PRIVACYBELEID
 
1. Algemene informatie
De hierna volgende verklaring inzake gegevensbescherming geldt voor de door de UGR GmbH aan zijn klanten ter beschikking gestelde webservices, mobiele applicaties  (apps) alsook voor het door de UGR ter beschikking gestelde klantenbindingsprogramma/Bonusprogramma (gezamenlijk diensten) in de winkelcentra van UGR GmbH.
1. Verantwoordelijke instantie
Verantwoordelijke instantie in de zin van de wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG) is het CentrO Management GmbH, Centroallee 1000, 46047 Oberhausen.
Algemene informatie over de verzameling van gegevens
Het CentrO Management GmbH verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het ter beschikking stellen van onze websites, ons klantenbindingsprogramma en onze mobiele applicaties (gezamenlijk de ‘diensten‘), waartoe men op verschillende manieren en via verschillende apparaten toegang kan krijgen. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn de gegevens die een directe of indirecte identificatie van een bepaalde persoon mogelijk maken.
Het doel van ons privacybeleid is u te informeren over hoe wij  uw persoonsgegevens, die u ons ter beschikking stelt of mededeelt via het gebruik van onze diensten, verwerken.
Wij vragen u om het privacybeleid zorgvuldig te lezen. Als u niet instemt met het hierna uiteengezette gebruik van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u om ons geen persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Gelieve er rekening mee te houden dat u in dat geval tot sommige functies van onze diensten of tot sommige van onze diensten in hun geheel geen toegang zult hebben en/of er geen gebruik van zult kunnen maken.
De diensten zijn uitsluitend gericht tot volwassen gebruikers.
 
1. Hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen
Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op de volgende wijze:
Als de uitbater van een klantenbindingsprogramma stellen wij de deelnemers in staat om lid te worden en om ook gebruik te maken van de overige hieronder beschreven diensten, die u via onze webapplicaties en webtoepassingen aangeboden worden.
Het gebruik van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van wettelijke regels en met het oog op de uitbating van de aangeboden diensten.        
Met dit doel stellen wij voor u een persoonlijke account in. Hiervoor hebben wij zoals hierna beschreven uw persoonsgegevens nodig. Bovendien vragen wij u voor de optimale uitvoering van onze diensten verdere vrijwillige informatie te geven.
Inschrijvingsgegevens die u ons ter beschikking stelt
Sommige van onze diensten vereisen het aanmaken van een klantenaccount, in het bijzonder ons klantenbindingsprogramma en sommige functionaliteiten die via mobiele applicaties of websites beschikbaar zijn. Wanneer u een account aanmaakt door een inschrijvingsformulier in te vullen, wordt u gevraagd uw contact- en identificatiegegevens op te geven (titel, voornaam, achternaam, geboortedatum, postcode, e-mailadres, mobiele telefoonnummer. Bovendien kunt u ons voor de vervulling van de diensten verdere relevante gegevens meedelen.
1. Registratie-informatie die met uw toestemming via sociale netwerken doorgegeven wordt                                
Als u een account aanmaakt via een van uw sociale media-accounts (bv. Facebook, Google+ of Twitter), zal - mits u hiervoor toestemming geeft - het betrokken netwerk ons via de interface met het sociale netwerk (bv. Facebook Connect/Twitter Connect) uw persoonsgegevens (voornaam, achternaam, gebruikersnaam, profiel, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, woonplaats [land, stad, adres, postcode], telefoonnummer), opleiding en onderwijs, beroep, uw “likes“ (webpagina‘s, favoriete films, favoriete muziek en favoriete televisieprogramma‘s) evenals uw vriendenlijst doorgeven.
1. Persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze diensten
 
1. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
Wij gebruiken de verzamelde gegevens om
1. de diensten te beheren en ze u ter beschikking te stellen;
 
1. Overdracht van gegevens
 
1. Overdracht van gegevens aan derden
 
Het doorgeven van uw gegevens aan derden gebeurt in het kader van onze diensten alleen in de voor dit doel vereiste omvang aan door ons gevolmachtigde dienstverleners, in het bijzonder om de diensten in de door u gekozen configuratie te verrichten. Een overdracht van gegevens gebeurt alleen wanneer dat door de wet in de zin van de BDSG en de TMG is toegestaan of als u eerder ingestemd heeft met de overdracht.
Verder worden persoonsgegevens voor onze eigen marketingdoeleinden verzameld en verwerkt.      Voor marketingdoeleinden van derden worden alleen de gegevens doorgegeven waarbij dit door de wet is toegestaan, of als u uitdrukkelijk ingestemd hebt met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden.
2. Delen met derden
Wij hebben het recht om de persoonsgegevens als volgt te delen:
Wij dragen de in punt 2 aangehaalde persoonsgegevens over aan de volgende derden:
 
3. Hoe u uw instellingen kunt wijzigen
 
Via de instellingen van de diensten kunt u uw accountgegevens bijwerken, uw profielinstellingen wijzigen, de ontvangst van berichten van onze kant activeren of deactiveren en uw instellingen van de diensten, in het bijzonder van de locatiegebonden functionaliteiten, bewerken.
Gelieve er rekening mee te houden dat u voor een beperking of een wijziging in uw toegang tot of het delen van persoonsgegevens met sociale netwerken uw accountinstellingen in het betrokken sociale netwerk kunt wijzigen.
 
4. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen
 
Het beschermen van uw privacy en uw persoonsgegevens is voor ons een prioriteit. Wanneer u als geregistreerde gebruiker een wachtwoord krijgt toegewezen, moet u dit vertrouwelijk behandelen, de toegang tot uw computer of uw mobiele toestel beperken, en u na gebruik van de diensten weer afmelden. Meer informatie over uw verantwoordelijkheid vindt u in de GEBRUIKSVOORWAARDEN
Wij namen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoeld verlies, vernietiging, misbruik, beschadiging en ongeoorloofde of onrechtmatige toegang. Wij wijzen er evenwel op dat geen enkele gegevensoverdracht via het internet of opslagmedium 100% veilig is.
 
5. Hoe u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens en hoe u ze kunt actualiseren
 
Wij nemen aangepaste maatregelen om ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens actueel en correct kunt houden. U heeft volgens volgen de desbetreffende wettelijke bepalingen het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, het recht om deze te verbeteren en op ieder moment bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
 
6. Recht op informatie en bezwaar

Volgens de wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG) hebt u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens, evenals eventueel het recht deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen.
Tegen het gebruik, de verwerking en de overdracht van uw persoonsgegevens kunt u op elk moment bezwaar aantekenen via een informeel bericht per post of via e-mail. U wordt verzocht hiervoor contact met ons op te nemen via info@centro.de
Het recht van bezwaar is echter niet van toepassing voor de gegevens die gebruikt worden voor de afhandeling van de bestaande gebruiksrelatie, indien de onderliggende gebruiksrelatie niet ook beëindigd wordt. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij de betrokken gegevens niet meer voor andere doeleinden dan voor de afhandeling van de contractuele relatie gebruiken, verwerken en overdragen, evenals het verdere toesturen naar u van reclamemateriaal stopzetten.
We wijzen er nadrukkelijk op dat de verwijdering van uw persoonsgegevens ons volgens de wet alleen is toegestaan in zoverre er geen verplichte wettelijke bewaartermijn bestaat of voordat het doel van de gegevensverzameling is voltooid. 
 
 
1. COOKIES
 
1. Wat zijn cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of uw mobiele toestel opgeslagen worden, als u een website bezoekt. Deze worden meestal gebruikt om websites goed te laten functioneren of efficiënter te maken. Cookies helpen de website uw toestel te herkennen en informatie over uw bezoek te herinneren (bv voorkeurtaal, tekengrootte en andere voorkeuren).
2. Hoe wij cookies gebruiken
Wij gebruiken cookies niet om u als individu te volgen of om u te identificeren, maar alleen om de diensten op de door u verwachtte manier uit te voeren, de navigatie op onze website en het gebruik van de functionaliteiten te vereenvoudigen, om voor u een naadloze ervaring mogelijk te maken.
 
 
2. Lokalisering
 
3. Algemene informatie
 
 
Mits u hiervoor toestemming heeft gegeven, worden gegevens met betrekking tot uw locatie in ons winkelcentrum verzameld en verwerkt zolang u bij onze mobiele diensten ingelogd bent. Dit gebeurt om metingen te kunnen uitvoeren in verband met de frequentie van uw bezoeken, de duur van uw verblijf en de door u gekozen route in ons winkelcentrum en/of om de dienst “Meet My Friends“ te kunnen aanbieden.
4. Hoe wij uw locatiegegevens gebruiken
 
De gebruikmaking van de dienst om uw locatie in ons winkelcentrum te bepalen vereist de activering van de Bluetooth-functionaliteit op uw smartphone. Als u enkel de winkelcentrumkaart en de locatie van uw contactpersonen (die eveneens deze dienst gebruiken en zich in het winkelcentrum bevinden) wilt inkijken, is de activering van de Bluetooth-functionaliteit niet vereist. Lokalisering buiten ons winkelcentrum is niet mogelijk. Lokalisering vindt plaats door middel van radiobakens (‘Beacon‘), die uitsluitend in de openbare ruimten van ons winkelcentrum geïnstalleerd zijn.
Wij zullen locatiegegevens binnen het winkelcentrum enkel met uw toestemming verzamelen en verwerken.
5. Wat is de “Meet My Friends”-dienst
 
Deze dienst stelt u in staat uw locatie in ons winkelcentrum te delen met andere gebruikers van de service, of enkel met uw vrienden die ook gebruikmaken van deze dienst. U kunt daarom ons winkelcentrum bezoeken, de positie van uw vrienden in het centrum bepalen en hen op een bepaalde plaats treffen of een ontmoetingsplaats voorstellen.
6. Hoe de locatiegegevens binnen de “Meet My Friends”-dienst gedeeld worden
 
Sommige functionaliteiten van de service  “Meet My Friends” vereisen dat u uw locatiegegevens deelt met alle andere gebruikers van de dienst of enkel met uw contacten die deze dienst gebruiken (afhankelijk van de door u vastgelegde instellingen).
Daarnaast kunt u uw contacten op Facebook, Google of Twitter, die eveneens de  “Meet My Friends”-dienst gebruiken, lokaliseren of hen uitnodigen om hun locatie te delen, als u uw Facebook- Google- of Twitter-account voor het maken van de account gebruikt heeft.
Als u hiervoor toestemming gegeven hebt, zijn wij ook gemachtigd uw locatiegegevens met de ontvangers te delen overeenkomstig punt 4.
7. Hoe u uw instellingen voor het delen van uw locatiegegevens beheert
 
1. Op uw mobiele toestel
 
Bij uw eerste login op uw mobiele toestel vragen wij u om toestemming om de lokaliseringsfunctie van uw mobiele toestel te activeren en om uw locatiegegevens te delen Als u de lokaliseringsfunctie van uw mobiele toestel activeert en instemt met het vrijgeven van uw locatiegegevens, wordt deze functionaliteit onmiddellijk beschikbaar en blijft ze dat ook bij toekomstige verbindingen met uw mobiele toestel en ook bij toekomstige bezoeken aan ons winkelcentrum. Het delen van locatiegegevens kan op elk gewenst moment in de instellingen van uw mobiele toestel gedeactiveerd worden.
2. In de “Meet My Friends”-dienst
 
Bij de eerste aanmelding bij de “Meet My Friends”-dienst vragen wij u om uw toestemming voor het activeren van de lokaliseringsfunctie van uw mobiele toestel en het delen van uw locatiegegevens. Als u de lokaliseringsfunctie van uw mobiele toestel activeert en instemt met het vrijgeven van uw locatiegegevens, wordt deze functionaliteit onmiddellijk beschikbaar en blijft ze dat ook bij toekomstige verbindingen met uw mobiele toestel, tenzij u de  “zichtbaar/onzichtbaar“-functie gebruikt. Deze speciale functie is onmiddellijk beschikbaar op de kaart voor een tijdelijke instelling (zichtbaar of onzichtbaar) en in de profielinstellingen voor een blijvende instelling.
U wordt verzocht er rekening mee te houden dat de mobiele apparaten van de gebruikers van de “Meet My Friends”-dienst standaard voor andere gebruikers van de dienst zichtbaar zijn. U kunt evenwel in uw profielinstellingen kiezen voor de volgende opties:
• Zichtbaar voor alle andere gebruikers van de “Meet My Friends”-dienst of
 
8. Opmerkingen over RFID chips
Met het oog op het gebruik van de voordelen van ons klantenbindingsprogramma bv. op het gebruik van bepaalde aangeboden diensten, gebruikt UGR een RFID-chip die in de respectieve deelnemerskaart geïntegreerd is.  Door middel van deze RFID-chips kunnen leden van het klantenbindingsprogramma zich in de deelnemende winkelcentra aanmelden en van de diensten gebruikmaken.
De RFID-technologie is gebaseerd op chips die draadloos informatie doorgeven, zonder dat een transmissie uiterlijk merkbaar is. De chip is in de klantenkaart geïntegreerd. Een kaartlezer (“reader“) zendt op een ingestelde frequentie signalen uit, die door de RFID-chip herkend worden. Vervolgens worden de op deze kaart verzamelde gegevens naar de kaartlezer overgebracht.
Op de RFID-chip is een nummer (Unique Identification Number / UID) opgeslagen dat aan de respectieve deelnemer is toegekend, dat niet gelijk is aan het lidnummer. De verwerking van het UID verloopt uitsluitend via de UGR. De op de RFID-chip opgeslagen gegevens geven de identiteit van de chiphouder niet vrij. Met het oog op het gebruik van services wordt het op de RFID-chip opgeslagen nummer (UID) naar de UGR doorgestuurd. In de databank van de UGR vindt dan een matching met de geclaimde diensten plaats, die dan met behulp van de (UID) naar de RFID-kaartlezer wordt doorgestuurd. Aanvullende persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven. Er wordt geen ander gebruik gemaakt van de RFID-chip dan voor het eerder beschreven doel.
Bij verlies of vernietiging van de lidkaart resp. de deelnemers-chip dient u de UGR onmiddellijk hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Met ingang van de verliesmelding zal de UGR het op de RFID-chip opgeslagen deelnemersnummer voor het gebruik van het klantenbindingsprogramma onmiddellijk blokkeren en de deelnemer een nieuwe lidkaart met een gewijzigd deelnemersnummer toewijzen.
         Uitreikende instantie van de RFID-chip is: Gelieve in te vullen
9. Koppelingen naar derden
 
Wij zijn gerechtigd om in de diensten of de berichten die u via de diensten ontvangt, door middel van elektronische verwijzing, toegang tot informatie van derden open te stellen, bv. door links naar websites van derden of andere internetbronnen. Een dergelijke link zullen wij in onze diensten transparant beschrijven en benadrukken. Zodra u bij een aanbod van een derde komt, zullen wij bovendien duidelijk maken dat het hier om een aanbod van een derde partij gaat.
Er wordt duidelijk gesteld dat wij geen controle over deze websites of internetbronnen van derden of de andere informatie hebben en in dit verband alleen in de zin van het toepasselijk recht aansprakelijkheid dragen. Wij vragen u om het privacybeleid van deze derden zorgvuldig te lezen om te vernemen hoe deze uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.
10. Aanpassingen aan onze privacyrichtlijnen
1. Als u de klantenkaart gebruikt, verzamelen en verwerken wij:
• informatie met betrekking tot uw aankoopprofiel;
2. Als u onze mobiele applicaties of websites als geregistreerde gebruiker gebruikt, verzamelen en verwerken wij:
• persoonsgegevens die u in uw profiel aanvult (dit zijn gebruikers- resp. bijnaam, profielfoto en wachtwoord);
3. Als u onze website bezoekt, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technologieën om informatie over uw bezoek aan onze website te verkrijgen. Meer informatie daarover vindt u in onderstaande paragraaf “Cookies“.
• frequentie en duur van uw bezoeken;
• informatie over uw koopgedrag en
• als u via uw sociaal netwerk bij ons klantenbindingsprogramma geregistreerd staat, uw interacties met het klantenbindingsprogramma in het sociaal netwerk
• persoonsgegevens die opgenomen zijn in de inhoud die u verzendt, uploadt, bijdraagt of op een andere manier in of via de diensten beschikbaar maakt zoals de Kroniek, “Likes“, “Look Books“, wens- of contactlijsten;
• als u met onze diensten verbonden bent via uw account bij een sociaal medium, informatie in verband met uw interacties met de diensten van dat sociaal medium;
• informatie over de frequentie van uw bezoeken, verplaatsings- en locatiegegevens, op voorwaarde dat wij daarvoor vooraf uw toestemming hebben gekregen. Meer informatie over deze dienst vindt u in onderstaande paragraaf ‘Lokalisering‘.
• technische gegevens (dat zijn reclame-ID, de versie van uw besturingssysteem, uw applicatie, of de versie van verschillende onderdelen van uw applicatie)
1. onder voorbehoud van uw vooraf verleende, blijvende toestemming om uw gebruik van de diensten te analyseren en om de in het kader van het gebruik van de afzonderlijke diensten vrijgekomen persoonsgegevens (klantenbindingsprogramma, mobiele applicaties en onze websites) te combineren, om uw verwachtingen en noden met het oog op de diensten te begrijpen en daarop toegespitste nieuwe functionaliteiten en diensten te ontwikkelen;
2. onder voorbehoud van uw vooraf verleende toestemming om op de gebruikersbehoefte toegespitste informatie en reclamemateriaal te verstrekken Daarmee overeenkomend wordt aan u bij iedere dienst die persoonsgegevens verzamelt, de mogelijkheid toegekend om uw toestemming te geven voor het gebruik door ons van de persoonsgegevens voor het doorgeven van reclamemateriaal;
1. de kencijfers en efficiëntie van onze diensten te meten, te testen en te bewaken en
2. het reglementaire functioneren van de diensten en de bescherming van uw persoonsgegevens tegen diefstal, verlies, beschadiging of onrechtmatige toegang te waarborgen.
• concerns, opdat die in opdracht van ons nieuwe diensten en functionaliteiten ontwikkelen en testen;
• onder voorbehoud van verleende toestemming, handels en dienstverleningsondernemingen, opdat die op u als gebruiker toegespitste reclame over hun waren en dienstverleningen zouden toesturen;
• ondernemingen, die in opdracht van ons diensten oprichten en persoonsgegevens verwerken. Dergelijke bedrijven zullen altijd voldoen aan de veiligheids- en vertrouwelijkheidsbepalingen van dit privacybeleid en zich aan het respectievelijke toepasselijke recht houden.
Wij geven de in het kader van de diensten verkregen, in punt 2 aangehaalde, persoonsgegevens door aan 
• het opperste concern, als indirecte eigenaar van die bedrijven in wiens eigendom ons winkelcentrum ligt, namelijk Unibail Management SA, 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Parijs, handelsregisternummer 414 878 389;
• derden, wanneer daarvoor een uitdrukkelijke wettelijke machtiging of verplichting bestaat, vooral ook om gerechtelijke bevelen of reglementaire verplichtingen in overeenstemming met het toepasselijk recht na te komen;
• een koper, die ons winkelcentrum of de firma koopt, in wiens eigendom ons winkelcentrum ligt.
Wij stellen de persoonsgegevens vermeld in punt 2 daarnaast beschikbaar voor de volgende derden
• onze zakenpartners en wel in anonieme vorm, zodat een terugkoppeling naar u niet mogelijk is.
 
1. Delen met door u gekozen derden
• delen met andere gebruikers van de diensten Alle informatie of content die u aan ons in het kader van onze mobiele applicaties of websites bekendmaakt, wordt beschikbaar voor alle gebruikers van de diensten. Dergelijke services maken het voor u mogelijk om uw content en uw persoonsgegevens gedeeltelijk of geheel te delen; dit op individuele basis met de gebruikers in uw lijst met contactpersonen door het wijzigen van de ‘deel‘-instellingen in de diensten.
• Delen met sociale netwerken; Als u onze diensten via uw account bij een sociaal netwerk gebruikt (Facebook, Google+ of Twitter) of een via de diensten ter beschikking staande “Plug-in“-knop of -link naar een sociaal netwerk (bv. Facebook  “Like“-knop of Google+-knop) aanklikken, worden uw inhoud en persoonlijke informatie met het respectieve sociale netwerk gedeeld. Deze informatie kan in het sociale netwerk onder uw account zichtbaar zijn.
U neemt er hierbij kennis van en stemt ermee in dat het gebruik van persoonsgegevens, in het bijzonder die welke via de diensten met de sociale netwerken gedeeld worden, onderhavig is aan het respectieve privacybeleid van de sociale netwerken. Als u niet wilt dat de sociale netwerken persoonsgegevens over u verzamelen, vragen wij u om het privacybeleid van het relevante sociale netwerk te raadplegen en/of uit te loggen uit het relevante sociale netwerk, voordat u gebruik maakt van onze diensten.
GOOGLE ANALYTICS
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. (“Google").   Google Analytics gebruikt zogenaamde  “Cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google evenwel binnen de lid-staten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de uitbater van deze website zal Google uw informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om verslag te leggen van de activiteiten op de website, en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbondene dienstverleningen jegens de uitbater van de website te verrichten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht.  U kunt het opslaan van cookies door een daarvoor bestemde instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen gebruiken. U kunt daarnaast de greep van de door de cookie voortgebrachte en op uw gebruik van deze website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google evenals de verwerking van deze data door Google voorkomen, door de onder volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren
[http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Wij gebruiken Google Analytics-tools voor het meten van het gegevensverkeer en voor het aanmaken van gebruiksstatistieken, om de toegang tot en het gebruik van onze website te begrijpen.
Wij gebruiken de informatie die we via cookies verzameld hebben om onze diensten te verbeteren en voor het maken van geaggregeerde statistieken over het gebruik van onze website door onze bezoekers. Gelieve er rekening mee te houden dat uw persoonsgegevens door het gebruik van Google Analytics op onze website verwerkt worden. Meer over hoe Google Analytics gebruikt en hoe het gegevens verzamelt en verwerkt, vindt u op 
www.google.com/policies/privacy/partners/.
Deze informatie wordt opgeslagen voor een periode van twee jaar.
1. Hoe u uw instellingen voor cookies kunt beheren
Bij de meeste browsers kunt u uw instellingen voor cookies beheren door de browserinstellingen te wijzigen. Heeft u aanvankelijk met het gebruik van cookies ingestemd, maar wenst u echter later deze toestemming ongedaan te maken, dan kunt u de verzamelde cookies verwijderen en uw browserinstellingen aanpassen om het verdere opslaan van cookies te verhinderen. De “help“-functie van uw browser bevat hierover meer informatie. Bovendien bieden de volgende links instructies over het beheren van de cookie-instelling van de wijdverbreide browsers:
• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl)
• Internet Explorer (https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11)
• Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren)
• Safari (https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=nl_NL&locale=en_US)
 
Als u het gebruik van Google Analytics in uw browser weigert, kunt u de Google Analytics browser add-on installeren via 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Bovendien kunt u www.aboutcookies.org bezoeken als u wilt weten hoe dit bij andere browsers werkt.
Gelieve er rekening mee te houden dat u door cookies te blokkeren mogelijk geen volledige toegang tot alle functionaliteiten en pagina‘s van onze website heeft.
• Alleen zichtbaar voor al uw contacten of
• Onzichtbaar voor alle andere gebruikers van de dienst “Meet My Friends”.
De door u gekozen parameters worden opgeslagen en zijn geldig bij elk gebruik van de mobiele applicatie. Daarnaast kunt u deze instelling tijdelijk (voor de duur van de respectieve verbinding) onmiddellijk op de afbeelding van het plan van ons winkelcentrum veranderen.
 
Wij zijn gerechtigd om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te actualiseren of te wijzigen. Elke wijziging in de gebruiksvoorwaarden gaat in werking bij de terbeschikkingstelling in het kader van de diensten. In geval van belangrijke veranderingen die volgens het toepasselijk recht uw toestemming vereisen, zullen wij uw toestemming trachten te verkrijgen.