ZASADY I WARUNKI

Strona internetowa, aplikacja i Program Lojalnościowy

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  5 czerwca 2024 r

Niniejsze warunki ("Warunki", obejmujące warunki ogólne i warunki szczegółowe) regulują korzystanie z naszej Witryny i/lub Aplikacji oraz korzystanie z naszego Programu Lojalnościowego i innych określonych usług (każda z nich zgodnie z definicją poniżej); łącznie zwane "Usługami", świadczonymi przez Unibail-Rodamco-Westfield, jak określone w "Definicjach" poniżej ("URW", "My", "Nas", "Nasze").

Usługi są oferowane i dostępne wyłącznie Użytkownikom w wieku 16 lat lub starszym (18 lat w przypadku niektórych Usług, więcej: Część B, Część C i Część D). Użytkownicy, którzy nie ukończyli 16 lat, proszeni są o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Usług. Korzystając lub usiłując korzystać z Usług, Użytkownik potwierdza, że ma co najmniej 16 lat.

Po utworzeniu konta za pośrednictwem Strony Internetowej i/lub Aplikacji i dokonaniu wyboru Preferowanych Centrów Handlowych (zgodnie z definicją poniżej), Użytkownik może korzystać zarówno z określonych usług dostępnych w tych Centrach Handlowych, jak zostało to opisane poniżej i na naszej Stronie Internetowej, a także z naszego Programu Lojalnościowego ( niedostępnego we wszystkich Centrach Handlowych, więcej informacji tutaj).

Program Lojalnościowy jest bezpłatny, a jego założeniem jest umożliwienie posiadaczom jednego konta (i) czerpania korzyści z ofert, usług, promocji i informacji we wszystkich Centrach Handlowych URW oraz (ii) uzyskiwania dostępu do treści, ofert, wydarzeń lub wyzwań dostosowanych do wybranej przez Użytkownika Społeczności (zgodnie z definicją poniżej).

W stosownych przypadkach, zaznaczając dedykowane pole lub korzystając z naszej Witryny i/lub Aplikacji bez rejestracji lub logowania się na swoje konto, Użytkownik wyraża zgodę na prawne związanie niniejszymi Warunkami. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Użytkownik nie zgadza się ze wszystkimi niniejszymi Warunkami, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Usług.

Należy pamiętać, że URW może oferować usługi, które nie są przedmiotem niniejszych Warunków, lecz podlegają ich odrębnym warunkom, które zostaną należycie przedstawione Użytkownikowi w stosownych przypadkach (na przykład karty podarunkowe, które oferujemy lub konkursy, loterie lub darowizny). Niniejszy Regulamin zawiera następujące informacje:

Spis treści

CZĘŚĆ A - WARUNKI OGÓLNE. 1

CZĘŚĆ B - SZCZEGÓLNE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO CENTRÓW HANDLOWYCH W UE. 11

CZĘŚĆ C - SZCZEGÓLNE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO CENTRÓW HANDLOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII 16

CZĘŚĆ D - SZCZEGÓLNE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO CENTRÓW HANDLOWYCH W USA.. 23


 

CZĘŚĆ A - WARUNKI OGÓLNE

Spis treści

1.......... Definicje. 2

2.......... Rejestracja i konto. 2

3.......... Linki zewnętrzne i zawartość. 3

4.......... Prywatność i ochrona danych osobowych. 4

5.......... Własność intelektualna. 4

6.......... Obowiązki Użytkownika. 6

7.......... Nasze obowiązki 8

8.......... Transfer. 8

9.......... Rozdzielność / Całość Umowy. 8

10........ Aktualizacje Regulaminu. 8

11........ Zawieszenie / modyfikacja usług. 9

12........ Prawo właściwe i jurysdykcja. 9

Definicje

-          Aplikacja: aplikacja mobilna Centrów Handlowych oraz aplikacja "Westfield - App Shopping".

-          Społeczność (Społeczności): grupa osób o wspólnych zainteresowaniach. URW zdefiniował te Społeczności w odniesieniu do ofert lub usług świadczonych przez nasze Centra Handlowe i daje Użytkownikowi możliwość wyboru jednej z nich podczas tworzenia konta. Wybór Społeczności umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie lub udostępnianie treści na tematy, które mogą być interesujące dla wybranej Społeczności. Użytkownik nie jest zobowiązany do wyboru Społeczności i może ją zmienić w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego konta.

-          Program Lojalnościowy: Program Lojalnościowy URW, który jest dostępny we wszystkich Centrach Handlowych zlokalizowanych w UE (z wyjątkiem Centrów Handlowych Carrousel du Louvre, Les Ateliers Gaîté, zlokalizowanych we Francji, Palais Vest, Forum Steglitz, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, Wilma Shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Breuningerland Sindelfingen zlokalizowanych w Niemczech) oraz we wszystkich Centrach Handlowych zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii. Program Lojalnościowy nie jest dostępny w Centrach Handlowych w USA.

-          Preferowane Centra Handlowe: wybrane przez Użytkownika Centra Handlowe. Użytkownik może dodać lub usunąć dowolne Centrum Handlowe w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego konta, według własnego uznania.

-          Centra Handlowe: Nasze Centra Handlowe znajdują się w UE, Wielkiej Brytanii i USA. Całą listę i powiązane dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

-          Unibail-Rodamco-Westfield: oznacza (i) Unibail Management, prostą spółkę akcyjną o kapitale 20 000 000 EUR, z siedzibą pod adresem 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris, Francja, zarejestrowaną w rejestrze paryskim pod numerem 414 878 389, i/lub (ii) lokalny podmiot (podmioty) zarządzający Usługą w zależności od odpowiedniego kraju określonego tutaj, zgodnie z kontekstem.

-          Strona internetowa: strona internetowa dostępna pod adresem www.westfield.com oraz wszystkie subdomeny.

2.                   Rejestracja i konto

2.1          Tworzenie konta

Aby skorzystać z Programu Lojalnościowego i/lub innych określonych usług oferowanych w zależności od Centrów Handlowych, należy zarejestrować się i utworzyć konto w naszym serwisie oraz wybrać Preferowane Centrum Handlowe. Utworzenie konta jest dobrowolne.

Aby zarejestrować się i utworzyć u nas konto, Użytkownik musi ukończyć proces rejestracji i utworzyć konto, podając nam wymagane informacje (w tym imię i nazwisko i adres e-mail) oraz wybierając hasło; lub

Użytkownik wyraża zgodę na podanie zgodnych, dokładnych i kompletnych informacji, a także do ich aktualizowania w razie potrzeby.

Użytkownik nie jest zobowiązany do podania nam żadnych wymaganych informacji uzupełniających.

2.2          Zarządzanie kontem

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności swoich danych logowania i pozostaje odpowiedzialny za wszelkie działania, podejmowane w ramach jego konta. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia konta, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić nas o tym na adres: abuse@urw.com.

Utworzenie konta jest możliwe tylko dla jednej osoby (to samo imię i nazwisko, ten sam adres e-mail). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego konto jest osobiste i zarezerwowane do użytku własnego i nieprofesjonalnego. Konto Użytkownika nie może zostać przeniesione na inną osobę.

Aby uzyskać dostęp do swojego konta, Użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się przy użyciu adresu e-mail i wybranego hasła.

2.3          Wybór preferowanych Centrów Handlowych

Po utworzeniu konta Użytkownik zostanie poproszony o wybranie Preferowanego Centrum Handlowego (Preferowanych Centrów Handlowych). Użytkownik może wybrać według własnego uznania jedno lub kilka Centrów Handlowych, ale musi wybrać co najmniej jedno Preferowane Centrum Handlowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Centra Handlowe mogą znajdować się w kraju zamieszkania Użytkownika lub w innym kraju bądź regionie, a każde z nich oferuje określone usługi na określonych warunkach.

Przed wybraniem jednego lub kilku Preferowanych Centrów Handlowych i skorzystaniem z ich Usług należy zapoznać się z Częścią B zawierającą szczegółowe warunki mające zastosowanie do Centrów Handlowych zlokalizowanych w UE, Częścią C zawierającą szczegółowe warunki mające zastosowanie do Centrów Handlowych zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii oraz Częścią D zawierającą szczegółowe warunki mające zastosowanie do Centrów Handlowych zlokalizowanych w USA.

Użytkownik może zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego konta w Witrynie lub Aplikacji, dodając lub usuwając dowolne Centra Handlowe.

 Domyślnie Preferowanym Centrum Handlowym jest Centrum Handlowe, w którym Użytkownik pierwotnie zarejestrował się w Naszych Usługach , ale Użytkownik może je zastąpić innym Preferowanym Centrum Handlowym. Użytkownik może dodać inne Preferowane Centrum Handlowe w dowolnym momencie, jak określono powyżej.

2.4               Wybór społeczności

Podczas tworzenia konta Użytkownik będzie miał możliwość wyboru społeczności. Użytkownik nie musi wybierać Społeczności, aby utworzyć konto i może zmienić Społeczność w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego konta.

Wybór Społeczności pozwala na otrzymywanie i przeglądanie treści związanych z zainteresowaniami dzielonymi z innymi członkami Społeczności. Treści te, są spersonalizowane dla danej Społeczności, będą wyświetlane priorytetowo w Witrynie lub Aplikacji, ale Użytkownik będzie mógł również uzyskać dostęp do treści dostępnych dla innych Społeczności, do których nie należy, klikając bezpośrednio daną Społeczność.

Przy wyborze Społeczności, jeżeli Użytkownik nie wie, którą Społeczność wybrać, może odpowiedzieć na serię pytań, których wyniki wskażą mu Społeczność, która najbardziej mu odpowiada.

2.5               Dla mieszkańców USA: Regulamin SMS

Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych podczas tworzenia konta lub w inny sposób, zastosowanie mają również nasze Warunki dotyczące wiadomości SMS. Prosimy o zapoznanie się z warunkami poniżej.

3.                   Linki i treści zewnętrzne

Możemy proponować łącza hipertekstowe z Usług lub z komunikacji otrzymywanej z Usług do witryn internetowych lub źródeł internetowych osób trzecich. Nie kontrolujemy żadnej z tych witryn ani źródeł internetowych.

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, treści, produkty, usługi lub materiały dostępne na stronach internetowych lub w źródłach internetowych osób trzecich, ani za jakiekolwiek domniemane lub rzeczywiste szkody wynikające z dostępu lub korzystania z takich informacji, treści, produktów, usług lub materiałów dostępnych na stronach internetowych lub w źródłach internetowych osób trzecich.

4.                   Prywatność i ochrona danych osobowych

W celu utworzenia konta Użytkownik zostanie poproszony o podanie określonych danych osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności dostępnej tutaj.

5.                   Własność intelektualna

5.1               Nasza treści

Witryna i Aplikacja, w tym wszelkie oprogramowanie używane w związku z Usługami, oraz cała ich zawartość (w tym między innymi teksty, treści redakcyjne, baza danych, projekt strony, oprogramowanie operacyjne, zdjęcia, obrazy, grafika, filmy, dźwięki, mapy, logo, znaki towarowe, informacje i wszelkie elementy wszelkiego rodzaju składające się na Usługi) (łącznie "Zawartość") są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich, praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, patentów lub innych praw własności i są własnością, są kontrolowane lub licencjonowane przez nas lub na naszą rzecz.

Na czas korzystania z Usług przez Użytkownika udzielamy mu osobistej, niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, nieprzenoszalnej, ograniczonej i odwołalnej licencji na korzystanie z Usług wyłącznie do użytku osobistego na dowolnym komputerze lub urządzeniu mobilnym.

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, całość lub część Usług lub Treści nie może być kopiowana, przedstawiana, powielana, ponownie wykorzystywana, publikowana, publikowana, publicznie wyświetlana lub wykonywana, przekazywana, dostosowywana, tłumaczona, wykorzystywana do tworzenia dzieł pochodnych, sprzedawana, przenoszona, sublicencjonowana, poddawana inżynierii wstecznej, składana wstecznie, całkowicie lub częściowo wyodrębniana lub rozpowszechniana na jakimkolwiek nośniku, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo.

Nieprzestrzeganie tych postanowień stanowi naruszenie i może skutkować sankcjami cywilnymi i/lub karnymi. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko każdemu, kto nie przestrzega tych postanowień.

5.2               Treści Użytkownika

Użytkownik może generować, publikować, przesyłać, wprowadzać, przesyłać lub udostępniać za pośrednictwem Usług informacje, teksty, treści redakcyjne, zdjęcia, obrazy, grafiki, filmy, dźwięki, wiadomości, logo, znaki towarowe i wszelkiego rodzaju materiały, które przesyła, przechowuje lub udostępnia podczas korzystania z Usług (łącznie "Treści Użytkownika").

Użytkownik zachowuje prawo własności i wszelkie inne prawa własności do Treści Użytkownika.

Jednakże poprzez generowanie, publikowanie, przesyłanie, wprowadzanie, przesyłanie lub udostępnianie Treści Użytkownika za pośrednictwem Usług:

 -Użytkownik wyraża zgodę na udzielenie Spółce i naszym spółkom stowarzyszonym ogólnoświatowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, podlegającej sublicencjonowaniu i zbywalnej licencji na używanie, reprodukowanie, przedstawianie, publiczne wyświetlanie, publikowanie, adaptowanie, przekształcanie, wykorzystywanie i tłumaczenie Treści Użytkownika na dowolnym nośniku i w związku z Usługami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Licencja ta będzie obowiązywać do upływu rocznego okresu następującego po zamknięciu konta Użytkownika, niezależnie od przyczyn takiego zamknięcia.

- W przypadku, gdy Treści Użytkownika zawierają zdjęcia lub filmy identyfikujące Użytkownika, Użytkownik upoważnia nas nieodpłatnie do utrwalania, kopiowania, powielania, przedstawiania, publikowania, rozpowszechniania, edytowania, dostosowywania, modyfikowania, przekształcania i retuszowania tych elementów identyfikujących Użytkownika w naszej Stronie Internetowej i Aplikacji w celach promocyjnych i komercyjnych.

Po wyrażeniu zgody na ponowną publikację treści Użytkownika na naszym "Social Wall", upoważnienie Użytkownika jest ważne na całym świecie i do końca okresu jednego roku po zamknięciu konta Użytkownika, przy czym Użytkownik może zażądać wycofania tych publikacji w dowolnym momencie, pisząc na następujący adres: content@urw.com.

5.3               Dla mieszkańców USA: Powiadomienie i procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich

Odpowiadamy na powiadomienia dotyczące praw autorskich przesłane zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512 ("DMCA"). Jeśli Użytkownik podejrzewa, że Strona internetowa lub Aplikacja zawiera elementy, które naruszają jego prawa autorskie do utworu, powinien postępować zgodnie z poniższą procedurą składania zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich na mocy ustawy DMCA.

UWAGA: PONIŻSZE INFORMACJE SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE DO POWIADOMIENIA NAS O NARUSZENIU PRAW AUTORSKICH DO MATERIAŁÓW UŻYTKOWNIKA.

NIE WYSYŁAJ ŻADNYCH ZAPYTAŃ NIEZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH (NP. PRÓŚB O POMOC TECHNICZNĄ LUB OBSŁUGĘ KLIENTA, RAPORTÓW LUB NADUŻYĆ E-MAIL ITP.) NA ADRES PODANY PONIŻEJ. NIE OTRZYMASZ ODPOWIEDZI, JEŚLI ZOSTANĄ WYSŁANE NA TEN KONTAKT. OSTRZEGAMY, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM FEDERALNYM, JEŚLI UŻYTKOWNIK ŚWIADOMIE WPROWADZI W BŁĄD, ŻE MATERIAŁ ONLINE NARUSZA PRAWA AUTORSKIE, MOŻE PODLEGAĆ SUROWYM KAROM CYWILNYM. OBEJMUJĄ ONE ODSZKODOWANIA PIENIĘŻNE, KOSZTY SĄDOWE I HONORARIA PRAWNIKÓW PONIESIONE PRZEZ NAS, PRZEZ DOWOLNEGO WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH LUB PRZEZ DOWOLNEGO LICENCJOBIORCĘ WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH, KTÓRY ZOSTAŁ POSZKODOWANY W WYNIKU POLEGANIA PRZEZ NAS NA FAŁSZYWYM OŚWIADCZENIU UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK MOŻE RÓWNIEŻ PODLEGAĆ POSTĘPOWANIU KARNEMU ZA KRZYWOPRZYSIĘSTWO.

Zgodnie z tytułem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 512(c)(2), powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich powinny być wysyłane WYŁĄCZNIE do wyznaczonego przez nas agenta. Pisemne powiadomienie należy przesłać do następującego wyznaczonego przedstawiciela:

Agent DMCA

Westfield, LLC
2049 Century Park East
41st Floor
Century City, CA 90067
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
Telefon:

E-mail: dmca@urw.com

Więcej informacji można uzyskać w internetowym katalogu Urzędu ds. Praw Autorskich pod adresem www.dmca.copyright.gov/osp.

Zgodnie z tytułem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 512(c)(3)(A), powiadomienie o domniemanym naruszeniu musi mieć formę pisemną i zawierać następujące elementy:

·         Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;

·         Identyfikacja utworu chronionego prawem autorskim, który rzekomo został naruszony, lub wielu utworów chronionych prawem autorskim na jednej stronie internetowej objętych jednym zgłoszeniem, reprezentatywna lista takich utworów na tej stronie;

·         Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz informacje wystarczające do umożliwienia nam zlokalizowania materiału;

·         Informacje wystarczające do skontaktowania się z Użytkownikiem, takie jak adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można się z Użytkownikiem skontaktować;

·         Oświadczenie, że Użytkownik jest w dobrej wierze przekonany, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;

·         Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne oraz, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że Użytkownik jest upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Odpowiemy na powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich zgodnie z ustawą DMCA.

Jeśli Użytkownik uważa, że jego materiał został omyłkowo usunięty w odpowiedzi na powiadomienie o prawach autorskich, może przesłać do wyznaczonego przez nas przedstawiciela kontrpowiadomienie zawierające następujące pisemne informacje:

·         Podpis fizyczny lub elektroniczny;

·         Identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został zablokowany, oraz lokalizacja, w której materiał był wyświetlany przed jego usunięciem lub zablokowaniem dostępu do niego;

·         Oświadczenie pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań, że Użytkownik jest w dobrej wierze przekonany, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub zablokowany;oraz

·         Imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz oświadczenie, że Użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się adres, lub, jeśli adres znajduje się poza USA, dla dowolnego okręgu sądowego, w którym można znaleźć Wildfire, oraz że Użytkownik przyjmie doręczenie procesu od osoby, która dostarczyła powiadomienie zgodnie z podsekcją (c)(1)(C) lub przedstawiciela takiej osoby.

Odpowiemy na kontrpowiadomienia zgodnie z ustawą DMCA.

6.                   Obowiązki Użytkownika

6.1               Treści i zachowanie Użytkownika

Funkcje Usług umożliwiają Użytkownikowi udostępnianie Treści Użytkownika i informacji za pośrednictwem Usług, w tym udostępnianie informacji w sieciach społecznościowych. Jednakże, Użytkownik jest i pozostanie, w każdych okolicznościach, wyłącznie odpowiedzialny za korzystanie z Usług i za całą Zawartość Użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Treści Użytkownika ani Usług do jakichkolwiek niezgodnych z prawem lub niewłaściwych celów, w tym między innymi do:

·         publikowania, dostarczania, wprowadzania, przesyłania, przesyłania lub w inny sposób jakiejkolwiek Treści Użytkownika do Usług, która jest sprzeczna z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, niezgodna z prawem, zawierająca groźby, prześladowanie, nękanie, przemoc, obraźliwa, szkodliwa dla innych, niedozwolona, zniesławiająca, obsceniczna, oszczercza, obraźliwa, pornograficzna, naruszająca prywatność innych osób, nienawistna lub rasowo, etnicznie, dyskryminująca lub w inny sposób budząca zastrzeżenia, lub która promuje lub zachęca do nielegalnej działalności;

·         publikowania, dostarczania, wprowadzania, przesyłania, przesyłania lub w inny sposób jakiejkolwiek Treści Użytkownika do Usług, która narusza jakiekolwiek przepisy prawa lub regulacje lub prawa osób trzecich, w tym wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty, prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności, prawa do reklamy lub inne prawa osobiste lub majątkowe;

·         publikowania, dostarczania, wprowadzania, przesyłania lub w inny sposób jakiegokolwiek "spamu", materiałów marketingowych, niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam lub jakiejkolwiek innej formy nagabywania za pośrednictwem Usług;

·         używania wirusów, bomb czasowych, cancelbotów, złośliwego oprogramowania, robaków, złośliwego kodu, defektów, koni trojańskich, uszkodzonych plików lub jakiegokolwiek innego kodu komputerowego, plików lub programów zaprojektowanych w celu zakłócania, niszczenia, ograniczania lub upośledzania normalnego działania Usług, serwerów lub sieci połączonych z Usługami;

·         krzywdzenia lub prób krzywdzenia dzieci w jakikolwiek sposób;

·         tworzenia fałszywych tożsamości w celu wprowadzenia innych w błąd;

·         korzystania z technologii, zautomatyzowanych systemów, takich jak "boty", "pająki" lub "roboty indeksujące" lub innych środków w celu gromadzenia lub uzyskiwania dostępu do nieautoryzowanych treści lub przestrzeni niepublicznych;

·         przy użyciu jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych;

·         próby testowania, sondowania lub skanowania podatności jakiegokolwiek systemu lub sieci połączonej z Usługami lub naruszania środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania;

·         reklamowania lub oferowania sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów lub usług w jakimkolwiek celu biznesowym.

Nie monitorujemy Treści Użytkownika umieszczanych w Usługach. Zastrzegamy sobie jednak prawo, ale nie przyjmujemy na siebie obowiązku, do przeglądania Treści Użytkownika i usuwania lub kasowania, według naszego wyłącznego uznania, Treści Użytkownika, które nie są zgodne z niniejszymi Warunkami. Nie monitorujemy również ani nie ograniczamy komunikacji między Użytkownikami za pośrednictwem Usług.

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że uzyskując dostęp do Usług, może otrzymywać lub być narażony na treści, towary lub usługi, które może uznać za niewłaściwe, niedokładne, wprowadzające w błąd, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób obraźliwe. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z takimi treściami w Usługach. Jeśli jednak Użytkownik zidentyfikuje treści niezgodne z prawem, prosimy o powiadomienie nas na adres content@urw.com.

Nieprzestrzeganie niniejszych Warunków może skutkować ostrzeżeniem i/lub natychmiastowym zawieszeniem lub zamknięciem konta Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia, bez uszczerbku dla jakichkolwiek działań prawnych, które mogą zostać podjęte. Żadne opóźnienie lub zaniechanie przez nas wykonywania jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Regulaminu nie będzie działać jako zrzeczenie się tego lub jakiegokolwiek innego prawa.

6.2               Odpowiedzialność

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich haseł i identyfikatorów kont. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z konta Użytkownika przez nieupoważnioną osobę trzecią. Użytkownik jest również odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane w ramach jego konta. Użytkownik powinien wybrać silne hasło i regularnie je zmieniać, aby ograniczyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu do jego konta.

Użytkownik jest i pozostanie, w każdych okolicznościach, wyłącznie odpowiedzialny za Treści Użytkownika przesyłane do Usług, korzystanie z Usług oraz wszelkie działania podejmowane w ramach konta Użytkownika. W związku z tym Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe skonfigurowanie lub podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu utrzymania odpowiedniego bezpieczeństwa, ochrony i tworzenia kopii zapasowych Treści Użytkownika, w tym własnych danych i/lub oprogramowania przechowywanego na komputerze i/lub urządzeniu mobilnym przed wszelkimi atakami.

Użytkownik akceptuje i zgadza się, że uzyskuje dostęp, pobiera lub w inny sposób uzyskuje informacje, materiały lub dane za pośrednictwem Usług według własnego uznania i na własne ryzyko oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych wynikające z pobrania takich informacji, materiałów lub danych.

Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkiego sprzętu (w tym komputera, urządzenia mobilnego itp.) w celu uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym między innymi przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej.

7.                   Nasze obowiązki

Usługi świadczone przez nas służą wyłącznie celom informacyjnym. Pomimo podjęcia wszelkich uzasadnionych starań w celu zapewnienia, że Zawartość Usług jest aktualna, dokładna, kompletna i aktualna, Usługi są świadczone przez nas na zasadzie "w miarę dostępności" bez żadnych gwarancji, zobowiązań lub innych dorozumianych zobowiązań (niezależnie od tego, w jaki sposób powstały), z których wszystkie są wyłączone. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta z Usług na własne ryzyko.

W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za (i) zdarzenia siły wyższej lub jakiekolwiek inne zdarzenia pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą, (ii) szkody, straty lub jakiekolwiek konsekwencje wynikające z jakiegokolwiek korzystania z Usług lub ich Treści, lub za Treści Użytkownika, które Użytkownik może udostępnić w Usługach, oraz (iii) za jakiekolwiek pośrednie szkody lub straty, jak również wszelkie szkody niematerialne, szkody z tytułu utraty zysków, przychodów, użytkowania lub danych wynikające z korzystania lub działania Usług.

Użytkownik akceptuje, że (i) Usługi nie są wolne od błędów ani wirusów, (ii) połączenie z Usługami wiąże się z ryzykiem nieodłącznie związanym z każdym połączeniem i transmisją w Internecie i sieciach telefonii komórkowej, w szczególności w odniesieniu do szybkości przesyłania danych, czasu odpowiedzi na zapytanie o informacje lub konsultacje oraz wydajności technicznej, (iii) nie mamy kontroli nad sieciami lub stronami internetowymi osób trzecich, do których Użytkownik może uzyskać dostęp w trakcie korzystania z Usług, (iv) nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych, nieprzechowanie, błędne dostarczenie lub nieterminowe dostarczenie jakichkolwiek danych lub materiałów za pośrednictwem Usług oraz (v) zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji jakości handlowej/zadowalającej jakości lub przydatności do celu lub potrzeby Treści i Usług.

8.                   Transfer

Użytkownik upoważnia nas do przeniesienia, cedowania lub delegowania wszelkich naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na dowolną osobę trzecią.

9.                   Rozdzielność / Całość Umowy

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalną, niniejsze Warunki zostaną uznane za rozdzielne, a pozostała część pozostanie w pełnej mocy.

Niniejszy Regulamin, wraz z wszelkimi dodatkowymi warunkami wymienionymi w niniejszym Regulaminie, które są niniejszym włączone przez odniesienie, zawiera całość porozumienia i umowy między Użytkownikiem a nami i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub niespójne porozumienia dotyczące Usług i korzystania z nich przez Użytkownika. Niniejszy Regulamin nie może zostać zmieniony ani rozwiązany ustnie. Wszelkie postanowienia, które muszą obowiązywać, aby umożliwić nam egzekwowanie ich znaczenia, będą obowiązywać po rozwiązaniu niniejszego Regulaminu.

10.               Aktualizacje Regulaminu

Okresowo możemy zmieniać lub aktualizować niniejszy Regulamin. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich zmianach niniejszych Warunków w sposób, który uznamy za najbardziej odpowiedni (wiadomość e-mail, powiadomienie, opublikowanie zmienionych Warunków w Usłudze). Najnowszą wersją obowiązującego Regulaminu jest wersja opublikowana na stronie internetowej Westfield.com. Jeśli wprowadzimy zmiany i jeśli zgoda Użytkownika jest wymagana w tym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, zwrócimy się o taką zgodę. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, dalszy dostęp lub korzystanie z Usług oznacza akceptację zmienionych lub zaktualizowanych Warunków.

11.               Zawieszenie / modyfikacja usług

Zwracamy uwagę, że będziemy uprawnieni do modyfikacji/zawieszenia dowolnej Usługi w dowolnym momencie, bez prawa do odszkodowania lub zwrotu kosztów na rzecz Użytkownika..

12.               Prawo właściwe i jurysdykcja

12.1       Z wyjątkiem rezydentów Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii (patrz poniżej), niniejszy Regulamin podlega i będzie interpretowany zgodnie z prawem francuskim, a Użytkownik zgadza się, że sądy francuskie będą miały wyłączną jurysdykcję, z zastrzeżeniem w każdym przypadku wszelkich obowiązkowych przepisów lokalnej jurysdykcji Użytkownika.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na prawa Użytkownika jako konsumenta do powoływania się na bezwzględnie obowiązujące przepisy lokalnej jurysdykcji.

12.2       Dla mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Użytkownik zgadza się, że niniejszy Regulamin podlega prawu angielskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany, a wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy angielskie.

12.3       Dla mieszkańców USA.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEJ SEKCJI - MOŻE ONA ZNACZĄCO WPŁYNĄĆ NA PRAWA UŻYTKOWNIKA. ZAWIERA KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ ORAZ ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH I POZWÓW ZBIOROWYCH.

Wybór prawa/wybór forum

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia, bez nadawania mocy obowiązującej jakimkolwiek zasadom kolizji prawa. Użytkownik zgadza się, że wszelkie działania prawne lub na zasadzie słuszności wynikające z lub odnoszące się do niniejszych warunków będą składane wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych znajdujących się w hrabstwie Los Angeles w Kalifornii, a Użytkownik niniejszym wyraża zgodę i poddaje się osobistej jurysdykcji takich sądów w celu prowadzenia postępowania sądowego. Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie sprzeciwiał się takiej jurysdykcji lub miejscu postępowania ze względu na brak osobistej jurysdykcji, forum non conveniens lub w inny sposób. W zakresie, w jakim może to mieć zastosowanie, Użytkownik zgadza się zrezygnować i wyraźnie wykluczyć zastosowanie Jednolitej Ustawy o Komputerowych Transakcjach Informacyjnych (Uniform Computer Information Transactions Act).

Odstąpienie od rozprawy przed sądem przysięgłych

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WE WSZELKICH DZIAŁANIACH LUB POSTĘPOWANIACH WSZCZĘTYCH W CELU WYEGZEKWOWANIA JAKICHKOLWIEK PRAW LUB ZOBOWIĄZAŃ STRON WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW, KORZYSTANIA Z USŁUG LUB W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU NINIEJSZEJ UMOWY, STRONY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ SWOICH KONSTYTUCYJNYCH I USTAWOWYCH PRAW DO PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH, ZAMIAST TEGO WYBIERAJĄC ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU PRZEZ SĘDZIEGO.

Brak pozwów zbiorowych

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, UŻYTKOWNIK I MY ZGADZAMY SIĘ, ŻE KAŻDY Z NICH MOŻE WNOSIĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEMU WYŁĄCZNIE W SWOIM LUB NASZYM INDYWIDUALNYM CHARAKTERZE, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK GRUPY W JAKIMKOLWIEK RZEKOMYM POSTĘPOWANIU GRUPOWYM, PRZEDSTAWICIELSKIM LUB PRYWATNYM.

Arbitraż i zrzeczenie się pozwu zbiorowego

Korzystając z Usług, Użytkownik zgadza się, że niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu i zrzeczenia się pozwów zbiorowych ("Umowa o arbitraż") reguluje wszelkie spory wynikające z relacji Użytkownika z nami, Witryną i/lub Aplikacją oraz wszystkimi witrynami internetowymi, oprogramowaniem, produktami lub usługami, które dostarczyliśmy, dostarczymy lub zaoferowaliśmy Użytkownikowi, które są zagrożone, złożone, wniesione lub zainicjowane (zwane dalej "Roszczeniami"). Wszelkie roszczenia, według wyboru Użytkownika lub nas, będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe ("AAA") zgodnie z jego obowiązującymi zasadami i procedurami dotyczącymi sporów konsumenckich ("Zasady"), niezależnie od tego, czy takie roszczenia wynikają z umowy, czynu niedozwolonego, ustawy lub w inny sposób. Zasady można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej AAA pod adresem www.adr.org. Zarówno Użytkownik, jak i my możemy zdecydować się na rozstrzygnięcie konkretnego Roszczenia w drodze arbitrażu, nawet jeśli jedno z nas wszczęło już postępowanie sądowe związane z Roszczeniem, poprzez: (a) pisemne żądanie arbitrażu skierowane do drugiej strony, (b) wszczęcie arbitrażu przeciwko drugiej stronie lub (c) złożenie wniosku o przymusowy arbitraż w sądzie. W REZULTACIE, JEŚLI UŻYTKOWNIK LUB MY ZDECYDUJEMY SIĘ ROZSTRZYGNĄĆ OKREŚLONE ROSZCZENIE W DRODZE ARBITRAŻU, UŻYTKOWNIK ZREZYGNUJE Z PRAWA DO WYSTĄPIENIA DO SĄDU W CELU DOCHODZENIA LUB OBRONY SWOICH PRAW (Z WYJĄTKIEM ROSZCZEŃ WNIESIONYCH INDYWIDUALNIE W RAMACH JURYSDYKCJI SĄDU DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ, O ILE ROSZCZENIE POZOSTAJE W SĄDZIE DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ). Niniejsza Umowa Arbitrażowa będzie interpretowana i egzekwowana zgodnie z Federalną Ustawą Arbitrażową w najszerszym możliwym zakresie, bez względu na jakiekolwiek prawo stanowe stanowiące inaczej, niezależnie od pochodzenia lub charakteru spornych Roszczeń. Niniejsza Umowa Arbitrażowa nie ma zastosowania do roszczeń, które zostały wszczęte lub przekazane do sądu ds. drobnych roszczeń.

Roszczenia będą rozstrzygane przez jednego arbitra. Arbiter zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem. W przypadku sprzeczności między Regulaminem a niniejszą Umową Arbitrażową, niniejsza Umowa Arbitrażowa ma pierwszeństwo. Jeśli AAA nie będzie w stanie rozstrzygnąć Roszczeń, a Użytkownik i my nie uzgodnimy zastępczego administratora arbitrażu, wówczas Użytkownik może wybrać administratora arbitrażu w celu rozstrzygnięcia Roszczeń.  

Postępowanie arbitrażowe . Arbitraż będzie prowadzony w promieniu 50 mil od miejsca zamieszkania Użytkownika w momencie rozpoczęcia arbitrażu. Wszelkie roszczenia i środki obrony, które mogą być dochodzone w sądzie, mogą być dochodzone w postępowaniu arbitrażowym, a Arbiter może przyznać takie same środki, jakie może przyznać sąd. Wyrok Arbitra może zostać uznany za orzeczenie sądowe. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, orzeczenie arbitra nie podlega kontroli sądu i nie można się od niego odwołać. Opłacimy wynagrodzenie arbitra zgodnie z Regulaminem. Użytkownik będzie odpowiedzialny za własne honoraria adwokackie, chyba że zostaną mu one przyznane przez arbitra. Żadne z postanowień niniejszej Umowy Arbitrażowej nie uniemożliwia żadnemu z nas wystąpienia do jakiegokolwiek sądu właściwej jurysdykcji o nadzwyczajne tymczasowe środki zaradcze, takie jak tymczasowy zakaz zbliżania się, tymczasowy nakaz ochronny, zajęcie lub inne środki zaradcze przed wydaniem wyroku. Jeśli Użytkownik jest najemcą, dzierżawcą lub licencjobiorcą w jednym z naszych Centrów Handlowych, niniejsza Umowa Arbitrażowa nie ma zastosowania do jakiegokolwiek powództwa o bezprawne zatrzymanie lub innego doraźnego postępowania eksmisyjnego.

Wszelkie ustalenia dotyczące tego, czy niniejsza Umowa Arbitrażowa jest ważna lub wykonalna w części lub w całości, będą dokonywane wyłącznie przez arbitra, w tym między innymi wszelkie kwestie związane z tym, czy Roszczenie podlega arbitrażowi; pod warunkiem jednak, że wykonalność zrzeczenia się pozwu zbiorowego określonego poniżej zostanie ustalona przez sąd związany z Roszczeniem.

Zrzeczenie się pozwu zbiorowego. ARBITRAŻ ROSZCZEŃ BĘDZIE PROWADZONY INDYWIDUALNIE. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE ZRZEKA SIĘ PRAWA DO UCZESTNICTWA JAKO PRZEDSTAWICIEL LUB CZŁONEK GRUPY W POZWIE ZBIOROWYM. 

Prawo do rezygnacji. Użytkownik ma prawo zrezygnować z niniejszej Umowy o arbitraż. Aby zrezygnować, Użytkownik musi powiadomić nas o swoim zamiarze w ciągu 60 dni od dostarczenia mu niniejszej Umowy o arbitraż. Rezygnacja nie będzie skuteczna i zostanie uznana za wyrażenie zgody na Umowę arbitrażową, chyba że Użytkownik otrzyma pisemne powiadomienie o zamiarze rezygnacji na adres Westfield, LLC, 2049 Century Park East 41st Floor, Century City, CA 90067 Attn: Legal w ciągu 60 dni. Zawiadomienie o zamiarze rezygnacji może mieć formę listu podpisanego przez Użytkownika lub wiadomości e-mail wysłanej przez Użytkownika o treści "Decyduję się zrezygnować z Umowy o arbitraż" lub dowolnych innych słów o takim skutku. 

Aby uzyskać więcej informacji lub w przypadku pytań, można do nas zadzwonić lub odwiedzić oddział. W przypadku pytań dotyczących procedur AAA należy sprawdzić stronę internetową AAA, www.adr.org, LUB zadzwonić do AAA pod numer (800) 778-7879.


 

CZĘŚĆ B - SZCZEGÓLNE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO CENTRÓW HANDLOWYCH W UE

Niniejsze warunki szczegółowe mają zastosowanie do określonych Usług oferowanych przez Centra Handlowe zlokalizowane w UE (jak wskazano poniżej) i mają zastosowanie oprócz Warunków Ogólnych określonych powyżej (a Warunki Ogólne uznaje się za włączone do niniejszego dokumentu). Platforma darowizn GEEV jest dostępna wyłącznie we Francji. W zakresie, w jakim istnieje konflikt między Warunkami Ogólnymi a odpowiednimi Warunkami Szczegółowymi, pierwszeństwo mają odpowiednie Warunki Szczegółowe.

Spis treści

1.......... Definicje. 12

2.......... Program Lojalnościowy. 12

 

1.       Definicje

Oprócz definicji określonych w Warunkach Ogólnych, do celów niniejszej Części B zastosowanie mają następujące definicje:

Karta Lojalnościowa: fizyczna lub wirtualna karta (dostępna na koncie Użytkownika w Aplikacji i/lub na Stronie internetowej), na której widnieje numer identyfikacyjny Lojalności i która jest wymagana do korzystania z ofert lub usług oferowanych w ramach Programu Lojalnościowego.

2.       Program Lojalnościowy

2.1 Dostępność

Usługi związane z programem Lojalnościowym są oferowane i udostępniane wyłącznie Użytkownikom w wieku szesnastu (16) lat lub starszym.

Osoby, które nie ukończyły 16 lat, proszone są o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Programu Lojalnościowego. Korzystając lub próbując korzystać z Programu Lojalnościowego, Użytkownik potwierdza, że ukończył 16 lat.

Program Lojalnościowy na niniejszych warunkach jest dostępny we wszystkich Centrach Handlowych zlokalizowanych w UE, z wyjątkiem Centrów Handlowych Carrousel du Louvre, les Ateliers Gaîté, w Paryżu, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen zlokalizowanych w Niemczech.

Usługi oferowane w ramach Programu Lojalnościowego są opisane na stronach Strony Internetowej/lub Aplikacji udostępnionych w tym celu, ale niekoniecznie są dostępne w tych dwóch kanałach dystrybucji (na przykład uczestnictwo w "wyzwaniach" może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji).2.2 Tworzenie konta

Aby przystąpić do Programu Lojalnościowego, należy utworzyć konto zgodnie z artykułem 2 powyżej. Utworzenie konta automatycznie spowoduje utworzenie u nas Karty Stałego Klienta.

Użytkownik może również utworzyć konto, korzystając z odnośników do karty Lojalnościowej już wydanej przez nas (tj. wprowadzając kod wymieniony pod kodem kreskowym karty Lojalnościowej lub skanując kod kreskowy) i potwierdzając swoje dane (w tym imię i nazwisko i adres e-mail).

Po utworzeniu konto zostanie automatycznie połączone i powiązane z kartą Lojalnościową, którą mogliśmy wydać Użytkownikowi przed utworzeniem konta.

Od 14 marca 2023 r. obowiązują wyłącznie karty wirtualne.

Fizyczne Karty Stałego Klienta wydane przed tą datą nie będą już ważne, a Użytkownik będzie musiał utworzyć konto za pośrednictwem Strony Internetowej lub Aplikacji, aby móc nadal korzystać z Programu Stałego Klienta. W związku z tym Użytkownik może użyć numerów referencyjnych swojej Karty Lojalnościowej, aby utworzyć takie konto w procesie opisanym powyżej w niniejszym artykule 2.2.

2.3 Zarządzanie kontem

Karta Stałego Klienta umożliwia korzystanie z usług oferowanych na stronie we wszystkich odpowiednich Centrach Handlowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Program Lojalnościowy i Karta Lojalnościowa mają charakter osobisty i są zarezerwowane dla osób fizycznych do użytku własnego i nieprofesjonalnego. Nie można ich przenosić, a karta Lojalnościowa nie jest w żaden sposób kartą płatniczą.

2.4   Zarządzanie społecznością

Wybierając społeczność, możesz otrzymywać i udostępniać treści związane z Twoimi zainteresowaniami.

Treści spersonalizowane dla danej Społeczności będą wyświetlane jako pierwsze w Witrynie lub Aplikacji, ale Użytkownik będzie mógł również uzyskać dostęp do treści dostępnych dla innych Społeczności, do których nie należy, klikając odpowiednią Społeczność. Użytkownik może zmodyfikować swoją Społeczność w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego konta.

2.5   Warunki szczególne

2.5.1- Platforma darowizn

Program Lojalnościowy umożliwia korzystanie z platformy darowizn GEEV. Platforma ta jest dostępna wyłącznie we Francji i umożliwia przekazywanie lub otrzymywanie darowizn wyłącznie we Francji. Jeśli Użytkownik chce korzystać z tej platformy, prześlemy GEEV jego imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy, aby GEEV mogła utworzyć dla niego konto GEEV Premium+. W takim przypadku Użytkownik będzie podlegał warunkom użytkowania GEEV, a jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności GEEV, która będzie dostępna na stronie internetowej GEEV. W tym zakresie GEEV będzie działać jako niezależny administrator danych w odniesieniu do odpowiedniego przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

 

2.5.2 Wyzwanie licznika kroków

 

Wyzwania związane z licznikiem kroków są organizowane dla członków Programu lojalnościowego.

Aby uzyskać dostęp do zasad wyzwań i poznać szczegółowe warunki bieżących wyzwań (tj. które Centrum Handlowe kwalifikuje się, kiedy odbywa się wyzwanie, czy jest nagroda itp.) wejdź do Aplikacji.


 

CZĘŚĆ C - SZCZEGÓLNE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO CENTRÓW HANDLOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII

Niniejsze warunki szczegółowe mają zastosowanie do określonych Usług oferowanych przez Centra Handlowe zlokalizowane w Wielkiej Brytanii (jak wskazano poniżej) i mają zastosowanie w uzupełnieniu do Warunków Ogólnych określonych powyżej (a Warunki Ogólne uznaje się za włączone do niniejszego dokumentu). W zakresie, w jakim istnieje sprzeczność między Warunkami Ogólnymi a odpowiednimi Warunkami Szczegółowymi, pierwszeństwo mają odpowiednie Warunki Szczegółowe.

Spis treści

1.......... Ogólne. 14

2. ........ Program Lojalnościowy.................................................................................................................................14

2.......... Warunki wejścia do Centrów Handlowych w Wielkiej Brytanii 15

3.......... Usługi interaktywnych map. 16

4.......... Inteligentne usługi parkingowe Westfield. 16

 

1.       Ogólne

Autoryzacja karty. Podczas tworzenia konta może być konieczne dodanie karty płatniczej, aby w pełni korzystać z niektórych Usług.

W celu weryfikacji karty płatniczej podczas dodawania jej do konta lub aktualizacji danych karty płatniczej, możemy wydać "blokadę autoryzacji" na niewielką kwotę na karcie. Kwota ta nigdy nie jest faktycznie pobierana z konta Użytkownika, ale Użytkownik może zobaczyć "oczekującą" opłatę za autoryzowaną kwotę. Na przykład na wyciągu bankowym lub wyciągu z karty może pojawić się tymczasowa autoryzacja obciążenia na kwotę 1 GBP lub mniejszą. Opłata ta jest niezależna od jakiejkolwiek transakcji płatniczej dokonywanej przy użyciu Usług - tj. nie jest powiązana z inteligentną płatnością za parkowanie lub inną usługą. Jeśli bank wydający kartę płatniczą znajduje się w innym kraju, Użytkownik zobaczy oczekującą opłatę na podobną kwotę w walucie regionalnej.

Natychmiast anulujemy blokadę autoryzacji, ale może upłynąć kilka dni roboczych, zanim bank wydający kartę płatniczą zwolni blokadę na koncie; rzeczywisty czas zależy od polityki banku.

Wydajemy blokady autoryzacyjne w celu ochrony przed oszustwami, które mogą wynikać z nieautoryzowanego użycia karty i zapewnienia, że zapisana karta płatnicza może być używana do płacenia za funkcje wymagające płatności. Jeśli chcesz potwierdzić konkretną pozycję na wyciągu, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim bankiem.

2.       Program Lojalnościowy

2.1 Dostępność

Usługi związane z programem Lojalnościowym są oferowane i udostępniane wyłącznie Użytkownikom w wieku szesnastu (16) lat lub starszym.

Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 16 lat, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Programu Lojalnościowego. Korzystając lub próbując korzystać z Programu Lojalnościowego, Użytkownik potwierdza, że ukończył 16 lat.

Program Lojalnościowy na niniejszych warunkach jest dostępny we wszystkich Centrach Handlowych w UE, z wyjątkiem Centrów Handlowych Carrousel du Louvre, les Ateliers Gaîté, w Paryżu, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen w Niemczech.

Usługi oferowane w ramach Programu Lojalnościowego są opisane na stronach Witryny i/lub Aplikacji udostępnionych w tym celu, ale niekoniecznie są dostępne w tych dwóch kanałach dystrybucji (na przykład uczestnictwo w "wyzwaniach" może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji).

2.2 Tworzenie konta

Aby przystąpić do Programu Lojalnościowego, należy utworzyć konto zgodnie z artykułem 2  powyżej. Utworzenie konta automatycznie spowoduje utworzenie u nas Karty Stałego Klienta.

Użytkownik może również utworzyć konto, korzystając z odnośników do karty Lojalnościowej już wydanej przez nas (tj. wprowadzając kod wymieniony pod kodem kreskowym karty Lojalnościowej lub skanując kod kreskowy) i potwierdzając swoje dane (w tym imię i nazwisko  i adres e-mail).

Po utworzeniu konto zostanie automatycznie połączone i powiązane z kartą Lojalnościową, którą mogliśmy wydać Użytkownikowi przed utworzeniem konta.

2.3 Zarządzanie kontem

Karta Lojalnościowa umożliwia korzystanie z usług oferowanych w ramach Programu Lojalnościowego oraz określonych usług oferowanych we wszystkich odpowiednich Centrach Handlowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Program Lojalnościowy i Karta Lojalnościowa mają charakter osobisty i są zarezerwowane dla osób fizycznych do użytku własnego i nieprofesjonalnego. Nie można ich przenosić, a karta Lojalnościowa nie jest w żaden sposób kartą płatniczą.

2.4 Zarządzanie społecznością

Wybierając społeczność, możesz otrzymywać i udostępniać treści związane z Twoimi zainteresowaniami.

Treści spersonalizowane dla danej Społeczności będą wyświetlane jako pierwsze w Witrynie lub Aplikacji, ale Użytkownik będzie mógł również uzyskać dostęp do treści dostępnych dla innych Społeczności, do których nie należy, klikając odpowiednią Społeczność. Użytkownik może zmodyfikować swoją Społeczność w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego konta.

2.5.  Wyzwanie licznika kroków

Wyzwania związane z licznikiem kroków są organizowane dla członków Programu lojalnościowego.

Aby uzyskać dostęp do zasad wyzwań i poznać szczegółowe warunki bieżących wyzwań (tj. które Centrum Handlowe kwalifikuje się, kiedy odbywa się wyzwanie, czy jest nagroda itp.) wejdź do Aplikacji.

 

3.       Warunki wstępu do centrów handlowych w Wielkiej Brytanii

 Całodobowa, umundurowana i ubrana po cywilnemu ochrona działa w Westfield London i Westfield Stratford City.

 W Westfield London i Westfield Stratford City działają umundurowani i nieumundurowani policjanci.

 Palenie w Centrum Handlowym jest zabronione.

 Tylko psy przewodnicy mogą przebywać w Centrum Handlowym.

 Obrazy CCTV są rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa. System ten jest kontrolowany przez Westfield Europe Limited. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy dane Użytkownika do celów bezpieczeństwa i ochrony, jakie prawa przysługują Użytkownikowi oraz w jaki sposób można się z nami skontaktować, można znaleźć w naszej polityce prywatności.

 Fotografowanie bez zezwolenia jest zabronione.

 Rowery, deskorolki, hulajnogi i inne urządzenia rekreacyjne nie są dozwolone w centrum.

4.       Usługi interaktywnych map

Za pośrednictwem Witryny oferujemy usługi umożliwiające zlokalizowanie interesujących miejsc i pomoc w poruszaniu się po Centrach Handlowych w Wielkiej Brytanii ("Usługi Map Interaktywnych").

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najbardziej aktualne informacje za pośrednictwem Interaktywnych usług map, ale nie możemy zagwarantować dokładności Interaktywnych usług map.

5.       Inteligentne usługi parkingowe Westfield

Poniższe warunki ("Warunki Smart Parking") mają zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z usług inteligentnego parkowania ("Usługi Smart Parking") w odpowiednich Centrach Handlowych w Wielkiej Brytanii.

Oferujemy Smart Parking w Westfield London i Westfield Stratford City ("Smart Parking"). Szczegółowe informacje na temat dostępności usługi Smart Parking w odwiedzanym Centrum Handlowym w Wielkiej Brytanii można znaleźć na stronie internetowej.

Rejestracja

Przed skorzystaniem z niektórych funkcji Usług Smart Parking wymagane jest utworzenie konta za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Ogólnych powyżej. Aby korzystać z Usług Smart Parking, Użytkownik musi również wypełnić formularz rejestracyjny online za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji. Aby korzystać z Usług Smart Parking, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat i posiadać ważne prawo jazdy w Wielkiej Brytanii. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rejestracji w usłudze Smart Parking według własnego uznania. Nieprzestrzeganie niniejszych Warunków Smart Parking automatycznie unieważni rejestrację Użytkownika.

Nie jest możliwe skorzystanie z żadnej innej oferty parkingowej podczas parkowania przy użyciu usług Smart Parking.

Korzystanie z inteligentnego parkowania z automatycznym rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych ("ANPR")

Każdy Użytkownik Smart Parking, który wjedzie na parking Westfield London lub Westfield Stratford za pomocą systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych, musi wyjechać tą samą metodą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika w wyniku niemożności skorzystania z oferty parkingowej.

Wstęp i korzystanie z usług Smart Parking w Westfield London i Westfield Stratford

Wjazd i korzystanie z parkingu Smart Parking Services Westfield London i Westfield Stratford podlega Regulaminowi parkingu Westfield London znajdującemu się tutaj oraz Regulaminowi parkingu Westfield Stratford City znajdującemu się tutaj i wyświetlanemu w biurach parkingów Westfield London i Westfield Stratford City.

Ceny

Usługi Smart Parking uprawniają zarejestrowanego Użytkownika do parkowania na parkingu Westfield London lub Westfield Stratford po ograniczonych stawkach. Taryfy są wymienione tutaj:

- Westfield London: https://uk.westfield.com/london/parking-how-it-works

- Westfield Stratford: https://uk.westfield.com/stratfordcity/parking-how-it-works

O wszelkich zmianach w taryfach Smart Parking Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem adresu e-mail powiązanego z jego kontem. Aby otrzymywać takie wiadomości, należy upewnić się, że dane konta są zawsze prawidłowe.

Za każdym razem, gdy zarejestrowany pojazd wjeżdża na parking i z niego wyjeżdża, opłata zostanie pobrana z zarejestrowanej karty płatniczej. Płatności będą wyświetlane jako przetwarzane przez Commerz Real Investmentgesellschaft mbH - Westfield lub Westfield Stratford City Car Park, w zależności od odwiedzanego Centrum. W przypadku odrzucenia opłaty za parkowanie na aktualnej karcie płatniczej, Użytkownik zgadza się zezwolić nam na uregulowanie zaległej opłaty za parkowanie na nowej karcie płatniczej zarejestrowanej do użytku w usłudze Smart Parking. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania przez Użytkownika z Usług Smart Parking do czasu uregulowania zaległości na nowej karcie płatniczej.

Smart Parking nie jest ważny w połączeniu z żadną inną ofertą

Jeśli wjedziesz na parking pojazdem zarejestrowanym w usłudze Smart Parking, przy wyjeździe zostanie naliczona odpowiednia opłata Smart Parking.


 

CZĘŚĆ D - WARUNKI SZCZEGÓLNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO CENTRÓW HANDLOWYCH W USA

Niniejsze warunki szczególne mające zastosowanie do Usług oferowanych przez Centra Handlowe zlokalizowane w USA mają zastosowanie w uzupełnieniu do Warunków Ogólnych określonych powyżej. W zakresie, w jakim istnieje konflikt między Warunkami Ogólnymi a warunkami szczegółowymi niniejszej Części D, pierwszeństwo mają warunki szczegółowe niniejszej Części D.

 

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH (ALPR)

Wykorzystujemy technologię automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych ("ALPR") w niektórych naszych Centrach Handlowych zlokalizowanych w USA. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższych Politykach użytkowania i prywatności ALPR:

·         Westfield Century City ALRP Polityka użytkowania i prywatności

·         Polityka użytkowania i prywatności Westfield UTC ALRP

·         Westfield Valley Fair ALRP Polityka użytkowania i prywatności