REGULAMIN WYZWANIA „LICZ KROKI!”

I. DEFINICJE

 

1. Centrum  Centrum Handlowe Wroclavia położone w Wrocławiu przy ul. Suchej 1; 

2. Informacja Szczegółowa – informacja znajdująca się w Aplikacji lub na stronie Centrum (która odsyła do niniejszego Regulaminu) wskazująca czas trwania danego Wyzwania, liczbę Zwycięzców oraz Nagrody; w przypadku rozbieżności pomiędzy Informacją Szczegółową a Regulaminem postanowienia Informacji Szczegółowej mają znaczenie rozstrzygające;

3. Wyzwanie – konkurs polegający na współzawodnictwie w celu wyłonienia zwycięzców i rozdania nagród, prowadzony w czasie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i Informacji Szczegółowej, polegający na wykonaniu przez Uczestnika jak największej ilości kroków za pośrednictwem Aplikacji w czasie wskazanym przez Organizatora;

4. Nagroda – nagroda lub nagrody opisane w Regulaminie oraz w Informacji Szczegółowej, przewidziane dla zwycięzców Wyzwania;

5. Organizator – Wood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000424741, posiadająca NIP 5252531018 oraz REGON 146116258, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000,00 PLN; Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Wyzwania; 

6. Organizator Wykonawczy – Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-144) przy ul. Kordeckiego 47, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000287294 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 781-18-08-030, REGON: 300653514; Organizator Wykonawczy jest podmiotem, któremu Organizatora powierzył bieżący nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu, komunikację ze Zwycięzcą, w tym rozpatrywanie reklamacji Uczestników;

7. Centra Handlowe Grupy Unibail-Rodamco-Westfield – centra Westfield Arkadia, Westfield Mokotów, Wroclavia oraz Galeria Wileńska;

8. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki Wyzwania realizowanego pod nazwą „Licz kroki!”, określający prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora i Organizatora Wykonawczego;

9. Aplikacja – aplikacja mobilna Wroclavia, za pośrednictwem której realizowane jest Wyzwanie dla Uczestników spełniających wymagania określone Regulaminem, dostępna do pobrania za pośrednictwem Sklepu Play oraz App Store;

10. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Wyzwaniu, spełniająca warunki wskazane w niniejszym Regulaminie;

11. Zwycięzca – osoba (lub osoby), która wykona jak największą liczbę kroków w ramach Wyzwania i zostanie wybrana najbardziej aktywnym Uczestnikiem; liczbę Zwycięzców danego Wyzwania określa Informacja Szczegółowa.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

12. Wyzwanie odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Informacji Szczegółowej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie WWW pod adresem: https://www.westfield.com/poland/wroclavia/licz-kroki-regulamin (dalej jako „Strona”).

13. Wyzwanie realizowane jest za pośrednictwem Aplikacji.

14. Rozpoczęcie udziału w Wyzwaniu oznacza akceptację zasad Regulaminu, których Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.

15. Udział w Wyzwaniu ma charakter nieodpłatny i dobrowolny.

16. Wyzwanie nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.2023,poz. 227 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

17. Wyzwanie prowadzone jest w ramach polityki handlowej Organizatora, zaś jego celem jest umocnienie pozycji rynkowej Organizatora, wdrożenie systemu działań mających na celu przywiązanie klientów do marki oraz zachęcenie klientów do dokonywania zakupów w Centrach Handlowych Organizatora.

 

III. CZAS TRWANIA WYZWANIA

 

18. Czas trwania danego Wyzwania określa Informacja Szczegółowa. Zgłoszenia uczestnictwa w Wyzwaniu przyjmowane będą w okresie trwania danego Wyzwania.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

19. Uczestnikiem danego Wyzwania może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia poniższe warunki udziału w Wyzwaniu:

a) ukończyła lat 18 i ma pełną zdolność do czynności prawnych;

b) spełni warunki opisane niniejszym Regulaminem;

c) pobierze Aplikację za pomocą kodu QR udostępnionego w Centrum lub bezpośrednio w Aplikacji do pobrania na telefon;

d) zaloguje się na swoje konto programu lojalnościowego Centrum za pomocą nazwy użytkownika i hasła;

e) jeśli Uczestnik nie posiada konta w programie lojalnościowym Centrum, zostanie przekierowany do formularza rejestracyjnego programu lojalnościowego Centrum; w takim przypadku Uczestnik może zapisać się lub nie do programu lojalnościowego Centrum; przypominamy jednak, że Wyzwanie jest zarezerwowane dla członków programu lojalnościowego Centrum; dostęp do trwających wyzwań można uzyskać, przechodząc do sekcji "Wyzwania";

f) po przejściu do sekcji "Wyzwanie" w Centrum kliknie przycisk, aby wziąć udział w Wyzwaniu i aktywuje Aplikację na swoim telefonie, aby policzyć liczbę kroków;

g) po tej aktywacji kroki wykonane w ciągu dnia mogą być zliczane na potrzeby Wyzwania; aby zostały one uwzględnione w Wyzwaniu, należy zarejestrować w Aplikacji liczbę kroków wykonanych każdego dnia, w przeciwnym razie kroki wykonane w ciągu dnia nie zostaną uwzględnione.

20. Zgłoszenia do udziału w Wyzwaniu można dokonać osobiście. Nieuprawnionym jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu innych osób.

21. Warunkiem uczestnictwa w Wyzwaniu jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie udziału w Wyzwaniu oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje przedmiotowy Regulamin, w tym zasady przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie.

22. Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z udziału w Wyzwaniu, poprzez wysłanie maila na adres mailowy Organizatora z żądaniem usunięcia go z listy Uczestników. Usunięcie zostanie dokonane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia. Usunięcie zgłoszenia o którym mowa powyżej powoduje automatyczne usunięcie zdobytych kroków, jednak nie pozbawia Uczestnika prawa do ponownego dołączenia do Wyzwania i korzystania z Aplikacji.

23. W Wyzwaniu nie mogą uczestniczyć: (i) członkowie kadry kierowniczej i pracownicy Organizatora lub jakiejkolwiek innej spółki z grupy Unibail-Rodamco-Westfield; (ii) osoby, które współpracowały przy organizacji Wyzwania; (iii) osoby zarządzające oraz pracownicy podmiotu zarządzającego Centrum; (iv) członkowie rodzin i małżonkowie wyżej wymienionych osób (weryfikacja na podstawie tego samego nazwiska i tego samego adresu pocztowego); (v) pracownicy najemców pracujący w Centrum.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Wyzwaniu, a w uzasadnionych przypadkach blokowania możliwości wzięcia udziału w Wyzwaniu, w razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku:

a) podejmowania działań sprzecznych z treścią Regulaminu, prawem, zasadami współżycia społecznego czy dobrymi obyczajami;

b) podejmowania działań mających na celu obejście zasad Regulaminu czy przepisów prawa;

c) podejmowania działań wpływających na zasady i mechanizmy Wyzwania, w tym mających na celu nierzetelne dokumentowanie kroków;

d) podejmowania działań mających na celu naruszenie praw Organizatora lub osób trzecich.

25. Organizator zastrzega, że korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania przenośnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w system operacyjny iOS, Android lub Windows 10 Mobile. Minimalne wymagania niezbędne do zainstalowania i uruchomienia Aplikacji znajdują się w Apple Store, Google Play bądź Windows Phone w zależności od systemu operacyjnego telefonu. Dodatkowo, należy mieć zainstalowaną aplikację Zdrowie (iOS) lub inną aplikację ruch i fitness (Android).Jeśli Uczestnik jest użytkownikiem iOS, dane o liczbie kroków, które rejestruje w ciągu dnia, zaciągane są z aplikacji Zdrowie,natywnej aplikacji urządzenia mobilnego. Jeśli Uczestnik jest użytkownikiem systemu Android, musi najpierw pobrać na swoje urządzenie mobilne aplikację Health Connect. Następnie, musi ją połączyć z inną kompatybilną aplikacją typu „Ruch i Fitness”, dostępną w sklepie Google Play. Lista aplikacji kompatybilnych z Health Connect znajduje się tutaj: https://play.google.com/store/apps/collection/promotion_all__health_connect. Z tej, wybranej przez Uczestnika aplikacji, będą pozyskiwane informacje na temat liczby kroków do zarejestrowania w Wyzwaniu w Aplikacji.

26. Dodatkowe wyjaśnienia techniczne związane z działaniem Aplikacji w związku z Wyzwaniem zawierają FAQ dostępne pod adresem: https://www.westfield.com/poland/wroclavia/howitworks.

 

V. ZASADY WYZWANIA

 

27. Uczestnik, który dokona zgłoszenia udziału w Wyzwaniu może uczestniczyć w jego realizacji.

28. Zgłoszenia udziału w Wyzwaniu można dokonać w dowolnym czasie, jednak w celu zwiększenia szansy na wygraną Organizator zachęca do zgłoszenia od pierwszego dnia trwania Wyzwania.

29. Kroki Uczestnika po dołączeniu do Wyzwania będą liczone za pomocą Aplikacji bez względu na to w jakim miejscu Uczestnik się znajduje. Kroki Uczestnika zarejestrowane podczas wizyty w dowolnym Centrum Handlowym Grupy Unibail-Rodamco-Westfield, będą liczone podwójnie, pod warunkiem wyrażenia zgody na dostęp do lokalizacji w Aplikacji i wykonania czynności o których mowa w pkt 30.

30. W celu podwojenia ilości kroków, o której mowa w pkt 29, należy zarejestrować swoją obecność w Centrum Handlowym Grupy Unibail-Rodamco-Westfield poprzez zeskanowanie kodu QR „Licz kroki!” dostępnego w wybranym Centrum Handlowym grupy Unibail-Rodamco-Westfield.

31. Kroki mogą być rejestrowane raz dziennie, od godziny 00:00:01 do północy danego dnia.

32. Uczestnik ma prawo wziąć udział w wybranej przez siebie liczbie Wyzwań.

33. Uczestnik w danym Wyzwaniu deklaruje wybór Centrum spośród Centrów Handlowych Grupy Unibail-Rodamco-Westfield i jest z nim w tym okresie związany. Nie ma możliwości zmiany wyboru Centrum w okresie trwania danego Wyzwania.

34. Swoje postępy Uczestnik może śledzić na bieżąco w Aplikacji, w sekcji Wyzwania. Informację czy jest Zwycięzcą o którym mowa w Rozdziale VI Uczestnik otrzyma wyłącznie mailowo.

 

VI. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW I SPOSÓB ICH OGŁOSZENIA

 

35. Zwycięzcą Wyzwania zostanie osoba (lub osoby – zgodnie z Informacją Szczegółową), która wykona największą liczbę kroków w Aplikacji w czasie trwania danego Wyzwania. Jeden Uczestnik nie może wygrać (w oparciu o wyzwania podobne do Wyzwania opartego na niniejszym Regulaminie i dotyczące Centrów Handlowych Grupy Unibail-Rodamco-Westfield) częściej niż raz na 6 miesięcy.

36. Zabronione jest naruszanie i/lub obchodzenie Regulaminu celem zwiększenia liczby kroków sprzecznie z zasadami uczciwej konkurencji (fair play). W szczególności zabronione jest:

a) tworzenie multikont (więcej niż jednego konta liczącego kroki dla Uczestnika)

b) wykorzystywanie oprogramowania które wpływa na zwiększenie liczby kroków.

37. W razie zdobycia równej liczby kroków w czasie trwania Wyzwania przez więcej niż 1 (jednego) Uczestnika Zwycięzcą(-ami) zostanie(-ą) ten(-i), który(-rzy) został(-li) wykryty/zidentyfikowany(-i) najwięcej razy w Centrum podczas trwania Wyzwania. Jeśli remis się utrzyma, Zwycięzcą(-ami) zostanie(-ą) osoba(-y), która(-e) jako pierwsza(-e) zarejestrowała(-y) się do udziału w Wyzwaniu. Jeśli nadal będzie remis, Zwycięzcą(-ami) zostanie(-ą) osoba(-y), która(-e) jako pierwsza(-e) zarejestrowała(-y) się w programie lojalnościowym Centrum.

38. Po zakończeniu danego Wyzwania Organizator Wykonawczy potwierdza zwycięstwo i dokonuje uzgodnień ze Zwycięzcą w zakresie terminu odbioru Nagrody.

 

VII. NAGRODA I SPOSÓB ODBIORU

 

39. Zwycięzca Wyzwania otrzymuje Nagrodę w postaci wskazanej w Informacji Szczegółowej.

40. Nagrody podlegać będą zwolnieniu przedmiotowemu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem wysokość nagrody nie przekroczy kwoty 2 000 zł.

41. Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek dochodowy w wysokości wynikającej z właściwych przepisów.

42. W przypadku zaistnienia obowiązku, o którym mowa w pkt. 41 powyżej, Organizator zobowiązuje się do Przyznania Uczestnikowi Dodatkowej Nagrody Pieniężnej.

43. Dodatkowa Nagroda Pieniężna, jeżeli zostanie przyznana zgodnie z pkt. 42 powyżej, nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy a przeznaczona będzie na pokrycie kosztów zaliczki na poczet zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.). Uczestnik wyraża zgodę na pobranie i odprowadzenie Podatku przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.

44. Uczestnicy nie są uprawnieni do wymiany Nagrody, ani Dodatkowej Nagrody Pieniężnej na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze. Uczestnicy nie mogą też przenieść jakichkolwiek praw związanych z Nagrodą na osobę trzecią. Uczestnicy nie mogą zastrzegać szczególnych cech Nagrody.

45. Nagrody wydaje Organizator. Organizator wydając Nagrody może działać za pośrednictwem podwykonawców, w tym Organizatora Wykonawczego.

46. Warunkiem odbioru Nagrody jest osobiste stawienie się wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość w Biurze Dyrekcji Centrum w godzinach 9:00-18:00 w terminie 14 dni od dnia, w którym ogłoszone zostały wyniki Wyzwania. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w poprzedzającym zdaniu, skutkuje utratą uprawnienia do Nagrody przez Zwycięzcę, który nie wypełnił warunków wydania Nagrody. W takim przypadku Nagroda niewydana ulega przepadkowi na rzecz Organizatora lub Organizator może ją przyznać kolejnemu Uczestnikowi, który wykonał najlepiej Wyzwanie.

47. Organizator zastrzega, że nie przeprowadza wysyłki nagród. Z czynności odbioru Nagrody zostanie sporządzony protokół zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Nagrody nieodebrane we wskazanym terminie przepadają na rzecz Organizatora.

 

VIII. REKLAMACJE

 

48. Reklamacje dotyczące Wyzwania mogą być składane przez Uczestników:

a. za pośrednictwem poczty na adres: ul. Sucha 1, 50-086 Wrocław,

b. drogą elektroniczną na adres e-mail: recepcja.wroclavia@urw.com.

49. Reklamacja powinna wskazywać dane wnoszącego reklamację, tj. imię, nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny (w zależności od sposobu wniesienia reklamacji), w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na reklamację, oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.

50. Organizator dołoży starań, aby złożona reklamacja została rozpatrzona nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail na adres podany w reklamacji, w zależności od sposobu jej wniesienia lub preferencji składającego reklamację.

51. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

 

IX. DANE OSOBOWE

 

52. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane z poszanowaniem obowiązujących przepisów regulujących kwestię zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 poz. 1000). Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych Uczestników zawarte zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

53. Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2024.

 

XI. ZAŁĄCZNIKI:

 

Załącznik nr 1 – protokół przekazania Nagrody;

Załącznik nr 2 – informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych.