PODMIENKY

Webová stránka, App a Vernostný program

 

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 30 06 2023

Tieto Podmienky („Podmienky“ ktoré zahŕňajú všeobecné podmienky a špecifické podmienky) sa vzťahujú na používanie našej Webovej stránky a/alebo App a používanie nášho Vernostného programu a ďalšie špecifické služby (každá je definovaná nižšie); spoločne ďalej ako „Služby“ ktoré poskytuje Unibail-Rodamco-Westfield tak, ako je identifikovaná v „Definíciách“ nižšie (“URW”, „My“, „Nás“, „Naše“).

Služby sa ponúkajú a sprístupňujú iba užívateľom, ktorí majú 16 rokov alebo viac (18 rokov v súvislosti s určitými Službami, viď Časť B, Časť C a Časť D). V prípade že ešte nemáte 16 rokov, prosíme prestane používať Služby bezodkladne. Používaním alebo snažením sa používať Služby potvrdzujete, že máte minimálne 16 rokov.

Keď vytvárate účet prostredníctvom Webovej stránky a/alebo App a vyberáte Preferované nákupné centrum(centrá) (ako je definované nižšie), budete požívať výhody nielen zo špecifickej služby dostupnej v takýchto Nákupných centrách ako je ďalej uvedené nižšie a na Našej Webovej stránke, ale aj z Nášho Vernostného programu (nie je dostupný vo všetkých Nákupných centrách, viď tu).

Náš Vernostný program je bezplatný a jeho cieľom je ponúkať plynulé integrované služby, umožňujúce držiteľom jednotného účtu benefitovať z ponúk, propagačných akcií a informácií vo všetkých Nákupných centrách URW tak, ako je uvedené nižšie a na Našej Webovej stránke.

Podľa okolností, skontrolovaním vyhradenej kolónky alebo používaním Našej Webovej stránky a/alebo App bez registrovania sa alebo prihlásením sa na váš účet súhlasíte, že budete právne viazaní týmito Podmienkami. Ak, z akéhokoľvek dôvodu nesúhlasíte so všetkými týmito Podmienkami, prosíme prestaňte používať Služby bezodkladne.

Vezmite prosím na vedomie, že URW môže ponúkať služby, ktoré nepodliehajú týmto Podmienkam, ale ich vlastným podmienkam, ktoré vám budú náležite poskytnuté kde je to relevantné (napríklad, darčekové karty ktoré My môžeme ponúknuť alebo súťaže a stávky, ktoré môžu byť navrhnuté, sa riadia osobitnými podmienkami).

V týchto Podmienkach sú uvedené nasledujúce informácie:

Tabuľka obsahu

ČASŤ A – VŠEOBECNÉ PODMIENKY. 2

ČASŤ B – ŠPECIFICKÉ PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA NÁKUPNÉ CENTRÁ V EÚ.. 13

ČASŤ C – ŠPECIFICKÉ PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA NÁKUPNÉ CENTRÁ V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE. 19

ČASŤ D  - ŠPECIFICKÉ PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA NÁKUPNÉ CENTRÁ V USA. 26

 


 

ČASŤ A – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 

Tabuľka obsahu

1.            Definície. 2

2.            Registrácia a účet 2

3.            Externé Linky a Obsah. 4

4.            Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov. 4

5.            Duševné vlastníctvo. 4

6.            Vaše zodpovednosti 7

7.            Naša zodpovednosť 8

8.            Prevod. 9

9.            Oddeliteľnosť / celá dohoda. 9

10.         Aktualizácia Podmienok. 9

11.         Pozastavenie / Modifikácia Služieb. 9

12.         Platné zákony a Jurisdikcia. 9


1.               Definície

-        App: mobilná aplikácia Nákupných centier a „aplikácia Westfield – App Shopping

-        Vernostný program:  Vernostný program URW, ktorý je dostupný vo všetkých Nákupných centrách nachádzajúcich sa v EÚ (s výnimkou v Nákupných centier Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Minto, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen nachádzajúcich sa v Nemecku) a vo všetkých Nákupných centrách nachádzajúcich sa v Spojenom kráľovstve. Vernostný program nie je dostupný v Nákupných centrách nachádzajúcich sa v USA.

-        Preferované nákupné centrá: Nákupné centrum(centrá) podľa vašej voľby. Doplniť alebo odstrániť akékoľvek Nákupné centrum môžete kedykoľvek prostredníctvom vášho účtu, podľa vášho vlastného uváženia.

-        Nákupné centrá: Naše nákupné centrá sa nachádzajú v EÚ, v Spojenom kráľovstve a v USA. Úplný zoznam a súvisiace kontaktné údaje sú uvedené tu.

-        Unibail-Rodamco-Westfield: znamená (i) Unibail Management, Jednoduchá akciová spoločnosť s imaním vo výške 20 000 000 EUR, s registrovaným sídlom na adrese 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paríž, Francúzsko, zapísaná v obchodnom registri Paris Register pod číslom 414 878 389, a/alebo (ii) miestny subjekt (subjekty) riadiace Službu v závislosti na relevantnej krajine tak, ako je uvedené tu, ako vyžaduje kontext.

-        Webová stránka: webová stránka dostupná na adrese www.westfield.com a všetky subdomainy.

2.               Registrácia a účet

2.1         Zriadenie účtu

Aby ste mohli využivať výhody z Vernostného programu a/alebo z inej ponúknutej špecifickej služby v závislosti na Nákupných centrách, musíte sa zaregistrovať a zriadiť si u Nás účet a zvoliť si vaše Preferované nákupné centrum(centrá). Zriadenie účtu je dobrovoľné.

Aby ste sa mohli zaregistrovať a zriadiť u Nás účet, budete musieť absolvovať relevantný registračný proces, pričom vám budú ponúknuté nasledovné voľby:  

·        zriaďte si účet tým, že Nám poskytnete požadované informácie (vrátane mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy a emailu), a zvolíte si heslo; alebo

 

·        zriaďte si účet tým, že použijete váš účet Facebook alebo Google.

Zaväzujete sa poskytnúť pravdivé, presné a úplné informácie, ako aj aktualizovať takéto informácie v prípade potreby.

Nie ste povinní poskytnúť Nám žiadne požadované voliteľné informácie.

2.2         Riadenie účtu

Ste povinní zachovávať dôvernú povahu vašich prihlasovacích údajov, pričom zostávate zodpovední za všetky aktivity ktoré nastanú na vašom účte. V prípade že sa dozviete o akomkoľvek neoprávnenom používaní vášho účtu, alebo máte podozrenie o akomkoľvek neoprávnenom používaní vášho účtu, mali by ste Nás o tom bezodkladne informovať na abuse@urw.com.

Zriadenie účtu je limitované na jednu osobu (rovnaké meno, rovnaká e-mailová adresa). Potvrdzujete, že váš účet je osobný a vyhradený pre vaše vlastné a neprofesionálne používanie. Váš účet nemôže byť prevedený na inú osobu.

Aby ste mali prístup na váš účet, ak ste si zvolili pripojenie použitím vášho účtu Facebook alebo Google, budete požiadaní prihlásiť sa s vašim heslom pre Facebook alebo Google. Vo všetkých iných prípadoch budete požiadaní prihlásiť sa s vašim emailom a zvoleným heslom.

2.3         Voľba Preferovaného nákupného centra(centier)

Po zriadení vášho účtu budete požiadaní zvoliť si vaše Preferované nákupné centrum(centrá). Podľa vlastného uváženia si môžete zvoliť jedno alebo viacero Nákupných centier, avšak budete potrebovať vybrať si minimálne jedno Preferované nákupné centrum. Je vám známe, že Nákupné centrá sa môžu nachádzať vo vašej krajine bydliska alebo v inej krajine či regióne, a každé z nich ponúka svoje špecifické služby, za ich špecifických podmienok.

Pred zvolením jedného alebo viacerých Preferovaných nákupných centier a požívaním výhod z ich Služieb, prosím prečítajte si Časť B pre špecifické podmienky aplikovateľné na Nákupné centrá nachádzajúce sa v EÚ, Časť C pre špecifické podmienky aplikovateľné na Nákupné centrá nachádzajúce sa v Spojenom kráľovstve, a Časť D pre špecifické podmienky aplikovateľné na Nákupné centrá nachádzajúce sa v USA.

Vaše preferencie môžete zmeniť kedykoľvek prostredníctvom vášho účtu na Webovej stránke alebo App, a to pridaním alebo odstránením ktoréhokoľvek z Nákupných centier.

Pre účty zriadené pred dátumom 14/03/2023 zostane Nákupné centrum, kde ste sa pôvodne zaregistrovali na Naše Služby, vašim Preferovaným nákupným centrom, avšak môžete ho vymeniť za iné Preferované nákupné centrum. Môžete pridať ďalšie Preferované nákupné centrum(centrá) kedykoľvek tak, ako je uvedené vyššie.

2.4         Pre rezidentov Spojených štátov: Podmienky SMS

Ak si zvolíte prijímanie textových správ pri zriadení účtu či inak, budú sa taktiež aplikovať naše Podmienky SMS. Uvedené podmienky sú uvedené tu.

3.               Externé Linky a Obsah

Môžeme navrhnúť hypertextové linky zo Služieb, alebo z komunikácie ktoré dostávate zo Služieb, webové stránky tretej strany alebo internetové zdroje. My nekontrolujeme žiadne tieto webové stránky alebo internetové zdroje.

Výslovne potvrdzujete, že My nie sme v žiadnom prípade zodpovední ani neručíme za žiadne informácie, obsah, produkty, služby či materiál dostupný na webových stránkach tretej strany alebo internetových zdrojoch, ani za žiadnu údajnú či skutočnú náhradu škody vyplývajúcu z prístupu alebo používania takýchto informácií, obsahu, produktov, služieb či materiálu dostupného na webových stránkach tretej strany alebo internetových zdrojoch.

4.               ochrana súkromia a ochrana osobných údajov

Aby bolo možné zriadiť účet, My vás požiadame o poskytnutie určitých osobných údajov.

Bližšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov v Našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov sú dostupné tu.

5.               duševné vlastníctvo

5.1            Náš Obsah

Webová stránka a App, ktoré zahŕňajú akýkoľvek software používaný v súvislosti so Službami, a ich celý obsah (najmä, nie však výlučne, texty, textový obsah, databáza, dizajn stránky, operačný software, fotky, obrázky, grafika, videá, zvuky, mapy, logá, ochranné známky, informácie a akákoľvek zložka každého druhu tvoriaca Služby) (spoločne „Obsah“) sú chránené platnou legislatívou o autorskom práve, copyright, ochranných známkach, servisných značkách, patentoch či inými majetkovými právami a sú vlastnené, riadené alebo licencované Nami alebo pre Nás.

My vám poskytujeme osobnú, neexkluzívnu, celosvetovú, neprevoditeľnú, limitovanú a zrušiteľnú licenciu zvoliť si a používať Služby iba pre osobné používanie na akomkoľvek počítači alebo mobilnom zariadení, a to po dobu trvania používania Služieb z vašej strany.

S výnimkou toho čo je podľa týchto Podmienok uvedené inak, všetky Služby alebo časť Služieb či Obsah nesmú byť kopírované, zastúpené, reprodukované, znovu používané, znovu publikované, zverejnené, verejne vystavené alebo realizované, prenesené, adaptované, preložené, používané na vytvorenie odvodených diel, predané, postúpené, sublicencované, spätne dešifrované, spätne zostavené, celkom alebo čiastočne extrahované alebo distribuované v akomkoľvek médiu, s výnimkou prípadov podľa platných zákonov.

Nedodržanie uvedených ustanovení zakladá porušenie, ktoré môže mať za následok občiansko-právne a/alebo trestno-právne sankcie. My si vyhradzujeme právo podať žalobu voči komukoľvek, kto nedodrží tieto ustanovenia.

5.2            Váš Obsah

Môžete generovať, zverejniť, nahrať, vložiť, predložiť alebo sprístupniť prostredníctvom Služieb informácie, texty, textový obsah, fotky, obrázky, grafiku, videá, zvuky, odkazy, logá, ochranné známky a akýkoľvek materiál každého druhu ktorý predkladáte, uchovávate alebo zdieľate počas používania Služieb (spoločne „Váš obsah“).

Ponechávate si vlastníctvo a akékoľvek iné majetkové práva ktorých ste držiteľom vo Vašom obsahu. Avšak generovaním, zverejňovaním, nahrávaním, vkladaním, predkladaním alebo sprístupňovaním Vášho obsahu prostredníctvom Služieb sa zaväzujete udeliť Nám a Našim pridruženým spoločnostiam celosvetovú, od licenčného poplatku oslobodenú, neexkluzívnu licenciu, ktorú je možné sublicencovať a previesť, s cieľom používať, reprodukovať, zastupovať, verejne vystaviť, publikovať, adaptovať, reformátovať, využívať a preložiť Váš obsah v akomkoľvek médiu a v súvislosti so Službami v rozsahu povolenom platnými zákonmi. Platnosť tejto licencie trvá do uplynutia jednoročnej lehoty po zrušení vášho účtu, bez ohľadu na dôvody takéhoto zrušenia.

5.3            Pre rezidentov Spojených štátov: Oznámenie a postup pri uplatňovaní nárokov pri porušení autorského práva

Reagujeme na oznámenia o autorskom práve predložené podľa Zákona o autorskom práve digitálneho milénia /Digital Millennium Copyright Act/, 17 U.S.C. § 512 („DMCA“). V prípade ak ste presvedčení že Webová stránka alebo App obsahuje elementy ktoré porušujú vaše autorské práva vo vašom diele, riaďte sa prosím nižšie uvedeným postupom pre predkladanie oznámenia o údajnom porušení autorského práva podľa DMCA.

POZNÁMKA: NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ VÝLUČNE NA TO, ABY NÁM OZNÁMILI, ŽE VÁŠ MATERIÁL CHRÁNENÝ AUTORSKÝM PRÁVOM MOHOL BYŤ PORUŠENÝ.

NEPOSIELAJTE ŽIADNE OTÁZKY, KTORÉ NESÚVISIA S PORUŠENÍM AUTORSKÉHO PRÁVA (NAPR., ŽIADOSTI O TECHNICKÚ VÝPOMOC ALEBO ZÁKAZNÍCKU SLUŽBU, ZNEUŽÍVANIE SPRÁV ALEBO E-MAILOV, ATĎ.) NA KONTAKTNÉ ÚDAJE UVEDENÉ NIŽŠIE. NEDOSTANETE ŽIADNU ODPOVEĎ, AK ICH POŠLETE NA TENTO KONTAKT. UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE PODĽA FEDERÁLNYCH ZÁKONOV V PRÍPADE, ŽE VEDOME UVEDIETE NEPRAVDIVÉ VYHLÁSENIE, ŽE ONLINE MATERIÁL SPÔSOBUJE PORUŠENIE, MÔŽU VÁM BYŤ VYMERANÉ VYSOKÉ POKUTY V OBČIANSKO-PRÁVNOM KONANÍ. TIETO ZAHŔŇAJÚ PEŇAŽNÚ NÁHRADU ŠKODY, SÚDNE POPLATKY A TROVY PRÁVNEHO ZASTUPOVANIA KTORÉ VZNIKNÚ NÁM, AKÝMKOĽVEK MAJITEĽOM AUTORSKÝCH PRÁV, ALEBO AKÝMKOĽVEK DRŽITEĽOM LICENCIE MAJITEĽA AUTORSKÝCH PRÁV, KTORÝ JE POŠKODENÝ V DÔSLEDKU NÁŠHO SPOLIEHANIA SA NA VAŠE NEPRAVDIVÉ VYHLÁSENIE. MÔŽETE BYŤ TAKTIEŽ VYSTAVENÍ TRESTNÉMU STÍHANIU ZA KRIVÉ SVEDECTVO.

V zmysle Hlavy 17, Kódex spojených štátov, odsek 512(c)(2), oznámenia o údajných porušeniach autorského práva by mali byť zasielané VÝLUČNE Nášmu Vymenovanému zástupcovi. Písomné oznámenie musí byť predložené nasledovnému Vymenovanému zástupcovi:

DMCA Agent

Westfield, LLC
2049 Century Park East
41st Floor
Century City, CA 90067
United States of America
Telefón:

Email: dmca@urw.com

Bližšie informácie môžete získať z online adresára Úradu pre autorské práva na stránke www.dmca.copyright.gov/osp.

V zmysle Hlavy 17, Kódex spojených štátov, odsek 512(c)(3)(A), oznámenie o údajnom porušení musí byť vo forme písomnej komunikácie, ktorá zahŕňa nasledovné:

·        Fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene majiteľa výhradného práva, ktoré je údajne porušené;

·        Identifikáciu diela chráneného autorským právom ohľadom ktorého sa tvrdí, že bolo porušené, alebo viacnásobné diela chránené autorským právom na samostatnej online stránke sú pokryté samostatným oznámením, reprezentatívny zoznam takýchto diel je uvedený na takejto stránke;

·        Identifikáciu materiálu ohľadom ktorého sa tvrdí, že bolo porušené alebo ktoré je predmetom aktivity týkajúcej sa porušenia a ktoré má byť odstránené, alebo prístup ku ktorému má byť znemožnený a informácie primerane dostatočné na to, aby nám povolili lokalizovať takýto materiál;

·        Informácie primerane dostatočné na to, aby nám povolili kontaktovať vás, ako sú adresa, telefónne číslo, a ak je dostupná, elektronická mailová adresa, na ktorej môžete byť kontaktovaný;

·        Vyhlásenie, že ste presvedčení v dobrej viere, že takéto používanie materiálu spôsobom na ktorý bola vznesená sťažnosť nie je schválené majiteľom autorského práva, jeho zástupcom ani zákonom;

·        Vyhlásenie, že informácie v oznámení sú správne, a pod hrozbou trestu za krivú výpoveď, že ste oprávnení konať v mene majiteľa výhradného práva, ktoré je údajne porušené.

 

Na oznámenia o údajnom porušení autorských práv budeme odpovedať v súlade s DMCA.

 

Ak ste presvedčení, že váš materiál bol odstránený omylom v reakcii na oznámenie o autorskom práve, môžete predložiť proti oznámenie Nášmu vymenovanému zástupcovi s nasledovnými písomnými informáciami:

 

·        Fyzický alebo elektronický podpis;

 

·        Identifikácia materiálu ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol znemožnený prístup a lokácia u ktorej sa materiál objavil predtým, ako bola odstránená alebo prístup k nej bol znemožnený;

 

·        Vyhlásenie pod hrozbou pokuty za krivé svedectvo, že ste presvedčení v dobrej viere, že materiál bol odstránený alebo znemožnený v dôsledku chyby alebo nesprávnej identifikácie materiálu, ktorý má byť odstránený alebo znemožnený; a

 

·        Vaše meno, adresa, a telefónne číslo, a vyhlásenie že súhlasíte s jurisdikciou Federálneho okresného súdu pre súdny obvod, v ktorom  sa adresa nachádza, alebo ak vaša adresa je mimo územia Spojených štátov, pre akýkoľvek súdny obvod, v ktorom je možné nájsť Wildfire, a že prijmete súdnu obsielku od osoby, ktorá poskytla oznámenie podľa odseku (c)(1)(C) alebo zástupcu takejto osoby.

 

Na proti oznámenia odpovieme v súlade s DMCA.

6.               vaše zodpovednosti

6.1            Obsah a konanie užívateľa

Funkcie Služieb vám umožňujú zdieľať Váš obsah a informácie cez Služby, vrátane zdieľania informácií na sociálnych sieťach. Za každých okolností však nesiete a zostanete výlučne zodpovední za používanie Služieb a za celý Váš obsah.

Zaväzujete sa nepoužívať žiadny Váš obsah alebo Služby na žiadne protiprávne alebo nevhodné účely najmä, nie však výlučne:

·        zverejňovanie, poskytovanie, vkladanie, nahrávanie, predkladanie alebo iné, akéhokoľvek Vášho obsahu na Služby ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom a morálkou, ktoré sú nezákonné, vyhrážajúce sa, prenasledujúce, obťažujúce, násilné, zneužívajúce, škodlivé iným, nepoctivé, ohovárajúce, obscénne, hanlivé, urážlivé, pornografické, zasahujúce do súkromia iného, nenávistné, alebo rasovo, etnicky, diskriminačne či inak nežiadúce, alebo ktoré podporujú či povzbudzujú protiprávnu činnosť;

·        zverejňovanie, poskytovanie, vkladanie, nahrávanie, predkladanie alebo iné, akéhokoľvek Vášho obsahu na Služby ktoré porušujú akékoľvek zákony či predpisy alebo práva tretej strany, vrátane akéhokoľvek autorského práva, ochrannej známky, obchodného tajomstva, patentu, práv duševného vlastníctva, práv na súkromie, práv na publicitu, alebo iné osobné či majetkové práva;

·        zverejňovanie, poskytovanie, vkladanie, nahrávanie, predkladanie alebo iné, akéhokoľvek „spamu“, marketingových materiálov, nevyžiadanej či neschválenej reklamy, alebo akejkoľvek inej formy navádzania prostredníctvom Služieb;

·        používanie akýchkoľvek vírusov, časových bômb, cancelbot (automatizovaný alebo polo-automatizovaný proces na zasielanie rušiacich správ tretej strany), malware, počítačových červov, zlomyseľných kódov, defektov, Trójskych koňov, porušených súborov alebo akýchkoľvek iných počítačových kódov, súborov či programov ktorých cieľom je prerušiť, zničiť, limitovať alebo zhoršiť bežnú prevádzku Služieb, serverov alebo sietí pripojených na Služby;

·        poškodzovanie alebo snahy poškodiť deti akýmkoľvek spôsobom;

·        vytváranie falošnej identity za účelom zavádzania iných;

·        používanie technológie, automatizovaných systémov ako sú „bots“, „spiders“, alebo „crawlers“ či iných prostriedkov na získavanie alebo sprístupnenie neautorizovaného obsahu alebo neverejných priestorov;

·        používanie akejkoľvek ťažby údajov, robotov či podobných nástrojov na získavanie a extrakciu údajov;

·        usilovanie sa o preskúšanie, preskúmanie alebo skenovanie zraniteľnosti akéhokoľvek systému alebo siete pripojenej k Službám, či porušenie opatrení bezpečnosti alebo overovania;

·        reklamovanie alebo ponúkanie na predaj alebo kúpu akéhokoľvek tovaru či služieb pre akýkoľvek obchodný účel.

My nemonitorujeme Váš obsah umiestnený na Služby. Vyhradzujeme si však právo, ale nepreberáme povinnosť, preskúmať Váš obsah a odstrániť alebo vymazať, podľa Nášho výhradného uváženia, akýkoľvek Váš obsah, ktorý nedodržiava tieto Podmienky. My taktiež nemonitorujeme ani neobmedzujeme komunikácie medzi užívateľmi prostredníctvom Služieb.

Výslovne potvrdzujete, že ak sprístupníte Služby, môžete dostávať alebo byť vystavený obsahu, tovaru alebo službám, ktoré môžete považovať za nevhodné, nepresné, zavádzajúce, hanlivé, obscénne či inak urážlivé. V rozsahu povolenom podľa platných zákonov, súhlasíte s tým, že My nie sme zodpovední za žiadny úkon v súvislosti s akýmkoľvek takýmto obsahom v Službách. Ak však identifikujete akýkoľvek protiprávny obsah, oznámte Nám takúto skutočnosť na stránke content@urw.com.

Nedodržiavanie týchto Podmienok môže mať za následok upozornenie a/alebo okamžité pozastavenie alebo zatvorenie, bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia, vášho účtu, bez toho aby tým boli dotknuté akékoľvek právne kroky, ktoré by mohli byť podniknuté. Žiadne omeškanie alebo opomenutie z Našej strany pri uplatňovaní akýchkoľvek práv podľa týchto Podmienok nebude pôsobiť ako vzdanie sa tohto či akéhokoľvek iného práva.

6.2            Vaša Zodpovednosť

Ste zodpovední v plnom rozsahu za zachovávanie dôvernej povahy vašich identifikátorov hesiel a účtu. My nie sme zodpovední za žiadne dôsledky vyplývajúce z používania vášho účtu neoprávnenou treťou stranou. Ste taktiež zodpovední za všetky aktivity ktoré nastanú na vašom účte. My vám odporúčame zvoliť si silné heslo a pravidelne meniť vaše heslo s cieľom zamedziť rizikám neoprávneného prístupu na váš účet.

Ste a zostávate, za všetkých okolností, výlučne zodpovední za Váš obsah ktorý prenášate na Služby, vaše používanie Služieb a všetky aktivity podniknuté na vašom účtom. V dôsledku toho ste zodpovední za náležité konfigurovanie alebo podniknutie všetkých vhodných opatrení na zachovávanie patričnej bezpečnosti, ochranu a zálohovanie Vášho obsahu, vrátane vašich vlastných údajov a/alebo software uchovávaný na vašom počítači a/alebo mobilnom zariadení proti akýmkoľvek útokom.

Ste si vedomí skutočnosti a súhlasíte s tým, že sprístupňujete, sťahujete či inak získavate informácie, materiál alebo údaje používaním Služieb podľa vášho vlastného uváženia a na vlastné riziko, pričom ste výlučne zodpovední za akékoľvek škody na vašom počítačovom systéme alebo stratu údajov, ktoré vyplývajú zo stiahnutia takýchto informácií, materiálu či údajov.

Ste povinní poskytnúť všetko zariadenie (vrátane počítača, mobilného zariadenia, atď.) na sprístupnenie a používanie Služieb v súlade s platnými zákonmi a predpismi, vrátane, avšak bez obmedzenia, zákonmi ktoré sa týkajú práv duševného vlastníctva.

7.               naša zodpovednosť

Služby poskytované Nami sú iba pre informačné účely. Napriek skutočnosti, že sa podnikajú všetky primerané snahy aby sa zabezpečilo, že Obsah Služieb je súčasný, správny, úplný a aktualizovaný, Služby sú poskytované Nami na základe „podľa dostupnosti“, bez akýchkoľvek záruk, záväzkov či iných implicitných povinností (akokoľvek vznikajúce), pričom tieto všetky sú vylúčené. Výslovne súhlasíte s tým, že vaše používanie Služieb je na vaše vlastné riziko.

V plnom rozsahu povolenom platnými zákonmi, My nie sme zodpovední za (i) prípady vyššej moci ani za žiadny prípad mimo našej primeranej kontroly, (ii) škodu, stratu či akékoľvek dôsledky vyplývajúce z akéhokoľvek používania Služieb alebo ich Obsahu, alebo za Váš obsah ktorý môžete poskytnúť na Službách, a (iii) za akékoľvek následné škody alebo straty, ako aj akékoľvek nehmotné škody, náhradu škody za stratu ziskov, príjmov, používanie alebo údaje vyplývajúce z používania alebo prevádzky Služieb.

Výslovne potvrdzujete, že (i) Služby nie sú bezchybné a bez vírusu, (ii) pripojenie na Služby obnáša riziká spojené s akýmkoľvek pripojením a prenosom na sieťach Internetu a mobilnom telefóne, najmä v súvislosti s rýchlosťou prenosu údajov, dotazmi na informácie alebo časom odpovede na konzultácie a technickým výkonom, (iii) My nemáme žiadnu kontrolu nad sieťou tretích strán alebo webovými stránkami, na ktoré sa pripojíte počas vášho používania Služieb, (iv) My nie sme zodpovední za žiadnu stratu údajov, nemožnosť uchovávania, nesprávne alebo nevhodné doručenie akýchkoľvek údajov alebo materiálu prostredníctvom Služieb, a (v) My odmietame všetky záruky, bez ohľadu na to či výslovné alebo implikované, vrátane záruk predajnej/uspokojivej kvality alebo vhodnosti pre účel alebo potrebu Obsahu a Služieb.

8.               prevod

Oprávňujete Nás previesť, postúpiť alebo delegovať ktorékoľvek z Našich práv a záväzkov podľa týchto Podmienok na akúkoľvek tretiu stranu.

9.               oddeliteľnosť / celá dohoda

Ak bude akákoľvek časť týchto Podmienok vyhlásená za neplatnú, nulitnú alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonateľnú, tieto Podmienky sa budú považovať za oddeliteľné a zostávajúca časť zostane platná a účinná v plnom rozsahu.

Tieto Podmienky, spoločne s akýmikoľvek podmienkami na ktoré sa odkazuje v týchto Podmienkach, ktoré sú týmto zapracované odkazom, obsahujú úplné porozumenie a dohodu medzi vami a Nami a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo nekonzistentné dojednania týkajúce sa Služieb a vášho používania Služieb. Tieto Podmienky nemôžu byť zmenené alebo ich platnosť zrušená ústnou formou. Akékoľvek ustanovenie ktoré má pretrvať tak, aby nám umožnilo vymáhať jeho význam, pretrvávajú aj po ukončení platnosti týchto Podmienok. 

10.            aktualizácia Podmienok

My môžeme revidovať alebo aktualizovať tieto Podmienky priebežne. Budete informovaní o akýchkoľvek zmenách týchto Podmienok prostriedkami, ktoré považujeme za najvhodnejšie (email,  oznámenie, zverejnenie zrevidovaných Podmienok na Službe). Posledná verzia platných Podmienok je tá, ktorá je publikovaná na Webovej stránke Westfield.com.  Ak My urobíme zmeny a v tomto ohľade sa vyžaduje váš súhlas podľa platných zákonov, My požiadame o váš súhlas. V rozsahu povolenom platnými zákonmi, vaše pretrvávajúce sprístupnenie alebo používanie Služieb zakladá vašu akceptáciu revidovaných alebo aktualizovaných Podmienok.

11.            pozastavenie / Modifikácia Služieb

Vezmite prosím na vedomie, že My budeme oprávnení modifikovať/pozastaviť ktorúkoľvek zo Služieb kedykoľvek, bez akéhokoľvek práva na náhradu škody alebo úhradu vo váš prospech.

12.            platné zákony a Jurisdikcia

12.1       Okrem rezidentov Spojeného kráľovstva a rezidentov Spojených štátov (viď nižšie), tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právom Francúzska, pričom sa zaväzujete, že súdy Francúzska majú výlučnú právomoc rozhodovať, s výhradou v každom prípade kogentných ustanovení vašej miestnej jurisdikcie.  

Nič v týchto Podmienkach neovplyvní vaše práva ako zákazníka spoliehať sa na kogentné ustanovenia vašej miestnej jurisdikcie.

12.2       Pre rezidentov Spojeného kráľovstva.

Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právom Anglicka, a akékoľvek spory budú rozhodovať výlučne anglické súdy.

12.3       Pre rezidentov Spojených štátov.

 

PREČÍTAJTE SI PROSÍM TENTO ODSEK DÔKLADNE – MÔŽE VÝZNAMNÝM SPÔSOBOM OVPLYVNIŤ VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA. OBSAHUJE ARBITRÁŽNU DOLOŽKU A VZDANIE SA PRÁV NA SÚDNE KONANIE PRED POROTOU A HROMADNÚ ŽALOBU.

Voľba práva /Voľba súdneho dvora

Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právom štátu Kalifornie, neberúc do úvahy kolízne normy. Súhlasíte s tým, že akákoľvek žaloba podľa platného práva alebo podľa ekvitného práva vyplývajúca z týchto podmienok alebo s nimi súvisiaca bude podaná iba v štáte alebo na federálnych súdoch nachádzajúcich sa v okrese Los Angeles County, Kalifornia, pričom týmto súhlasíte a podriaďujete sa osobnej jurisdikcii takýchto súdov na účely súdneho konania vo veci akejkoľvek takejto žaloby. Osobitne súhlasíte s tým, že nebudete namietať voči takejto jurisdikcii alebo miestu z dôvodu nedostatku osobnej jurisdikcie, nevhodného súdneho dvora ani inak. V rozsahu v ktorom to môže byť aplikovateľné, zaväzujete sa neprijať a výslovne vylúčiť akúkoľvek aplikovateľnosť Zákona o jednotných transakciách počítačových transakcií /Uniform Computer Information Transactions Act/.

Vzdanie sa práva na súdne konanie pred porotou

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI, PRI AKEJKOĽVEK ŽALOBE ALEBO KONANÍ INICIOVANÝM ZA ÚČELOM VYMÁHANIA AKÉHOKOĽVEK PRÁVA ALEBO ZÁVÄZKU STRÁN PODĽA TÝCHTO PODMIENOK, PRI VAŠOM POUŽÍVANÍ SLUŽIEB ALEBO V SÚVISLOSTI S PREDMETOM TÝCHTO PODMIENOK, STRANY SA TÝMTO VZDÁVAJÚ SVOJICH ÚSTAVNÝCH A ZÁKONNÝCH PRÁV NA SÚDNE KONANIE PRED POROTOU, NAMIESTO TOHO SA ROZHODLI, ŽE O SPORE BUDE ROZHODOVAŤ SUDCA.

Vylúčenie skupinových žalôb

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI, VY A MY SÚHLASÍME, ŽE KAŽDÝ Z NÁS SI MÔŽE UPLATNIŤ NÁROKY VOČI DRUHÉMU IBA VO VAŠEJ ALEBO NAŠEJ INDIVIDUÁLNEJ SPÔSOBILOSTI, A NIE AKO ŽALOBCA ALEBO ČLEN SKUPINOVEJ ŽALOBY PRI AKOMOĽVEK ZAMÝŠĽANOM KONANÍ O SKUPINOVEJ ŽALOBE, REPREZENTATÍVNOM KONANÍ ALEBO KONANÍ OBČIANSKEHO ZMOCNENCA.

Arbitráž a vzdanie sa práva na hromadnú žalobu

Používaním Služieb súhlasíte s tým, že toto ustanovenie o Arbitráži a hromadnej žalobe („Rozhodcovská zmluva“) sa vzťahuje na všetky spory vyplývajúce, ovplyvňujúce alebo súvisiace s vašim vzťahom s nami, Webovou stránkou a/alebo App, a všetkými webovými stránkami, software, produktmi alebo službami ktoré sme poskytli, poskytneme, alebo sme ponúkli že vám poskytneme, ktoré hrozia, boli urobené, podané alebo iniciované, (ďalej len „Nároky“). Všetky Nároky budú rozhodnuté, podľa výberu buď vás alebo nás, záväznou arbitrážou pod správou Americkej arbitrážnej asociácie /American Arbitration Association/ („AAA“) v súlade s jej platnými predpismi a postupmi pre spotrebiteľské spory („Pravidlá“), bez ohľadu na skutočnosť, či sú takéto Nároky uplatnené v zmluve, v občiansko-právnom konaní, zo zákona či inak. Predpisy sú uvedené na webovej stránke AAA bezplatne na www.adr.org. Buď vy alebo my sa môžeme rozhodnúť ohľadom riešenia konkrétneho Nároku prostredníctvom arbitráže, dokonca aj v prípade, ak jeden z nás už inicioval súdne konanie vo veci Nároku, a to: (a) vystavením písomnej žiadosti o arbitráž druhej strane, (b) iniciovaním arbitráže proti druhej strane, alebo (c) podaním návrhu o vynútenie si arbitráže na súde.  V DÔSLEDKU ČOHO, AK BUĎ VY ALEBO MY SA ROZHODNEME RIEŠIŤ KONKRÉTNY NÁROK PROSTREDNÍCTVOM ARBITRÁŽE, VY SA VZDÁVATE SVOJHO PRÁVA OBRÁTIŤ SA NA SÚD A UPLATNIŤ SI ALEBO OBHAJOVAŤ SVOJE PRÁVA (S VÝNIMKOU NÁROKOV UPLATNENÝCH INDIVIDUÁLNE V RÁMCI SÚDNEJ JURISDIKCIE A NÁROKOCH MALÉHO ROZSAHU/S NÍZKOU HODNOTOU SPORU/, POKIAĽ DANÝ NÁROK ZOSTÁVA NA SÚDE PRE NÁROKY MALÉHO ROZSAHU). Táto Rozhodcovská zmluva sa bude vykladať a vymáhať v súlade s Federálnym zákonom o arbitráži v maximálnom možnom rozsahu, bez ohľadu na štátny zákon v opačnom význame, bez ohľadu na pôvod alebo povahu predmetných Nárokov. Táto Rozhodcovská zmluva sa nevzťahuje na nároky, ktoré sú iniciované alebo prevedené na súdy pre nároky malého rozsahu. 

Nároky budú predkladané na riešenie jednému rozhodcovi. Rozhodca bude vybraný v súlade s Predpismi. V prípade rozporu medzi Predpismi a touto Rozhodcovskou zmluvou je rozhodná táto Rozhodcovská zmluva. Ak asociácia AAA nie je schopná vyriešiť Nároky a ak sa vy a my nedohodneme na náhradnom správcovi arbitráže, potom si vy môžete vybrať správcu arbitráže na riešenie Nárokov.  

Rozhodcovské konanie. Arbitráž sa uskutoční do 50 míľ od miesta vášho pobytu v čase začatia arbitráže. Všetky nároky a obhajoby, ktoré je možné uplatniť na súde, sa môžu uplatniť v arbitráži, pričom Rozhodca môže udeliť rovnaké opravné prostriedky ako súd.  Rozhodcovský nález môže byť zadaný ako rozsudok na súde. S výnimkou toho čo je uvedené v zákone, rozhodcovský nález nepodlieha preskúmaniu súdom a nie je možné sa voči nemu odvolať. My zaplatíme trovy rozhodcu podľa Predpisov. Budete zodpovední za vaše vlastné trovy právneho zástupcu, pokiaľ vám ich neprizná rozhodca. Nič obsiahnuté v tejto Rozhodcovskej zmluvy nezabráni žiadnemu z nás požiadať akýkoľvek súd príslušnej jurisdikcie o núdzové predbežné  opatrenie vylučujúce zodpovednosť, ako je dočasný súdny zákaz, dočasný ochranný príkaz, dočasnú podriadenosť alebo iné opravné prostriedky pred vydaním rozsudku. Ak ste nájomník, nájomca, alebo držiteľ licencie v jednom z Našich nákupných centier, táto Rozhodcovská zmluva sa nebude vzťahovať na žiadnu žalobu za protiprávne zadržanie cudzej veci alebo iné konanie o vysťahovaní zjednodušeným právnym postupom.

Akékoľvek rozhodnutie či táto Rozhodcovská zmluva je platná alebo vykonateľná v časti alebo v jej celosti urobí výhradne rozhodca, vrátane bez obmedzenia, akejkoľvek otázky týkajúcej sa skutočnosti, či Nárok podlieha arbitráži; avšak za predpokladu, že o vykonateľnosti Vzdania sa práva na skupinovú žalobu uvedené nižšie rozhodne súd súvisiaci s Nárokom. 

Vzdanie sa práva na hromadnú žalobu.  AKÁKOĽVEK ARBITRÁŽ OHĽADOM NÁROKU SA USKUTOČNÍ NA INDIVIDUÁLNOM ZÁKLADE. STE SI VEDOMÍ SKUTOČNOSTI A SÚHLASÍTE, ŽE SA VZDÁVATE PRÁVA NA ÚČASŤ AKO ZÁSTUPCA SKUPINY ALEBO ČLEN SKUPINY PRI SÚDNOM KONANÍ O SKUPINOVEJ ŽALOBE.   

Právo nebyť stranou zmluvy.  Máte právo nebyť stranou tejto Rozhodcovskej zmluvy. Aby ste to mohli spraviť, o svojom zámere nebyť jej stranou nás musíte informovať do 60 dní po tom ako vám bola táto Rozhodcovská zmluva poskytnutá. Vaše rozhodnutie nebyť stranou zmluvy nebude účinné a vy budete považovaní za stranu, ktorá schválila a odsúhlasila Rozhodcovskú zmluvu, pokiaľ vaše oznámenie o zámere nebyť stranou zmluvy nebude nami prijaté v písomnej forme na adrese Westfield, LLC, 2049 Century Park East 41st Floor, Century City, CA 90067 Na vedomie: právne oddelenie, do takejto 60-dňovej lehoty.  Vaše oznámenie o zámere nebyť stranou zmluvy môže byť vo forme listu, ktorý je vami podpísaný alebo email vami zaslaný a ktorý uvádza „Rozhodol som sa nebyť stranou Rozhodcovskej zmluvy“ alebo iné slová v tomto zmysle.   

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE alebo v prípade vašich otázok, nám môžete zavolať alebo navštíviť našu pobočku. Ak máte otázky o postupoch asociácie AAA, navštívte webovú stránku AAA, www.adr.org, ALEBO zavolajte AAA na číslo (800) 778-7879.

 

 


 

ČASŤ B – ŠPECIFICKÉ PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA NÁKUPNÉ CENTRÁ V EÚ

Tieto špecifické podmienky sa vzťahujú na špecifické Služby, ktoré ponúkajú Nákupné centrá nachádzajúce sa v EÚ (ako je uvedené nižšie) a sú aplikovateľné navyše ku Všeobecným podmienkam uvedeným vyššie (pričom Všeobecné podmienky sa považujú za zapracované do tohto dokumentu). V prípade že existuje rozpor medzi Všeobecnými podmienkami a príslušnými Špecifickými podmienkami, sú rozhodné príslušné Špecifické podmienky.

Tabuľka obsahu

1......... Definície. 12

2......... Vernostný program. 13

 

1.                Definície

Navyše k definíciám vymedzeným vo Všeobecných podmienkach, pre účely tejto špecifickej Časti B, sa aplikujú nasledovné definície:

Vernostná karta: fyzická alebo virtuálna karta (dostupná v rámci vášho účtu na App a/alebo Webovej stránke), ktorá ukazuje vaše vernostné identifikačné číslo a ktorá je požadovaná na to, aby ste mohli požívať výhody z ponúk alebo služieb ponúkaných v rámci Vernostného programu.

2.               Vernostný program

2.1 Dostupnosť

Služby týkajúce sa Vernostného programu sú ponúkané a sprístupnené iba užívateľom vo veku šestnásť (16) rokov a viac.

Ak nemáte ešte 16 rokov, prosíme prestaňte používať Vernostný program bezodkladne. Používaním Vernostného programu alebo usilovaním sa používať Vernostný program potvrdzujete, že máte minimálne 16 rokov.

Vernostný program podľa týchto špecifických podmienok je dostupný vo všetkých Nákupných centrách nachádzajúcich sa v EÚ, s výnimkou Nákupných centier Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Minto, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen nachádzajúcich sa v Nemecku.  

2.2 Zriadenie účtu

Aby ste sa mohli pridať do Vernostného programu, budete si musieť zriadiť účet v súlade s článkom 2 vyššie. Zriadenie účtu automaticky iniciuje vytvorenie Vernostnej karty u Nás.

Účet môžete taktiež zriadiť použitím referencií Vernostnej karty už vám vystavenej Nami (t.j., zadaním kódu uvedeného pod čiarovým kódom Vernostnej karty, alebo naskenovaním čiarového kódu) a potvrdením vašich informácií (vrátane mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy, rodu, telefónneho čísla a emailu).

Po zriadení bude účet automaticky spojený a pridružený k Vernostnej karte, ktorú Sme vám mohli vystaviť pred zriadením účtu.

Nové Vernostné karty vystavené od 14. marca 2023 sú výlučne virtuálne karty.

Fyzické Vernostné karty vystavené pred týmto dátumom už viac nebudú platné, pričom si budete musieť zriadiť účet prostredníctvom Webovej stránky alebo App na to, aby ste mohli pokračovať vo využívaní výhod z Vernostného programu. V tomto ohľade môžete použiť referencie vašej Vernostnej karty na zriadenie takéhoto účtu prostredníctvom postupu uvedeného vyššie v tomto odseku 2.2.

2.3 Spravovanie vášho účtu

Vaša Vernostná karta vám umožňuje požívať výhody zo služieb ponúkaných vo všetkých relevantných Nákupných centrách. 

Potvrdzujete, že Vernostný program a Vernostná karta sú osobné a vyhradené pre fyzické osoby pre ich vlastné a neprofesionálne používanie. Nemôžu byť prevádzané, pričom Vernostná karta nie je v žiadnom prípade platobnou kartou.

 


 

ČASŤ C – ŠPECIFICKÉ PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA NÁKUPNÉ CENTRÁ V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE

Tieto špecifické podmienky sa vzťahujú na špecifické Služby ktoré ponúkajú Nákupné centrá nachádzajúce sa v Spojenom kráľovstve (ako je uvedené nižšie) a aplikujú sa navyše ku Všeobecným podmienkam vymedzeným vyššie (a Všeobecné podmienky sa považujú za ich súčasť). V prípade že existuje rozpor medzi Všeobecnými podmienkami a príslušnými Špecifickými podmienkami, sú rozhodné príslušné Špecifické podmienky.

Tabuľka obsahu

1......... Všeobecné ustanovenie. 19

2......... Podmienky na vstup do nákupných centier v Spojenom kráľovstve. 19

3......... Služby interaktívnych máp. 20

4......... Služby smart parkovania vo Westfield 21

 

1.                všeobecné ustanovenie

Autorizácia karty. Pri zriaďovaní účtu je potrebné pridať platobnú kartu tak, aby ste mohli získať maximum z určitých Služieb.

S cieľom overiť vašu platobnú kartu, keď ju pridáte k vášmu účtu alebo keď aktualizujete údaje platobnej karty, My môžeme vystaviť ‘pozastavenie autorizácie’ na malú sumu na vašej karte. Táto suma nie je v podstate nikdy účtovaná na váš účet, avšak vy môžete vidieť „nevybavený“ poplatok za oprávnenú sumu. Napríklad, môžete vidieť autorizáciu dočasného poplatku na 1 GBP alebo menej na výpise vašej banky alebo karty. Je to nezávislé od akejkoľvek platobnej transakcie, ktorú uskutočňujete používaním Služieb – t.j., nie je to viazané na platbu za smart parkovanie či inú službu. Ak vystavujúca banka vašej platobnej karty je v inej krajine, uvidíte nevybavený poplatok na podobnú sumu vo vašej regionálnej mene.

My bezodkladne zrušíme pozastavenie autorizácie, avšak banke ktorá vystavuje vašu platobnú kartu môže trvať niekoľko pracovných dní, aby uvoľnila pozastavenie na vašom účte; skutočné načasovanie závisí od politiky vašej banky.

Pozastavenie autorizácie vydávame ako spôsob ochrany proti podvodu, ktorý môže vyplývať z neoprávneného použitia karty a aby sme zaistili, že vaša uchránená platobná karta môže byť použitá pre funkcie vyžadujúce platbu. Ak si želáte potvrdiť konkrétnu položku vo vašom výpise, kontaktujte prosím priamo vašu banku.

2.               podmienky na vstup do Nákupných centier v spojenom kráľovstve

-        Vo Westfield London a Westfield Stratford City je zabezpečená 24 hodinová strážna služba v uniformách aj v civilnom odeve

-        Vo Westfield London a Westfield Stratford City je zabezpečená policajná prítomnosť v uniformách aj v civilnom odeve

-        Fajčenie je v centre zakázané

-        V centre je povolená prítomnosť iba vodiacich psov

-        Pre vašu bezpečnosť sa nahráva záznam z priemyselných kamier CCTV. Uvedený systém zabezpečuje spoločnosť Westfield Europe Limited. Bližšie informácie o tom, ako My používame vaše informácie pre účely bezpečnosti, ochrany vašich práv a ako Nás môžete kontaktovať sú uvedené v Našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov. 

-        Fotografovanie nie je povolené bez súhlasu.

-        Bicykle, skateboardy, kolobežky a iné prepravné prostriedky nie sú v centre povolené.

 

3.               služby Interaktívnych máp

Prostredníctvom Webovej stránky, ponúkame služby s cieľom lokalizovať miesta záujmu a pomôcť vám nájsť vašu cestu v okolí Nákupných centier v Spojenom kráľovstve („Služby interaktívnych máp”).

Urobíme všetko, čo je v našich silách tak, aby sme vám poskytovali najnovšie informácie prostredníctvom Služby interaktívnych máp, avšak nemôžeme zaručiť presnosť Služby interaktívnych máp.

4.               Služby smart parkovaniA vo Westfield

Nasledovné špecifické podmienky (“Podmienky smart parkovania“) sa aplikujú na vaše používanie služieb smart parkovania („Služby smart parkovania“) v príslušných Nákupných centrách v Spojenom kráľovstve. 

My ponúkame Smart parkovanie vo Westfield London a Westfield Stratford City („Smart parkovanie“). Skontrolujte si prosím Webovú stránku ohľadom údajov o dostupnosti Smart parkovania v Nákupnom centre v Spojenom kráľovstve ktoré ste navštívili.

Registrácia

Vyžaduje sa od vás zriadenie účtu prostredníctvom Webovej stránky alebo App pred používaním určitých funkcií Služieb smart parkovania. Bližšie informácie sú uvedené vo Všeobecných podmienkach vyššie. Vyžaduje sa od vás taktiež vyplnenie online registračného formulára prostredníctvom Webovej stránky alebo App na používanie Služieb smart parkovanie. Aby ste mohli používať Služby smart parkovanie, musíte mať minimálne 18 rokov a byť držiteľom platného vodičského preukazu v Spojenom kráľovstve. Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek registráciu Smart parkovania podľa Nášho výhradného uváženia. Akékoľvek nedodržanie týchto Podmienok Smart parkovania automaticky zneplatní vašu registráciu.

Nie je možné uplatniť žiadnu inú ponuku parkovania, zatiaľ čo parkujete používaním Služieb smart parkovania.

Používanie vášho Smart parkovania s Automatickým rozpoznávaním ŠPZ („ANPR“)

Ktorýkoľvek užívateľ Smart parkovania, ktorý vstúpi do parkovacích priestorov Westfield London alebo Westfield Stratford s použitím rozpoznávania ŠPZ, je povinný ich opustiť prostredníctvom rovnakého spôsobu.  Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku vašej neschopnosti uplatniť si akúkoľvek ponuku parkovania.

Vstup a používanie Služieb smart parkovania vo Westfield London a Westfield Stratford

Váš vstup a používanie Služieb smart parkovania na parkovisku vo Westfield London a parkovisku vo Westfield Stratford sa riadia Podmienkami Parkoviska Westfield London, ktoré sa nachádza tu a Podmienkami Parkoviska Westfield Stratford City ktoré sa nachádza tu  a ktoré sú  umiestnené v kanceláriách parkoviska Westfield London a Westfield Stratford City.

Ceny

Služby smart parkovania oprávňujú registrovaného užívateľa parkovať na parkovisku Westfield London alebo parkovisku Westfield Stratford za stanovené tarify. Tarify sú uvedené tu:

- Westfield London: https://www.westfield.com/united-kingdom/london/parking-how-it-works

- Westfield Stratford: https://www.westfield.com/united-kingdom/stratfordcity/parking-how-it-works

Akákoľvek zmena taríf Smart parkovania vám bude oznámená prostredníctvom e-mailovej adresy priradenej k vášmu účtu. Uistite sa prosím, aby vaše účtovné údaje boli vždy správne tak, aby ste mohli takéto oznámenia dostávať.

Vždy keď registrované vozidlo vchádza na parkovisko a vychádza z neho bude účtovaná tarifa na registrovanú platobnú kartu. Platby ukážu, že boli spracované spoločnosťou Commerz Real Investmentgesellschaft mbH – Westfield, alebo Parkoviskom Westfield Stratford City, v závislosti od centra ktoré ste navštívili. V prípade, že parkovací poplatok na vašu súčasnú platobnú kartu je zamietnutý, súhlasíte s tým, že Nám dovolíte uhradiť váš dlžný parkovací poplatok na vašu novú platobnú kartu registrovanú na používanie Služby Smart parkovanie. Vyhradzujeme si právo pozastaviť vašu schopnosť používať Služby smart parkovania, až pokiaľ takýto dlžný zostatok nebude zaplatený na vašej novej platobnej karte.

Smart parkovanie nie je platné v súbehu s akoukoľvek inou ponukou

V prípade ak zaparkujete na parkovisku vo vozidle, ktoré je registrované na Smart parkovanie, pri výjazde vám bude účtovaný príslušný poplatok Smart parkovania.


ČASŤ D  - ŠPECIFICKÉ PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA NÁKUPNÉ CENTRÁ V USA

 

Tieto špecifické podmienky sa vzťahujú na Služby, ktoré ponúkajú Nákupné centrá nachádzajúce sa v USA a sú aplikovateľné navyše ku Všeobecným podmienkam uvedeným vyššie. V prípade, že existuje rozpor medzi Všeobecnými podmienkami a špecifickými podmienkami tejto Časti D, sú rozhodné tieto špecifické podmienky tejto Časti D.

Tabuľka obsahu

SMART PARKOVANIE. 26

AUTOMATICKÉ ROZPOZNÁVANIE ŠPZ (ALPR) 27

 

1.                SMART PARKOVANIE

Nasledujúce dodatočné podmienky („Dodatočné podmienky Smart parkovania“) sa vzťahujú na vaše používanie služieb smart parkovania, ktoré ponúkajú Nákupné centrá nachádzajúce sa v USA („Smart parkovanie“). Sprístupnením a používaním Smart parkovania budete viazaní Všeobecnými podmienkami a týmito Dodatočnými podmienkami Smart parkovania. 

Registrácia pre Smart parkovanie 

Smart parkovanie je doplnkovou službou pre registrovaných užívateľov. Ak ste existujúci registrovaný užívateľ, musíte si Smart parkovanie pridať na váš existujúci účet. Ak ste nový v súvislosti so Službami, musíte najskôr zriadiť nový účet ako registrovaný užívateľ. Bude potrebné, aby ste poskytli informácie, ako sú vaše meno, email, heslo na zriadenie účtu registrovaného užívateľa. Na dokončenie registrácie pre Smart parkovanie poskytnete informácie o kreditnej karte alebo debetnej karte, fakturačné PSČ, a minimálne jedno ŠPZ.  

Aby ste mohli Smart parkovanie používať, musíte mať minimálne 18 rokov a byť držiteľom platného vodičského preukazu v Spojených štátoch. Vyhradzujeme si právo odoprieť akúkoľvek registráciu Smart parkovania podľa nášho výhradného a absolútneho uváženia. Akékoľvek nedodržiavanie týchto Dodatočných podmienok Smart parkovania automaticky zneplatní vašu registráciu.

Používanie vášho Smart parkovania

Transakčné oznámenia, ako sú nákup a refundácia účteniek, budete dostávať prostredníctvom emailu. Môžete sa dobrovoľne rozhodnúť a zvoliť si mobilné oznámenia push o transakciách, a to konkrétnym zvolením možnosti prijímať oznámenia o parkovaní.

Registrovaný užívateľ Smart parkovania, ktorý vchádza na naše parkovisko použitím rozpoznávania ŠPZ, musí vychádzať z neho prostredníctvom rovnakého spôsobu. 

Nie je možné uplatniť žiadnu inú ponuku parkovania, zatiaľ čo parkujete používaním Služieb smart parkovania. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku vašej neschopnosti uplatniť si ponuku parkovania.

Poplatky

Sadzby za Smart parkovanie sa môžu líšiť pre každú nehnuteľnosť, na ktorej je Smart parkovanie dostupné, súčasné sadzby budú zverejnené na našej Webovej stránke. Vždy keď registrované vozidlo vchádza na parkovisko a vychádza z neho, poplatky budú účtované na registrovaný spôsob platby. V prípade že parkovací poplatok na váš súčasný registrovaný spôsob platby je zamietnutý, pretože vaša spoločnosť ktorá robí spôsob platby vydala náhradný, oprávňujete nás účtovať náhradný spôsob platby, ktorý bude slúžiť ako váš nový registrovaný spôsob platby. V prípade zamietnutia parkovacieho poplatku na váš súčasný registrovaný spôsob platby, alebo ak my nie sme inak schopní účtovať na váš súčasný registrovaný spôsob platby z akéhokoľvek dôvodu, zaväzujete sa, že nám zaplatíte, buď registrovaním nového spôsobu platby, alebo prostredníctvom takého alternatívneho spôsobu platby, ktorý je pre nás v tom čase akceptovateľný. Navyše, vyhradzujeme si právo pozastaviť vašu možnosť používať Smart parkovanie až dovtedy, pokiaľ akýkoľvek takýto neuhradený zostatok  nebude uhradený vašim novým spôsobom platby.

Platby za používanie Smart parkovania vo Westfield Century City sú spracované licencovaným operátorom parkoviska, ABM Industry Groups, LLC, d/b/a ABM Parking Services Inc.

Overovanie platnosti zliav

Registrovaní užívatelia môžu požívať výhody overenej platnosti zliav Smart parkovania, dostupné prostredníctvom zúčastnených maloobchodných predajcov, oskenovaním validačného čiarového kódu alebo kódu QR u zúčastnených maloobchodných predajcov použitím App. Ak spĺňate predpoklady pre ponuku, oskenovaná validácia zníži účtovaný parkovací poplatok pri vychádzaní z parkoviska.

Odmietnutie zodpovednosti za záruky a zodpovednosť

PREČÍTAJTE SI PROSÍM VŠEOBECNÉ PODMIENKY OHĽADOM ODMIETNUTIA ZODPOVEDNOSTI ZA ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSŤ, A VŠETKY ÚDAJE OHĽADOM RIEŠENIA SPOROV. VŠEOBECNÉ PODMIENKY OBSAHUJÚ ARBITRÁŽNU DOLOŽKU A VZDANIE SA PRÁV NA SÚDNY PROCES S POROTOU A SKUPINOVÚ ŽALOBU.

NAVYŠE, NEVYHLASUJEME ANI NEZARUČUJEME, ŽE BUDE K DISPOZÍCII PARKOVACIE MIESTO VTEDY, KEDY HO ALEBO KDE HO VY CHCETE.

V ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI TIEŽ SÚHLASÍTE, ŽE MY ANI NAŠI ZMLUVNÍ PREVÁDZKOVATELIA PARKOVISKA NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA, A VY TÝMTO ZBAVUJETE TAKÉTO STRANY A OSLOBODZUJETE TAKÉTO STRANY OD PRÍPADOV AKEJKOĽVEK KRÁDEŽE, VANDALIZMU, VYŠŠEJ MOCI, POČASIA ALEBO AKEJKOĽVEK ŠKODY UROBENEJ TREŤOU STRANOU NA VAŠOM VOZIDLE POČAS PARKOVANIA, SNAHY O PARKOVANIE ALEBO SNAHY O VYCHÁDZANIE Z PARKOVISKA. SÚHLASÍTE, ŽE VŠETKY NÁROKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZODPOVEDNOSTI ZA AKÚKOĽVEK TAKÚTO ŠKODU ALEBO ZRANENIE VAŠEJ OSOBY, VÁŠHO VOZIDLA A VÁŠHO SPOLUCESTUJÚCEHO ALEBO VAŠICH SPOLUCESTUJÚCICH KTORÉ BY MOHLI NASTAŤ ALEBO NASTANÚ ZATIAĽ ČO VCHÁDZATE, PARKUJETE ALEBO VYCHÁDZATE Z PARKOVISKA BUDÚ VÝHRADNE UPLATŇOVANÉ VOČI TRETEJ STRANE. 

Ukončenie

Westfield môže upraviť alebo ukončiť Smart parkovanie kedykoľvek, a to bez udania dôvodu.

Otázky? Dopyty? 

Kontaktujte nás prosím tu v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom Dodatočných podmienok Smart parkovania alebo vašej registrácie Smart parkovania. 

2.               AUTOMATICKÉ ROZPOZNÁVANIE ŠPZ (ALPR)

Využívame technológiu automatického rozpoznávania ŠPZ („ALPR“) v určitých našich Nákupných centrách nachádzajúcich sa v USA. Pre bližšie informácie si prosím prečítajte Používanie ALPR a Zásady ochrany osobných údajov uvedené nižšie:

·        Westfield Century City ALRP Zásady používania a ochrany osobných údajov

·        Westfield UTC ALRP Zásady používania a ochrany osobných údajov

·        Westfield Valley Fair ALRP Zásady používania a ochrany osobných údajov