Lady Gaga celebrates Love For Sale, exkluzivně pro Westfield Chodov – Podmínky a pravidla soutěže „Vyhraj osobní vzkaz od Lady Gaga“

ÚČAST V SOUTĚŽI A NÁROK NA VÝHRU NEJSOU PODMÍNĚNY NÁKUPEM.

UNIBAIL MANAGEMENT, akciová společnost s kapitálem 496 968 925 €, se sídlem ve Francii, 7 place du chancelier Adenauer - CS 31622 - 75772 Paris cedex 16, registrovaná v Pařížském obchodním rejstříku pod číslem 682 024 096 (dále jen „Pořadatel“) organizuje bezplatnou a nezávaznou Slosovací soutěž pod názvem „Vyhraj osobní vzkaz od Lady Gaga“ (dále jen “Slosovací soutěž”), která se bude konat v období od 31. srpna 2021 do 5. září 2021.

Podmínky účasti v soutěži

a) Registrace do této soutěže proběhne v období od 31. srpna 2021 do 5. září 2021 spolu s registrací na exkluzivní online vystoupení „Lady Gaga celebrates Love For Sale“, které Vám přináší Westfield (dále jen „Online vystoupení“), a to na základě odkazu na registrační webovou stránku live.westfield.com adresovanou na účastníky.
b) Podmínkou účasti v této Slosovací soutěži je členství ve věrnostním programu Westfield Club nebo účastník soutěže musí být držitelem Westfield účtu.
c) Platí pouze jedna registrace na osobu. Registrace není podmíněna nákupem.
d) Všechny registrace, které budou doručeny do 5. září 2021 do 19:00 CET, budou zařazeny do Slosovací soutěže. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za registrace, které přijdou pozdě, ztratí se, budou nekompletní nebo neidentifikovatelné.
e) Všem soutěžícím musí být minimálně 16 let v případě rezidentů EU a minimálně 13 let v případě rezidentů USA. Všichni soutěžící musí být rezidenty následujících zemí: Velká Británie, USA, Francie, Německo, Španělsko, Nizozemí, Česká republika a Rakousko. Zaměstnanci skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké, zástupci společnosti a všechny další osoby, které jsou jakýmkoliv způsobem zapojeny do organizování Slosovací soutěže, jsou z účasti v soutěži vyloučeni.
f) Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí jakékoliv registrace a zároveň si vyhrazuje právo na výběr vítězné registrace dle vlastního uvážení. Všechny registrace podléhají schválení. Pořadatel si vyhrazuje právo na ukončení, změnu nebo dočasné pozastavení této Slosovací soutěže a dále si vyhrazuje právo na úpravu těchto pravidel a podmínek kdykoliv dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění, uzná-li Pořadatel, že je tak nutné učinit.
g) V případě nedodržení těchto pravidel a podmínek bude registrace do Slosovací soutěže automaticky zamítnuta. Zákony rezidentské země soutěžícího má přednost před těmito Podmínkami a jakékoliv nároky či spory (buď smluvní nebo jiné) vycházející z těchto Podmínek budou řešeny soudní cestou u kompetentního francouzského soudu, není-li to zakázáno zákony Vaší země. Registrací a přihlášením se do Slosovací soutěže vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami a pravidly.
h) Slosovací soutěž není v žádném případě sponzorována, podporována nebo spravována poskytovatelem platformy (Maestro) a/nebo zpěvačkou Lady Gaga, jejím týmem ani žádným  jejím zástupcem či společností, která by ji zastupovala (dále jen “Umělec”). Soutěžící je srozuměn a souhlasí s poskytnutím svých údajů pouze Pořadateli, nikoliv však společnosti Maestro nebo Umělci. Zapojením se do této Slosovací soutěže každý soutěžící zprošťuje společnost Maestro a/nebo Umělce jakékoliv akce či nároku vyplývajícího ze Slosovací soutěže. Jakékoliv dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se této Slosovací soutěže musí být adresovány pouze Pořadateli, nikoliv společnosti Maestro nebo Umělci.
Pořadatel, jeho zástupci a obchodní partneři jsou v plném rozsahu povoleném zákonem zbaveni jakékoliv odpovědnosti za (a) ztrátu nebo škodu vyplývající z nebo ve spojitosti s touto Slosovací soutěží nebo s přijetím či vlastnictvím jakýchkoliv cen (mimo záruk nebo podmínek stanovených zákonem, které nemohou být vyloučeny); (b) upřesnění nebo jiný popis nebo fotografie jakýchkoliv cen (c) jakoukoliv ztrátu, poškození, nedostupnost nebo pozdní převzetí jakýchkoliv cen nebo jakoukoliv komunikaci týkající se této Slosovací soutěže a (d) jakékoliv příspěvky, poplatky, daně nebo další náklady, které mohou být po výherci požadovány, aby zaplatil, ve spojitosti s jakoukoliv cenou. Pořadatel dále odmítá nést odpovědnost za jakékoliv zranění či škodu, kterou soutěžící nebo jakákoliv další osoba utrpěla v souvislosti s nebo vyplývající z účasti v této Slosovací soutěži nebo při stahování jakýchkoliv materiálů týkajících se této Slosovací soutěže. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedoručení nebo zpoždění při doručení nebo výkonu svých povinností na základě těchto podmínek a pravidel v případě jakýchkoliv nepředvídatelných událostí, které budou mimo jeho kontrolu. Takovéto okolnosti zahrnují, ale nejsou omezené pouze na tyto události, povětrnostní podmínky, požár, povodeň, hurikán, stávka, pracovní spory, válka, projevy nepřátelství, politické nepokoje, pouliční výtržnosti, občanské nepokoje, nevyhnutelné nehody, zákonné překážky nebo jakékoliv další okolnosti, které jsou způsobené vyšší mocí. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli jednání či opomenutí třetích stran za problémy jakékoliv povahy způsobených soutěžícím ve spojitosti s přihlášením se do této Slosovací soutěže.

Cena

a) Na základě níže uvedeného odstavce Oznámení a v souladu s těmito podmínkami a pravidly se výhercem této Slosovací soutěže stane v každé zemi jeden soutěžící náhodně vybraný ze všech platných registrací (8 zemí – 8 výherců). Výherce vyhraje osobní, předem nahraný, video vzkaz od Lady Gaga (celkem 8 výherců). Aby měl soutěžící šanci na výhru, musí svoji registraci odeslat v období od 31. srpna 2021 do 5. září 2021 a zároveň musí být registrace uznána za platnou. Výherci nebudou proplaceny žádné další výdaje spojené se Slosovací soutěží než ty, které jsou specifikované v těchto podmínkách a pravidlech. Vzkaz bude mít délku 15 sekund a výherce požádáme, aby nám o sobě poskytl pár informací za účelem nahrání osobního vzkazu. Tyto informace budou zahrnovat jméno výherce, odkud pochází a jeho/její oblíbenou písničku od Lady Gaga. Přibližná hodnota ceny je USD$1.
b) Výběr je konečný a s výherci neproběhne žádná komunikace, pouze budou oznámena jména výherců.
c) Výhru není možné vyměnit za peněžní hotovost: cena musí být akceptována tak, jak je prezentována, není přenositelná a závisí na dostupnosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit tuto cenu jinou cenou ve stejné či vyšší hodnotě v případě nepředvídatelných okolností a/nebo ukončit či pozměnit akci bez předchozího upozornění.
d) Výherci musí zachovat mlčenlivost ohledně výhry a ani nejsou oprávněni informace o výhře žádným způsobem uveřejnit, včetně komunikace na sociálních médiích, a to až do 30. září 2021. Pokud tak neučiní, bude výhra zneplatněna/zrušena. 
e) Cena bude výhercům zaslána dne 30. září 2021 prostřednictvím e-mailu.
f) Výherci jsou oprávněni sdílet osobní vzkaz na svých vlastních profilech na sociálních sítích, a to dne 30. září 2021 a kdykoliv po tomto datu.

Oznámení

a) Výherci budou informováni e-mailem prostřednictvím e-mailové adresy urw.com cca od 6. do 10. září 2021. Tento e-mail bude obsahovat bližší informace o doručení osobního vzkazu.
b) Výherci budou požádáni o poskytnutí bližších informací o jejich osobě za účelem poskytnutí obsahu pro vytvoření osobního vzkazu. Pokud se výherce neozve do tří dnů po obdržení e-mailu od Pořadatele, nebo do daného termínu uvedeného v e-mailu, Pořadatel si vyhrazuje právo na výběr náhradního výherce, který tuto cenu obdrží.

Souhlas se zveřejněním

Výherci vyjadřují souhlas s účastí na jakékoli reklamní akci nebo jiných reklamních aktivitách souvisejících se Slosovací soutěží a vyjadřují souhlas s tím, že jejich fotografie, obrázek, podobizna a hlas mohou být Pořadatelem a/nebo jakoukoliv pobočkou URW použity v rámci všech souvisejících reklamních aktivit bez jakéhokoliv nároku na předchozí schválení či kontrolu, kromě případů, kdy je to zakázáno zákonem.

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji

Zapojením se do soutěže soutěžící zasílají informace o své osobě Pořadateli, který bude s těmito informacemi nakládat v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Další informace o tom, jak je s osobními daty nakládáno, a právo na ochranu osobních údajů je blíže specifikováno v Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na Live.westfield.com. Tým Pořadatele, který má na starosti ochranu osobních údajů, můžete kontaktovat na data.protection@urw.com.
V případě, že soutěžící vyjádřili souhlas se zasíláním marketingových materiálů od sponzorů Slosovací soutěže, soutěžící jsou srozumění s tím, že s jejich osobními údaji bude nakládáno v souladu se zásadami o ochraně osobních údajů sponzora (nikoliv Pořadatele) a že odpovědnost za to, že je s osobními údaji soutěžícího nakládáno v souladu se zákony na ochranu osobních údajů, nese sponzor. V případě, že by měli soutěžící jakékoliv požadavky nebo stížnosti týkající se toho, jak sponzor nakládá s jejich osobními daty, soutěžící by měl tuto stížnost adresovat přímo sponzorovi.