VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto vyhlásením sa spravuje spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom, ktoré od Vás (ako druhej zmluvnej strany) Prevádzkovateľ prijal v súvislosti s uzatvorením a plnením nájomnej zmluvy ohľadom nájmu priestorov slúžiacich na podnikanie v obchodnom centre AUPARK Bratislava, ktorá bola uzatvorená medzi Prevádzkovateľom, ako prenajímateľom, a Vami, ako nájomcom, alebo inej zmluvy, ktorú ste uzatvorili s Prevádzkovateľom ako jeho dodávateľ v súvislosti s predmetom podnikania Prevádzkovateľa (ďalej len „Zmluva“).

Týmto vyhlásením sa taktiež spravuje spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom vo vzťahu ku kontaktným osobám zmluvných strán Zmluvy, ako je ďalej uvedené v kapitole 3 nižšie.

 

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť AUPARK a. s., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO 47 240 377, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5586/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľ osobných údajov, Vás týmto informuje o spracovaní osobných údajov a o právach s tým súvisiacich.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú nasledovné: AUPARK a. s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, adresa elektronickej pošty aupark@urw.com.

 

2. ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, ak ste pred uzatvorením Zmluvy alebo v rámci plnenia Zmluvy ako nájomca alebo dodávateľ, ktorý je zároveň aj dotknutou osobou (fyzickou osobou) v zmysle čl. 4 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27.4.2016 (ďalej len „GDPR“) poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, a to meno, priezvisko, spoločnosť, pracovnú pozíciu, telefónne číslo, emailovú adresu, ďalšie informácie týkajúce sa Vášho zamestnania, údaje o plnení Zmluvy a iné súvisiace údaje vyplývajúce zo Zmluvy (ďalej len „Osobné údaje“), Prevádzkovateľ bude také Osobné údaje spracúvať v rozsahu nevyhnutnom na plnenie Zmluvy a v súlade s podmienkami stanovenými v tomto vyhlásení.

Osobné údaje získavame priamo od Vás. Aby sme zabezpečili spracúvanie len presných a aktuálnych údajov, môžeme údaje pravidelne aktualizovať aj z verejných zdrojov (najmä obchodný register, živnostenský register, ARES, register úpadcov, Vaše internetové stránky, internetové stránky dodávateľov).

 

3. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VZŤAHU K VAŠIM KONTAKTNÝM OSOBÁM

V prípade, ak nie ste dotknutou osobou (fyzická osoba) v zmysle čl. 4 ods. 1 GDPR a/alebo pokiaľ ste poskytli Prevádzkovateľovi pred uzatvorením Zmluvy alebo v rámci plnenia Zmluvy osobné údaje členov svojich orgánov, svojich zamestnancov a/alebo iných kontaktných osôb (ďalej len „Kontaktné osoby“) v rozsahu meno, priezvisko, spoločnosť, pracovná pozícia, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú nevyhnutné na plnenie Zmluvy a pre zabezpečenie efektívnej komunikácie medzi zmluvnými stranami Zmluvy, vyhlasujete a Prevádzkovateľovi ručíte za to, že ste si voči týmto Kontaktným osobám splnili všetky povinnosti stanovené GDPR a za Prevádzkovateľa splnili všetky informačné povinnosti Prevádzkovateľa (najmä, že ste poskytli Kontaktným osobám informácie uvedené v tomto vyhlásení a prípadne ďalšie informácie požadované právnymi predpismi, najmä v rozsahu vyžadovanom čl. 13 a 14 GDPR) tak, aby Prevádzkovateľ mohol tieto Osobné údaje spracovávať na nižšie uvedené účely.

Prevádzkovateľ bude spracúvať len osobné údaje Kontaktných osôb, ktoré mu poskytnete.  Spracúvanie osobných údajov Kontaktných osôb prebieha na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je zabezpečenie efektívnej komunikácie medzi zmluvnými stranami.

V súlade so Zmluvou s Prevádzkovateľom je druhá zmluvná strana povinná na výzvu Prevádzkovateľa preukázať splnenie informačnej povinnosti voči Kontaktným osobám, eventuálne Prevádzkovateľa bezodkladne informovať o tom, že nie sú splnené podmienky na spracúvanie Osobných údajov Kontaktných osôb a o zmenách Osobných údajov Kontaktných osôb. Prípadné spracúvanie Osobných údajov Kontaktných osôb sa bude riadiť podmienkami stanovenými v tomto vyhlásení.

 

4. ÚČEL, DOBA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše Osobné údaje (vrátane Osobných údajov Kontaktných osôb) spracúvame za účelom plnenia zmluvných povinností podľa Zmluvy a zefektívnenia komunikácie medzi zmluvnými stranami. Osobné údaje teda spracúvame najmä na tieto účely:

Plnenie zmluvných záväzkov. Osobné údaje spracúvame za účelom plnenia nájomných, kúpnych a iných zmlúv, ďalej tiež pre prípadné reklamácie tovarov a služieb a evidenciu nájomcov a/alebo našich dodávateľov. Údaje uchovávame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a druhou zmluvnou stranou podľa Zmluvy. Poskytnutie Osobných údajov je v takomto prípade nevyhnutná požiadavka na plnenie Zmluvy a bez poskytnutia Osobných údajov nie je možné Zmluvu uzatvoriť či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť.

Efektívna komunikácia. Osobné údaje Vás alebo Kontaktných osôb spracúvame taktiež za účelom zabezpečenia efektívnej komunikácie medzi nami a druhou zmluvnou stranou Zmluvy a tiež za účelom zabezpečenia nepretržitej prevádzky obchodného centra AUPARK Bratislava v jeho obvyklých otváracích hodinách, vrátane víkendov a dní pracovného pokoja (najmä odstraňovanie havárií a porúch v priestoroch tohto obchodného centra bezodkladne po zistení takýchto havárií a porúch, zabezpečenia bezpečnosti pracovníkov a návštevníkov tohto obchodného centra, predchádzania vzniku škôd na majetku nájomcov, dodávateľov a iných osôb a minimalizácie rozsahu už vzniknutých škôd, oznamovania neplánovaného uzatvorenia tohto obchodného centra alebo jeho časti z dôvodov udalostí vyššej moci a operatívnej koordinácie zábavných a iných akcií usporadúvaných v tomto obchodnom centre).

Účtovné doklady. Niektoré Osobné údaje môžu byť uvedené na účtovných dokladoch (najmä faktúrach). Podľa našich platných právnych predpisov (napr. zákona o účtovníctve, či zákona o DPH) máme povinnosť tieto doklady uchovávať, a to až po dobu 10 rokov. Pokiaľ nám vznikne zákonná povinnosť tieto doklady archivovať, ukladáme spolu s nimi i Vaše Osobné údaje uvedené na príslušnom daňovom doklade.

Určenie, výkon a bránenie právnych nárokov. Po ukončení dodávateľského vzťahu s Vami môžeme po dobu trvania premlčacích lehôt uchovávať niektoré z Vašich Osobných údajov, ktorých spracovanie je nevyhnutné na ochranu našich práv a prípadné bránenie právnych nárokov, vrátane vymáhania neuhradených platieb.

Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

5. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami Osobných údajov budú spoločnosť Unibail-Rodamco Česká Republika s.r.o., IČO: 438 73 464, so sídlom Praha 1 - Staré Město, Na Příkopě 388/1, PSČ: 110 00, Česká republika, spisová značka: C 5217 vedená Mestským súdom v Prahe, a ďalej spoločnosť Unibail Management S.A.S., so sídlom 7 Place du Chancelier Adenauer, 75016 Paríž, Francúzsko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností v Paríži pod č. 414878389. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať Osobné údaje mimo územia Európskej únie.

K Osobným údajom môžu mať tiež prístup dodávatelia našich IT systémov a súvisiacich služieb, ktorí sú v postavení sprostredkovateľov osobných údajov.

K niektorým Osobným údajom môžu mať výnimočne prístup externí audítori, daňoví poradcovia či právni zástupcovia, pokiaľ je to nevyhnutné pre vymáhanie či zaúčtovanie pohľadávok alebo ochranu našich oprávnených záujmov. Pokiaľ sa na nás pri výkone svojich právomocí obrátia orgány verejnej moci so žiadosťou o poskytnutie informácií, ktorých súčasťou môžu byť Osobné údaje, budeme na základe povinností vyplývajúcich zo zákona alebo iného právneho aktu povinní v nevyhnutnom rozsahu Vaše Osobné údaje sprístupniť.

S vyššie uvedenými príjemcami, ktorí sú v pozícii sprostredkovateľov osobných údajov, sme uzatvorili zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktoré zaručujú najmenej rovnakú úroveň ochrany Vašich Osobných údajov ako toto vyhlásenie.

 

6. ZABEZPEČENIE DÁT

Zaviedli sme a udržiavame nevyhnutné primerané technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy bezpečnosti informácií v súlade s najlepšou obchodnou praxou zodpovedajúcou možnému hroziacemu riziku pre Vás ako dotknutú osobu. Zároveň zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť Vaše Osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia môžu okrem iného zahŕňať vykonanie primeraných krokov k zabezpečeniu zodpovednosti zamestnancov, ktorí majú prístup k Osobným údajom, školenia zamestnancov, pravidelné zálohovanie, postupy na obnovu dát a riadenie incidentov, softvérovú ochranu zariadení, na ktorých sú uložené Osobné údaje, atď.

 

7. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa opravu nesprávnych Osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú alebo doplnenie neúplných osobných údajov, právo požadovať obmedzenie spracúvania (najmä v prípade, ak napádate správnosť spracúvaných Osobných údajov, ak je spracúvanie Osobných údajov protizákonné, Prevádzkovateľ už Osobné údaje nepotrebuje, namietali ste voči spracúvaniu), právo namietať alebo podať sťažnosť voči spracúvaniu Osobných údajov, požadovať prístup k Osobným údajom, právo byť informovaný o porušení ochrany Osobných údajov, právo na vymazanie a ďalšie prípadné práva stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako sú uvedené nižšie.

Dotknuté osoby, t.j. vy a/alebo Kontaktné osoby, môžete svoje práva uplatniť na adrese aupark@urw.com, a to prostredníctvom e-mailu, prípadne po predchádzajúcej dohode na kontaktnej adrese Prevádzkovateľa.

Ak budete uplatňovať svoje práva, môžeme Vás požiadať o poskytnutie niektorých dodatočných Osobných údajov, ktoré ste nám už skôr poskytli. Poskytnutie takých údajov je nevyhnutné pre overenie, či bola príslušná požiadavka skutočne zaslaná Vami. Odpovieme Vám do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti, pričom si vyhradzujeme právo túto lehotu v zložitých prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace.

 

Dotknuté osoby môžu uplatňovať nasledujúce práva:

a) Oprava Osobných údajov

Podľa platnej právnej úpravy máte právo na opravu alebo doplnenie neúplných Osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Prijímame primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby ste mohli udržiavať Vaše Osobné údaje presné a aktuálne.

b) Vymazanie Osobných údajov

Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.

Ak nás kontaktujete s takouto žiadosťou, bez zbytočného odkladu vymažeme všetky Vaše Osobné údaje, ktoré máme, pokiaľ Vaše Osobné údaje už nepotrebujeme pre plnenie zmluvných alebo zákonných povinností, či na ochranu našich oprávnených záujmov, ako sú opísané vyššie.

c) Sprístupňovanie Vašich Osobných údajov

Máte právo požadovať informáciu o tom, či spracúvame Vaše Osobné údaje a v akom rozsahu. Rovnako máte právo požadovať, aby sme Vám sprístupnili Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a ďalšie osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby, vrátane poskytnutia kópie týchto údajov.

Ak budete požadovať prenos Vašich Osobných údajov, ktoré spracúvame na základe plnenia Zmluvy, môžete nás požiadať o ich prenos priamo tretej strane (inému prevádzkovateľovi údajov), ktorú uvediete vo svojej žiadosti, za prekladu, že takáto požiadavka nebude mať negatívny vplyv na práva a slobody iných osôb a bude technicky uskutočniteľná.

d) Právo vzniesť námietky

V prípade, že Vaše Osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu (napr. pokiaľ spracúvame Vaše údaje ako kontaktnej osoby nášho dodávateľa), máte právo, z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracúvaniu.

Ak v takomto prípade nepreukážeme naše závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré by prevážili nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo ak nepreukážeme, že tieto údaje sú nutné pre určenie, výkon a obhajobu našich právnych nárokov, tak tieto údaje nebudeme ďalej spracúvať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme.

e) Obmedzenie spracúvania

Ak nás požiadate o obmedzenie spracúvania svojich Osobných údajov, napr. v prípade, keď spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracúvať Vaše Osobné údaje, obmedzíme spracúvanie Vašich Osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie), a prípadne ich budeme spracúvať výlučne na určenie, výkon a obhajobu právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iných limitovaných dôvodov predpísaných platnými právnymi predpismi. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzení a my budeme v spracúvaní Vašich Osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom bez zbytočného odkladu informovať.

f) Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nami realizovaného spracúvania Vašich Osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, dataprotection.gov.sk.

Tento dokument môže byť pravidelne aktualizovaný.

 

Posledná aktualizácia dňa 18.5.2018.

 

 _______________________________________________________________

PRIVACY POLICY – ENGLISH VERSION

 

This Privacy Policy applies to processing of personal data by the Controller that you (as the other contractual party) provided to the Controller in relation to the execution and performance of the agreement on lease of premises for business purposes in the shopping center AUPARK Bratislava, entered into by the Controller as the landlord and you as the tenant, or another agreement entered into by you as Controller’s supplier and the Controller in relation to the scope of Controller’s business (hereinafter as the “Agreement”).

This Privacy Policy also applies to processing of personal data by the Controller of the contact persons of the contractual parties to the Agreement, as further specified in Section 3 below.

 

1. PERSONAL DATA CONTROLLER

The company AUPARK a. s. with its registered seat at Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, company ID: 47 240 377, registered in the Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5586/B (hereinafter as the “Controller”), as the personal data Controller, hereby informs you about processing of your personal data and about your related rights.

Contact details of the Controller are: AUPARK a. s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, e-mail address: aupark@urw.com.

 

2. EXTENT OF PERSONAL DATA PROCESSING

In case you as tenant or supplier, who at the same time is the data subject (natural person) within the meaning of Art. 4(1) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council from April 27, 2016 (hereinafter as the “GDPR”), have provided the Controller prior to the execution of the Agreement or during its performance with personal data in the extent of name, surname, company, employment position, phone number, e-mail, other information related to your employment, data regarding the performance of the Agreement, and other related data resulting from the Agreement (hereinafter as the “Personal Data”), then the Controller shall process such Personal Data in the extent necessary for the performance of the Agreement and in compliance with the conditions stated in this Privacy Policy.

We have obtained the Personal Data directly from you. In order to ensure that we process only data that are accurate and up-to-date, we may regularly update the data also from public sources (mainly the commercial register, the trade licensing register, ARES, the insolvency register and suppliers’ web sites).

 

3. PROCESSING OF PERSONAL DATA IN RELATION TO YOUR CONTACT PERSONS

In case you are not the data subject (natural person) within the meaning of Art. 4 (1) of the GDPR and/or in case you have provided the Controller, prior to the execution of the Agreement or during its performance, with the personal data of the members of your corporate bodies, of your employees and/or other contact persons (hereinafter as the “Contact Persons”) in the extent of name, surname, company, employment position, phone number, e-mail, which data are necessary for the performance of the Agreement and for ensuring an effective communication between the contractual parties to the Agreement, you hereby declare and guarantee to the Controller that you have fulfilled all duties and obligations vis-à-vis such persons as provided by the GDPR and that you have, at the same time, fulfilled all information obligations of the Controller on behalf of the Controller (mainly that you have provided the Contact Persons with the information contained in this Privacy Policy, as well as other information as required under legal regulation, especially in the extent required by Articles 13 and 14 of the GDPR) in order to enable the Controller to process the Personal Data for the below stated purposes.

The Controller shall process only the Personal Data of the Contact Persons that you provide to him. The Personal Data of the Contact Persons are processed on the basis of the legitimate interest of the Controller in ensuring an effective communication between the contractual parties.

In compliance with the Agreement signed with the Controller, the other contractual party is obliged to provide the Controller upon its request with evidence of fulfilment of the information obligation vis-à-vis the Contact Persons, or to promptly inform the Controller that the conditions for processing the Personal Data are not fulfilled or that the Personal Data have changed. The processing of the Personal Data of the Contact Persons shall be governed by the conditions stated in this Privacy Policy.

 

4. PURPOSE, PERIOD AND LEGAL BASIS OF THE PERSONAL DATA PROCESSING

We process your Personal Data (including the Personal Data of the Contact Persons) for the purpose of fulfilment of the contractual obligations under the Agreement and a more effective communication between the contractual parties. It follows that the Personal Data are processed mainly for the following purposes:

  • Fulfilment of contractual obligations. Personal Data are processed for the purpose of performance of lease, purchase and other agreements, and further also for potential warranty claims related to goods and services and for maintaining records of tenants and/or our suppliers. Data are stored for the whole period of effectiveness of the contractual relationship between us and the other contractual party under the Agreement. Providing of Personal Data in these cases is an indispensable condition for the conclusion and performance of the Agreement and without the Personal Data it is impossible to enter into the Agreement or to perform it on the part of the Controller.
  • Effective communication. We process your Personal Data and those of the Contact Persons also for the purpose of ensuring effective communication between us and the other party to the Agreement, as well as for the purpose of ensuring an undisturbed operation of the shopping center AUPARK Bratislava during its regular opening hours, including weekends and national holidays (mainly for resolving accidents and defects in the areas of such shopping center promptly after their detection, ensuring the security of workers and visitors of this shopping center, preventing damage to the property of the tenants, suppliers and other persons and mitigating the damage already incurred, announcing unplanned shutdowns of this shopping center or its parts due to vis mayor, and operative coordination of leisure and other events organized in this shopping center).
  • Accounting records. Some Personal Data may be stated on the accounting records (mainly invoices). According to applicable laws in the Czech Republic (e.g. Accounting Act, VAT Act), we have obligations to keep these records for the period of 10 years. If we have a legal obligation to archive these records, we archive them together with your Personal Data stated therein.
  • Determination, exercise and defence of legal claims. Following termination of the contractual relationship with you we may store for the duration of retention periods those Personal Data that are necessary for the protection of our rights and for the potential defence against legal claims, including collection of outstanding payments.

The Controller does not perform automated individual decision-making or profiling within the meaning of Article 22 of the GDPR.

 

5. CATEGORIES OF PERSONAL DATA RECIPIENTS

Recipients of Personal Data are the company Unibail-Rodamco Česká Republika s.r.o., with its registered seat at Praha 1 - Staré Město, Na Příkopě 388/1, PSČ: 110 00, company ID: 438 73 464, registered in the Městský soud v Praze, sp. zn. C 5217 and the company Unibail Management S.A.S, with its registered seat at the address 7 Place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris, France, registered in the Commercial and Company Register in Paris under No. 414878389. The Controller does not intend to transfer the Personal Data outside the European Union.

The Personal Data may also be accessed by our suppliers of IT systems and connected services, which are in position of processors of personal data.

Some Personal Data may be exclusively accessed by external auditors, tax advisors and legal representatives, if this is necessary for the enforcement or recording of receivables or for the defence of our legitimate interests. If public authorities in the course of execution of their authority request from us information comprising also the Personal Data, we are obliged under applicable laws or other legal act to make available your Personal Data in the necessary extent.

We have entered into contracts on personal data processing with the above-mentioned recipients, who are in the position of processors of personal data, that ensure the same level of protection of your Personal Data as this Privacy Policy.

 

6. DATA SECURITY

We have adopted and follow necessary appropriate technical and organizational measures, internal controls and data security processes in compliance with the best market practice corresponding to the potential risk to you as the data subject. At the same time we take into account the state of technological development with the aim to protect your Personal Data against accidental loss, destruction, alternation, unauthorised disclosure or access. These measures may include adoption of appropriate measures aimed at ensuring accountability of employees, who have access to the Personal Data, training of employees, regular backups, processes for recovery of data and management of accidents, software protection of devices on which the Personal Data are stored, etc.

 

7. RIGHTS OF DATA SUBJECTS

You have the right to request from the Controller rectification of inaccurate Personal Data that concern you or completion of incomplete Personal Data, the right to request restriction of Personal Data processing (especially if you object to the accuracy of the processed Personal Data, if the processing of the Personal Data is illegal, if the Controller no longer needs the Personal Data, if you have objected against the processing), the right to object or complain against the Personal Data processing, the right to demand access to the Personal Data, the right to be informed about breaches of Personal Data security, the right to demand erasure of Personal Data and any other rights granted by applicable laws as specified below.

The data subjects, i.e. you and/or the Contact Persons, may exercise their rights at the address aupark@urw.com via e-mail or, upon prior agreement, at the contact address of the Controller.

Should you exercise your rights, we may ask you to provide some additional Personal Data, which you have already provided to us. Providing of such data is necessary for verification whether the demand was actually sent by you. We shall respond within one month after receipt of the demand, however, we reserve the right to prolong this term in complicated cases by additional two months.

The data subjects may exercise the following rights:

a) Rectification of Personal Data

Pursuant to valid legal regulation you have the right to obtain rectification or completion of inaccurate or incomplete Personal Data provided to us.

We take appropriate measures in order to ensure that you may keep your Personal Data accurate and up-to-date.

b) Erasure of Personal Data

At any time, you may request from us erasure of your Personal Data.

Should you contact us with such a request, we shall immediately erase all your Personal Data that are in our possession, unless we need to further keep your Personal Data for the performance of contractual or statutory obligations or for the protection of our legitimate interests as specified above.

c) Access to Personal Data

You have the right to be informed whether we process your Personal Data and in what extent. At the same time, you have the right to request access to your Personal Data that you have provided to us and other personal data related to you, including the copies of such data.

Should you ask for transfer of your Personal Data that we process on grounds of performance of the Agreement, you may request to have them transmitted directly to the third party (another controller of data) specified in your request, under the conditions that such request will not have a negative impact on the rights and freedoms of other persons and that it is technically feasible.

d) Right to object

In case we process your Personal Data on grounds of our legitimate interest (e.g. if we process your data as those of a contact person of our supplier) you have the right to object at any time against such processing for a reason concerning your specific situation.

If in such case we fail to prove our serious legitimate reasons for the processing that override your interests, rights or freedoms, or if we fail to prove that these data are necessary for the determination, exercise or defence of your legal rights, we shall not process such data any longer and we shall erase them.

e) Restriction of data processing

Should you demand restriction of processing of your Personal Data, e.g. in cases when you question the accuracy or lawfulness of, or our need for, the processing of your Personal Data, we shall restrict the processing of your Personal Data to a necessary minimum (storage) and eventually we shall process them solely for the determination, exercise or defence of legal rights, or in order to protect the rights of another natural person or legal entity, or for other restricted reasons specified under applicable laws. We shall inform you promptly when we will continue to process your Personal Data following the cancellation of the restriction.

f) Complaint to the Data Protection Authority

You have the right to raise a complaint concerning the processing of the Personal Data by us to the Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, dataprotection.gov.sk.

 

This document can be revised or updated from time to time.

Last modification on May 18, 2018.