ PROGRAM

Účel

 

Zahrnuté osobné údaje

Právny základ

Doba uchovávania údajov

Riadenie vašej registrácie k Vernostnému programu

Poskytnuté priamo vami:

Povinné: Meno, priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia, PSČ, Preferované nákupné centrá.

Voliteľné: Titul, telefónne číslo, a pre niektoré Nákupné centrá, informácie ohľadom skutočnosti, že pracujete v príslušnom Nákupnom centre.

Poskytnuté nám od tretej strany:

N/A –nevzťahuje sa

Plnenie zmluvy (t.j., Podmienky Vernostného programu).

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo používania Služieb.

 

Riadenie ponúk a benefitov Vernostného programu

Bezplatný prístup k službám (v súlade s Podmienkami, dostupnosť v závislosti od každého Nákupného centra tak, ako je uvedené na ich príslušnej Webovej stránke stránkach, ako sú  toalety, butik booballoo…)

 

Poskytnuté priamo vami:

Číslo Vernostnej karty, čiarový kód, meno, priezvisko, dátum narodenia

Poskytnuté nám od tretej strany:

N/A –nevzťahuje sa

Plnenie zmluvy (t.j., Podmienky Vernostného programu)

 

 

Žiadne uchovávanie pre používanie ponúk a benefitov.

Ak je Vernostná karta oskenovaná (nikdy pre používanie toaliet) môžeme si ponechať váš dátum návštevy a typ služieb/ponuky použité počas 3 rokov od posledného digitálneho kontaktu alebo používania Služieb

Riadenie účasti na akciách organizovaných Nákupným centrom

Vezmite prosím na vedomie, že vám môžeme zaslať komunikáciu tak, aby sme vám umožnili účasť na akcii (príklad: ak si akcia vyžaduje dôkaz o registrácii na jej vstup)

 

Poskytnuté priamo vami:

E-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo, Preferované nákupné centrum (centrá).

 

Poskytnuté nám od tretej strany:

N/A –nevzťahuje sa

Oprávnený záujem Prevádzkovateľov údajov riadiť akcie pre členov Vernostného programu a zaistiť bezpečnosť akcie*

 

6 mesiacov po akcii.

Poskytovanie našich služieb zameraných na uľahčenie vášho prístupu na parkovanie v Nákupnom centre

 

Poskytnuté priamo vami:

Poznávacia značka vozidla, osobné údaje poskytnuté keď ste si zriadili váš Vernostný účet.

Poskytované prostredníctvom používania služby: N/A  –nevzťahuje sa

Poskytnuté nám od tretej strany:

N/A –nevzťahuje sa

Plnenie zmluvy (t.j., Podmienky Vernostného programu).

 

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo používania Služieb.

Účasť na súťažiach organizovaných pre členov Vernostného programu

Poskytnuté priamo vami:

Číslo Vernostnej karty, meno, priezvisko, dátum narodenia, osobné údaje ktoré môžu byť obsiahnuté v samotnej súťaži (odpovede na otázky)

Poskytnuté nám od tretej strany:

N/A –nevzťahuje sa

 

Plnenie zmluvy (t.j., Pravidlá príslušnej súťaže)

1 mesiac po doručení cien víťazovi (víťazom)

Riadenie nekomerčnej komunikácie v súvislosti s Vernostným programom

 

Poskytnuté priamo vami:

Číslo Vernostnej karty, titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa

Telefónne číslo (voliteľné), Preferované nákupné centrum (centrá)

Poskytnuté nám od tretej strany:

N/A –nevzťahuje sa

Plnenie zmluvy (t.j., Podmienky Vernostného programu)

 

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo používania Služieb

Riadenie komerčnej komunikácie

Cez e-mail a/alebo sms, ak ste nám poskytli vaše mobilné telefónne číslo

Poskytnuté priamo vami:

e-mailová adresa

telefónne číslo (voliteľné), Preferované nákupné centrum (centrá)

Poskytnuté nám od tretej strany:

N/A –nevzťahuje sa

Súhlas

 

 

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo používania Služieb alebo až do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorý prípad nastane skôr

Analýza vašich informácií/používanie Služieb

Ø poskytnúť vám personalizované ponuky; a

Ø zlepšiť naše chápanie vašich očakávaní a potrieb a vypracovať nové zaujímavosti a služby

Vezmite prosím na vedomie, že v tomto ohľade skombinujeme osobné údaje uvedené v príslušnom stĺpci, vrátane toho, ako boli získané každým Prevádzkovateľom údajov.

Získané priamo od vás: všetky informácie ktoré môžete poskytnúť.

Získané na základe vašej  aktivity:

Na základe vášho súhlasu, správaní sa na Webovej stránke (cookies)

Účasť na akciách organizovaných Nákupným centrom

Vaše používanie wifi: dátum návštevy Nákupného centra 

Keď sa vaša Vernostná karta oskenuje pre používanie Služby alebo z dôvodu účasti na akcii v Nákupnom centre

Oprávnený záujem Prevádzkovateľov údajov lepšie pochopiť zákazníka a zlepšiť Služby a poskytovať náležité Služby a/alebo ponuky*

 

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo používania Služieb

 Geolokácia (iba v rámci Nákupného centra – keď používate App ako overený užívateľ)

Viď podrobnosti v odseku 3.3

Poskytované priamo vami:

Poskytované na základe používania Služieb: údaje o lokalizácii vnútri Nákupného centra

Poskytnuté nám od tretej strany:

N/A –nevzťahuje sa

Súhlas (daný prostredníctvom App)

 

Z našej strany nevykonáme žiadne uchovávanie vašej geolokácie

 

Získať spätnú väzbu od vás ohľadom našich Služieb

Poskytnuté priamo vami: odpovede na dotazník v súvislosti s ohodnotením Služieb nami poskytovaných.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľov údajov lepšie pochopiť zákazníka a zlepšiť Služby a poskytovať vhodné Služby a/alebo ponuky*

 

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo používania Služieb

 

VZŤAHUJÚCE SA NA VŠETKY AKTIVITY SPRACOVANIA

Konkrétny účel

Zahrnuté osobné údaje

Právny základ

Doba uchovávania údajov

Odpoveď na požiadavky členov Vernostného programu alebo odberateľov newsletteru týkajúce sa osobných údajov

Poskytnuté priamo vami:

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, číslo Vernostnej karty, alebo kópia OP, podľa okolností

Poskytnuté nám od tretej strany:

N/A –nevzťahuje sa

 

Právny záväzok

 

Kalendárny rok od prijatia, plus 5 rokov

Ak sa vyžaduje váš preukaz totožnosti, bude vymazaný ihneď po skontrolovaní vašej totožnosti

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajoba právnych nárokov

Relevantné osobné údaje týkajúce sa nároku alebo súdneho sporu

Oprávnený záujem Prevádzkovateľov údajov zabezpečiť   preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajobu nároku či súdneho konania *

 

 

Právny časový rámec závisiaci od typu nároku /súdneho konania

 

* V prípade ak si želáte získať ďalšie informácie ohľadom našich oprávnených záujmov, kontaktujte nás prosím zaslaním žiadosti s použitím kontaktných údajov uvedených v odseku 7.6.

 

3.3 Geolokácia v našich Nákupných centrách

Všeobecná zásada

Na základe vášho súhlasu udeleného v App, informácie týkajúce sa vašej polohy v rámci nášho Nákupného centra môžeme získavať a spracúvať, zatiaľ čo vykonáme vaše overenie na našej App za účelom poskytnutia služieb súvisiacich s polohou.

Geolokácia sa uskutoční iba v prípade, ak ste si aktivovali doplnkové služby/špecifickú funkciu v nastaveniach vašej stiahnutej App na vašom mobilnom zariadení. Tieto doplnkové služby môžete kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach.

Vezmite prosím na vedomie, že po udelení súhlasu bude váš súhlas platiť s okamžitou platnosťou pre akékoľvek budúce pripojenia v našej App a pre akékoľvek ďalšie návštevy v našom Nákupnom centre po dobu 12 mesiacov od prvého pripojenia, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte.

 

Ako riadiť preferencie vašej geolokácie na vašom mobilnom zariadení

Aby ste mohli byť v rámci Nákupného centra lokalizovaný, bude sa od vás vyžadovať aktivácia funkcie Bluetooth na vašom mobilnom zariadení.

V prípade že si želáte iba skontrolovať mapu, aktivácia funkcie Bluetooth sa nevyžaduje.

Vezmite prosím na vedomie, že vás nebudeme lokalizovať mimo Nákupného centra. Možnosť lokalizácie vykonávajú zariadenia Bluetooth, ktoré vysielajú signál do svojho okolia a ktoré sú inštalované iba v spoločných priestoroch Nákupného centra.

Geolokáciu môžete na vašom mobilnom zariadení kedykoľvek zrušiť vo vašich mobilných nastaveniach.

 

 

4/ Ako zdieľame vaše osobné údaje?

V súlade s vašou voľbou má každý Prevádzkovateľ prístup ku vašim osobným údajom (pozri  článok 1 vyššie).

Navyše, vaše osobné údaje môžeme zdieľať s:

·        našimi sprostredkovateľmi konajúcimi v našom mene a na základe našich pokynov tak, ako je uvedené tu;

·        akýmkoľvek príslušným orgánom alebo právnickou osobou za účelom odpovedania na právne alebo regulačné požiadavky, súdne príkazy, súdne predvolania či súdne konania, ak je to potrebné na dodržanie platných právnych predpisov;

·        akýmkoľvek nadobúdateľom v prípade, že sú osobné údaje prevádzané ako súčasť predaja alebo iného prevodu všetkých aktív, alebo ich časti, na inú spoločnosť;

·        našimi poistiteľmi, právnikmi, inými poradcami a súdmi pri vymáhaní nárokov a/alebo pri obhajobe nášho stanoviska.

5/ Ako zabezpečíme bezpečnosť vašich osobných údajov?

Zabezpečenie všetkých osobných údajov ktoré spracúvame berieme veľmi vážne, pričom sme zaviazaní chrániť vaše osobné údaje. Z uvedeného dôvodu sme prijali náležité technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, a podľa toho sme vybrali našich poskytovateľov.

Uzatvorili sme osobitné zmluvy o spracovaní údajov s každým z našich poskytovateľov služieb, ktorí sú oprávnení ako sprostredkovatelia a preverili sme ich všeobecné technické a organizačné opatrenia. Poskytovatelia služby sú oprávnení iba spracovať vaše osobné údaje, ako sprostredkovateľ údajov, v súlade s ustanovením tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, výlučne v našom mene a podľa našich pokynov. Nemôžeme kontrolovať všetky riziká spojené s používaním Internetu, pričom zabezpečenie údajov zavisí aj od ostražitosti každého z nás a správneho používania týchto technológií, preto vás vyzývame, aby ste pri používaní internetových služieb zachovali vysokú ostražitosť v súvislosti s možnými vnútornými rizikami.

6/ Kedy prevádzame vaše osobné údaje mimo Európsky hospodársky priestor a Spojené kráľovstvo?

 

6.1 Prevod na Prevádzkovateľa na miestnej úrovni

V závislosti od vášho využívania Služieb, najmä v prípade ak ste sa prihlásili k odberu newsletteru Nákupného centra ktoré sa nachádza v USA a/alebo ak si vyberiete Preferované nákupné centrum, ktoré sa nachádza v USA, vaše osobné údaje môžu byť prevedené, za podmienok uvedených v článku 1, na Miestneho prevádzkovateľa údajov v USA, čo je krajina, ktorej legislatíva nebola uznaná Európskou komisiou alebo ministrom zahraničných vecí Spojeného kráľovstva ako legislatíva, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

V tejto súvislosti sme implementovali medzi našimi spoločnosťami relevantné Štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou (v znení Dodatku Spojeného kráľovstva ktorý vydal Komisár Spojeného kráľovstva  pre informácie, tam kde je to relevantné) na zabezpečenie takéhoto prevodu.

6.2 Prevod na našich poskytovateľov služby

Používame tretiu stranu - poskytovateľov služby, ktorí nám pomáhajú poskytovať vám Služby a spracúvať vaše osobné údaje v našom mene. Takáto tretia strana - poskytovatelia služby, budú vždy podliehať záväzkom bezpečnosti a dôvernej povahy informácií konzistentné s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a platnými zákonmi.

Vezmite prosím na vedomie, že niektorí z našich tretích strán-poskytovatelia služby ktorí môžu spracúvať vaše osobné údaje sa nachádzajú mimo EEA /Európsky hospodársky priestor/ a Spojeného kráľovstva v krajinách, ktorých legislatíva nebola uznaná Európskou komisiou alebo ministrom zahraničných vecí Spojeného kráľovstva ako legislatíva, ktorá poskytuje dostatočnú úroveň ochrany pre osobné údaje. Preto sme implementovali s takýmito poskytovateľmi vhodné ochranné opatrenia aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje pokrýva dostatočná miera ochrany po ich sprístupnení a spracovaní z uvedených krajín, t.j., uzatvorili sme relevantné Štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou (v znení Dodatku Spojeného kráľovstva, ktorý vydal Komisár Spojeného kráľovstva pre informácie, tam kde je to relevantné) alebo, tam kde je to aplikovateľné, naši poskytovatelia sa spoliehajú na Záväzné firemné pravidlá schválené príslušným orgánom.  

6.3 Všeobecné informácie o prevodoch údajov

V prípade že potrebujete bližšie informácie o medzinárodných prevodoch údajov, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v odseku 7.6 nižšie.

Informácie o Štandardných zmluvných doložkách sú uvedené tu.

Informácie o Záväzných firemných pravidlách sú uvedené tu.

7/ Vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi

7.1 V zmysle platných zákonov máte viaceré práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, v závislosti od relevantnej situácie:

  • Právo na prístup k vašim osobným údajom: Máte právo požadovať potvrdenie, že spracúvame vaše osobné údaje a, v tomto prípade, obdržať jeho kópiu;
  • Právo na opravu vašich osobných údajov: Ak sú osobné údaje ktoré spracúvame nepresné, máte právo požadovať opravu vašich osobných údajov;
  • Právo na vymazanie vašich osobných údajov: Máte právo požadovať vymazanie určitých alebo všetkých vašich osobných údajov;
  • Právo namietať spracovanie vašich osobných údajov: Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov. Uvedené znamená, že nás môžete požiadať, aby sme zastavili spracúvanie vašich osobných údajov, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé legitímne dôvody pre spracovanie, ktoré bude mať prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak spracúvame vaše osobné údaje pre priame marketingové účely a vy voči takémuto používaniu vznesiete námietku, prestaneme spracúvať vaše údaje pre takéto účely;
  • Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov: Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, najmä v prípade, ak rozporujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracúvať vaše osobné údaje. V takomto prípade a ak je to aplikovateľné, následne spracujeme dané osobné údaje iba na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo, kde je to potrebné, za účelom ochrany ďalšej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iný obmedzený dôvod v zmysle platných zákonov;
  • Právo na prenosnosť údajov: Máte právo obdržať kópiu vašich osobných údajov ktoré nám boli poskytnuté, v interoperabilnom formáte alebo, tam kde je to vhodné a technicky uskutočniteľné, môžete taktiež požiadať o prenos takýchto údajov priamo na ďalšieho prevádzkovateľa údajov;
  • Iba pre francúzskych rezidentov: Máte právo zadávať pokyny ohľadom ďalšieho spracúvania vašich osobných údajov po vašom úmrtí.

7.2 Odvolanie vášho súhlasu(súhlasov) V prípade, že právnym základom spracovania je váš súhlas tak, ako je uvedené v tabuľke zobrazenej v odseku 3.1 vyššie (stĺpec „Právny základ“), môžete odvolať váš daný súhlas(súhlasy) a to kedykoľvek bez udania akéhokoľvek dôvodu.

V prípade že tak urobíte, prestaneme vykonávať akékoľvek ďalšie spracúvanie na základe tohto súhlasu. Vezmite prosím na vedomie, že stiahnutie vášho súhlasu sa nevzťahuje na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania na základe súhlasu pred jeho stiahnutím.

7.3 Odhlásenie sa z odberu marketingovej komunikácie

V prípade že si neželáte dostávať marketingovú komunikáciu, môžete nás požiadať aby sme ju viac neposielali, a to nasledovnými spôsobmi:

> pošlite e-mail prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v odseku 7.6 nižšie; alebo

> priamo zmeňte nastavenie v vašom Vernostnom účte, ak je zriadený; alebo

> kliknite na link dostupný v každej našej komunikácii ktorým sa odhlásite z odberu.

7.4 Riadenie vášho Preferovaného nákupného centra (centier)

Váš zoznam Preferovaného nákupného centra (centier) môžete riadiť kedykoľvek prostredníctvom vášho Vernostného účtu.

Komunikácie zaslané vašim Preferovaným nákupným centrom (centrami) sa riadia nastaveniami preferencií vašej komunikácie (či si želáte dostávať iba informácie o Vernostnom programe, alebo komerčné komunikácie alebo vôbec žiadne komunikácie).

Vezmite prosím na vedomie, že ak odstránite Nákupné centrum z vášho zoznamu Preferovaného nákupného centra (centier), prestanete od neho dostávať komunikáciu, bez ohľadu na nastavenie preferencií vašej komunikácie.

7.5 Vymazanie vášho Vernostného účtu

Ak si želáte vymazať váš Vernostný účet, potom môžete buď:

               > vymazať ho priamo v nastaveniach vášho Vernostného účtu; alebo,

> zaslať e-mail prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v odseku 7.6 nižšie.

7.6 Uplatnenie vašich Práv

Ak si želáte uplatniť ktorékoľvek z vašich práv a/alebo získať všetky relevantné informácie, prosím kontaktujte buď:

> vašich Prevádzkovateľa na miestnej úrovni: kontaktné údaje každého z Prevádzkovateľov na miestnej úrovni sú uvedené tu; alebo

> Prevádzkovateľa na úrovni skupiny (vrátane jeho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov) na nasledujúcej adrese: data.protection@urw.com alebo poštou na adrese 7 place du Chancelier Adenauer, 75116 PARIS, Francúzsko.

Za účelom účinného uplatnenia vašich práv, vezmite prosím na vedomie, že môžete zaslať vašu žiadosť na ktorýkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov ohľadom vašich otázok a požiadaviek v súvislosti so spracovaním ktoré vykonal ktorýkoľvek z Prevádzkovateľov údajov (Prevádzkovateľov na miestnej úrovni a Prevádzkovateľov na úrovni skupiny).

Vo vašej žiadosti prosím špecifikujte: (i) ktoré osobné údaje sú dotknuté; a (ii) ktoré z vašich práv by ste si želali uplatniť.

Môžete si taktiež uplatniť určité z vašich práv priamo prostredníctvom vášho Vernostného účtu.

S cieľom vyhnúť sa porušeniu práv tretej strany si vyhradzujeme právo, v prípade odôvodnenej pochybnosti, pristúpiť k predchádzajúcemu overeniu vašej identity s tým, že vás požiadame o:

-         identifikovanie otázok , ako je napríklad číslo Vernostnej karty, alebo dátum narodenia;

-         osobný doklad, ak pretrváva odôvodnená pochybnosť aj po vykonaní prvého kroku uvedeného vyššie.

Na vašu žiadosť odpovieme v priebehu 1 mesiaca po jej prijatí. Túto lehotu je možné predlžiť o 2 ďalšie mesiace v prípadoch kedy je to potrebné, berúc do úvahy komplexnosť a číslo vašej žiadosti. V každom prípade vás budeme informovať do 1 mesiaca po prijatí vašej žiadosti, ak sa rozhodneme predlžiť lehotu na odpoveď, spolu s dôvodmi pre dané predlženie.

7.7 Sťažnosti

Ste oprávnený uplatniť si právo podať sťažnosť na príslušnom orgáne pre ochranu údajov v krajine vášho obvyklého pobytu, mieste práce alebo mieste údajného porušenia, ak ste presvedčený, že spôsob ktorým spracúvame vaše osobné údaje porušuje platné zákony týkajúce sa ochrany údajov.

 

8/ Prenos údajov v prípade zmeny vlastníctva

 

V prípade že skupina Unibail-Rodamco-Westfield bude zapojená do zlúčenia, akvizície, zrušenia či predaja celého Nákupného centra alebo jeho časti, alebo jej prevádzkovania či riadenia spoločnosti alebo vlastníka, keď ste zaregistrovaný ako člen Vernostného programu alebo keď ste sa prihlásili k odberu newsletteru, vyhradzujeme si právo na prenos vašich osobných údajov. Ak si takáto zmena vyžaduje oznámenie alebo súhlas podľa platných právnych predpisov, budete o tom informovaní alebo budete mať možnosť vyjadriť svoj súhlas.

 

 

9/ SPRÁVA COOKIES A SLEDOVACÍCH TECHNOLOGIÍ

Keď navštívite naše webové stránky alebo našu aplikáciu (v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov označované ako „Webová stránka“), môžeme my alebo naši partneri používať cookies alebo podobné technológie, aby sme zhromaždili informácie o vašom spôsobe používania služby.

Čo sú to súbory cookies a technológie sledovania?

V závislosti od toho, ako pristupujete k použitým technológiám sledovania služby, sa líšia.

Na Webovej stránke používáme súbory cookies a podobné technológie (ako je Pixel, web beacons…). Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho prehliadača pri návšteve webovej stránky. Súbory cookies sa vo veľkej miere používajú na to, aby webová stránka fungovala, na rozpoznanie vášho zariadenia a zapamätanie informácií o vašej návšteve (napr. preferovaný jazyk, veľkosť písma, ďalšie preferencie a informácie o vašej aktivite).  Pixely (tiež známe ako web beacons) sú kód vložený do služby, ktorá odosiela informácie o prehliadači alebo zariadení na server. Pixely poskytujú podobné funkcie ako súbory cookies, ale nie sú vždy založené na prehliadači. Keď pristupujete k službe, ktorá obsahuje pixel, pixel môže nám alebo tretej strane umožniť vkladať alebo čítať súbory cookies vo vašom prehliadači alebo zhromažďovať ďalšie informácie o vašom prehliadači alebo zariadení.

V aplikácii sa spoliehame na technológie nezávislé na vašom prehliadači ako sú sady pre vývoj softvéru (Software Development Kits - SDK). SDK sú časti kódu vydané tretími stranami, ktoré poskytujú určité funkcie. Technológie aplikácie sa používajú na účely podobné súborom cookies a pixelom a môžu nám alebo tretej strane umožniť zhromažďovať informácie z vášho prehliadača alebo zariadenia.

(Tieto sledovacie technológie budú v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov spoločne označované ako „Cookies a Technológie“ alebo „Cookies“)

Ako používame cookies?

Môžeme ukladať rôzne typy cookies na nasledovné účely:

·        Nevyhnutne potrebné.

Tieto Cookies a Technológie sú nevyhnutne potrebné na fungovanie Webovej stránky a nie je možné ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú iba v reakcii na vami vykonané úkony –  požiadavky na poskytnutie služieb, ako je nastavenie vašich preferencií ochrany osobných údajov, prihlásenie sa alebo vyplnenie formulárov. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na tieto Cookies a Technológie – niektoré časti Webovej stránky však v takom prípade nebudú fungovať.

·        Výkonnostné.

Tieto Cookies a Technológie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našej Webovej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najpopulárnejšie a ktoré najmenej populárne, a získať predstavu, ako sa návštevníci na Webovej stránke pohybujú.

·        Funkčné.

Tieto Cookies a Technológie umožňujú Webovej stránke poskytovať rozšírenú funkčnosť a prispôsobenie potrebám. Môžeme ich nastavovať my alebo poskytovatelia - tretie osoby, ktorých služby sme pridali na našu Webovú stránku. Ak tieto Cookies nepovolíte, niektoré z týchto služieb alebo všetky tieto služby nemusia fungovať správne.

·        Reklamné cookies.

Tieto Cookies a Technológie môžu byť nastavené prostredníctvom našej Webovej stránky našimi reklamnými partnermi. Tieto spoločnosti ich môžu používať na vytváranie profilu vašich záujmov a na to, aby vám zobrazovali relevantné reklamy na iných stránkach. Ak tieto Cookies a Technológie nepovolíte, bude sa vám zobrazovať menej cielená reklama.

·        Cookies týkajúce sa „sociálnych médií“.

Tieto Cookies a Technológie sú nastavené celým radom služieb sociálnych médií, ktoré sme pridali na Webovú stránku. Sú schopné sledovať váš prehliadač na iných stránkach a vytvárať profil vašich záujmov. Môže to ovplyvniť obsah a správy, ktoré vidíte na iných webových stránkach, ktoré navštívite. Ak tieto Cookies nepovolíte, je možné, že nebudete môcť tieto služby používať alebo ich neuvidíte.

Vaše voľby týkajúce sa Cookies a Technológií?

Používaním našej Webovej stránky môžete vyjadriť svoj súhlas s používaním vyššie uvedených Cookies. Vaše voľby sa uchovávajú maximálne na obdobie 6 (šiestich) mesiacov. Na spravovanie vašich volieb týkajúcich sa cookies máte niekoľko spôsobov:

Náš nástroj na spravovanie Cookies a Technológií

Modul správy Cookies a Technológí, ktorý je k dispozícii na našej Webovej stránke vám umožňuje kontrolovať, ako my a naši partneri používame Cookies. Môžete sa kedykoľvek rozhodnúť prijať, odmietnuť alebo nastaviť všetky Cookies kliknutím na príslušné tlačidlo v module správy cookies, s výnimkou Cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na používanie webovej stránky, ktoré nemôžete deaktivovať.

Podľa právnych predpisov štátu Kalifornia majú obyvatelia štátu Kalifornia právo upustiť (odhlásiť sa) od „predaja“ alebo „zdieľania“ svojich osobných údajov tretím osobám. „Predaj“ je všeobecne definovaný tak, aby zahŕňal zverejnenie za niečo hodnotné, a „zdieľanie“ je všeobecne definované tak, aby zahŕňalo zverejnenie  na účel behaviorálnej reklamy naprieč kontextom. Svoje právo na odhlásenie môžete uplatniť zapnutím príslušného prepínača.

Možnosti, ktoré vám ponúka váš prehliadač

Okrem toho väčšina prehliadačov vám umožňuje spravovať vaše preferencie ohľadom cookies na webových stránkach zmenou nastavení vášho prehliadača.

Váš prehliadač môžete nastaviť, aby:

- automaticky odmietal alebo prijímal všetky cookies

- automaticky odmietal cookies prvej strany a/alebo cookies tretích strán

- ste dostali oznámenie pred tým, ako sa akékoľvek cookies uložia, čo vám dáva možnosť rozhodnúť sa, či ich prijmete.

Funkcia „Pomoc/Pomocník“ vášho prehliadača by vám mala povedať, ako to vykonáte.

Prípadne môžete kliknúť na odkazy uvedené nižšie, ktoré poskytujú pokyny na správu nastavení cookies na webových stránkach v bežne používaných prehliadačoch:

·        Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en )

·        Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies )

·        Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies )

Safari (https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac )

Okrem toho, ak nechcete používať službu Google Analytics na svojom prehliadači, môžete:

·        si nainštalovať doplnok (add-on) prehliadača pre službu Google Analytics na webovej stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

·        použiť nastavenia pre reklamy

použiť nastavenia pre mobilné reklamy

·        odhlásiť sa prostredníctvom systému pre odhlásenie spotrebiteľov iniciatívy Network Advertising dostupného na nasledujúcom odkaze: http://optout.networkadvertising.org/#!/

Okrem toho môžete použiť inú online službu, ktorá vám umožní spravovať reklamné cookies uložené vo vašom počítači alebo mobilnom telefóne: http://www.youronlinechoices.com/  

 

10/ Aktualizácia tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

 

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne revidovať alebo aktualizovať. Akákoľvek zmena tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov nadobúda účinnosť po online publikovaní.

 

V prípade že takáto zmena si vyžaduje vaše oznámenie alebo súhlas podľa platných zákonov v súvislosti s akýmkoľvek spracovaním zamýšľaným v aktualizovanej verzii Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, bude vám dané oznámenie alebo poskytnutá príležitosť k vyjadreniu súhlasu či môžeme použiť vaše osobné údaje odlišným spôsobom.