WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG W TYM Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Witryna internetowa, aplikacja i program lojalnościowy

 

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 30.06. 2023 .

Niniejsze warunki („Warunki” obejmujące warunki ogólne i warunki szczegółowe) dotyczą korzystania z Witryny internetowej i/lub Aplikacji URW i korzystania z Programu lojalnościowego URW oraz korzystania z określonych usług (zgodnie z poniższą definicją); łącznie zwanych „Usługami”, świadczonych przez Unibail-Rodamco-Westfield zgodnie z definicją zawartą w artykule „Definicje” poniżej („URW”).

Usługi są oferowane i udostępniane wyłącznie użytkownikom w wieku co najmniej lat 16 (18 lat w odniesieniu do określonych Usług, patrz Część B, Część C i Część D). Jeśli użytkownik nie ukończył 16 roku życia, jest proszony o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Usług. Korzystając z Usług lub podejmując próbę korzystania z Usług, użytkownik zaświadcza, że ukończył co najmniej 16 lat.

Dzięki utworzeniu konta za pośrednictwem Witryny internetowej i/lub Aplikacji i wybraniu Preferowanego Centrum Handlowego lub Centrów Handlowych (zgodnie z poniższą definicją), użytkownik będzie mógł skorzystać z określonych usług dostępnych w takich Centrach Handlowych, jak opisano poniżej i na Witrynie internetowej URW, a także skorzystać z Programu lojalnościowego URW (który nie jest dostępny we wszystkich Centrach Handlowych, patrz tutaj).

Program lojalnościowy URW jest nieodpłatny i oferuje bezproblemowy dostęp, umożliwiając posiadaczom jednego konta korzystanie z ofert, promocji oraz informacji we wszystkich Centrach Handlowych URW, jak opisano to poniżej i na Witrynie internetowej URW.

Stosownie do sytuacji, zaznaczając dedykowane pole lub korzystając z Witryny internetowej i/lub Aplikacji URW bez rejestracji lub logowania na koncie, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie się do niniejszych Warunków zgodnie z przepisami prawa. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie z korzystania z Usług.

Zastrzega się, że URW może oferować usługi, do których niniejsze Warunki nie mają zastosowania, lecz stosuje się warunki takich usług, które zostaną stosownie przekazane użytkownikowi w razie potrzeby (na przykład, warunki szczególne mogą dotyczyć kart podarunkowych oferowanych przez URW lub konkursów lub zakładów proponowanych przez URW).

W niniejszych Warunkach przedstawiono następujące informacje:


Spis treści

CZĘŚĆ A – WARUNKI OGÓLNE. 3

CZĘŚĆ B – WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE CENTRÓW HANDLOWYCH W UE. 15

CZĘŚĆ C – WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE CENTRÓW HANDLOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII 21

CZĘŚĆ D – WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE CENTRÓW HANDLOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH. 29

 CZĘŚĆ A – WARUNKI OGÓLNE

 

Spis treści

1.         Definicje. 3

2.         Rejestracja i konto. 4

3.         Łącza i treści zewnętrzne. 5

4.         Prywatność i ochrona danych osobowych. 5

5.         Własność intelektualna. 5

6.         Obowiązki użytkownika. 8

7.         Obowiązki URW.. 10

8.         Przeniesienie. 10

9.         Częściowa nieważność / Całość umowy. 11

10.       Aktualizacja Warunków.. 11

11.       Zawieszenie / zmiana Usług. 11

12.       Obowiązujące prawo i właściwość sądów.. 111.      DEFINICJE

-        Aplikacja: aplikacja mobilna dla Centrów Handlowych oraz aplikacja „Westfield – App Shopping

-        Program lojalnościowy: program lojalnościowy URW dostępny we wszystkich Centrach Handlowych znajdujących się w Unii Europejskiej (z wyjątkiem Centrów Handlowych Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Minto, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen znajdujących się w Niemczech) i wszystkich Centrach Handlowych znajdujących się w Wielkiej Brytanii. Program lojalnościowy nie jest dostępny w Centrum Handlowym znajdującym się w Stanach Zjednoczonych.

-        Preferowane Centra Handlowe: Centrum lub Centra Handlowe wybrane przez użytkownika. Użytkownik może dodać lub usunąć dowolne Centrum Handlowe w dowolnej chwili z poziomu swojego konta, wedle wyłącznego uznania użytkownika.

-        Centra Handlowe: Centra handlowe URW znajdujące się w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Pełen wykaz wraz z danymi kontaktowymi jest dostępny w tym miejscu.

-        Unibail-Rodamco-Westfield: oznacza (i) Unibail Management, uproszczoną spółkę akcyjną z kapitałem w wysokości 20 000 000 EUR, z siedzibą pod adresem 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paryż, Francja, wpisaną do Rejestru Paryskiego pod nr 414 878 389, i/lub (ii) podmiot lub podmioty lokalne zarządzające Usługą zależnie od kraju, których wykaz znajduje się pod tym adresem, stosownie do kontekstu.

-        Witryna internetowa: witryna internetowa dostępna pod adresem www.westfield.com wraz z wszystkimi subdomenami.

 

2.      REJESTRACJA i konto

1.1.   Tworzenie konta

Aby skorzystać z Programu Lojalnościowego i/lub innych konkretnych usług oferowanych zależnie od Centrum handlowego, użytkownik jest zobowiązany zarejestrować się i utworzyć konto w URW i wybrać Preferowane Centrum Handlowe lub Centra Handlowe. Utworzenie konta ma charakter dobrowolny.

Aby zarejestrować się i utworzyć konto w URW, użytkownik musi przejść stosowny proces rejestracji, w ramach którego może wybrać, co następuje: 

·        utworzyć konto, przekazując URW wymagane informacje (w tym imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, adres i adres poczty elektronicznej) oraz wybierając hasło; lub

 

·        utworzyć konto za pomocą konta Facebook lub Google.

Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe, dokładne i kompletne informacje, a także aktualizować je, gdy będzie to konieczne.

Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania URW żadnych wymaganych informacji opcjonalnych.

 

1.2.   Zarządzanie kontem

Użytkownik zobowiązuje się zachować poufność swoich danych logowania. Użytkownik odpowiada za wszystkie działania, które mają miejsce na jego koncie.  W przypadku powzięcia informacji o jakimkolwiek nieupoważnionym korzystaniu z konta użytkownika, należy niezwłocznie zawiadomić URW pod adresem abuse@urw.com.

Jedna osoba może utworzyć jedno konto (to samo imię i nazwisko, ten sam adres poczty elektronicznej). Użytkownik potwierdza, że jego konto jest osobiste i przeznaczone do jego własnego użytku w celach niezarobkowych. Zabrania się przenoszenia konta na inną osobę.

Aby uzyskać dostęp do konta, jeśli użytkownik wybrał połączenie przy użyciu konta Facebook lub Google, użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się za pomocą hasła do Facebooka lub Google. We wszystkich innych przypadkach, użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się za pomocą adresu poczty elektronicznej i wybranego hasła.

 

1.3.   Wybór Preferowanego Centrum Handlowego lub Centrów Handlowych

Po utworzeniu konta, użytkownik zostanie poproszony o wybranie Preferowanego Centrum Handlowego lub Centrów Handlowych. Użytkownik może wybrać jedno lub kilka Centrów Handlowych wedle własnego uznania, przy czym należy wybrać co najmniej jedno Preferowane Centrum Handlowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Centra Handlowe mogą znajdować się w kraju zamieszkania użytkownika lub innym kraju lub regionie, a każde z nich oferuje konkretne usługi, w oparciu o konkretne warunki.

Przed wybraniem jednego lub większej liczby Preferowanych Centrów Handlowych i skorzystaniem z ich Usług, prosimy zapoznać się z Częścią B, w której zawarto konkretne warunki odnoszące się do Centrów Handlowych znajdujących się w Unii Europejskiej EU, Częścią C, w której zawarto konkretne warunki odnoszące się do Centrów Handlowych znajdujących się w Wielkiej Brytanii oraz Częścią D, w której zawarto konkretne warunki odnoszące się do Centrów Handlowych znajdujących się w Stanach Zjednoczonych.

Użytkownik może zmieć swoje preferencje w dowolnej chwili z poziomu swojego konta w Witrynie internetowej lub Aplikacji, dodając lub usuwając Centra Handlowe.

W przypadku kont utworzonych przed dniem 14/03/2023 r., Centrum Handlowe, w którym użytkownik pierwotnie zarejestrował się w celu korzystania z Usług URW jest Preferowanym Centrum Handlowym użytkownika, przy czym użytkownik może je zmienić na inne Preferowane Centrum Handlowe. Użytkownik może dodać inne Preferowane Centrum Handlowe lub Centra Handlowe w dowolnej chwili, w sposób opisany powyżej.

 

1.4.   W przypadku mieszkańców Stanów Zjednoczonych: Warunki dot. SMS

Jeśli podczas tworzenia konta lub w terminie późniejszym użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych, zastosowanie mają Warunki URW dot. SMS. Z warunkami można zapoznać się pod następującym adresem.

 

3.      Łącza i treści zewnętrzne

URW może zaproponować łącza hipertekstowe z Usług lub komunikacji otrzymywanej przez użytkownika w ramach Usług, prowadzące do zewnętrznych witryn internetowych lub źródeł internetowych. URW nie sprawuje kontroli nad takimi witrynami internetowymi ani źródłami internetowymi.

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że URW w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, treści, produkty, usługi lub materiały dostępne na zewnętrznych witrynach internetowych lub źródłach internetowych, ani za jakiekolwiek domniemane lub faktyczne szkody wynikające z dostępu do takich informacji, treści, produktów, usług lub materiałów dostępnych na zewnętrznych witrynach internetowych lub źródłach internetowych lub szkody wynikające z korzystania z nich.

 

4.      Prywatność i ochrona danych osobowych

W celu założenia konta, URW wymaga od użytkownika przekazania określonych danych osobowych.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników są dostępne w Polityce Prywatności URW dostępnej pod następującym adresem.

 

5.      Własność intelektualna

1.5.   Treści URW

Witryna internetowa i Aplikacja, które obejmują wszelkie oprogramowanie używane w związku z Usługami i cała ich zawartość (w tym między innymi teksty, treści redakcyjne, baza danych, projekt strony, oprogramowanie operacyjne, zdjęcia, obrazy, grafikę, filmy, dźwięki, mapy, logotypy, znaki towarowe, informacje i wszelkiego rodzaju elementy składające się na Usługi) (łącznie w dalszej części zwane „Treścią”) jest chroniona na mocy obowiązujących przepisów prawa dotyczących praw autorskich i własności intelektualnej, znaków towarowych, znaków usługowych, patentów lub innych praw własności i jest własnością kontrolowaną lub licencjonowaną przez URW lub na rzecz URW.

URW udziela użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, niezbywalnej, ograniczonej i odwołalnej licencji na dostęp do Usług i korzystanie z nich wyłącznie do celów osobistych na dowolnym komputerze lub urządzeniu mobilnym, na czas korzystania z Usług przez użytkownika.

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, nie wolno kopiować, prezentować, odtwarzać, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować, umieszczać, wyświetlać lub odtwarzać publicznie, transmitować, adaptować, tłumaczyć, wykorzystywać do tworzenia utworów pochodnych, sprzedawać, cedować, sublicencjonować, stosować inżynierii zwrotnej, deasemblować, w całości lub częściowo pobierać ekstraktów lub dystrybuować na dowolnym nośniku całości lub części Usług lub Treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy obowiązującego prawa.

Nieprzestrzeganie tych postanowień stanowi naruszenie i może skutkować podjęciem sankcji cywilnych i/lub karnych. My lub nasi licencjodawcy zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko każdej osobie, która nie będzie przestrzegać tych postanowień.

 

1.6.   Treści użytkownika

Użytkownik może generować, publikować, wysyłać, umieszczać, przekazywać lub udostępniać za pośrednictwem Usług informacje, teksty, treści redakcyjne, fotografie, obrazy, grafikę, nagrania wideo, dźwięki, wiadomości, logotypy, znaki towarowe i materiały dowolnego typu, które przekazuje, przechowuje lub udostępnia podczas korzystania z Usług (łącznie zwane „Treściami Użytkownika“).

Użytkownik zachowuje prawo własności i inne prawa majątkowe przysługujące mu w odniesieniu do Treści Użytkownika. Poprzez generowanie, publikowanie, wysyłanie, umieszczanie, przekazywanie lub udostępnianie Treści Użytkownika za pośrednictwem Usług użytkownik wyraża jednak zgodę na udzieleniem nam i naszym spółkom stowarzyszonym ogólnoświatowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, podlegającej sublicencjonowaniu i przenaszalnej licencji na wykorzystywanie, odtwarzanie, przedstawianie, publiczne wyświetlanie, publikowanie, adaptowanie, zmianę formatu, eksploatowanie i tłumaczenie Treści Użytkownika w dowolnych mediach i w związku z Usługami, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Licencja ta będzie obowiązywać do momentu upływu rocznego okresu po zamknięciu konta użytkownika, niezależnie od przyczyn takiego zamknięcia.

 

1.7.   W przypadku mieszkańców Stanów Zjednoczonych: Zawiadomienie i procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich

Udzielamy odpowiedzi na zawiadomienia dotyczące praw autorskich przesyłane na mocy ustawy Digital Millennium Copyright Act, Kodeks Stanów Zjednoczonych Ameryki art. 17 § 512 („DMCA”). Jeśli użytkownik uważa, że Witryna internetowa lub Aplikacja zawiera elementy, które naruszają prawa autorskie użytkownika do dzieł użytkownika, prosimy postępować zgodnie z poniższą procedurą w celu przesłania zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich na mocy ustawy DMCA.

UWAGA: PONIŻSZE INFORMACJE SĄ PRZEKAZYWANE WYŁĄCZNIE W CELU POWIADOMIENIA URW, ŻE MOGŁO DOJŚĆ DO NARUSZENIA MATERIAŁÓW CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM.

PROSIMY NIE WYSYŁAĆ ŻADNYCH ZAPYTAŃ NIEZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH (NP. PRÓŚB O POMOC TECHNICZNĄ LUB WNIOSKÓW DOT. OBSŁUGI KLIENTA, ZGŁOSZEŃ LUB INFORMACJI O NADUŻYCIACH DOT. POCZTY ELEKTRONICZNEJ ITP.) NA PODANE PONIŻEJ DANE KONTAKTOWE. ZAPYTANIA PRZESŁANE NA TEN ADRES KONTAKTOWY POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI. FIRMA URW OSTRZEGA, ŻE NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA FEDERALNEGO, OSOBY ŚWIADOMIE SKŁADAJĄCE NIEPRAWIDŁOWE OŚWIADCZENIE, ŻE MATERIAŁY INTERNETOWE NARUSZAJĄ PRAWA AUTORSKIE MOGĄ BYĆ NARAŻONE NA POWAŻNE KARY CYWILNE. KARY TE OBEJMUJĄ KARY GRZYWNY, ZASĄDZENIE POKRYCIA KOSZTÓW SĄDOWYCH I KOSZTÓW PRAWNYCH PONIESIONYCH PRZEZ URW, JAKIEGOKOLWIEK WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH LUB JAKIEGOKOLWIEK LICENCJOBIORCĘ WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH, KTÓRY PONIÓSŁ SZKODĘ W WYNIKU POLEGANIA NA NIEPRAWIDŁOWYM OŚWIADCZENIU UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK MOŻE TEŻ BYĆ NARAŻONY NA RYZYKO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA KARNEGO ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ.

Zgodnie z tytułem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, art. 512 lit. c ust. 2, zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich należy wysyłać WYŁĄCZNIE do Wyznaczonego pełnomocnika URW. Pisemne zawiadomienie należy przesłać do następującego Wyznaczonego pełnomocnika:

Pełnomocnik ds. DMCA

Westfield, LLC
2049 Century Park East
41st Floor
Century City, CA 90067
Stany Zjednoczone
Nr tel.:

Email: dmca@urw.com

Dalsze informacje można znaleźć w internetowym katalogu Urzędu ds. Praw Autorskich (Copyright Office) pod adresem www.dmca.copyright.gov/osp.

Zgodnie z tytułem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, art. 512 lit. c ust. 3 pkt A, zawiadomienie o domniemanym naruszeniu należy składać w formie pisemnej wraz z następującymi informacjami:

·        Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;

·        Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub wielu dzieł chronionych prawem autorskim na jednej witrynie internetowej objętych pojedynczym zawiadomieniem, reprezentatywny wykaz takich dzieł w tej witrynie;

·        Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza lub jest przedmiotem działań naruszających prawo, który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, wraz z informacjami pozwalającymi URW na zlokalizowanie takiego materiału;

·        Informacje wystarczające URW na skontaktowanie się z użytkownikiem, takie jak adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można się z skontaktować z użytkownikiem;

·        Oświadczenie, że użytkownik w dobrej wierze uważa, że wykorzystanie materiału w sposób opisany w skardze nie zostało zatwierdzone przez właściciela praw autorskich, jego pełnomocnika lub przepisy prawa;

·        Oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne oraz oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, stanowiące że użytkownik jest upoważniony do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

 

URW udzieli odpowiedzi na zawiadomienia o rzekomym naruszeniu praw autorskich zgodnie z ustawą DMCA.

 

Jeśli użytkownik uważa, że materiał użytkownika został usunięty przez pomyłkę w odpowiedzi na zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich, użytkownik może przesłać zawiadomienie wzajemne do wyznaczonego pełnomocnika URW, podając następujące informacje na piśmie:

 

·        Podpis w formie fizycznej lub elektronicznej;

 

·        Określenie materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został uniemożliwiony oraz miejsce, w którym materiał się pojawił zanim został usunięty lub zanim dostęp do materiału został zablokowany;

 

·        Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań stanowiące, że użytkownik w dobrej wierze uważa, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku pomyłki lub błędnego określenia materiału, który ma zostać usunięty lub zablokowany; oraz

 

·        Imię i nazwisko, adres i numer telefonu użytkownika wraz z oświadczeniem, że użytkownik wyraża zgodę na właściwość Federalnego Sądu Rejonowego dla rejonu sądowego, w którym znajduje się dany adres lub jeśli adres użytkownika znajduje się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, dla rejonu sądowego, w którym występuje Wildfire, a także, że użytkownik będzie odbierał doręczane pisma procesowe od osoby, która dokonała zawiadomienia zgodnie lit. c ust. 1 pkt C lub pełnomocnika takiej osoby.

 

URW udzieli odpowiedzi na zawiadomienia wzajemne zgodnie z ustawą DMCA.

6.      Obowiązki użytkownika

1.8.   Treści i zachowanie użytkownika

Funkcjonalności Usług umożliwiają użytkownikowi współdzielenie Treści Użytkownika i informacji za pośrednictwem Usług, w tym udostępnianie informacji w sieciach społecznościowych. Jednakże, użytkownik we wszystkich okolicznościach ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług i ponosi odpowiedzialność za wszystkie Treści użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Treści użytkownika ani Usług do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub celów nieodpowiednich, zwłaszcza:

·        publikowania, dostarczania, umieszczania, wysyłania, przekazywania lub innego udostępniania jakichkolwiek Treści Użytkownika w zakresie Usług, które są sprzeczne z porządkiem publicznym i moralnością, są niezgodne z prawem, stanowią groźby, stalking, szykanowanie, przemoc, nadużycie, są szkodliwe dla innych, niedozwolone, zniesławiające, obsceniczne, pomawiające, obraźliwe, pornograficzne, stanowią naruszenie prywatności innych osób, wyraz nienawiści bądź dyskryminacji rasowej, etnicznej lub są w inny sposób niewłaściwe, bądź promują działania niezgodne z prawem lub zachęcają do ich podejmowania;

·        publikowania, dostarczania, umieszczania, wysyłania, przekazywania lub innego udostępniania jakichkolwiek Treści Użytkownika w zakresie Usług, które stanowią naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji bądź praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów, praw własności intelektualnej, praw prywatności, praw publikacji lub innych praw osobistych bądź majątkowych;

·        publikowania, dostarczania, umieszczania, wysyłania, przekazywania lub innego udostępniania komunikacji niezamówionej tzw. „spamu“, materiałów marketingowych, niezamówionej lub nieuprawnionej reklamy, bądź jakiejkolwiek innej formy akwizycji za pośrednictwem Usług;

·        wykorzystywania jakichkolwiek wirusów, bomb zegarowych, cancelbotów, złośliwego oprogramowania, robaków, złośliwego kodu, wad, koni trojańskich, uszkodzonych plików lub innych kodów komputerowych, plików lub programów stworzonych w celu zakłócenia, zniszczenia, ograniczenia lub pogorszenia prawidłowego działania Usług, serwerów lub sieci połączonych z Usługami;

·        krzywdzenia lub prób krzywdzenia dzieci w jakikolwiek sposób;

·        tworzenia fałszywej tożsamości w celu wprowadzania innych w błąd;

·        wykorzystywania technologii, zautomatyzowanych systemów typu „boty“, „pająki“ lub „roboty indeksujące“ bądź innych metod gromadzenia lub uzyskiwania dostępu do nieuprawnionych treści lub przestrzeni niepublicznej;

·        wykorzystywania eksplorowania danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych;

·        podejmowania prób testowania, sondowania lub skanowania luk systemu lub sieci połączonych z Usługami bądź naruszania środków zabezpieczających lub uwierzytelniających;

·        reklamowania lub oferowania sprzedaży bądź zakupu towarów lub usług w dowolnych celach biznesowych.

URW nie monitoruje Treści użytkownika umieszczanych w Usługach. Jednakże, URW zastrzega sobie prawo, lecz nie obowiązek, do przeglądania Treści użytkownika oraz usuwania lub kasowania, według wyłącznego uznania URW, wszelkich Treści użytkownika, które nie są zgodne z niniejszymi Warunkami. URW nie monitoruje również ani nie ogranicza komunikacji między użytkownikami za pośrednictwem Usług.

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzyskania dostępu do Usług, użytkownik może otrzymywać lub być narażonym na treści, towary lub usługi, które użytkownik może uznać za niewłaściwe, niedokładne, wprowadzające w błąd, oszczercze, nieprzyzwoite lub w inny sposób obraźliwe. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, użytkownik potwierdza, że URW nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania w odniesieniu do takich treści w Usługach. W przypadku stwierdzenia treści niezgodnych z prawem, prosimy o kontakt z URW pod adresem content@urw.com.

Nieprzestrzeganie niniejszych Warunków może skutkować ostrzeżeniem i/lub natychmiastowym zawieszeniem lub zamknięciem konta bez uprzedniego zawiadomienia, bez uszczerbku dla wszelkich działań, które mogą zostać podjęte na drodze prawnej.  Żadne opóźnienie ani zaniechanie wykonania jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków przez URW nie stanowi zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek innego prawa.

1.9.   Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich haseł oraz identyfikatorów kont. URW nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z korzystania z konta użytkownika przez nieuprawnioną osobę trzecią. Użytkownik jest również odpowiedzialny za wszystkie aktywności, które mają miejsce na koncie użytkownika. URW zachęca do stosowania silnego hasła i jego regularnej zmiany w celu ograniczenia ryzyka nieautoryzowanego dostępu do konta.

Użytkownik we wszystkich okolicznościach ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika przesyłane do Usług, korzystanie z Usług i wszystkie aktywności mające miejsce na koncie użytkownika. W rezultacie, użytkownik odpowiada za prawidłową konfigurację lub powzięcie wszelkich odpowiednich środków w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa, ochrony i tworzenia kopii zapasowych Treści użytkownika, w tym własnych danych i/lub oprogramowania przechowywanego na komputerze i/lub urządzeniu mobilnym użytkownika przed wszelkimi atakami.

Użytkownik rozumie i potwierdza, że użytkownik uzyskuje dostęp, pobiera lub w inny sposób uzyskuje informacje, materiały lub dane przy wykorzystaniu Usług według własnego uznania i na własne ryzyko i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z pobrania takich informacji, materiału lub danych.

Użytkownik jest zobowiązany zapewnić cały sprzęt (w tym komputer, urządzenie mobilne itp.) celem uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, zwłaszcza prawami dotyczącymi własności intelektualnej.

7.      Obowiązki URW

Usługi świadczone przez URW są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Pomimo faktu, iż dołożono wszelkich racjonalnych starań, aby Treść Usług była aktualna, dokładna, kompletna i bieżąca, Usługi są świadczone przez URW „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, zobowiązań lub innych zobowiązań dorozumianych (jakkolwiek powstałych), które niniejszym się wyklucza. Użytkownik wyraźnie uznaje, że korzysta z Usług na ryzyko własne.

W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, URW nie ponosi odpowiedzialności za (i) zdarzenia siły wyższej lub jakiekolwiek inne zdarzenia leżące poza racjonalną kontrolą URW, (ii) szkody, straty lub jakiekolwiek konsekwencje wynikające z jakiegokolwiek korzystania z Usług lub ich Treści, lub Treści użytkownika, które użytkownik może udostępnić w Usługach, oraz (iii) żadne szkody lub straty pośrednie, jak również wszelkie szkody niematerialne, utratę zysków, przychodów, możliwości użytkowania lub utratę danych w wyniku użytkowania lub działania Usług.

Użytkownik wyraźnie potwierdza, że (i) Usługi nie są wolne od błędów lub wirusów, (ii) połączenie z Usługami wiąże się z ryzykiem związanym z każdym połączeniem i transmisją w Internecie i sieciach telefonii komórkowej, w szczególności w odniesieniu do szybkości przesyłania danych, czasu odpowiedzi na zapytania informacyjne lub doradcze oraz osiągów technicznych, (iii) URW nie sprawuje kontroli nad sieciami ani witrynami internetowymi stron trzecich, do których użytkownik może uzyskać dostęp w trakcie korzystania z Usług, (iv) URW nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych, brak przechowywania, niewłaściwe dostarczenie lub nieterminowe dostarczenie jakichkolwiek danych lub materiałów za pośrednictwem Usług oraz (v) URW wyłącza odpowiedzialność z tytułu wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej/ zadowalającej jakości lub przydatności Treści i Usług do określonego celu lub potrzeby.

8.      Przeniesienie

Użytkownik upoważnia URW do przeniesienia, dokonania cesji lub delegowania wszelkich praw i obowiązków URW wynikających z niniejszych Warunków na jakąkolwiek stronę trzecią.

9.      Częściowa nieważność / Całość umowy

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną z jakiegokolwiek powodu, ta część zostanie uznana za nieważną a pozostała część Warunków pozostaje w pełnej mocy.

Niniejsze Warunki wraz z wszelkimi dodatkowymi warunkami, o których mowa w niniejszych Warunkach, które zostają niniejszym włączone drogą odniesienia, stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a URW i zastępują wszelkie wcześniejsze lub tymczasowe porozumienia dotyczące Usług i korzystania z Usług przez użytkownika. Wyklucza się możliwość wprowadzenia zmian niniejszych Warunków lub ich rozwiązania drogą ustną. Wszelkie postanowienia, które muszą pozostać w mocy, by URW mogła z nich korzystać, pozostaną w mocy po upływie okresu obowiązywania niniejszych Warunków. 

10.  Aktualizacja Warunków

URW może każdorazowo zmieniać lub aktualizować niniejsze Warunki. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich zmianach niniejszych Warunków w sposób, który URW uzna za najbardziej odpowiedni (poczta elektroniczna, zawiadomienie, opublikowanie zmienionej wersji Warunków w Usłudze). Aktualną wersją obowiązujących Warunków jest wersja opublikowana na Witrynie internetowej Westfield.com.  Jeśli URW wprowadzi zmiany, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będą wymagały zgody użytkownika, URW wystąpi o zgodę użytkownika. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, dalszy dostęp lub korzystanie z Usług przez użytkownika oznacza akceptację zmienionych lub zaktualizowanych Warunków.

11.  Zawieszenie / zmiana Usług

Należy zauważyć, że URW będzie uprawniona do zmiany/ zawieszenia dowolnych Usług w dowolnym momencie, bez prawa do odszkodowania lub zwrotu kosztów na rzecz użytkownika.

12.  Obowiązujące prawo i właściwość sądów

12.1       Z wyjątkiem osób zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii (patrz poniżej), niniejsze Warunki będą podlegać prawu francuskiemu, na mocy którego będą interpretowane. Użytkownik potwierdza, że sądom francuskim przysługuje wyłączna właściwość, z zastrzeżeniem wszelkich postanowień obowiązkowych jurysdykcji lokalnej użytkownika

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wpływa na prawa użytkownika jako konsumenta w zakresie korzystania z obowiązujących postanowień wynikających z właściwości miejscowej.

12.2       W przypadku osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa angielskiego i są zgodnie z nim interpretowane, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy angielskie.

12.3       W przypadku osób zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych.

 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ CZĘŚCIĄ WARUNKÓW – PONIŻSZE POSTANOWIENIA MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA PRAWA DOSTĘPNE UŻYTKOWNIKOWI.  CZĘŚĆ TA ZAWIERA KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ ORAZ WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE SĄDU Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH I POZWU ZBIOROWEGO.

Prawo właściwe/właściwość sądów

Niniejsze Warunki będą interpretowane i rządzona prawem stanu Kalifornia, z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych. Użytkownik uznaje, że wszelkie powództwa przysługujące użytkownikowi na mocy przepisów prawa lub zasad słuszności wynikające z niniejszych warunków lub odnoszące się do nich będą wnoszone wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych znajdujących się w hrabstwie Los Angeles w Kalifornii i niniejszym wyraża zgodę i poddaje się właściwości osobowej takich sądów dla celów wszczęcia postępowania sądowego związanego z takim pozwem. W szczególności, użytkownik potwierdza, że nie będzie sprzeciwiał się takiej jurysdykcji lub właściwości miejscowej ze względu na brak właściwości osobowej, zasadę forum non conveniens lub w inny sposób. W zakresie, w jakim może to mieć zastosowanie, użytkownik wyraża zgodę na rezygnację i wyraźne wykluczenie zastosowania jednolitej ustawy o obrocie oprogramowaniem (UCITA).

Zrzeczenie się prawa do sądu z udziałem przysięgłych

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, W RAMACH KAŻDEGO POZWU LUB POSTĘPOWANIA WSZCZĘTEGO W CELU WYEGZEKWOWANIA JAKICHKOLWIEK PRAW LUB OBOWIĄZKÓW STRON WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW, KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU NINIEJSZYCH WARUNKÓW, STRONY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ SWOICH KONSTYTUCYJNYCH ORAZ USTAWOWYCH PRAW DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH, WYBIERAJĄC ROZSTRZYGANIE SPORU PRZEZ SĘDZIEGO.

Wykluczenie pozwów zbiorowych

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA UŻYTKOWNIK I URW POSTANAWIAJĄ, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE WNOSIĆ ROSZCZENIA WOBEC DRUGIEJ STRONY DZIAŁAJĄC WYŁĄCZNIE NA RZECZ WŁASNĄ, A NIE W CHARAKTERZE POWODA LUB CZŁONKA GRUPY W JAKIMKOLWIEK POZWIE ZBIOROWYM, POZWIE PROWADZONYM PRZEZ PRZEDSTAWICIELA LUB W RAMACH POWÓDZTWA PRYWATNEGO WNOSZONEGO W INTERESIE PUBLICZNYM.

Postępowanie arbitrażowe i wyłączenie pozwu zbiorowego

Korzystając z Usług, użytkownik potwierdza, że niniejsza klauzula dotycząca postępowania arbitrażowego i wyłączenia pozwu zbiorowego („Zapis na sąd polubowny”) ma zastosowanie do wszelkich sporów wynikających z relacji użytkownika z URW, Witryny internetowej i/lub Aplikacji, oraz wszelkich witryn internetowych, oprogramowania, produktów lub usług świadczonych do tej pory lub w przyszłości przez URW lub oferowanych użytkownikowi, sporów mających wpływ na te relacje lub odnoszących się do tych relacji, które to spory mogą powstać, powstały, zostały wniesione lub wszczęte (w dalszej części zwanych „Roszczeniami”). Wedle wyboru użytkownika lub URW, wszelkie Roszczenia będą rozstrzygane na drodze wiążącego postępowania arbitrażowego prowadzonego przez Amerykański Związek Arbitrażowy („AAA”) zgodnie z obowiązującym regulaminem i procedurą rozwiązywania sporów konsumenckich („Regulamin”), niezależnie od tego, czy Roszczenia mają charakter umowny, deliktowy, ustawowy lub inny.  Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na witrynie internetowej AAA pod adresem www.adr.org.  Użytkownik lub URW może podjąć decyzję o rozstrzygnięciu danego Roszczenia w drodze postępowania arbitrażowego, nawet jeśli jedna ze stron wszczęła już postępowanie sądowe w związku z Roszczeniem, w następujący sposób: (a) przesyłając drugiej stronie pisemne żądanie wszczęcia postępowania arbitrażowego, (b) wszczynając postępowanie arbitrażowe wobec drugiej strony lub (c) składając wniosek w sądzie o wydanie nakazu przeprowadzenia postępowania arbitrażowego.  W REZULTACIE, JEŚLI UŻYTKOWNIK LUB URW ZDECYDUJE SIĘ NA ROZSTRZYGNIĘCIE DANEGO ROSZCZENIA NA DRODZE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO, UŻYTKOWNIK REZYGNUJE Z PRAWA WYSTĄPIENIA NA DROGĘ SĄDOWĄ W CELU DOCHODZENIA SWOICH PRAW LUB ICH OBRONY (Z WYJĄTKIEM ROSZCZEŃ WNIESIONYCH INDYWIDUALNIE W RAMACH POSTĘPOWANIA UPROSZCZONEGO, TAK DŁUGO JAK ROSZCZENIE BĘDZIE ROZPATRYWANE PRZEZ SĄD ROZSTRZYGAJĄCY W TRYBIE UPROSZCZONYM).  Niniejszy Zapis na sąd polubowny będzie interpretowany i egzekwowany zgodnie z ustawą federalną o arbitrażu w najszerszym możliwym zakresie, bez względu na jakiekolwiek prawo stanowe stanowiące inaczej, niezależnie od pochodzenia lub charakteru przedmiotowych Roszczeń.  Niniejszy Zapis na sąd polubowny nie ma zastosowania do roszczeń wnoszonych lub przekazywanych do sądu rozstrzygającego w trybie uproszczonym. 

Roszczenia będą rozpatrywane przez jednego arbitra.  Arbiter zostanie ustanowiony zgodnie z Regulaminem.  W przypadku sprzeczności między Regulaminem a niniejszym Zapisem na sąd polubowny, stosuje się postanowienia niniejszego Zapisu na sąd polubowny.  Jeśli AAA nie będzie w stanie rozstrzygnąć Roszczenia, a użytkownik i URW nie osiągną porozumienia w sprawie zastępczego administratora arbitrażowego, użytkownik może wybrać administratora arbitrażowego w celu rozstrzygnięcia Roszczenia.  

Postępowanie arbitrażowe.  Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w lokalizacji znajdującej się do 50 mil od miejsca zamieszkania użytkownika w chwili wszczęcia postępowania arbitrażowego.  Wszelkie roszczenia i linia obrony przyjmowana w sądzie może być przyjmowana w ramach postępowania arbitrażowego, a Arbiter może przyznać te same środki prawne, jak sąd.  Wyrokowi Arbitra można nadać klauzulę wykonalności w sądzie.  O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wyrok arbitra nie podlega rewizji przez sąd i nie podlega zaskarżeniu.  URW pokryje honorarium arbitra przewidziane w Regulaminie. Użytkownik pokrywa honoraria własnych adwokatów, o ile nie zostaną one zasądzone na korzyść użytkownika przez arbitra.  Żadne z postanowień niniejszego Zapisu na sąd polubowny nie uniemożliwia URW wystąpienia do właściwego sądu o wydanie jakiegokolwiek nadzwyczajnego nakazu tymczasowego, takiego jak tymczasowy nakaz ograniczający, tymczasowy nakaz zabezpieczający, nakaz zajęcia lub wydanie innych środków prawnych poprzedzających orzeczenie sądu.  Jeśli użytkownik jest najemcą lub licencjobiorcą w jednym z centrów handlowych URW, niniejszy Zapis na sąd polubowny nie ma zastosowania do pozwów o bezprawne zatrzymanie mienia lub innego uproszczonego postępowania egzekucyjnego.

Arbiter podejmuje wyłączną decyzję co do ważności lub wykonalności Zapisu na sąd polubowny w całości lub części, w tym bez ograniczeń decyzję co do kwestii dotyczących ustalenia, czy Roszczenie podlega postępowaniu arbitrażowemu; przy czym wykonalność Zrzeczenia się prawa do pozwu zbiorowego, o którym mowa poniżej, jest ustalana przez sąd w odniesieniu do danego Roszczenia. 

Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego.  POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE DOTYCZĄCE ROSZCZENIA MA CHARAKTER INDYWIDUALNY.  UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE ZRZEKA SIĘ PRAWA DO WYSTĘPOWANIA W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA GRUPY LUB CZŁONKA GRUPY W RAMACH POZWU ZBIOROWEGO.   

Prawo do rezygnacji.  Użytkownik ma prawo do rezygnacji z niniejszego Zapisu na sąd polubowny. Celem rezygnacji, użytkownik jest zobowiązany zawiadomić URW o tym zamiarze w ciągu 60 dni od przekazania Zapisu na sąd polubowny użytkownikowi.  Skuteczna rezygnacja wymaga otrzymania przez URW zawiadomienia od użytkownika o rezygnacji w formie pisemnej przesłanej na adres Westfield, LLC, 2049 Century Park East 41st Floor, Century City, CA 90067 DW: Departament Prawny w ciągu 60 dni, do którego to czasu uważa się, że użytkownik wyraził zgodę i potwierdził obowiązywanie Zapisu na sąd polubowny.  Zawiadomienie o rezygnacji może mieć formę pisma podpisanego przez użytkownika lub wiadomości elektronicznej przesłanej przez użytkownika o treści „Decyduję się zrezygnować z Zapisu na sąd polubowny” lub podobnej treści.   

ABY UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE lub odpowiedzi na pytania, użytkownik może skontaktować się z URW lub odwiedzić oddział URW.  W przypadku pytań dotyczących procedur AAA, należy odwiedzić witrynę internetową AAA pod adresem www.adr.org LUB skontaktować się AAA pod nr telefonu (800) 778-7879.

 

 


CZĘŚĆ B – WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE CENTRÓW HANDLOWYCH W UE

Niniejsze warunki szczególne dotyczą konkretnych Usług oferowanych przez Centra Handlowe znajdujące się w UE (jak podano poniżej) i obowiązują w uzupełnieniu Warunków ogólnych, które przedstawiono powyżej (przy czym Warunki ogólne uznaje się za włączone do niniejszych warunków). W zakresie, w jakim występuje sprzeczność między Warunkami ogólnymi a konkretnymi Warunkami szczególnymi, pierwszeństwo mają dane Warunki szczególne.

Spis treści

1.         Definicje. 15

2.         Program lojalnościowy. 16

 

1.      Definicje

Oprócz definicji podanych w Warunkach ogólnych, dla celów niniejszej Części B stosuje się następujące definicje:

Karta lojalnościowa: karta fizyczna lub wirtualna (dostępna na koncie użytkownika w Aplikacji i/lub na Witrynie internetowej) zawierająca numer identyfikacyjny użytkownika w programie lojalnościowym, wymagana do korzystania z ofert lub usług oferowanych w ramach Programu lojalnościowego.

2.      Program lojalnościowy

2.1  Dostępność

Usługi związane z programem lojalnościowym są oferowane i udostępniane wyłącznie użytkownikom w wieku co najmniej lat szesnastu (16).

Jeśli użytkownik nie ukończył 16 roku życia, jest proszony o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Programu lojalnościowego. Korzystając z Programu lojalnościowego lub podejmując próbę korzystania z Programu lojalnościowego, użytkownik zaświadcza, że ukończył co najmniej 16 lat.

Na mocy niniejszych warunków szczególnych, Program lojalnościowy jest dostępny we wszystkich Centrach Handlowych znajdujących się w Unii Europejskiej, z wyjątkiem Centrów Handlowych Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Minto, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen znajdujących się w Niemczech. 

2.2 Tworzenie konta

Aby przystąpić do Programu lojalnościowego, użytkownik musi utworzyć konto zgodnie z postanowieniami artykułu 2 powyżej. Utworzenie konta automatycznie uruchamia proces tworzenia Karty lojalnościowej w URW.

Użytkownik może również utworzyć konto korzystając z danych Karty lojalnościowej wydanej już użytkownikowi (np. wprowadzając kod podany poniżej kodu kreskowego na Karcie lojalnościowej lub skanując kod kreskowy) i potwierdzając swoje dane (w tym imiona i nazwisko, datę urodzenia, płeć, numer telefonu i adres poczty elektronicznej).

Po utworzeniu, konto zostanie automatycznie powiązane i przypisane do Karty lojalnościowej, która mogła zostać wydana użytkownikowi przez URW przed utworzeniem konta.

Nowe Karty lojalnościowe wydawane od dnia 14 marca 2023 r. mają wyłącznie postać wirtualną.

Fizyczne Karty lojalnościowe wydane przed tą datą nie są już ważne, a użytkownik musi utworzyć konto za pośrednictwem Witryny internetowej lub Aplikacji, by móc w dalszym ciągu korzystać z Programu lojalnościowego. W tym celu, użytkownik może użyć danych swojej Karty lojalnościowej, by utworzyć takie konto w ramach procesu opisanego powyżej w niniejszym ustępie 2.2.

2.3 Zarządzanie kontem

Karta lojalnościowa umożliwia użytkownikowi korzystanie z usług oferowanych we wszystkich Centrach Handlowych. 

Użytkownik potwierdza, że Program lojalnościowy i Karty lojalnościowe mają charakter osobisty i są przeznaczone do jego własnego użytku w celach niezarobkowych. Karty nie podlegają cesji. Karta lojalnościowa nie stanowi karty płatniczej.

 

 

 

CZĘŚĆ C – WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE CENTRÓW HANDLOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII

Niniejsze warunki szczególne dotyczą konkretnych Usług oferowanych przez Centra Handlowe znajdujące się w Wielkiej Brytanii (jak podano poniżej) i obowiązują w uzupełnieniu Warunków ogólnych, które przedstawiono powyżej (a Warunki ogólne uznaje się za włączone do niniejszych warunków). W zakresie, w jakim występuje sprzeczność między Warunkami ogólnymi a konkretnymi Warunkami szczególnymi, pierwszeństwo mają dane Warunki szczególne.

Spis treści

1. Postanowienia ogólne ..................................................................................... 21

2. Warunki wstępu do Centrów Handlowych w Wielkiej Brytanii............................ 21

3. Usługi w zakresie map interaktywnych.............................................................. 22

4. Usługa Parkowanie Inteligentne Westfield........................................................ 22

 

1.      Postanowienia ogólne

Autoryzacja kart. Podczas tworzenia konta, użytkownik może być zobowiązany do dodania karty płatniczej, aby móc w pełni korzystać z niektórych Usługi.

W celu zweryfikowania karty płatniczej użytkownika w chwili jej dodania do konta lub aktualizacji danych karty płatniczej, URW może nałożyć na kartę użytkownika „blokadę autoryzacyjną” na niewielką kwotę. Kwota ta nigdy nie jest pobierana z konta użytkownika, choć użytkownik może zobaczyć obciążenie „oczekujące” na autoryzowaną kwotę. Na przykład, użytkownik może zobaczyć tymczasową autoryzację obciążenia w wysokości 1 GBP lub na mniejszą kwotę na wyciągu z rachunku bankowego lub karty. Autoryzacja ta jest niezależna od jakichkolwiek transakcji płatniczych dokonywanych przez użytkownika korzystającego z Usług – tj. nie jest powiązana z opłatą za parkowanie inteligentne ani inną usługą. Jeśli bank-wystawca karty płatniczej znajduje się w innym kraju, użytkownik zobaczy nierozliczone obciążenie na podobną kwotę w walucie regionalnej.

URW natychmiast anuluje blokadę autoryzacyjną, przy czym może minąć kilka dni roboczych, zanim bank-wystawca karty płatniczej zwolni blokadę na koncie użytkownika; rzeczywisty czas zależy od polityki banku przyjętej w tym zakresie.

URW dokonuje blokad autoryzacyjnych w celu ochrony przed oszustwami, które mogą wynikać z nieautoryzowanego użycia karty oraz w celu zapewnienia, że zapisana karta płatnicza może być używana do płacenia za funkcje wymagające zapłaty. Użytkownicy pragnący potwierdzić konkretną pozycję na wyciągu są proszeni o bezpośredni kontakt ze swoim bankiem.

2.      Warunki wstępu do Centrów Handlowych w Wielkiej Brytanii

  Pracownicy ochrony, zarówno umundurowani, jak i ubrani po cywilnemu, całodobowo patrolują centra Westfield London i Westfield Stratford City

  Funkcjonariusze policji, zarówno umundurowani, jak i ubrani po cywilnemu, patrolują centra Westfield London i Westfield Stratford City

  Palenie tytoniu na terenie centrum jest zabronione

  Na teren centrum wstęp mają tylko psy przewodniki

  Obraz z systemu kamer przemysłowych jest rejestrowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów. System ten jest obsługiwany przez Westfield Europe Limited. Aby uzyskać dalsze informacje na temat sposobu, w jaki URW wykorzystuje dane użytkownika do celów bezpieczeństwa i sposobu kontaktu z URW, prosimy o zapoznanie się z informacją o ochronie prywatności. 

  Zabrania się wykonywania fotografii bez zezwolenia.

  Na teren centrum zabrania się wprowadzania rowerów, deskorolek, skuterów i innych urządzeń do transportu rekreacyjnego.

 

3.      Usługi w zakresie map interaktywnych

Za pośrednictwem Witryny internetowej, URW oferuje usługi umożliwiające zlokalizowanie miejsc i wytyczenie drogi na terenie Centrów Handlowych w Wielkiej Brytanii („Usługi w zakresie map interaktywnych”).

URW podejmuje wszelkie starania, by zapewnić użytkownikom aktualne informacje w ramach Usług w zakresie map interaktywnych, lecz nie gwarantuje dokładności Usług w zakresie map interaktywnych.

4.      Usługa Parkowanie Inteligentne Westfield

Poniższe warunki szczególne („Warunki Usługi Parkowanie Inteligentne”) mają zastosowanie do korzystania z usług w zakresie parkowania inteligentnego („Usługa Parkowanie Inteligentne”) w stosownych Centrach Handlowych w Wielkiej Brytanii. 

URW oferuje Usługę Parkowanie Inteligentne w CH Westfield London i Westfield Stratford City („Parkowanie Inteligentne”).  Informacje na temat dostępności Usługi Parkowanie Inteligentne w brytyjskim Centrum Handlowym są dostępne na Witrynie internetowej.

Rejestracja

Przed skorzystaniem z określonych funkcji Usługi Parkowanie Inteligentne użytkownik jest zobowiązany utworzyć konto za pośrednictwem Witryny internetowej lub Aplikacji.  Dodatkowe informacje podano w powyższych Warunkach ogólnych. Aby móc korzystać z Usługi Parkowanie Inteligentne, użytkownik jest również zobowiązany wypełnić internetowy formularz rejestracji za pośrednictwem Witryny internetowej lub Aplikacji. Aby móc korzystać z Usługi Parkowanie Inteligentne, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat i posiadać prawo jazdy ważne w Wielkiej Brytanii. URW zastrzega prawo odmowy rejestracji w systemie Parkowanie Inteligentne wedle wyłącznego uznania URW. Nieprzestrzeganie niniejszych Warunków Usługi Parkowanie Inteligentne automatycznie skutkuje nieważnością rejestracji.

Nie ma możliwości skorzystania z innej oferty w zakresie parkowania podczas parkowania z wykorzystaniem Usługi Parkowanie Inteligentne.

Korzystanie z Usługi Parkowanie Inteligentne z wykorzystaniem automatycznego rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych („ANPR”)

Każdy użytkownik systemu Parkowanie Inteligentne, który wjeżdża na parking CH Westfield London lub Westfield Stratford korzystając z automatycznego rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych jest zobowiązany wyjechać z CH przy użyciu tej samej metody.  URW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez użytkownika w wyniku niewykorzystania jakiejkolwiek oferty w zakresie parkowania.

Wjazd do CH Westfield London i Westfield Stratford City i korzystanie z Usługi Parkowanie Inteligentne

Wjazd na parking CH Westfield London i Westfield Stratford i korzystanie z Usługi Parkowanie Inteligentne wymaga stosowania się do Warunków korzystania z parkingu CH Westfield London pod następującym adresem i Warunków korzystania z parkingu CH Westfield Stratford City pod następującym adresem, które są dostępne w biurach parkingu CH Westfield London i Westfield Stratford City.

Ceny

Usługa Parkowanie Inteligentne uprawnia zarejestrowanego użytkownika do parkowania na parkingach w CH Westfield London lub Westfield Stratford według ustalonych taryf. Taryfy podano poniżej:

- Westfield London: https://www.westfield.com/united-kingdom/london/parking-how-it-works

- Westfield Stratford: https://www.westfield.com/united-kingdom/stratfordcity/parking-how-it-works

Wszelkie zmiany taryf za usługę Parkowanie Inteligentne zostaną przesłane użytkownikowi na adres poczty elektronicznej powiązany z kontem użytkownika. Prosimy upewnić się, czy dane konta użytkownika są poprawne tak, by użytkownik mógł otrzymywać taką korespondencję.

Za każdym razem, gdy zarejestrowany pojazd wjeżdża na parking i z niego i wyjeżdża, zarejestrowana karta płatnicza jest obciążana kwotą opłaty za parkowanie. Na wyciągu, płatności są określone jako transakcje przetwarzane przez Commerz Real Investmentgesellschaft mbH – Westfield lub Westfield Stratford City Parking, zależnie od centrum odwiedzanego przez użytkownika. Jeśli opłata za parkowanie pobierana z bieżącej karty płatnicza zostanie odrzucona, użytkownik zobowiązuje się umożliwić URW rozliczenie należnej opłaty za parkowanie z nowej karty płatniczej zarejestrowanej do użytku w ramach Usługi Parkowanie Inteligentne. URW zastrzega prawo do zawieszenia możliwości korzystania z Usługi Parkowanie Inteligentne do czasu rozliczenia nieuregulowanego salda przy użyciu nowej karty płatniczej.

Usługa Parkowanie Inteligentne nie łączy się z żadną inną ofertą

Jeśli użytkownik wjedzie na parking w pojeździe zarejestrowanym dla Usługi Parkowanie Inteligentne, użytkownik zostanie obciążony odpowiednią opłatą z tytułu Usługi Parkowanie Inteligentne w chwili wyjazdu.

 

CZĘŚĆ D – WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE CENTRÓW HANDLOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH

 

Niniejsze warunki szczególne dotyczą Usług oferowanych przez Centra Handlowe znajdujące się w Stanach Zjednoczonych i obowiązują w uzupełnieniu Warunków ogólnych, które przedstawiono powyżej. W zakresie, w jakim występuje sprzeczność między Warunkami ogólnymi a konkretnymi warunkami szczególnymi zawartymi w niniejszej Części D, pierwszeństwo mają warunki szczególne zawarte w niniejszej Części D.

Spis treści

PARKOWANIE INTELIGENTNE........................................................................................... 29

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE NUMERÓW TABLIC REJESTRACYJNYCH (ALPR)............. 31

1.      PARKOWANIE INTELIGENTNE

Poniższe warunki dodatkowe („Warunki dodatkowe Usługi Parkowanie Inteligentne”) mają zastosowanie do korzystania z usług w zakresie parkowania inteligentnego oferowanych w Centrach Handlowych znajdujących się w Stanach Zjednoczonych (“Parkowanie Inteligentne”).  Uzyskując dostęp do Usługi Parkowanie Inteligentne i korzystając z niej, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Warunków ogólnych i niniejszych Warunków dodatkowych Usługi Parkowanie Inteligentne. 

Rejestracja dla celów Usługi Parkowanie Inteligentne 

Usługa Parkowanie Inteligentne stanowi usługę dodaną dla użytkowników zarejestrowanych. Dotychczasowi użytkownicy zarejestrowani muszą dodać Usługę Parkowanie Inteligentne do dotychczasowego konta użytkownika. Jeśli użytkownik nie korzystał z Usług, użytkownik musi najpierw utworzyć nowe konto jako zarejestrowany użytkownik. Aby założyć zarejestrowane konto użytkownika, należy podać informacje, takie jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i hasło. Aby ukończyć rejestrację w Usłudze Parkowanie Inteligentne, użytkownik podaje dane karty kredytowej lub debetowej, kod pocztowy do rozliczeń i co najmniej jeden numer tablic rejestracyjnych.  

Aby móc korzystać z Usługi Parkowanie Inteligentne, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat i posiadać prawo jazdy ważne w Stanach Zjednoczonych. URW zastrzega prawo odmowy rejestracji w systemie Parkowanie Inteligentne wedle wyłącznego uznania URW. Nieprzestrzeganie niniejszych Warunków dodatkowych Usługi Parkowanie Inteligentne automatycznie skutkuje nieważnością rejestracji.

Korzystanie z Usługi Parkowanie Inteligentne

Użytkownik otrzyma powiadomienia o transakcjach, takie jak rachunki za zakupy i zwroty środków, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na transakcyjne mobilne powiadomienia push, wybierając opcję otrzymywania powiadomień o parkowaniu.

Zarejestrowany użytkownik systemu Parkowanie Inteligentne, który wjeżdża na parkingi URW korzystając z automatycznego rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych jest zobowiązany wyjechać z CH przy użyciu tej samej metody. 

Nie ma możliwości skorzystania z innej oferty w zakresie parkowania podczas parkowania z wykorzystaniem Usługi Parkowanie Inteligentne. URW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez użytkownika w wyniku niewykorzystania jakiejkolwiek oferty w zakresie parkowania.

Opłaty

Stawki za Parkowanie Inteligentne różnią się w zależności od obiektu, w którym Usługa Parkowanie Inteligentne jest dostępna. Aktualne stawki są dostępne na Witrynie internetowej URW. Za każdym razem, gdy zarejestrowany pojazd wjeżdża na parking i z niego i wyjeżdża, zarejestrowana karta płatnicza jest obciążana kwotą opłaty za parkowanie. W przypadku odrzucenia obciążenia bieżącej zarejestrowanej metody płatności opłatą za parkowanie ze względu na fakt, iż firma obsługująca metodę płatności użytkownika wystawiła nowy instrument, użytkownik zezwala URW na obciążenie nowego instrumentu płatniczego, który będzie służył jako nowa, zarejestrowana metoda płatności. Jeśli opłata za parkowanie pobierana z bieżącej zarejestrowanej metody płatności zostanie odrzucona lub URW nie będzie w stanie obciążyć bieżącej zarejestrowanej metody płatności z jakiegokolwiek powodu, użytkownik zobowiązuje się dokonać płatności na rzecz URW rejestrując nową metodę płatności lub za pośrednictwem takiej innej metody płatności, jaka będzie honorowana przez URW w danej chwili. URW zastrzega ponadto prawo do zawieszenia możliwości korzystania z Usługi Parkowanie Inteligentne do czasu rozliczenia nieuregulowanego salda przy użyciu nowej metody płatności.

Płatności za korzystanie z Parkowanie Inteligentne w Westfield Century City będą obsługiwane przez uprawnionego operatora parkingu obiektu, tj. firmę ABM Industry Groups, LLC, d/b/a ABM Parking Services Inc.

Rabaty za weryfikację

Zarejestrowani użytkownicy mogą skorzystać z rabatów na Parkowanie Inteligentne po weryfikacji dokonanej w uczestniczących punktach handlowych, skanując odpowiedni kod kreskowy lub kod QR w uczestniczących punktach handlowych za pomocą Aplikacji. Jeśli użytkownik jest uprawniony do skorzystania z oferty, zeskanowany kod obniża opłatę za parkowanie naliczaną w chwili wyjazdu z parkingu.

Wyłączenia gwarancji i odpowiedzialności

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z OGÓLNYMI WARUNKAMI DOTYCZĄCYMI WYŁĄCZENIA GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ROZSTRZYGANIA SPORÓW.  WARUNKI OGÓLNE ZAWIERAJĄ KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ ORAZ WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE SĄDU Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH I POZWU ZBIOROWEGO.

PONADTO, URW NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE MIEJSCA PARKINGOWE BĘDĄ DOSTĘPNE W CZASIE WYMAGANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE URW I OPERATORZY PARKINGU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KRADZIEŻE, AKTY WANDALIZMU, ZDARZENIA LOSOWE, WARUNKI POGODOWE LUB INNE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ STRONY TRZECIE W POJEŹDZIE UŻYTKOWNIKA PODCZAS JEGO PARKOWANIA, PRÓBY ZAPARKOWANIA LUB PRÓBY WYJAZDU Z PARKINGU, A UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZWALNIA TAKIE STRONY Z TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKICH STRON. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU TAKICH SZKÓD LUB OBRAŻEŃ UŻYTKOWNIKA, POJAZDU UŻYTKOWNIKA I PASAŻERA LUB PASAŻERÓW UŻYTKOWNIKA, KTÓRE POWSTANĄ LUB MOGĄ POWSTAĆ PODCZAS WJAZDU, PARKOWANIA, PRZEBYWANIA LUB WYJAZDU Z PARKINGU STANOWIĄ WYŁĄCZNIE ROSZCZENIA WOBEC STRONY TRZECIEJ. 

Zakończenie usługi

Westfield może zmienić lub zakończyć świadczenie usługi Parkowanie Inteligentne w dowolnej chwili z dowolnego powodu.

Pytania? Uwagi? 

Wszelkie pytania dotyczące Warunków dodatkowych usługi Parkowanie Inteligentne lub rejestracji w usłudze Parkowanie Inteligentne prosimy przesyłać na ten adres

2.      AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE NUMERÓW TABLIC REJESTRACYJNYCH (ALPR)

W niektórych Centrach Handlowych znajdujących się w Stanach Zjednoczonych URW stosuje technologię automatycznego rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych („ALPR”). Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania i polityką prywatności dla ALPR:

·        Zasady korzystania i polityka prywatności ALPR w CH Westfield Century City

·        Zasady korzystania i polityka prywatności ALPR w CH Westfield UTC

·        Zasady korzystania i polityka prywatności ALPR w CH Westfield Valley Fair