Privacybeleid Nieuwsbrief


De datum waarop dit privacybeleid voor het laatst werd herzien was 07-04-2022.

Dit Privacybeleid legt uit hoe de verwerkingsverwantwoordelijken [in dit Privacybeleid aangeduid als de Verwerkingsverantwoordelijke, wij, ons of onze (zoals hieronder gedefinieerd) uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in het kader van het verstrekken van de gepersonaliseerde nieuwsbrief, (hierna aangeduid als de “Nieuwsbrief”).

 

Dit Privacybeleid heeft betrekking op het volgende:

1. Contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke

De lokale Verwerkingsverantwoordelijke:
Unibail-Rodamco-Westfield S.E.
Statutair gevestigd te Schiphol en kantoorhoudende aan de Schiphol Boulevard 371, 1118 BJ Schiphol, Postbus 75705, 1118 ZT Schiphol. Unibail-Rodamco-Westfield S.E. is ingeschreven in het handelsregister v an de Kamer van Koophandel onder nummer 75893266.

De lokale Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens in de onderstaande context.

De Verwerkingsverantwoordelijke van de groep:
Unibail Management
Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van EUR 20.000.000.
Met statutaire zetel te 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Parijs.
Geregistreerd in het handelsregister van Parijs met nummer 414 878 389

Unibail-Rodamco-Westfield S.E. en Unibail Management Data Privacy Team (inclusief zijn DPO) kunnen per e-mail worden gecontacteerd op data.protection@urw.com of per post naar 7 place du Chancelier Adenauer 75116 PARIJS.

Op een algemene manier zal de Verwerkingsverantwoordelijke van de groep uw persoonsgegevens verwerken om de lokale Verwerkingsverantwoordelijke te helpen en een algemeen bestuur op groepsniveau te garanderen.

Sommige rollen worden als volgt specifiek toegewezen aan de lokale Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerkingsverantwoordelijke van de groep:

Functie van de lokale Verwerkingsverantwoordelijke:
De lokale Verwerkingsverantwoordelijke zal uw persoonsgegevens verwerken om u de Nieuwsbrief te sturen.

De functie van de Verwerkingsverantwoordelijke van de groep:
De Verwerkingsverantwoordelijke van de groep heeft verschillende overeenkomsten inzake gegevensverwerking en serviceovereenkomsten gesloten met dienstverleners om u de technische mogelijkheid te bieden om u te abonneren op de Nieuwsbrief van het winkelcentrum.

De Verwerkingsverantwoordelijke van de groep zal uw persoonsgegevens verwerken om:

 • uw registratie voor de Nieuwsbrief te beheren;
 • de aangepaste aanbiedingen en evenementen te definiëren waarin u mogelijk geïnteresseerd bent en die in de Nieuwsbrief zullen worden opgenomen.

De lokale verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkingsverantwoordelijke van de groep treden op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Verwerkingsverantwoordelijke”, “wij”, “ons” of “onze”.

2. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

2.1 Wij verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van u:

 • Na inschrijving: wanneer u het formulier invult om de Nieuwsbrief te ontvangen.
 • Na deze inschrijving: als u besluit om aanvullende informatie met ons te delen. In deze situatie wordt deze aanvullende informatie gebruikt om onze communicatie te personaliseren.

Details over de verschillende manieren van verzamelen worden weergegeven in de rubriek “Persoonsgegevens” in de tabel die wordt weergegeven in artikel 3 hieronder. Houd er rekening mee dat het verstrekken van deze gegevens vrijwillig is. De informatie die wordt gevolgd door een asterisk wanneer u het geregistreerde formulier invult, is echter verplicht. Als u deze verplichte gegevens niet verstrekt, kunt u niet profiteren van de Nieuwsbrief.

2.2 Wij verzamelen indirect persoonsgegevens, door uw gebruik van de Nieuwsbrief:

Of u de Nieuwsbrief al dan niet hebt geopend.

3. Details over de verwerking van uw persoonsgegevens

3.1 In de onderstaande tabel vindt u alle informatie in verband met:

 • Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken (specifiek doel)
 • Welke persoonsgegevens het betreft (persoonsgegevens)
 • Op welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken (grondslag)
 • Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren (bewaartermijn)
 • Welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens (Rechten)

Specifiek doel

Persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Rechten

De beschikbare rechten zijn afhankelijk van de grondslag

Het aan u verstrekken van onze gepersonaliseerde Nieuwsbrief

Rechtstreeks door u verstrekt:

Verplicht: e-mailadres, voornaam, aanhef

Optioneel: alle informatie die u mogelijk verstrekt.

Wat voor soort informatie kunnen we vragen?

 • Identificatiegegevens (geboortedatum, achternaam en postcode)
 • Interesses (bv. sport, winkelen enz.)

Indirect:

Informatie over het al dan niet openen van onze Nieuwsbrief

 

Aan ons verstrekt door een derde partij:

Niet van toepassing

Toestemming

artikel 6, lid 1 sub a AVG

3 jaar na het laatste digitale contact of gebruik van de Diensten

Toegang

Rectificatie

Wissen

Beperking van de verwerking

Bezwaar tegen de verwerking

Dataortabiliteit

Intrekking van toestemming

Antwoord op verzoeken van betrokkenen met betrekking tot persoonsgegevens

Rechtstreeks door u verstrekt:

Naam, achternaam, e-mailadres, kopie van identiteitskaart, indien van toepassing

 

Aan ons verstrekt door een derde partij:

Niet van toepassing

Wettelijke verplichting

artikel 6, lid 1 sub c AVG

Het kalenderjaar van ontvangst, plus 5 jaar

 

Als een kopie van uw identiteitskaart wordt gevraagd, wordt deze onmiddellijk na de controle van uw identiteit verwijderd

Toegang

Rectificatie

Beperking van de verwerking

Vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen

(bijvoorbeeld wanneer een wetshandhavings- of regelgevende instantie een misdrijf of incident onderzoekt)

Relevante persoonsgegevens met betrekking tot de vordering of rechtszaak

Gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke om zijn verdediging te waarborgen;

artikel 6, lid 1 sub f AVG

Wettelijke termijn afhankelijk van het type vordering/rechtszaak

Toegang

Rectificatie

Beperking van de verwerking

 

4. Hoe delen wij uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • onze verwerkers zoals vermeld in Bijlage 1; de lijst van onze huidige externe verwerkers is gepubliceerd in Bijlage 1 hieronder. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt en bevat bedrijfsnaam, bedrijfsadres en specifieke doel van de verwerking van de dienstverlener;
 • elke bevoegde autoriteit of juridische entiteit om te reageren op juridische of regelgevende verzoeken, gerechtelijke bevelen, dagvaardingen of juridische processen, indien nodig om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving;
 • elke verkrijger wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven als onderdeel van de verkoop of anderszins een overdracht van alle of een deel van onze activa aan een ander bedrijf;
 • onze verzekeraars, advocaten, andere adviseurs en rechtbanken voor het uitvoeren van vorderingen en/of het verdedigen van onze positie.

5. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We nemen de veiligheid van alle persoonsgegevens die we bewaren zeer serieus en we zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen. Daarom hebben we alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd en hebben we onze leveranciers dienovereenkomstig gekozen.

We hebben specifieke verwerkersovereenkomsten afgesloten met elke dienstverlener die in Bijlage 1 wordt vermeld en hebben hun algemene technische en organisatorische maatregelen gecontroleerd. De dienstverleners zijn alleen bevoegd om de gegevens te verwerken, als gegevensverwerker, in overeenstemming met het verstrekken van dit Privacybeleid, alleen namens ons en volgens onze instructies.

We kunnen echter niet alle risico's in verband met het gebruik van het internet beheersen, en gegevensbeveiliging is ook afhankelijk van de waakzaamheid en het goede gebruik van deze technologieën door iedereen. Daarom nodigen we onze klanten uit om waakzaam te blijven op mogelijke inherente risico's tijdens het gebruik van internetdiensten.

6. Wanneer geven wij uw persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte?

Wij maken gebruik van externe dienstverleners die ons helpen de Diensten aan u te leveren en uw persoonsgegevens namens ons te verwerken. Dergelijke externe dienstverleners zijn altijd onderworpen aan beveiligings- en vertrouwelijkheidsverplichtingen in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat sommige externe dienstverleners zich buiten de EER (Europese Economische Ruimte) bevinden en dus toegang hebben tot uw persoonsgegevens en deze verwerken vanuit landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. In het geval van een dergelijke doorgifte buiten de EER, gaan we de modelcontracten aan die door de Europese Commissie zijn aangenomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens een adequaat beschermingsniveau genieten wanneer ze van daaruit worden gebruikt en verwerkt. Onze verwerkers kunnen zich ook baseren op bindende bedrijfsvoorschriften.

Als u hierover meer informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op via e-mail op het adres vermeld in artikel 7.5 hieronder.

Informatie over de modelclausules vindt u hier.

Informatie over de bindende bedrijfsregels vindt u hier.

7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

7.1 Op grond van alle toepasselijke wetten en in overeenstemming met de bepalingen van de tabel van artikel 3.1 hierboven (kolom “Rechten”) heeft u het recht*:

 • om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens: we zullen u gedetailleerde informatie geven over uw persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • om rectificatie van uw persoonsgegevens te verkrijgen: als de persoonsgegevens die wij verwerken onjuist zijn;
 • om verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen: als u wilt dat wij sommige of al uw persoonsgegevens wissen;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: als u wilt dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens stoppen totdat wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen;
 • om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen: als u de nauwkeurigheid, rechtmatigheid of onze noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken betwist, zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot het minimum (opslag) en, indien van toepassing, zullen we ze alleen verwerken voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of, indien nodig, voor de bescherming van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of een andere beperkte reden die door de toepasselijke wetgeving wordt opgelegd;
 • om uw persoonsgegevens in een gestructureerd en standaardformaat te ontvangen, of om de doorgifte van dergelijke informatie naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke aan te vragen (dataportabiliteit).

Houd er rekening mee dat de beschikbare rechten afhankelijk zijn van de grondslag van de verwerking. Zie de bepalingen van de tabel van artikel 3.1 hierboven (kolom “Rechten”) om de rechten te zien die u specifiek kunt uitoefenen met betrekking tot de desbetreffende verwerkingsactiviteit.

7.2 Intrekking van uw toestemming(en) Wanneer de grondslag van de verwerking uw toestemming is, zoals uiteengezet in de tabel weergegeven in artikel 3.1 hierboven (kolom “grondslag”), kunt u uw gegeven toestemming(en) op elk moment zonder enige reden intrekken.

Als u dit doet, zullen we verdere verwerking op basis van deze toestemming stoppen. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van verwerkingen die worden uitgevoerd met dien verstande dat u eerder uw toestemming hebt gegeven.

Om uw toestemming voor het ontvangen van onze Nieuwsbrief in te trekken, kunt u:

 • klikken op de afmeldlink die beschikbaar is in al onze communicatie

of;

 • een e-mail sturen zoals beschreven in het gedeelte Uitoefening van uw rechten hieronder

7.3 Uitoefening van uw rechten

Als u deze rechten wilt uitoefenen en/of alle relevante informatie wilt verkrijgen, neem dan contact met ons op via het volgende adres: info@westfieldmallofthenetherlands.nl.

Om een effectieve uitoefening van uw rechten te garanderen, kunt u uw aanvraag met vragen en eisen in verband met de verwerking via het bovengenoemde adres aan beide verwerkingsverantwoordelijken (lokale Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerkingsverantwoordelijke van de groep) sturen.

Om te voorkomen dat rechten van derden worden geschonden, behouden we ons het recht voor om, in geval van redelijke twijfel over te gaan tot voorafgaande verificatie van uw identiteit:

We zullen binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek reageren, maar we hebben, indien nodig vanwege de complexiteit van uw verzoek, het recht om deze periode met 2 maanden te verlengen. We zullen u in elk geval binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek informeren als we besluiten om de reactieperiode te verlengen.

7.4 Klachten

U heeft het recht een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont, waar u werkt of waar een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (tel. +31 88 1805 250 of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

8. Overdracht in geval van verandering van eigenaar

Als Unibail-Rodamco-Westfield Group betrokken is bij een fusie, overname, ontbinding of verkoop van het gehele of een deel van het winkelcentrum, of het beherende bedrijf of eigenaar is, waarvoor u een Nieuwsbrief ontvangt, behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens door te geven. U wordt op de hoogte gebracht als een dergelijke wijziging een kennisgeving of toestemming vereist onder de toepasselijke wetgeving; of u krijgt de gelegenheid toestemming te geven.

9. Update van dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien of bijwerken. Elke wijziging in dit Privacybeleid zal van kracht worden na online publicatie op deze website.

Als een dergelijke wijziging kennisgeving of toestemming vereist onder de toepasselijke wetgeving, wordt u hiervan op de hoogte gesteld of krijgt u de gelegenheid om toestemming te geven.

Bijlage 1 – Lijst van dienstverleners

Inschrijving:

 • Cardiweb
 • Critizr

CRM-beheer:

 • Cardiweb
 • Salesforce
 • IBM Bluewolf

Gegevensopslag:

 • Amazon