Zásady ochrany osobních údajů – Newsletter

Datum, kdy byly tyto zásady ochrany osobních údajů naposledy revidovány - duben 2022.

________________________________________

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak správci údajů (dále „Správci údajů” nebo též „my” v různých pádech) dle níže uvedených informací shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním našeho personalizovaného newsletteru (dále „Newsletter“).

 

Zásady ochrany osobních údajů zahrnují následující body:

1/ Kontaktní údaje správců osobních údajů

2/  Jak shromažďujeme vaše osobní údaje 

3/  Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů

4/ Jak sdílíme vaše osobní údaje

5/ Jak zabezpečujeme vaše osobní údaje

6/ Zpracování údajů mimo EHP

7/ Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

8/ Převod osobních údajů v případě změny vlastnictví

9/ Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

 

1/ Kontaktní údaje správců osobních údajů

Místní správce údajů:

CENTRUM CHODOV, a.s.

Akciová společnost se základním kapitálem 2 500 000 Kč

Se sídlem na adrese Na příkopě 388/1, Staré Město, 110 00 Praha 1

Zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 17833, IČO: 242 06 377

Místní správce údajů bude zpracovávat vaše osobní údaje v níže uvedeném kontextu.

 

Skupinový správce údajů:

Unibail Management S.A.S.

Akciová společnost se základním kapitálem 20 000 000 €            

Se sídlem na adrese 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris

Registrována v pařížském obchodním rejstříku pod číslem 414 878 389

CENTRUM CHODOV, a.s. a Unibail Management S.A.S. , jakožto tým Ochrany osobních údajů (včetně pověřence pro ochranu osobních údajů), lze kontaktovat e-mailem na adrese data@westfieldchodov.com nebo poštou na adresu Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4.

Skupinový správce údajů bude obecně zpracovávat vaše osobní údaje, aby pomohl místnímu správci údajů a zajistil obecné řízení na úrovni skupiny.

Některé role jsou konkrétně přiřazeny místnímu správci údajů nebo skupinovému správci údajů následovně:

Role místního správce údajů:

Místní správce údajů bude zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zasílání Newsletteru.

 

Role skupinového správce údajů:

Skupinový správce údajů uzavřel několik dohod o zpracovávání údajů a dohod o poskytování služeb s poskytovateli služeb, aby Vám technicky umožnil přihlásit se do odběru Newsletteru nákupního centra.

Skupinový správce údajů bude zpracovávat vaše osobní údaje za účelem:

- Správy vaší registrace do Newsletteru

- Definování personalizovaných nabídek a událostí, o které byste mohli mít zájem, a které budou součástí Newsletteru

Místní správce údajů a skupinový správce údajů jednají jako společní správci údajů a budou dále společně označováni jako „Správci údajů“, nebo též „my“ v různých pádech.

 

2/ Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

2.1. Vaše osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

- Při přihlášení k odběru: když vyplníte formulář pro odběr Newsletteru

- Po přihlášení k odběru: pokud se rozhodnete s námi sdílet další informace. Tyto dodatečné    informace jsou použity k personalizované komunikaci

 

Podrobnosti o těchto různých způsobech shromažďování jsou uvedeny v části „Příslušné osobní údaje“ v tabulce uvedené v článku 3 níže. Vezměte prosím na vědomí, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Údaje, které jsou při vyplňování registračního formuláře označeny hvězdičkou, jsou však povinné, pokud tyto povinné údaje neposkytnete, nebudete moci využívat Newsletter.

 

2.2 Osobní údaje shromažďujeme nepřímo z vašeho používání Newsletteru:

Když otevřete Newsletter, nebo když neotevřete Newsletter.

 

 

3/ Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů

3.1 V následující tabulce najdete veškeré informace týkající se:

- Proč zpracováváme vaše osobní údaje (Konkrétní účel)

- O které osobní údaje se jedná (Příslušné osobní údaje)

- Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje (Právní základ)

- Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje (Doba uchovávání údajů)

- Jaká práva můžete uplatnit ve vztahu k vašim osobním údajům (Práva)

Konkrétní účel

Příslušné osobní údaje

Právní základ

Doba uchovávání údajů

Práva

Závisí na právním základu

Poskytnutí našeho personalizovaného Newsletteru

Údaje poskytnuté přímo od Vás:

Povinné údaje: e-mail, jméno, oslovení

Nepovinné údaje : veškeré informace, které můžete poskytnout

Na které informace se můžeme ptát?

Ø Identifikační údaje (datum narození, příjmení a PSČ)

Ø Zájem (např: sport, móda, etc.)

 

 

Údaje poskytnuté nepřímo od Vás:

Skutečnost, že jste otevřeli nebo neotevřeli náš Newsletter

Údaje poskytnuté od třetí strany: N/A

Čl.6 odst.1a GDPR

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo používání Služeb

Přístup

Oprava

Vymazání

Omezení zpracování

Námitka proti zpracování

Přenosnost

Odvolání souhlasu

Odpověď na žádosti týkající se osobních údajů

Údaje poskytnuté přímo od Vás: jméno, příjmení, e-mail, průkaz totožnosti

Údaje poskytnuté od třetí strany: N/A

Zákonná povinnost

čl.6 odst.1c GDPR

Kalendářní rok od přijetí dotazu, plus 5 let. Vpřípadě žádosti o průkaz totožnosti, dojde kvymazání ihned po kontrole vaší identity

Přístup

Oprava

Omezení zpracování

Vznik, výkon nebo obhajoba právních nároků

(například vpřípadě vyšetřování trestného činu nebo události orgánem veřejné moci nebo regulačním orgánem)

Relevantní osobní údaje související s žalobou nebo soudním sporem

Oprávněný zájem správce údajů na zajištění své obhajoby;

čl.6 odst.1f GDPR

Zákonná lhůta v závislosti na typu žaloby / sporu

Přístup

Oprava

Omezení zpracování

 

 

 

4/ Jak sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími subjekty:

  • naši poskytovatelé služeb uvedení v příloze 1; Seznam našich současných poskytovatelů služeb třetích stran je uveden níže v příloze 1. Seznam je pravidelně aktualizován a zahrnuje název společnosti, adresu společnosti, konkrétní účel zpracování údajů
  • jakýkoli příslušný orgán nebo právní subjekt na základě právních nebo regulačních žádostí, soudních příkazů, předvolání k soudu nebo právnímu procesu, je-li to nutné k dodržení platných zákonů;
  • jakýkoli nabyvatel, pokud jsou osobní údaje převedeny v rámci prodeje nebo jiného převodu části nebo celého našeho majetku jiné společnosti;
  • s našimi pojišťovnami, právníky, jinými poradci a soudy při vymáhání pohledávek a/nebo obhajobě našeho postavení.

 

 

5/ Jak zabezpečujeme vaše osobní údaje

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je naší prioritou. Implementovali jsme proto všechna nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření a podle toho jsme vybrali naše poskytovatele.

Uzavřeli jsme konkrétní dohody o zpracování údajů s každým poskytovatelem služeb uvedeným v příloze 1 a zkontrolovali jsme jejich obecná technická a organizační opatření. Poskytovatelé služeb jsou oprávněni zpracovávat data jakožto správce dat pouze v souladu s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů, pouze naším jménem a podle našich pokynů.

Upozorňujeme Vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím Internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost. Zabezpečení dat zároveň závisí na odpovědnosti každého z nás při správném používání veškerých technologií, proto vyzýváme všechny naše zákazníky, aby při používání internetových služeb s ohledem na potenciální rizika zůstali ostražití.

 

6/ Zpracování údajů mimo EHP

Využíváme externí poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají poskytovat vám Služby a zpracovávají pro nás vaše osobní údaje. Takoví externí poskytovatelé Služeb budou vždy vázáni povinnostmi ohledně zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů ve stejném rozsahu, jak vyplývá z těchto Zásad ochrany soukromí a platných právních předpisů.

Upozorňujeme vás, že někteří externí poskytovatelé služeb mají sídlo mimo EHP (Evropský hospodářský prostor), a mohou tak přistupovat k vašim osobním údajům ze zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů.

V případě takového předání Vašich osobních údajů mimo EHP uzavíráme standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů přijaté Evropskou komisí, abychom zajistili dostatečnou ochranu vašich osobních údajů při přístupu a jejich zpracování mimo EHP. Naši zpracovatelé se také mohou spolehnout na Závazná podniková pravidla

V případě získání dalších informací nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese uvedené níže v článku 7.5.

Informace o standardním smluvních doložkách naleznete zde.

Informace o Závazných podnikových pravidlech naleznete zde.

 

7/ Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

7.1 Na základě všech příslušných právních zákonů a v souladu s ustanoveními tabulky v článku 3.1 výše (sloupec „Práva“) máte následující práva *:

  • přístup k vašim osobním údajům: poskytneme vám podrobné informace o vašich zpracovávaných osobních údajích.
  • opravu vašich osobních údajů: pokud jsou osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné;
  • žádost k vymazání vašich osobních údajů: pokud chcete, abychom vymazali některé nebo všechny vaše osobní údaje;
  • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů: pokud chcete, abychom zastavili zpracování vašich osobních údajů, dokud neprokážeme přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro zřízení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud nás požádáte o omezení zpracování Vašich osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy.
  • přijímat vaše osobní údaje ve strukturovaném a standardním formátu nebo požádat o přenos těchto informací jinému správci (přenositelnost)

Vezměte prosím na vědomí, že dostupná práva závisí na právním základě zpracování. V ustanoveních tabulky v článku 3.1 výše (sloupec „Práva“) najdete práva, která můžete konkrétně uplatnit při zpracovávání údajů při daných činností.

 

7.2  Odvolání vašeho souhlasu (souhlasů)

Pokud je při zpracování vyžadován váš souhlas, jak je podrobně uvedeno výše v tabulce v článku 3.1 (sloupec „Právní základ“), můžete svůj souhlas (souhlasy) kdykoli odvolat bez uvedení důvodu.

Pokud tak učiníte, zastavíme jakékoli další zpracování údajů spojené s tímto souhlasem. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě vašeho dříve uděleného souhlasu.

 

Odvolání souhlasu se zasíláním Newsletteru:

> klikněte na odkaz pro odhlášení, který je k dispozici v patičce našich zasílaných sdělení

nebo

> pošlete e-mail, jak je popsáno níže v části Uplatňování vašich práv

 

7.3  Uplatňování vašich práv

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte prosím CENTRUM CHODOV, a.s. na emailové adrese: data@westfieldchodov.com.

Pro zajištění efektivního uplatňování vašich práv prosím vezměte na vědomí, že můžete kontaktovat výše uvedené nákupní centrum ohledně vašich dotazů a požadavků v souvislosti se zpracováním údajů ze strany obou správců údajů (Místní správce údajů a Skupinový správce údajů).

Abychom zabránili porušování práv třetích stran, vyhrazujeme si právo v případě důvodných pochybností přistoupit k předběžnému ověření vaší identity a požádat vás o doklad totožnosti:

Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, ale vyhrazujeme si právo prodloužit tuto lhůtu o dva měsíce. V každém případě Vás budeme informovat do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, zda jsme se rozhodli prodloužit dobu na odpověď.

 

7.4. Stížnosti

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

8/ Převod osobních údajů v případě změny vlastnictví

Vyhrazujeme si právo převést Vaše osobní údaje, pokud bude skupina Unibail-Rodamco-Westfield Group zapojena do fúze, akvizice, zrušení nebo prodeje části či celého nákupního centra nebo jeho správcovské společnosti či vlastníka, kde jste přihlášen/a k odběru Newsletteru. Budete informován/a, pokud taková změna vyžaduje oznámení nebo souhlas podle platných zákonů, budete informován/a nebo bude vyžadován váš souhlas.

 

9 / Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

 

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů na této webové stránce. Pokud provedeme změny, které budeme považovat za zásadní a které budou vyžadovat udělení Vašeho souhlasu v souladu s platným právem, budeme Vás informovat a případně si Váš souhlas vyžádáme.

 

Příloha 1 - Seznam poskytovatelů služeb