Deelnamevoorwaarden

voor CentrO-wedstrijden

Versie van 01-06-2012

 

1. Toepassingsgebied

 

1.1 Deze algemene deelnamevoorwaarden voor wedstrijden zijn van toepassing op deelname aan de door CentrO Management GmbH georganiseerde wedstrijden, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende wedstrijd en de beschrijving ervan.

 

1.2 De deelnamevoorwaarden zijn telkens van toepassing in de versie zoals die gold op het moment van gebruik. Zij gelden indien nodig ook ter aanvulling op bijzondere deelnamevoorwaarden als die in het kader van de desbetreffende wedstrijd zijn medegedeeld. Iedere deelnemer stemt in met de deelname aan deze deelnamevoorwaarden en met de deelnamevoorwaarden voor elke wedstrijd.

 

2. Deelname

 

2.1 Elke volwassene natuurlijke persoon kan deelnemen. Minderjarigen en personen met beperkte rechtsbevoegdheid komen in aanmerking om deel te nemen, indien de wettelijke vertegenwoordiger toestemming voor deelname heeft gegeven. Uitgesloten van deelname zijn werknemers van Unibail-Rodamco Germany GmbH en haar dochterondernemingen, alsook medewerkers van Steelwerk GmbH en familieleden van de medewerkers van de genoemde bedrijven.   

 

2.2 Elke deelnemer kan alleen in eigen naam en éénmaal per wedstrijd deelnemen. Eventuele prijzen zijn niet overdraagbaar, tenzij Unibail-Rodamco Germany GmbH of haar dochterondernemingen uitdrukkelijk met een overdracht hebben ingestemd.

 

2.3 Om aan het prijzenspel deel te nemen, is registreren op ons portaal en het beantwoorden van de vraag noodzakelijk.  Deelname is alleen mogelijk binnen de in de applicatie gespecificeerde periode. Antwoorden en inzendingen die pas binnenkomen als de deelnametermijn al is verstreken worden niet in de loting opgenomen. Het is niet mogelijk per post aan het spel deel te nemen.

 

3. Winnen/kennisgeving en levering

 

3.1 De specifieke prijs wordt in het kader van de desbetreffende wedstrijd in onze app bekendgemaakt.

 

3.2 Na de uiterste datum van deelname wordt in het kader van een op het toeval berustende loting onder alle deelnemers een winnaar gekozen. Als de wedstrijd gekoppeld is aan een opdracht - bijvoorbeeld het beantwoorden van een prijsvraag - komen uitsluitend de deelnemers in aanmerking die de opgave correct hebben opgelost.

 

3.3 De winnaars van de loting worden onmiddellijk na het einde van het prijsspel via een e-mail op de hoogte gesteld van hun prijs.

 

3.4 De prijs kan niet in geld worden uitbetaald. De prijs moet in het organiserende winkelcentrum van de groep Unibail-Rodamco Deutschland worden afgehaald en daarbij moet het identiteitsbewijs getoond worden.

 

3.5 De prijs mag niet weggegeven, verkocht of doorgegeven worden. Bij het afhalen van de prijs moet de winnaar dit schriftelijk bevestigen.

 

3.6 Meldt de winnaar zich niet binnen een termijn van zeven dagen na de kennisgeving van de prijs door de organisator, dan heeft deze het recht een vervangende loting uit te voeren, onder de verdere voorwaarden onder lid 1 en 2 .

 

4. Gegevensbescherming

 

4.1 Voor de deelname aan de prijsvraag is registratie nodig en in het kader daarvan moeten persoonlijke gegevens zoals naam, adres en contactgegevens worden ingevoerd. De deelnemer verzekert dat de door hem gegeven informatie over zijn persoon waarheidsgetrouw en juist is.

 

4.2 De organisators verschaffen in het kader van de wedstrijd het hoogst mogelijke niveau van gegevensbescherming en volgen in dit opzicht de wettelijke bepalingen van de federale wet op de bescherming van de persoonsgegevens en van de wet van de telemedia.

 

4.3 De organisator wijst erop dat alle persoonlijke gegevens van de deelnemer zonder diens toestemming of op grond van een wettelijk goedvinden noch aan derden doorgegeven noch voor verder gebruik worden doorgegeven.

Indien de organisator voor de uitvoering van de wedstrijd een beroep doet op externe dienstverleners, zijn deze enerzijds tot geheimhouding van de gegevens verplicht en anderzijds op grond van speciale contracten (overeenkomsten met betrekking tot de verwerking van gegevens in opdracht) aan de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming gebonden.

 

4.4 De organisator slaat de persoonlijke gegevens van de betreffende deelnemer uitsluitend op voor de uitvoering van de betreffende wedstrijd. Aan het einde van de wedstrijd worden de overeenkomstige gegevens van de deelnemers gewist, tenzij zij afzonderlijk hebben ingestemd met het ontvangen van nieuwsbrieven of reclame.

 

4.5 Bij het winnen van een prijs verklaart de winnaar zich akkoord met de publicatie van zijn naam in de door de organisator gebruikte reclamemedia. Hiertoe behoort de bekendmaking van de winnaar op de website van de organisator en op zijn social media-accounts.

We wijzen u erop dat u als deelnemer op elk moment in de toekomst tegen de bekendmaking van uw gegevens bezwaar kunt maken. Het bezwaar moet schriftelijk gericht worden tot de hieronder genoemde verantwoordelijke organisator van de wedstrijd. Na herroeping van de toestemming worden die verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens van de deelnemer onmiddellijk gewist.

 

5. Uitsluiting

 

5.1 Wij behouden ons het recht voor deelnemers aan de wedstrijd uit te sluiten zonder opgave van specifieke redenen.

 

5.2 Deze uitsluiting is gerechtvaardigd als:

1. de deelnemer valse gegevens met betrekking tot zijn persoon heeft opgegeven;

2. de deelnemer de regels van deze deelnamevoorwaarden overtreden heeft;

in het bijzonder wanneer de deelnemer probeert door het gebruik van een valse account meer dan één keer aan de wedstrijd deel te nemen.

3. de deelnemer probeert om door gebruik van oneerlijke technische middelen het resultaat van de wedstrijd te beïnvloeden.

 

5.3 Wij behouden ons het recht voor deelnemers aan de wedstrijd te diskwalificeren als er gerechtvaardigde redenen zijn, zoals het vermoeden van valsspelen of het overtreden van de deelnamevoorwaarden. In het kader van de deelnamevoorwaarden kan er geen aanspraak worden gemaakt op deelname of de winst.

 

6. Wijzigingen

 

6.1 De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de wedstrijd op elk gewenst moment zonder voorafgaande aankondiging en zonder opgave van redenen aan te passen, te beperken of volledig stop te zetten. Van deze mogelijkheid maken de organisatoren vooral gebruik wanneer om technische of juridische redenen een goed verloop van de wedstrijd niet gewaarborgd kan worden.

 

6.2 Indien een wijziging of voortijdige stopzetting veroorzaakt wordt door het gedrag van een deelnemer, kunnen de organisatoren een schadevergoeding eisen.

 

6.3 De wedstrijd kan vooral door technische storingen of onderhoudswerkzaamheden tijdelijk niet beschikbaar zijn en de deelnemers kunnen hier geen bezwaar tegen maken.

 

6.4 De organisator behoudt zich het recht voor de deelname- en uitvoeringsvoorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of uit te breiden. Aanvullingen en bijkomende afspraken met betrekking tot de voorwaarden voor het afhandelen van de wedstrijd moeten schriftelijk worden bevestigd.

 

7. Facebook-disclaimer

 

  Deze wedstrijd is geenszins verbonden met Facebook en wordt op geen enkele manier door Facebook gesponsord, mede mogelijk gemaakt of georganiseerd.

 

8. Toepasselijk recht

 

De wedstrijd van de organisator is uitsluitend onderworpen aan Duits recht. Tegen de uitslag kan geen beroep worden aangetekend.

 

9. Scheidbaarheidsclausule

 

Indien een bepaling van deze deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of wordt verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige deelnemingsvoorwaarden. In de plaats van de nietig verklaarde bepaling komt de werkzame en uitvoerbare regel waarvan de werking en de doelstelling theologisch het dichtst bij deze regel komt, van kracht. De bepalingen hierboven gelden eveneens voor het geval dat de regeling onvolledig blijkt te zijn.

 

10. Copyright

 

CentrO Management GmbH