Polityka prywatności  dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych: Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), prosimy zapoznać się z Informacją o ochronie prywatności dla Stanów Zjednoczonych dostępną pod tym adresem.

Polityka Prywatności dla osób niebędących mieszkańcami Stanów Zjednoczonych: Prosimy zapoznać się z Informacją o ochronie prywatności dostępną pod tym adresem.


Polityka Prywatności

Data ostatniej weryfikacji Informacji o ochronie prywatności: 30.06 2023 r.


Niniejsza Polityka Prywatności omawia sposób, w jaki Administratorzy danych (zgodnie z poniższą definicją) [zwani w niniejszej Polityce Prywatności Administratorami danych] gromadzą i przetwarzają dane osobowe użytkownika w kontekście przesyłania newslettera oraz Programu lojalnościowego (co obejmuje dostęp do Konta lojalnościowego użytkownika na Witrynie internetowej i Aplikacji), łącznie zwanych „Usługami”.

Należy zauważyć, że do użytkownika mogą dodatkowo mieć zastosowanie konkretne informacje o ochronie prywatności, zależnie od usług świadczonych w Centrum Handlowym odwiedzanym przez użytkownika i zależnie od powiązanego przetwarzania danych osobowych użytkownika. Polityki takie zostaną należycie podane do wiadomości użytkownika w stosownych przypadkach (na przykład w kwestii zarządzania systemem kamer przemysłowych, siecią WiFi lub w kwestii uwag klientów). 

W niniejszej Polityce Prywatności przedstawiono następujące informacje:

1/ Dane kontaktowe Administratorów danych

2/ W jaki sposób Administratorzy danych zbierają dane osobowe?

3/ Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika

4/ W jaki sposób Administratorzy danych udostępniają dane osobowe użytkownika

5/ W jaki sposób Administratorzy danych chronią dane osobowe użytkownika

6/ Czy Administratorzy danych przekazują dane osobowe klienta poza EOG i Wielką Brytanię

7/ Prawa użytkownika w odniesieniu do danych osobowych użytkownika

8/ Przekazanie danych osobowych w przypadku zmiany właściciela

9/ Pliki Cookie (CIASTECZKA) I Zarradzanie Technologiami  Śledzacymi

10/Aktualizacja Informacji o ochronie prywatności

Definicje

-        Aplikacja: aplikacja mobilna dla Centrów Handlowych oraz „aplikacja Westfield – App Shopping”.

-        Konto lojalnościowe: konto osobiste, które należy utworzyć zgodnie z „Warunkami Korzystania z Usług w tym z  Programu Lojalnościowego” aby móc korzystać z Programu lojalnościowego.

-        Karta lojalnościowa: karta fizyczna lub wirtualna (dostępna na Koncie lojalnościowym użytkownika w Aplikacji i/lub na Witrynie internetowej) zawierająca numer identyfikacyjny użytkownika w programie lojalnościowym, wymagana do korzystania z ofert lub usług Administratorów danych.

-        Program lojalnościowy: Program lojalnościowy Administratorów danych dostępny we wszystkich Centrach Handlowych znajdujących się w Unii Europejskiej (z wyjątkiem Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Minto, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen znajdujących się w Niemczech) i wszystkich Centrach Handlowych znajdujących się w Wielkiej Brytanii.

-        Preferowane Centrum Handlowe lub Centra Handlowe: Centrum lub Centra Handlowe wybrane przez użytkownika. Użytkownik może dodać lub usunąć dowolne Centrum Handlowe w dowolnej chwili z poziomu swojego Konta lojalnościowego, wedle wyłącznego uznania użytkownika.

-        Centra Handlowe: Centra handlowe Administratorów danych znajdujące się w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Pełen wykaz wraz z danymi kontaktowymi jest dostępny w tym miejscu.

-        Witryna internetowa: witryna internetowa dostępna pod adresem www.westfield.com wraz z wszystkimi subdomenami.

 

1/ Dane kontaktowe Administratorów danych

1.1 - Zasady ogólne

 

Administratorami danych osobowych użytkownika, występującymi w charakterze współadministratorów, w dalszej części zwanymi „Administratorami danych” są:

 

-        Unibail Management, uproszczona spółka akcyjna z kapitałem w wysokości 20 000 000 EUR, z siedzibą pod adresem 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paryż, Francja, wpisana do Rejestru Paryskiego pod nr 414 878 389

 

(„Grupowy administrator danych”); oraz

 

-        Lokalny podmiot lub podmioty grupy kapitałowej Unibail-Rodamco-Westfield będącej operatorem Preferowanego Centrum Handlowego lub Centrów Handlowych wybranych przez użytkownika, które wydaje lub wydają newslettery subskrybowane przez użytkownika, stosownie do sytuacji,

 

(„Lokalny administrator danych)” wskazany w tym miejscu).

 

Należy zauważyć, że jeśli użytkownik zdecyduje się rozszerzyć korzystanie z Programu lojalnościowego na nowe Preferowane Centrum Handlowe i/lub gdy użytkownik zasubskrybuje dodatkowy newsletter, w zakresie, w jakim nowe Preferowane Centrum Handlowe lub newsletter jest zarządzane przez inny podmiot lub podmioty grupy kapitałowej Unibail-Rodamco-Westfield, stosowny podmiot lub podmioty lokalne staną się Lokalnymi administratorami danych i będą przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, by świadczyć użytkownikowi żądane przez niego Usługi.

 

Dla jasności, należy zauważyć, że w okresie, w którym użytkownik będzie uczestniczył w Programie lojalnościowym, zawsze będzie występował Lokalny administrator danych, ponieważ konieczne jest wybranie co najmniej jednego Preferowanego Centrum Handlowego. Z chwilą rejestracji w Programie lojalnościowym, będzie to Lokalny administrator danych z kraju rejestracji użytkownika oraz, stosownie do sytuacji, dodatkowo Lokalny administrator danych Preferowanego Centrum Handlowego użytkownika.

 

Użytkownik może skontaktować się z Grupowym administratorem danych i Lokalnymi administratorami danych korzystając z danych kontaktowych podanych w ust. 7.6 poniżej.

 1.2 - Role Administratorów danych

Grupowy administrator danych zawarł szereg umów o przetwarzanie danych i umów usługowych z usługodawcami celem zapewnienia użytkownikowi możliwości technicznej w zakresie rejestracji w Programie lojalnościowym lub pobrania i korzystania z Witryny internetowej i Aplikacji.

Grupowy administrator danych obsługuje również przygotowanie komunikacji, koordynowanej na poziomie grupy, która będzie rozsyłana przez Lokalnych administratorów danych lub Grupowego administratora danych. Ponadto, Grupowy administrator danych podejmie negocjacje ze stronami trzecimi w zakresie ofert specjalnych, które będą dostępne dla uczestników Programu lojalnościowego.

Grupowy administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w następującym celu, stosownie do wyboru dokonanego przez użytkownika:

-         Jeśli użytkownik zarejestruje się w Programie lojalnościowym:

o   Zarządzanie rejestracją użytkownika w Programie lojalnościowym;

o   Analizowanie korzystania z Usług przez użytkownika w Centrum lub Centrach Handlowych, jak opisano w artykule 3 poniżej, by zapewnić użytkownikowi spersonalizowane oferty i wydarzenia, którymi użytkownik może być zainteresowany;

o   Przesyłanie użytkownikowi komunikacji dotyczącej marki Westfield lub Programu lojalnościowego.

-         Jeśli użytkownik jest subskrybentem Newslettera, w celu przesyłania użytkownikowi takiego Newslettera.

Lokalny administrator danych lub Lokalni administratorzy danych będą również przetwarzać dane osobowe użytkownika, wyłącznie zgodnie z wyborem dokonanym przez użytkownika:

-        Jeśli użytkownik zarejestruje się w Programie lojalnościowym w celu przesyłania użytkownikowi korespondencji informującej go o konkretnych ofertach i wydarzeniach w Preferowanym Centrum Handlowym lub Centrach Handlowych użytkownika oraz przesyłania użytkownikowi ofert i Usług żądanych przez użytkownika (z zastrzeżeniem dostępności i innych konkretnych warunków mogących mieć zastosowanie).

-        Jeśli użytkownik jest subskrybentem newslettera, w celu przesyłania użytkownikowi takiego newslettera.

2/ W jaki sposób Administratorzy danych zbierają dane osobowe?

Administratorzy danych gromadzą dane osobowe użytkownika w następujący sposób:

- bezpośrednio od użytkownika; i/lub

- ze sposobu korzystania z Usług przez użytkownika:

                a) Gdy użytkownik korzysta z Karty lojalnościowej, w tym karty wirtualnej, w przypadku jej zeskanowania podczas wizyty użytkownika, Administratorzy danych gromadzą informacje dotyczące rodzaju Usługi, dla której Karta lojalnościowa użytkownik została wykorzystana (na przykład: wydarzenia, prezent urodzinowy) i tym samym obecności użytkownika w Centrum Handlowym.

                b) Gdy użytkownik korzysta z Aplikacji jako uwierzytelniony użytkownik, Administratorzy danych gromadzą informacje dotyczące geolokalizacji użytkownika, za jego zgodą, w celu świadczenia mu stosownych Usług. Dalsze informacje podano w artykule 3.

 

                c) Gdy użytkownik korzysta z Witryny internetowej i akceptuje użycie plików cookie innych niż niezbędne, Administratorzy danych gromadzą pliki cookie zaakceptowane przez użytkownika. Informacje na temat plików cookie podano w tym miejscu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Administratorzy danych gromadzą dane osobowe użytkownika, należy zapoznać się z poniższą tabelą.

3/ Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika

3.1 - W poniższej tabeli podano wszystkie informacje dotyczące:

-         Celu przetwarzania danych osobowych użytkownika (Cel);

-         Przetwarzanych danych osobowych (Przetwarzane dane osobowe);

-         Podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych użytkownika (Podstawa prawna);

-         Okresu przechowywania danych osobowych użytkownika (Okres przechowywania);

 

NEWSLETTER

Cel

 

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

 

Okres przechowywania danych

Przesyłanie spersonalizowanego newslettera

Przekazane bezpośrednio przez użytkownika:

Obowiązkowe: adres poczty elektronicznej, imię.

Opcjonalne: Tytuł, nazwisko, numer telefonu, zainteresowania (np. sport, zakupy itd.).

Pośrednio:

Fakt otwarcia bądź nie newslettera

Przekazane Administratorom danych przez stronę trzecią:

n.d.

Zgoda

 

 

3 lata od ostatniego kontaktu elektronicznego lub skorzystania z Usług

 

 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Cel

 

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

 

Okres przechowywania danych

Zarządzanie rejestracją użytkownika w Programie lojalnościowym

Przekazane bezpośrednio przez użytkownika:

Obowiązkowe: Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, data urodzenia, kod pocztowy, Preferowane Centra Handlowe.

Opcjonalne: Tytuł, numer telefonu, a dla określonych Centrów Handlowych, informacje dotyczące faktu, iż użytkownik pracuje w danym Centrum Handlowym.

Przekazane Administratorom danych przez stronę trzecią:

n.d.

Realizacja umowy (tj. Warunki Korzystania z Usług w tym z Programu Lojalnościowego).

 

3 lata od ostatniego kontaktu elektronicznego lub skorzystania z Usług.

 

Zarządzanie ofertami i korzyściami w Programie lojalnościowym

Nieodpłatny dostęp do usług (zgodnie z „Warunkami Korzystania z Usług w tym z Programu Lojalnościowego”, dostępność zależna od każdego Centrum Handlowym, zgodnie z opisem na danej Witrynie internetowej CH, np. toalety, booballoo…)

 

Przekazane bezpośrednio przez użytkownika:

Numer Karty lojalnościowej, kod kreskowy, imię i nazwisko, data urodzenia

Przekazane Administratorom danych przez stronę trzecią:

n.d.

Realizacja umowy (tj. Warunki Korzystania z Usług w tym z Programu Lojalnościowego)

 

 

Dane nie są przechowywane na potrzeby ofert i korzyści.

Jeśli Karta lojalnościowa została zeskanowana (nigdy w przypadku korzystania z toalet), Administratorzy danych mogą zachować datę wizyty i rodzaj wykorzystanych usług/ofert przez okres 3 lat od ostatniego kontaktu elektronicznego lub skorzystania z Usług

Zarządzanie udziałem w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Handlowe

Należy zauważyć, że Administratorzy Danych mogą przesyłać użytkownikowi komunikację umożliwiającą użytkownikowi udział w wydarzeniach (na przykład jeśli wydarzenie wymaga od użytkownika dowodu rejestracji w celu udziału w wydarzeniu)

 

Przekazane bezpośrednio przez użytkownika:

Adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, numer telefonu, Preferowane Centrum Handlowe lub Centra Handlowe.

 

Przekazane Administratorom danych przez stronę trzecią:

n.d.

Prawnie uzasadniony interes Administratorów Danych dotyczący zarządzania wydarzeniami dla uczestników Programu lojalnościowego i zapewnienia bezpieczeństwa wydarzenia*

 

6 miesięcy od wydarzenia.

Świadczenie usług w celu ułatwienia dostępu użytkownika do parkingu w Centrum Handlowym

 

Przekazane bezpośrednio przez użytkownika:

Numer tablic rejestracyjnych, dane osobowe przekazane w chwili utworzenia Konta lojalnościowego przez użytkownika.

Przekazane w trakcie korzystania z usługi: n.d.

Przekazane Administratorom danych przez stronę trzecią:

n.d.

Realizacja umowy (tj. Warunki  Korzystania z Usług w tym z Programu Lojalnościowego).

 

3 lata od ostatniego kontaktu elektronicznego lub skorzystania z Usług.

Udział w konkursach organizowanych dla uczestników Programu lojalnościowego

Przekazane bezpośrednio przez użytkownika:

Numer Karty lojalnościowej, imię i nazwisko, data urodzenia, dane osobowe, które mogą być zawarte w samym konkursie (odpowiedzi na pytania)

Przekazane Administratorom danych przez stronę trzecią:

n.d.

 

Realizacja umowy (tj. Regulamin danego konkursu).

1 miesiąc od przekazania nagród zwycięzcy/zwycięzcom

Zarządzanie korespondencją niehandlową w odniesieniu do Programu lojalnościowego

 

Przekazane bezpośrednio przez użytkownika:

Numer Karty lojalnościowej, tytuł, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej

Numer telefonu (opcjonalnie), Preferowane Centrum Handlowe lub Centra Handlowe

Przekazane Administratorom danych przez stronę trzecią:

n.d.

Realizacja umowy (tj. Warunki Korzystania z Usług w tym z Programu Lojalnościowego)

 

3 lata od ostatniego kontaktu elektronicznego lub skorzystania z Usług

Zarządzanie korespondencją handlową

Za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub sms, jeśli użytkownik przekazał Administratorom danych numer telefonu komórkowego

Przekazane bezpośrednio przez użytkownika:

adres e-mail

numer telefonu (opcjonalnie), Preferowane Centrum Handlowe lub Centra Handlowe

Przekazane Administratorom danych przez stronę trzecią:

n.d.

Zgoda

 

 

3 lata od ostatniego kontaktu elektronicznego lub skorzystania z Usług lub do chwili wycofania zgody, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej

Analiza informacji użytkownik/korzystania przez użytkownika z Usług

Ø w celu przekazania użytkownikowi spersonalizowanych ofert; oraz

Ø w celu lepszego zrozumienia przez Administratorów danych oczekiwań i potrzeb użytkownika oraz opracowania nowych funkcji i usług

Należy zauważyć, że z tego względu Administratorzy danych łączą dane osobowe wymienione w stosownej kolumnie, w tym dane zgromadzone przez każdego z Administratorów danych.

Pozyskane bezpośrednio od użytkownika: wszelkie informacje, które mogą zostać przekazane przez użytkownika.

Pozyskane z aktywności użytkownika:

Za zgodą użytkownika, sposób korzystania z Witryny internetowej (pliki cookie)

Udział w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Handlowe

Wykorzystanie sieci wifi przez użytkownika: data wizyty w Centrum Handlowym 

W chwili zeskanowania Karty lojalnościowej na potrzeby Usługi lub udziału w wydarzeniu w Centrum Handlowym

Prawnie uzasadniony interes Administratorów danych dotyczący lepszego zrozumienia klienta w celu zapewnienia odpowiednich Usług i/lub ofert*

 

3 lata od ostatniego kontaktu elektronicznego lub skorzystania z Usług

 Geolokalizacja (jedynie w Centrum Handlowym – gdy użytkownik korzysta z Aplikacji jako użytkownik uwierzytelniony)

Patrz dane szczegółowe podane w ust. 3.2

Przekazane bezpośrednio przez użytkownika:

Przekazane w trakcie korzystania z Usługi: dane lokalizacji w Centrum Handlowym

Przekazane Administratorom danych przez stronę trzecią:

n.d.

Zgoda (udzielona za pośrednictwem Aplikacji)

 

Administratorzy danych nie przechowują danych o geolokalizacji

 

Uzyskanie od użytkownika uwag dotyczących Usług Administratorów danych

Bezpośrednio przekazane przez użytkownika: odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący zadowolenia z Usług świadczonych przez Administratorów danych.

Prawnie uzasadniony interes Administratorów danych dotyczący lepszego zrozumienia klienta, poprawy Usług oraz zapewnienia odpowiednich Usług i/lub ofert*

 

3 lata od ostatniego kontaktu elektronicznego lub skorzystania z Usług

 

DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRZETWARZANIA

Konkretny cel

 

Wykorzystywane dane osobowe

Podstawa prawna

 

Okres przechowywania danych

Odpowiedź na żądania uczestników Programu lojalnościowego lub subskrybentów newslettera dotyczące danych osobowych

Przekazane bezpośrednio przez użytkownika:

Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer Karty lojalnościowej lub kopia dowodu tożsamości, stosownie do sytuacji

Przekazane Administratorom danych przez stronę trzecią:

n.d.

 

Obowiązek prawny

 

Rok kalendarzowy otrzymania plus 5 lat

Jeśli żądany jest dowód tożsamości użytkownika, jego kopia zostanie usunięta niezwłocznie po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń

 

Stosowne dane osobowe związane z roszczeniem lub postępowaniem sądowym

Prawnie uzasadniony interes Administratorów danych dotyczący  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia lub postępowania sądowego*

 

 

Okres przewidziany przepisami prawa zależnie od rodzaju roszczenia lub postępowania sądowego

 

* Jeśli użytkownik pragnie uzyskać dalsze informacje dotyczące prawnie uzasadnionych interesów Administratorów danych, użytkownik winien skontaktować się z Administratorami danych przesyłając żądanie na dane kontaktowe podane w ust. 7.6.

 

3.2 Geolokalizacja w Centrach Handlowych Administratorów danych

Zasady ogólne

Z zastrzeżeniem zgody użytkownika udzielonej w Aplikacji, Administratorzy danych mogą gromadzić i przetwarzać dane dotyczące lokalizacji użytkownika w Centrum Handlowym, gdy użytkownik dokonał uwierzytelnienia w Aplikacji, w celu zapewnienia użytkownikowi usług lokalizacyjnych.

Geolokalizacja odbywa się jedynie, jeśli użytkownik aktywował dodatkowe usługi/konkretne funkcje w ustawieniach pobranej Aplikacji na urządzeniu mobilnym użytkownika. Użytkownik może deaktywować te usługi dodatkowe w dowolnej chwili w ustawieniach.

Należy zauważyć, że udzielona zgoda obowiązuje natychmiast dla kolejnych połączeń w Aplikacji i kolejnych wizyt w Centrum Handlowym Administratorów danych przez okres 12 miesięcy od pierwszego połączenia, o ile użytkownik nie cofnie swojej zgody.

 

Jak można zarządzać preferencjami geolokalizacji w urządzeniu mobilnym użytkownika

Aby umożliwić lokalizację w Centrum Handlowym, użytkownik musi włączyć funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym.

Jeśli użytkownik chce jedynie wyświetlić mapę, włączenie funkcji Bluetooth nie jest wymagane.

Należy zauważyć, że Administratorzy danych nie lokalizują użytkownika poza Centrum Handlowym Administratorów danych. Opcja lokalizacji jest realizowana jedynie za pomocą nadajników Bluetooth zainstalowanych na powierzchniach wspólnych Centrum Handlowego.

Użytkownik może wyłączyć geolokalizację swojego urządzenia mobilnego w ustawieniach urządzenia mobilnego w dowolnej chwili.

 

 

4/ W jaki sposób Administratorzy danych udostępniają dane osobowe użytkownika?

Zgodnie z wyborem dokonanym przez użytkownika, każdy Administrator danych ma dostęp do danych osobowych użytkownika (patrz artykuł 1 powyżej).

Ponadto, Administratorzy danych mogą udostępniać dane osobowe użytkownika:

·        podmiotom przetwarzającym Administratorów danych działającym w imieniu Administratorów danych i zgodnie z instrukcjami Administratorów danych, jak podano w tym miejscu;

·        każdemu właściwemu organowi lub podmiotowi prawnemu w celu udzielenia odpowiedzi na żądania wymagane na mocy prawa lub ustawy, nakazów sądowych, wezwań sądowych lub postępowań, jeśli jest to konieczne w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa;

·        każdemu nabywcy, gdy dane osobowe są przekazywane w ramach sprzedaży lub innego przekazania całości lub części aktywów Administratorów danych innej firmie;

·        zakładom ubezpieczeń, kancelarii prawnej, innym doradcom Administratorów danych i sądom podczas dochodzenia roszczeń i/lub obrony stanowiska Administratorów danych.

5/ W jaki sposób Administratorzy danych chronią dane osobowe użytkownika?

Administratorzy danych bardzo poważnie traktują bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratorów danych i zobowiązują się do ochrony danych osobowych użytkownika. W związku z tym, Administratorzy danych wdrożyli odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa i odpowiednio wybrali swoich usługodawców.

Administratorzy danych zawarli szczegółowe umowy o przetwarzaniu danych z każdym z usługodawców Administratorów danych, którzy kwalifikują się jako podmiot przetwarzający. Administratorzy danych sprawdzili ogólne środki techniczne i organizacyjne tych podmiotów. Usługodawcy, jako podmioty przetwarzające, mają prawo przetwarzania danych osobowych użytkownika wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Informacji o ochronie prywatności, wyłącznie w imieniu Administratorów danych i zgodnie z poleceniami Administratorów danych. Administratorzy danych nie są w stanie kontrolować wszystkich zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, a bezpieczeństwo danych zależy również od czujności i poprawnego korzystania z tych technologii przez wszystkich, dlatego Administratorzy danych zachęcają do zachowania wysokiej czujności względem potencjalnych zagrożeń nieodłącznie związanych z korzystaniem z usług internetowych.

6/ Kiedy Administratorzy danych przekazują dane osobowe użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy i Wielką Brytanię?

 

6.1 Przekazanie do Lokalnego administratora danych

W zależności od korzystania z Usług przez użytkownika, w szczególności jeśli użytkownik jest subskrybentem newslettera Centrum Handlowego znajdującego się w Stanach Zjednoczonych i/lub jeśli użytkownik wybrał Preferowane Centrum Handlowe znajdujące się w Stanach Zjednoczonych, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane, na warunkach objaśnionych w artykule 1, Lokalnemu administratorowi danych w Stanach Zjednoczonych, kraju, którego ustawodawstwo nie zostało uznane przez Komisję Europejską lub brytyjskiego Sekretarza Stanu za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

W związku z tym, aby zabezpieczyć takie przekazanie, Administratorzy danych wdrożyli w swoich spółkach odpowiednie standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (w stosownych przypadkach zmienione aneksem brytyjskim wydanym przez brytyjskiego Inspektora ds. Ochrony Danych).

6.2 Przekazywanie danych usługodawcom Administratorów danych

Administratorzy danych korzystają z zewnętrznych usługodawców, którzy pomagają Administratorom danych świadczyć Usługi na rzecz użytkowników i przetwarzać dane osobowe użytkowników w imieniu Administratorów danych. Tacy zewnętrzni usługodawcy są zobowiązani zawsze przestrzegać zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa i zachowania poufności zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.

Należy pamiętać, że niektórzy z zewnętrznych usługodawców Administratorów danych, którzy mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika, znajdują się poza EOG i Wielką Brytanią w krajach, których ustawodawstwo nie zostało uznane przez Komisję Europejską ani brytyjskiego Sekretarza Stanu za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W związku z tym, Administratorzy danych wdrożyli u takich usługodawców odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych użytkownika podczas uzyskiwania dostępu i przetwarzania z takich krajów, tj. Administratorzy danych zawarli odpowiednie standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (w stosownych przypadkach zmienione aneksem brytyjskim wydanym przez brytyjskiego Inspektora ds. Ochrony Danych), a dostawcy Administratorów danych przestrzegają wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez odpowiedni organ. 

6.3 Informacje ogólne o przekazywaniu danych

Jeśli użytkownik potrzebuje dalszych informacji na temat przekazywania danych zagranicę, należy skontaktować się z Administratorami danych, korzystając z danych kontaktowych podanych w ust. 7.6 poniżej.

 Informacje na temat standardowych klauzul umownych można znaleźć pod tym adresem.

Informacje na temat wiążących reguł korporacyjnych można znaleźć pod tym adresem.

7/ Prawa użytkownika w odniesieniu do danych osobowych użytkownika

7.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, użytkownikowi przysługuje szereg praw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkownika, w zależności od danej sytuacji:

  • Prawo dostępu do danych osobowych użytkownika: Użytkownikowi przysługuje prawo żądania potwierdzenia, że Administratorzy danych przetwarzają dane osobowe użytkownika oraz otrzymania kopii tych danych w przypadku ich przetwarzania;
  • Prawo do sprostowania danych osobowych użytkownika: Jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Administratorów danych są nieprawidłowe, użytkownik ma prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  • Prawo do usunięcia danych osobowych użytkownika: Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych;
  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika: Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika. Oznacza to, że użytkownik może zażądać od Administratorów danych zaprzestania przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że Administratorzy danych wykażą istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli Administratorzy danych przetwarzają dane osobowe użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego, a użytkownik sprzeciwi się takiemu wykorzystaniu, Administratorzy danych zaprzestaną przetwarzania danych użytkownika do takich celów;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika: Użytkownikowi przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika, w szczególności w przypadku zakwestionowania prawidłowości, zgodności z prawem lub potrzeby przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Administratorów danych. W takim przypadku i jeśli ma to zastosowanie, Administratorzy danych będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub, w razie potrzeby, w celu ochrony innej osoby fizycznej lub prawnej lub z innego ograniczonego powodu wynikającego z obowiązujących przepisów prawa;
  • Prawo do przenoszenia danych: Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania kopii jego danych osobowych przekazanych Administratorom danych w standardowym i ustrukturyzowanym formacie lub, gdy jest to właściwe i technicznie wykonalne, użytkownik może również zażądać przesłania takich danych bezpośrednio innemu administratorowi danych;
  • Dotyczy wyłącznie obywateli francuskich: Użytkownikowi przysługuje prawo udzielenia instrukcji co do dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika po jego śmierci.

7.2 Wycofanie zgody użytkownika Jeśli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika, jak podano w tabeli w ust. 3.1 powyżej (kolumna „Podstawa prawna”), użytkownik może wycofać swoją zgodę (zgody) w dowolnym momencie bez konieczności podawania jakiegokolwiek powodu.

W takiej sytuacji, Administratorzy danych zaprzestaną dalszego przetwarzania na podstawie tej zgody. Należy zauważyć, że, wycofanie zgody użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.3 Rezygnacja z subskrypcji korespondencji marketingowej

Jeśli użytkownik nie chce dłużej otrzymywać korespondencji marketingowej, użytkownik może zażądać zaprzestania jej wysyłania w następujący sposób:

> wysłać e-mail korzystając z danych kontaktowych podanych w ust. 7.6 poniżej; lub

> bezpośrednio zmienić ustawienia na Koncie lojalnościowym użytkownika; lub

> kliknąć łącze rezygnacji z subskrypcji dostępne w korespondencji od Administratorów danych.

7.4 Zarządzanie Preferowanym Centrum Handlowym lub Centrami Handlowymi

Użytkownik może zarządzać swoją listą Preferowanych Centrów Handlowych za pośrednictwem Konta lojalnościowego użytkownika.

Korespondencja wysyłana przez Preferowane Centrum Handlowe lub Centra Handlowe będzie zgodna z preferencjami użytkownika w zakresie korespondencji (czy użytkownik chce otrzymywać wyłącznie informacje o Programie lojalnościowym lub korespondencję handlową lub nie chce w ogóle otrzymywać korespondencji).

Należy zauważyć, że jeśli użytkownik usunie Centrum Handlowe z listy Preferowanych Centrów Handlowych, użytkownik nie będzie już otrzymywał korespondencji od tego Centrum Handlowego, niezależnie od ustawień preferencji w zakresie korespondencji.

7.5 Usunięcie Konta lojalnościowego użytkownika

Jeśli użytkownik chce usunąć Konto lojalnościowe użytkownika, użytkownik może:

               > usunąć je bezpośrednio w ustawieniach swojego Konta lojalnościowego; lub,

> wysłać e-mail korzystając z danych kontaktowych podanych w ust. 7.6 poniżej.

7.6 Korzystanie z praw

Jeśli użytkownik pragnie skorzystać ze swoich praw i/lub uzyskać wszystkie istotne informacje, należy skontaktować się z:

> Lokalnymi administratorami danych: dane kontaktowe każdego Lokalnego administratora danych podano w tym miejscu; lub

> Grupowym administratorem danych (w tym jego inspektorem ochrony danych) pod następującym adresem: data.protection@urw.com lub pocztą na adres 7 place du Chancelier Adenauer, 75116 PARYŻ, Francja.

Aby zapewnić skuteczne wykonanie praw użytkownika, należy zauważyć, że użytkownik może wysłać swoje żądanie na ww. dane kontaktowe w odniesieniu do pytań i żądań dotyczących przetwarzania realizowanego przez któregokolwiek z Administratorów danych (Lokalnych administratorów danych i Grupowego administratora danych).

W swoim żądaniu należy wyjaśnić: (i) jakich danych osobowych dotyczy żądanie; oraz (ii) które ze swoich praw użytkownik pragnie wyegzekwować.

Użytkownik może również wykonać określone prawa użytkownika bezpośrednio za pośrednictwem Konta lojalnościowego użytkownika.

W celu uniknięcia naruszenia praw osób trzecich, Administratorzy danych zastrzegają sobie prawo, w razie uzasadnionych wątpliwości, do przystąpienia do uprzedniej weryfikacji tożsamości użytkownika, zwracając się do użytkownika:

-         z pytaniami pozwalającymi na zidentyfikowanie użytkownika, takimi jak numer Karty lojalnościowej użytkownika lub data urodzenia użytkownika;

-         o dokument tożsamości, jeżeli po wykonaniu pierwszego kroku opisanego powyżej nie ustają uzasadnione wątpliwości.

Administratorzy danych udzielą odpowiedzi na żądanie użytkownika w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym przypadku, Administratorzy danych poinformują użytkownika w ciągu 1 miesiąca od otrzymania żądania użytkownika, jeśli Administratorzy danych zdecydują się przedłużyć okres na udzielenie odpowiedzi, podając przyczyny takiego przedłużenia.

7.7 Skargi

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych w kraju jego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli użytkownik uzna, że sposób, w jaki Administratorzy danych przetwarzają dane osobowe użytkownika narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych.

 

8/ Przekazanie danych w przypadku zmiany właściciela

 

Jeśli grupa kapitałowa Unibail-Rodamco-Westfield będzie stroną transakcji połączenia, zakupu, likwidacji lub sprzedaży całości lub części Centrum Handlowego, lub jej zarządcy lub właściciela, w sytuacji, gdy użytkownik jest zarejestrowany jako uczestnik Programu lojalnościowego lub użytkownik jest subskrybentem newslettera, Administratorzy danych zastrzegają prawo do przekazania danych osobowych użytkownika. Jeśli zmiana taka wymaga powiadomienia lub uzyskania zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony lub otrzyma możliwość wyrażenia zgody.

 

 

9/ PLIKI COOKIE (CIASTECZKA) I ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIAMI ŚLEDZĄCYMI

 

Gdy wchodzisz na naszą stronę www lub włączasz aplikację (w niniejszej Informacji o ochronie prywatności określane łącznie jako „Strona”), my i nasi partnerzy wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie w celu zbierania informacji o korzystaniu z naszej Usługi.

Czym są pliki cookie i technologie śledzące?

Stosowane technologie różnią się w zależności od tego, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do Usługi.

Na Stronie używamy plików cookie i podobnych technologii (takich jak piksele, sygnały nawigacyjne itp.). Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w Twojej przeglądarce, gdy wchodzisz na jakąś stronę internetową. Są one powszechnie stosowane, by dana strona internetowa działała, by można było rozpoznać Twoje urządzenie i zapamiętać informacje dotyczące Twojej wizyty (np. preferowany język, rozmiar czcionki i inne preferencje i informacje dotyczące Twojej aktywności). Piksele (nazywane też sygnałami nawigacyjnymi) są kodami osadzonymi w danej usłudze i wysyłają na serwer informacje o przeglądarce lub urządzeniu. Piksele zapewniają podobną funkcjonalność, jak pliki cookie, ale nie zawsze są oparte na współpracy z przeglądarką. Gdy uzyskujesz dostęp do usługi zawierającej piksel, może on umożliwić nam lub stronie trzeciej umieszczanie lub odczytywanie plików cookie w Twojej przeglądarce lub zbieranie innych informacji o Twojej przeglądarce lub urządzeniu.

W aplikacji stosujemy technologie nie polegające na współpracy z przeglądarką, np. zestawy SDK (Software Development Kit), czyli fragmenty kodu udostępniane przez strony trzecie. Zestawy te zapewniają określone funkcjonalności. Technologie śledzące stosowane w aplikacji wykorzystuje się do celów podobnych, jak stosowanie plików cookie i pikseli. Umożliwiają one nam lub stronom trzecim gromadzenie informacji z Twojej przeglądarki lub urządzenia.

(W niniejszej Informacji o ochronie prywatności wspomniane technologie śledzące są łącznie określane jako „Pliki cookie i technologie” lub „Pliki cookie”).

Jak wykorzystujemy pliki cookie?

Umieszczamy różne rodzaje plików cookie w następujących celach:

·        Pliki niezbędne.

Są to pliki cookie i technologie, które są niezbędne, by strona internetowa działała; nie można ich z naszego systemu wyeliminować. Zazwyczaj są one włączane w odpowiedzi na podejmowane przez Ciebie działania, które są równoznaczne z żądaniem usług, np. z ustawieniem preferencji dotyczących prywatności, logowaniem lub wypełnianiem formularzy. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie oraz technologie śledzące, lub ostrzegała o nich. Jednak wtedy pewne części strony internetowej nie będą działać.

·        Analityczne pliki cookie.

Te pliki i technologie zliczają odwiedziny na stronie i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Pomagają nam sprawdzić, które strony są najbardziej i najmniej popularne oraz zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po nich.

·        Funkcjonalne pliki cookie.

Dzięki tym plikom cookie i technologiom śledzącym strona internetowa ma lepszą funkcjonalność i personalizację. Mogą być wprowadzane przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, których usługi dodaliśmy do naszych stron. Jeśli nie wydasz swojej zgody na te pliki cookie, niektóre (lub wszystkie) wspomniane usługi mogą nie działać poprawnie.

·        Targetujące pliki cookie.

Te pliki cookie i technologie są wprowadzane na naszą stronę internetową przez naszych partnerów reklamowych. Mogą oni wykorzystywać je, by tworzyć profil Twoich zainteresowań i wyświetlać Ci odpowiednie reklamy na innych stronach. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie i technologie, reklamy, które będą Ci wyświetlane, będą gorzej ukierunkowane.

·        Pliki cookie mediów społecznościowych.

Te pliki cookie i technologie są ustawiane przez usługi mediów społecznościowych, które dodaliśmy do naszej strony internetowej. Są one w stanie śledzić Twoją przeglądarkę w innych witrynach i tworzyć profil Twoich zainteresowań. Może to mieć wpływ na treść i wiadomości, które będziesz widzieć na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, być może nie będziesz w stanie korzystać z tych usług ani nawet ich zobaczyć.

Jaki masz wybór w sprawie plików cookie i technologii śledzących?

Jako użytkownik naszej strony internetowej możesz wyrazić zgodę na korzystanie z plików cookie, o których napisaliśmy powyżej. Twój wybór jest zapamiętywany na okres do 6 (sześciu) miesięcy. Możesz zarządzać swoimi wyborami dotyczącymi plików cookie na kilka sposobów:

Nasze narzędzie do zarządzania plikami cookie i technologiami śledzącymi

Moduł zarządzania plikami cookie i technologiami, który jest dostępny na naszej stronie internetowej, pozwala Ci kontrolować korzystanie przez nas i przez naszych partnerów z plików cookie. Możesz w dowolnym momencie zaakceptować, odrzucić lub ustawić je wszystkie zgodnie z naszymi wyborami, klikając odpowiedni przycisk w module zarządzania plikami cookie (z wyjątkiem plików cookie niezbędnych do korzystania ze strony internetowej, gdyż ich nie można wyłączyć).

Zgodnie z prawem kalifornijskim mieszkańcy Kalifornii mają prawo zrezygnować ze „sprzedaży” lub „udostępniania” własnych danych stronom trzecim. „Sprzedaż” została szeroko zdefiniowana jako przekazywanie czegoś wartościowego, a „udostępnienie’” zostało szeroko zdefiniowane jako przekazywanie międzykontekstowej reklamy behawioralnej. Kliknij „Odrzuć wszystkie”, aby zrezygnować ze sprzedaży lub udostępniania swoich danych osobowych przy użyciu technologii śledzących znajdujących się na stronie.

Możliwość wyboru oferowana przez oprogramowanie przeglądarki

Ponadto większość przeglądarek umożliwia zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie na stronach internetowych poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby:

- automatycznie odrzucała lub akceptowała wszystkie pliki cookie

- odrzucała lub akceptowała własne pliki cookie lub pliki cookie stron trzecich

- przed zapisaniem jakichkolwiek plików cookie, by otrzymywała powiadomienia, co da Ci możliwość podjęcia decyzji, czy chcesz je zaakceptować.

Jak to zrobić, dowiesz się z funkcji „Pomoc” w swojej przeglądarce.

Możesz też skorzystać z linków poniżej. Zawierają one informacje na temat zarządzania plikami cookie na stronach internetowych w najczęściej stosowanych przeglądarkach:

·        Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en )

·        Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies )

·        Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox)

·        Safari (https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac )

Ponadto, jeśli nie chcesz:

- aby Twoja przeglądarka korzystała z Google Analytics, możesz:

·        zainstalować dodatek do przeglądarki Google Analytics. Jest on dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

·        użyć ustawień reklamy

·        użyć ustawień reklamy mobilnej

·        użyć systemu rezygnacji konsumenckiej, by zrezygnować z inicjatywy Network Advertising. System dostępny jest pod następującym linkiem: http://optout.networkadvertising.org/#!/

Możesz też skorzystać z innej usługi online, która umożliwia zarządzanie reklamowymi plikami cookie umieszczanymi na Twoim komputerze lub w telefonie komórkowym: http://www.youronlinechoices.com/

 

10/Aktualizacja Informacji o ochronie prywatności

 

Administratorzy danych mogą każdorazowo zmieniać lub aktualizować niniejszą Informację o ochronie prywatności. Wszelkie zmiany niniejszej Informacji o ochronie prywatności zaczną obowiązywać od chwili ich opublikowania w Internecie.

 

Jeśli zmiana taka wymaga powiadomienia użytkownika lub uzyskania zgody użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do jakiegokolwiek przetwarzania rozważanego w zaktualizowanej wersji Informacji o ochronie prywatności, użytkownik zostanie powiadomiony lub uzyska możliwość wyrażenia zgody w kwestii wykorzystywania danych osobowych użytkownika przez Administratorów danych w inny sposób.