Integritetspolicy för Lojalitetsprogrammet

Senast uppdaterad den 1 februari 2022. 


I denna Integritetspolicy redogörs för hur de personuppgiftsansvariga [nedan Personuppgiftsansvarig, vi, oss eller vår] (enligt definitionen nedan) samlar in och behandlar dina personuppgifter inom ramen för tillhandahållandet av vårt Lojalitetsprogram (inklusive tillgången till ditt lojalitetskonto på webbplatsen och köpcentrumapparna, tillsammans benämnda ”Tjänsterna”).

Denna Integritetspolicy omfattar följande:

1/ Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig

2/ Hur vi samlar in dina personuppgifter

3/ Information om behandlingen av dina personuppgifter

4/ Hur vi delar dina personuppgifter

5/ Hur vi håller dina personuppgifter säkra

6/ Överför vi dina personuppgifter utanför EES?

7/ Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

8/ Geolokalisering

9/ Automatiserat beslutsfattande/profilering

10/Överlåtelse vid ägarbyte

11/Uppdatering av denna Integritetspolicy

 

 

1/ Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig

 

De Lokalt personuppgiftsansvariga:

-    Rodamco Sverige AB (556201-8654) (moderbolaget)

-    Rodamco Handel AB (556782-9311) (ägare av Westfield Mall of Scandinavia)

-    Rodamco Forum Nacka KB 916403-9720) (ägare av Nacka Forum)

-    Rodamco Täby Centrum KB (902002-9717) (ägare av Westfield Täby Centrum)

 

Alla med adress Box 7846, 103 98 Stockholm, Sverige.

 

Lokalt personuppgiftsansvariga kommer att behandla dina personuppgifter i det sammanhang som anges nedan.

Personuppgiftsansvarig gruppnivå:

-    Unibail Management

 

Ett förenklat aktiebolag med ett kapital på 20 000 000 euro med adress: 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris, Frankrike registrerat inom franska handelsregistret under nummer 414 878 389. Unibail Managements Data Privacy Team (inklusive dess dataskyddsombud) kan kontaktas via e-post på: data.protection@urw.com eller via post på: 7 place du Chancelier Adenauer 75116 Paris, Frankrike.

 

Övergripande kommer Personuppgiftsansvarig på gruppnivå att behandla dina personuppgifter för att kunna bistå de Lokalt personuppgiftsansvariga och för att säkerställa en allmän styrning på gruppnivå.

Vissa roller tilldelas specifikt de Lokalt personuppgiftsansvariga eller Personuppgiftsansvarig på gruppnivå enligt följande:

Lokalt personuppgiftsansvarigas roll:

De Lokalt personuppgiftsansvariga kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna skicka dig information om specifika erbjudanden och evenemang hos respektive köpcentrum och för att kunna ge dig erbjudanden. De Lokalt personuppgiftsansvariga består av Rodamco Sverige AB, moderbolag för den nordiska organisationen samt dess dotterbolag. Rodamco Sverige AB är strategiskt och operativt ansvarig för den personuppgiftsbehandling  som bedrivs i Norden och anställer större delen av personalen. Dotterbolagen (ägare av respektive köpcentrum) kan behandla personuppgifter som är specifikt relaterade till respektive köpcentrum. Sådana personuppgifter kan omfatta namn och kontaktuppgifter i samband med att ingå ett avtal med dotterbolaget som avtalsslutande part och i viss mån inspelat material från övervakningskameror. Rodamco Sverige AB och dess dotterbolag är helägda dotterbolag och en del av Unibail-Rodamco-Westfield koncernen.

Personuppgiftsansvarig på gruppnivås roll:

Personuppgiftsansvarig på gruppnivå har ingått flera personuppgiftsbiträdesavtal och tjänsteavtal med tjänsteleverantörer för att ge dig den tekniska möjligheten att registrera dig till Lojalitetsprogrammet eller ladda ner och använda köpcentrumappen.

Personuppgiftsansvarig på gruppnivå kommer också att hantera förberedelsen av viss kommunikation, samordnad på gruppnivå, som kommer att skickas av de Lokalt personuppgiftsansvariga. Vidare kommer Personuppgiftsansvarig på gruppnivå att förhandla med tredje part angående specialerbjudanden som görs tillgängliga för lojalitetsmedlemmar.

Personuppgiftsansvarig på gruppnivå behandlar dina personuppgifter för att kunna:

 • Hantera din registrering till Lojalitetsprogrammet
 • Analysera ditt beteende i köpcentrumet såsom det beskrivs i tabellen nedan (3.1) för att kunna ge dig anpassade erbjudanden och evenemang som kan vara intressanta för dig. De Lokalt personuppgiftsansvariga och Personuppgiftsansvarig på gruppnivå agerar som gemensamt personuppgiftsansvariga och benämns nedan tillsammans som ”Personuppgiftsansvariga”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”.

2/ Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig på följande sätt:

 • Direkt från dig och/eller
 • Från din användning av Tjänsterna

a) När du använder Lojalitetskortet, inklusive det virtuella, om det skannats under ditt besök samlar vi in information som rör vilken typ av tjänst ditt Lojalitetskortet användes till (t.ex.: evenemang, födelsedagspresent) och därmed din närvaro i vårt köpcentrum

b) När du använder vår köpcentrumapp eller webbplats som autentiserad användare, samlar vi in information om frekvensen för dina besök, dina rutter i köpcentrumet förutsatt att vi har fått ditt tidigare skriftliga samtycke till att samla in dessa uppgifter (endast för köpcentrumapp - se avsnitt 8 Geolokalisering).

c) När du använder webbplatsen och samtycker till användningen av cookies samlar vi in de cookies du har godkänt. Du hittar all information om användningen av cookies och cookiepolicyn i användarvillkoren som finns tillgängliga genom följande länk: https://se.westfield.com/tabycentrum/termofuse.

 

Uppgifter om de olika insamlingssätten anges i punkten ”Personuppgifter som involveras” i den tabell som visas i avsnitt 3 nedan.

 

3/ Information om behandlingen av dina personuppgifter

3.1 - I tabellen nedan ser du all information relaterad till:

 • Varför vi behandlar dina personuppgifter (Specifikt ändamål)
 • Vilka personuppgifter det berör (Personuppgifter som involveras)
 • På vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter (Rättslig grund)
 • Hur länge vi lagrar dina personuppgifter (Lagringsperiod)
 • Vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter (Rättigheter)

Specifikt ändamål

Personuppgifter som involveras

Rättslig grund

Lagringsperiod

Rättigheter

Dina rättigheter beror på den rättsliga grunden

Hantering av din registrering till Lojalitetsprogrammet

Tillhandahållet direkt från dig:

Obligatoriska: Titel, för- och efternamn, e-postadress, födelsedatum

Valfritt: telefonnummer, registreringsskylt, information om att den registrerade arbetar i köpcentrumets område.

Tillhandahållet oss från en tredje part:

Ej tillämpligt

Fullgörande av ett avtal (Användarvillkor för Lojalitetsprogrammet)

GDPR artikel 6.1 b

3 år från senaste digitala kontakt eller användning av Tjänsterna


Tillgång

Rättelse

Radering

Begränsning av behandlingen

Dataportabilitet

Hantering av deltagande i evenemang som anordnas av köpcentrumet


Observera att vi kan komma att skicka ut information till dig för deltagande i evenemanget (t.ex.: om det krävs att du har ett bevis på registrering för att kunna delta i det).

Tillhandahållet direkt från dig:

e-postadress, förnamn, efternamn, telefonnummer


Tillhandahållet oss från en tredje part:

Ej tillämpligt

Personuppgiftsansvarigs berättigade intresse att erbjuda medlemmarna i Lojalitetsprogrammet möjlighet att delta i evenemang som organiserats för dem och för att säkerställa säkerheten vid ett sådant evenemang

GDPR artikel 6.1 f

6 månader efter evenemanget

Tillgång

Rättelse

Radering

Begränsning av behandlingen

Invändning mot behandlingen

Underlätta din tillgång till köpcentrumets parkering

Tillhandahållet direkt från dig:

Registreringsskylt

Tillhandahållet oss från en tredje part: Ej tillämpligt

Fullgörande av ett avtal (Användarvillkor för Lojalitetsprogrammet)

GDPR artikel 6.1 b

3 år från senaste digitala kontakt eller användning av Tjänsterna

Tillgång

Rättelse

Radering

Begränsning av behandlingen

Dataportabilitet

Samlande av lojalitetspoäng (gäller endast Westfield Mall of Scandinavia och Westfield Täby Centrum)

Se avsnitt 3.2

Tillhandahållet direkt från dig: Ej tillämpligt

Tillhandahålls av Transaction Connect: belopp, datum och inköpsbutik

Fullgörande av ett avtal (Användarvillkor för Lojalitetsprogrammet)

3 år från senaste digitala kontakt eller användning av Tjänsterna

Tillgång

Rättelse

Radering

Begränsning av behandlingen

Dataportabilitet


Hantering av erbjudanden och förmåner i Lojalitetsprogrammet

fri tillgång till tjänster (enligt beskrivningen i Användarvillkoren för Lojalitetsprogrammet):

parkering

lån av föremål (barnvagnar, paraply)

födelsedagspresent

Tillhandahållet direkt från dig:

Lojalitetskortnummer, streckkod, förnamn, efternamn, födelsedatum

Tillhandahållet oss från en tredje part:

Ej tillämpligt

Fullgörande av ett avtal (Användarvillkor för Lojalitetsprogrammet)


GDPR artikel 6.1 b

Ingen lagring för utnyttjande av erbjudanden och förmåner.


Om Lojalitetskortet skannas kan vi komma att lagra ditt besöksdatum och typ av tjänst/erbjudande som utnyttjats

Tillgång

Rättelse

Radering

Begränsning av behandlingen

Dataportabilitet

Deltagande i tävlingar som organiserats för lojalitetsmedlemmar

Tillhandahållet direkt från dig:

Lojalitetskortnummer, förnamn, efternamn, födelsedatum, Personuppgifter som kan ingå i själva tävlingen (svar på frågor)


Tillhandahållet oss från en tredje part:

Ej tillämpligt

Fullgörande av ett avtal (Tävlingsregler)


GDPR artikel 6.1 b

1 månad efter utdelning av priserna till vinnaren/vinnarna

Tillgång

Rättelse

Radering

Begränsning av behandlingen

Dataportabilitet

Beviljande av belöningar till lojalitetsmedlemmar som har aktiverat samlande av lojalitetspoäng (gäller endast Westfield Mall of Scandinavia och Westfield Täby Centrum)

(t.ex.: pris som ges till en slumpmässigt vald medlem bland de personer som har spenderat minst [belopp som ska fastställas] euro under en viss period – särskild kommunikation till medlemmar som omfattas görs)

Tillhandahålls av Transaction Connect: belopp, datum och inköpsbutik

Personuppgiftsansvariges berättigade intresse att hantera programmet för att förbättra sin databas och hantera det belopp som spenderas i köpcentrumet samt medlemmarnas berättigade intresse att vinna priser

GDPR artikel 6.1 f

Ingen specifik datalagring eftersom informationen lagras inom ramen för samlandet av lojalitetspoäng – se nedan

Tillgång

Rättelse

Radering

Begränsning av behandlingen

Invändning mot behandlingen

Hantering av kommunikationen i informationssyfte i samband med Lojalitetsprogrammet

(t.ex.: information om ett evenemang som endast är tillgängligt för lojalitetsmedlemmar)


Tillhandahållet direkt från dig:

Lojalitetskortsnummer, titel, förnamn, efternamn, e-postadress

Telefonnummer (valfritt)

Tillhandahållet oss från en tredje part:

Ej tillämpligt

Fullgörande av ett avtal (Användarvillkor för Lojalitetsprogrammet)

GDPR artikel 6.1 b

3 år från senaste digitala kontakt eller användning av Tjänsterna

Tillgång

Rättelse

Radering

Begränsning av behandlingen

Dataportabilitet

Hantering av kommersiell kommunikation:

Via e-post och/eller sms om du har försett oss med ditt mobilnummer

Tillhandahållet direkt från dig:

e-postadress

telefonnummer (valfritt)


Tillhandahållet oss från en tredje part:

Ej tillämpligt

Samtycke

GDPR artikel 6.1 a3 år från senaste digitala kontakt eller användning av Tjänsterna eller fram till återkallandet av samtycket, beroende på vad som inträffar först

Tillgång

Rättelse

Radering

Begränsning av behandlingen

Invändning mot behandlingen

Dataportabilitet

Återkallande av samtycke

Analys av dina uppgifter/användning av Tjänsterna:

 • för att ge dig personliga erbjudanden
 • för att förbättra vår förståelse för dina förväntningar och behov samt för utvecklandet av nya funktioner och tjänster

Observera att vi i detta sammanhang kommer att kombinera de personuppgifter som anges i relevant kolumn.

Erhållet direkt från dig: all information som kan tillhandahållas av dig.

Erhållet från din aktivitet:

Beteende på webbplatsen (cookies)

Deltagande i evenemang som anordnas av köpcentrumet

Din användning av wifi: datum för besök i köpcentrumet

Din användning av lojalitetspoäng

När ditt Lojalitetskort skannas för användning av en tjänst eller deltagande i ett evenemang i köpcentrumetPersonuppgiftsansvariges berättigade intresse för att bättre förstå kunden för att kunna leverera lämpliga tjänster och/eller erbjudanden samt lojalitetsmedlemmarnas berättigade intresse av att få personliga erbjudanden och tjänster.

GDPR artikel 6.1 f


observera:

- cookies samlas endast in på den rättsliga grund som utgörs av ditt samtycke (GDPR artikel 6.1 a)

- information om din användning av wifi samlas endast in på den rättsliga grund om utgörs av ditt samtycke (GDPR artikel 6.1 a)

Analysen av den information som beskrivs här görs dock på grundval av berättigat intresse (GDPR artikel 6.1 f)

3 år från senaste digitala kontakt eller användning av Tjänsterna

Tillgång

Rättelse

Radering

Begränsning av behandlingen

Invändning mot behandlingen

Dataportabilitet

Geolokalisering (endast inom köpcentrumet – via köpcentrumappen)

Tillhandahållet direkt från dig:

Tillhandahålls genom användning av tjänsten: lokaliseringsuppgifter inne i köpcentrumet

Tillhandahållet oss från en tredje part: Ej tillämpligt

Samtycke (ges via köpcentrumappen)

GDPR artikel 6.1 a

Ingen lagring av din geolokalisering kommer att göras av oss.


Tillgång

Rättelse

Radering

Begränsning av behandlingen

Dataportabilitet

Återkallande av samtycke

Svar på lojalitetsmedlemmarnas frågor relaterade till personuppgifter

Tillhandahållet direkt från dig:

Förnamn, efternamn, e-postadress, nummer på lojalitetsmedlem eller kopia av ID-kort, om tillämpligt


Tillhandahållet oss från en tredje part:

EJ tillämpligt

Rättslig förpliktelse

GDPR artikel 6.1 c

5 år


Om ID-kort begärs kommer det att raderas direkt efter kontrollen av din identitet

Tillgång

Rättelse

Begränsning av behandlingen

Radering

Få feedback från dig om våra tjänster

Tillhandahållet direkt från dig: svar på frågeformulär med avseende på uppskattningen av de tjänster som tillhandahålls av oss.

Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse att bättre förstå kunden och förbättra tjänsterna och leverera lämpliga tjänster och/eller erbjudanden

GDPR artikel 6.1 f

3 år från senaste digitala kontakt eller användning av Tjänsterna

Tillgång

Rättelse

Radering

Begränsning av behandlingen

Invändning mot behandlingen

Upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk

(t.ex. när ett brottsbekämpande organ eller tillsynsmyndighet utreder ett brott eller en incident)

Relevanta personuppgifter relaterade till anspråket eller rättstvisten.

Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse att hantera sitt försvar

GDPR artikel 6.1 f


Lagstadgad tid beroende på typ av anspråk/tvist

Tillgång

Rättelse

Radering

Begränsning av behandlingen

Invändning mot behandlingen

 

3.2 Särskilda bestämmelser - Samlande av lojalitetspoäng - Gäller endast Westfield Mall of Scandinavia och Westfield Täby Centrum.

Observera att du har möjlighet att registrera dig för samlandet av Lojalitetspoäng som en del av en specialfunktion som kan aktiveras inom Lojalitetsprogrammet. Inom ramen för samlandet av Lojalitetspoäng kan du ha rätt att få återbäring, beroende på de köp du gör i köpcentrumet. Aktiveringen av samlandet av Lojalitetspoäng är valfritt och du är helt fri att välja att aktivera den här funktionen i ditt Lojalitetsprogram eller inte. För ytterligare information, se Användarvillkoren för Lojalitetsprogrammet.

För att organisera, hantera och genomföra utbetalningar av återbäring som härrör från dina transaktioner samt för analysen av betalningsflödena från din användning av Lojalitetspoäng, observera att Transaction Connect (ett franskt företag med huvudkontor på 86, rue du faubourg St Denis 75010 Paris och som är registrerat hos franska handelsregistret i Paris under nummer 822 619 185) ensam ska betraktas som självständigt personuppgiftsansvarig med avseende på den aktuella behandlingen av dina personuppgifter. För att undvika eventuella oklarheter: både vi och Transaction Connect är självständigt ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i syfte att samla Lojalitetspoäng.

Du kan läsa ytterligare information om behandlingsaktiviteterna som genomförs av Transaction Connect samt information om dina rättigheter som registrerad genom att klicka på den här länken.

Observera att vi inte under några omständigheter är ansvariga för de behandlingsaktiviteter som genomförs av Transaction Connect i dess egenskap av personuppgiftsansvarig. Följaktligen ska alla anspråk eller förfrågningar som rör behandlingen som utförs av Transaction Connect riktas direkt till Transaction Connect inom ramen för deras respektive Integritetspolicy och användarvillkor som du måste läsa och acceptera när du har registrerat dig för samlandet av Lojalitetspoäng.

När du har aktiverat samlandet av Lojalitetspoäng kommer de Personuppgiftsansvariga att få en bekräftelse på detta samt om relevanta köp som du utför i köpcentrumet enligt tabellen ovan så att de Personuppgiftsansvariga kan hantera och redovisa dina Lojalitetspoäng för ditt utnyttjande av dessa inom ramen för samlandet av Lojalitetspoäng. Under inga omständigheter kommer vi att ha tillgång till eller ta emot information relaterad till dina bankkonton, kreditkort eller några Personuppgifter av ekonomisk karaktär

 

4/ Hur vi delar dina personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

 • Våra personuppgiftsbiträden som återfinns i bilaga 1. Listan över våra nuvarande biträden uppdateras regelbundet och innehåller uppgift om företagsnamn, företagsadress och det specifika ändamålet med biträdets behandling.
 • Tjänsteleverantörer som assisterar oss i arbetet med att fullfölja våra förpliktelser enligt Lojalitetsprogrammet. Kategorier av mottagare: parkeringsbolag.
 • Behörig myndighet eller juridisk enhet för att besvara rättsliga eller regulatoriska förfrågningar, domstolsbeslut, stämning eller rättslig process om nödvändigt för att följa gällande lagstiftning
 • Övertagande part när personuppgifter överförs som en del av försäljningen eller på annat sätt överförande av alla eller delar av våra tillgångar till ett annat företag
 • Våra försäkringsgivare, advokater, andra rådgivare och domstolar när de framställer anspråk och/eller försvarar vår ställning 

 

5/ Hur vi håller dina personuppgifter säkra

Vi tar säkerheten för alla personuppgifter vi behandlar på största allvar och vi är fast beslutna om att skydda dina personuppgifter. Vi har därför vidtagit alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och har valt våra leverantörer i enlighet med detta.

Vi har ingått specifika personuppgiftsbiträdesavtal med varje tjänsteleverantör som anges i bilaga 1 och har kontrollerat deras allmänna tekniska och organisatoriska förfaringssätt. Tjänsteleverantörerna är endast behöriga att behandla uppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträde i enlighet med bestämmelserna i denna Integritetspolicy samt endast för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi kan dock inte kontrollera alla risker relaterade till användningen av internet och datasäkerheten är också beroende av allas vaksamhet och lämpliga användning av denna teknik. Vi uppmanar därför våra kunder att vara försiktiga när de använder internettjänster.

 

6/ Överför vi dina personuppgifter utanför EES?

Vi använder tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla Tjänsterna till dig och behandlar dina personuppgifter för vår räkning. Sådana tredjepartsleverantörer kommer alltid att omfattas av säkerhets- och sekretesskrav i enlighet med denna Integritetspolicy och tillämplig lag.

Observera att vissa tredjepartsleverantörer är belägna utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och kan därmed komma åt och behandla dina personuppgifter från länder som inte tillhandahåller en tillräcklig dataskyddsnivå. Vid sådan överföring utanför EES ingår vi de standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för att säkerställa att dina personuppgifter omfattas av en tillräcklig skyddsnivå när de används och behandlas därifrån. Våra personuppgiftsbiträden kan också grunda överföringen på bindande företagsregler (BCR).

Vill du ha mer information om detta kan du kontakta oss via e-post på adressen som anges i avsnitt 7.5 nedan.

Information om standardavtalsklausulerna finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

Information om bindande företagsregler (BCR) finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en.


7/ Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

7.1 Enligt tillämpliga lagar och i enlighet med bestämmelserna i tabellen i avsnitt 3.1 ovan (kolumn ”Rättigheter”) har du rätt att:

 • få tillgång till dina personuppgifter: vi kommer att ge dig detaljerad information om dina personuppgifter som behandlas

 • få dina personuppgifter rättade: om de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga

 • få dina personuppgifter raderade: om du vill att vi ska radera vissa av eller alla dina personuppgifter

 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter: om du vill att vi ska avbryta behandlingen av dina personuppgifter tills vi kan uppvisa övertygande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk

 • begränsa behandlingen av dina personuppgifter: om du bestrider riktigheten, lagligheten eller vårt behov av att behandla dina personuppgifter begränsar vi behandlingen av dina personuppgifter till ett minimum (lagring) och, om tillämpligt, behandlar dem endast för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller, vid behov, för att skydda en annan fysisk eller juridisk person eller annat begränsat skäl enligt gällande lagstiftning

 • motta dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format eller att få överföring av sådan information till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)

 

Observera att rättigheterna beror på den rättsliga grunden för behandlingen. Se bestämmelserna i tabellen i avsnitt 3.1 ovan (kolumn ”Rättigheter”) för att se vilka rättigheter du kan utöva specifikt beroende på behandlingsaktivitet.

7.2 Återkallande av ditt samtycke

När den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke, enligt beskrivningen i tabellen i avsnitt 3.1 ovan (kolumn ”Rättslig grund”), kan du när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange någon anledning.

Om du gör det avbryter vi all vidare behandling som baseras på detta samtycke. Observera att återkallandet av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av någon behandling som har gjorts med stöd av att du har gett ditt samtycke tidigare.

För att återkalla ditt samtycke till att ta emot kommersiell kommunikation:

 • skicka ett e-postmeddelande enligt beskrivningen i avsnittet "Utövande av dina rättigheter" nedan,
 • ändra inställningen direkt i ditt Lojalitetskonto, eller
 • klicka på länken för avanmälan som finns i all vår kommunikation

7.3 Avanmäl dig för kommunikation i informationssyfte i samband med Lojalitetsprogrammet

Som en del av Lojalitetsprogrammet och baserat på den rättsliga grunden för fullgörandet av ett avtal som ingåtts mellan oss (Användarvillkoren för Lojalitetsprogrammet) skickar vi kommunikation till dig (som endast handlar om Lojalitetsprogrammet och som inte innehåller några kommersiella erbjudanden).

Om du inte vill ta emot den här typen av kommunikation kan du be oss att upphöra skicka den genom att:

 • skicka ett e-postmeddelande enligt beskrivningen i avsnittet "Utövande av dina rättigheter" nedan,
 • ändra inställningen direkt i ditt Lojalitetskonto, eller
 • klicka på länken för avanmälan som finns i all vår kommunikation

7.4 Radering av ditt Lojalitetskonto

Om du vill radera ditt Lojalitetskonto kan du antingen:

 • ta bort det direkt i inställningarna för ditt Lojalitetskonto eller
 • skicka ett e-postmeddelande enligt beskrivningen i avsnittet "Utövande av dina rättigheter" nedan

7.5 Utövande av dina rättigheter

Om du vill utöva dessa rättigheter och/eller få information, kontakta oss på följande e-postadress: dp.nordics@urw.com.

För att säkerställa ett effektivt utövande av dina rättigheter, observera att du kan skicka din begäran till ovanstående adress för frågor och krav i samband med behandlingen till båda personuppgiftsansvariga (Lokalt personuppgiftsansvariga och Personuppgiftsansvarig på gruppnivå).

För att undvika intrång i tredje parts rättigheter förbehåller vi oss rätten att, vid rimligt tvivel, gå vidare till förhandskontroll av din identitet genom att be dig att tillhandahålla:

 • ditt lojalitetsnummer, eller, om du inte har det,
 • ett ID-dokument

Vi svarar inom 1 månad efter mottagandet av din begäran men Vi förbehåller oss rätten att förlänga denna period med 2 månader om nödvändigt, beroende på din begärans komplexitet. Vi kommer under alla omständigheter att informera dig inom 1 månad efter mottagandet av din begäran om Vi beslutar att förlänga svarsperioden.

Vid behov kan du även vända dig till informationsdisken i ditt köpcentrum med frågor.

7.6 Klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål om hur Vi behandlar dina Personuppgifter till den lokala dataskyddsmyndigheten: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, tel: 08-657 61 00.  För ytterligare information om hur du kan lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten hänvisar vi till myndighetens hemsida: www.imy.se.

 

 

8/ Geolokalisering


8.1 Allmän princip

Inom ramen för ditt föregående uttryckliga samtycke i köpcentrumappen kan information relaterad till din plats i vårt köpcentrum samlas in och behandlas av Oss medan du autentiseras i våra köpcentrumappar för att mäta frekvensen av dina besök och dina rutter inom vårt köpcentrum och/eller för att tillhandahålla platsrelaterade tjänster.


Geolokalisering sker endast om du har aktiverat tilläggstjänster/specifik funktion i inställningarna för din nedladdade köpcentrumapp på din mobila enhet. Du kan när som helst inaktivera dessa tilläggstjänster i inställningarna vid ett senare tillfälle.


Observera att när samtycket ges kommer det att gälla omedelbart för eventuella ytterligare anslutningar på vår köpcentrumapp och för eventuella ytterligare besök i vårt köpcentrum inom 12 månader från den första anslutningen, såvida du inte återkallar ditt samtycke.8.2 Så hanterar du dina inställningar för geolokalisering på din mobila enhet


För att kunna lokaliseras i köpcentrumet måste du aktivera Bluetooth-funktionen på din mobila enhet. Om du bara vill titta på kartan krävs ingen aktivering av Bluetooth-funktionen. Observera att vi inte kommer att kunna lokalisera dig utanför vårt köpcentrum. Lokaliseringsalternativet tillhandahålls genom Bluetooths sändare/mottagare som är installerade endast i de gemensamma utrymmena i köpcentrumet. Du kan när som helst inaktivera geolokaliseringen av din mobila enhet via dina mobilinställningar.

 

 

9/ Automatiserat beslutsfattande/profilering

 

Det finns för närvarande ingen automatiserad beslutsprocess eller profilering som skulle kunna påverka dig juridiskt eller på annat sätt väsentligen påverka dig. Vi kommer dock att förse dig med specifika erbjudanden baserat på dina Personuppgifter och analys av ditt användarbeteende.

Eftersom vi inte vill besvära dig med information och kampanjer som kanske inte är intressanta för dig bedömer vi din köpprofil, d.v.s. information såsom dina tidigare inköp och preferenser som vi samlar in genom din användning av våra Tjänster enligt tabellen (avsnitt 3.1), för att kunna skicka information och kampanjer till dig som vi bedömer vara intressanta eller relevanta för just dig. 

 

 

10/ Överlåtelse vid ägarbyte

 

Om Unibail-Rodamco-Westfield koncernen är involverad i en sammanslagning, förvärv, upplösning eller försäljning av hela eller delar av köpcentrumet eller dess förvaltningsbolag eller ägare där du är registrerad som medlem i lojalitetsprogrammet, förbehåller vi oss rätten att överföra dina personuppgifter. Om en sådan ändring kräver ett meddelande eller samtycke enligt gällande lagstiftning, kommer du att meddelas eller ges möjlighet att lämna ditt samtycke.

 

 

11/ Uppdatering av denna Integritetspolicy

 

Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna Integritetspolicy emellanåt. Alla ändringar i denna Integritetspolicy träder i kraft vid publicering på denna webbplats. Om en sådan ändring kräver ett meddelande eller samtycke enligt gällande lagstiftning, kommer du att meddelas eller ges möjlighet att lämna ditt samtycke.


 

Lista över tjänsteleverantörer