Právní informace

 

Abychom mohli řídit náš vztah s vámi a co nejrelevantněji s vámi komunikovat prostřednictvím našeho konverzačního řešení, můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje (tj. vaše údaje o prohlížení a jakékoli osobní údaje, které nám budete chtít sdělit v rámci konverzace nebo za účelem přijímání oznámení od nás) následujícím způsobem.  

 

 

Totožnost a kontaktní údaje správce údajů

 

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím konverzačního robota na webových stránkách a v aplikaci zpracovává:

i. UNIBAIL MANAGEMENT, société par actions simplifiée (zjednodušená akciová společnost), zapsaná v pařížském obchodním a podnikovém rejstříku pod číslem 414 878 389, a

ii . CENTRUM CHODOV, a.s., IČO 242 06 377, DIČ CZ24206377, se sídlem na adrese Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 17833 [Westfield Chodov]

CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., IČO 261 49 737, DIČ CZ26149737, se sídlem na adrese Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 6353 [CENTRUM ČERNÝ MOST]

CGI Metropole, s.r.o., společností se sídlem na adrese Řevnická 121/1, 155 21 Praha 5, IČO: 0261 20 313, DIČ: CZ26120313, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 71880 [Metropole Zličín].

 

jednající jako společní správci údajů (dále jen "správci údajů" nebo "my").

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na následující adrese: dp.cz@urw.com nebo poštou na následující adrese: Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o., Roztylská 2321/19 – vchod E, 148 00 Praha 4.

 

Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů

 

Správci údajů shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely:

 

(i) spravovat náš vztah s vámi, komunikovat s vámi co nejrelevantnějším způsobem, provádět statistické analýzy a zlepšovat tak kvalitu našich služeb.

(ii) upozornit vás na každou novou zprávu poté, co jste opustili naše webové stránky a/nebo aplikaci, a zaslat vám e-mailem historii vaší konverzace prostřednictvím konverzačního robota.

 

Právním základem pro zpracování je souhlas s tím, že (i) souhlas udělíte při první komunikaci s robotem; (ii) pro všechny vaše budoucí interakce (s výjimkou vymazání historie souborů cookie, k čemuž budete muset udělit souhlas znovu).

 

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje budou přístupné (i) Zpracovatelům údajů (ii) jejich subdodavatelům (včetně společnosti iAdvize), kteří jednají naším jménem a podle našich pokynů (iii) jakékoli osobě oprávněné k přístupu k nim, pokud je takové sdělení vyžadováno zákonem, nařízením nebo soudním příkazem, nebo pokud je takové sdělení nezbytné k zajištění ochrany a obrany skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, do které Zpracovatelé údajů patří.

 

Informace o přeshraničním předávání údajů mimo EHP.

Pro chat: vaše osobní údaje jsou umístěny v Evropské unii.

Pro účely služby videokonferenčního poradenství vás informujeme, že některé technické údaje (metadata) jsou přenášeny do Spojených států. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 12 měsíců.

 

Konverzační cookie

Naše konverzační řešení provozuje náš poskytovatel služeb iAdvize, který používá soubor cookie pouze pro měření uživatelské základny uložený ve vašem prohlížeči bez uložení dalších souborů cookie třetích stran.

Tento soubor cookie se používá (i) k plnění našich zákonných a regulačních povinností (reakce na vaše žádosti o práva uplatňovaná na vašich konverzacích); (ii) k sestavování statistik a (iii) ke zlepšování našich služeb.

Uchovává se po dobu 13 měsíců.

Pomocí speciálního modulu pro správu souborů cookie můžete kdykoli rozhodnout o jejich přijetí nebo odmítnutí.

 

Vaše práva a povinnosti

Zpracovatelé údajů se zavazují přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření k zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů a k jejich ochraně před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným zveřejněním.

V souladu s platnými evropskými předpisy máte vždy následující práva: právo na přístup, opravu, výmaz, námitku, omezení, přenositelnost a právo rozhodnout, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti.

Pokud si přejete uplatnit svá práva a/nebo získat další informace, kontaktujte nás na následující adrese: dp.cz@urw.com nebo poštou na následující adrese: Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o., Roztylská 2321/19 – vchod E, 148 00 Praha 4.

Ve své žádosti se snažte co nejjasněji uvést: (i) o jaké osobní údaje se jedná a (ii) jaké právo (práva) uplatňujete.

Pokud se domníváte, že způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, porušuje platné zákony o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u místně příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Další informace

Používáním našeho konverzačního řešení souhlasíte s tím, že:

● neposkytovat nám nepravdivé, zavádějící, zlomyslné nebo podvodné informace;

● nezveřejňovat obsah hanlivé, urážlivé, obscénní, pornografické, vulgární, urážlivé, agresivní, nevhodné, násilné, výhružné, obtěžující, rasistické nebo xenofobní povahy, obsah se sexuálním podtextem, podněcující k násilí, diskriminaci nebo nenávisti, nabádající k nezákonným činnostem nebo obecněji obsah, který je v rozporu s dobrými mravy nebo cíli konverzačního řešení;

● neporušovat práva a image skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, například její práva duševního vlastnictví;

● nepoužívat chatovací místnost třetí strany;

● nepřenášet data obsahující viry, trojské koně nebo jiné soubory či počítačové programy, které mohou narušit, zničit nebo omezit provoz jakéhokoli počítače nebo sítě přímo či nepřímo propojené s konverzačním řešením;

● nepoužívat žádné zařízení, software nebo postupy, které by mohly narušit hladký chod konverzačního řešení nebo jejichž cílem je poškodit, narušit, zachytit nebo zcizit jakýkoli systém, data nebo osobní údaje;

● neporušovat zásadu důvěrnosti a

● obecněji nejednat způsobem, který je v rozporu s právními předpisy.

V případě nedodržení závazků si skupina Unibail-Rodamco-Westfield vyhrazuje právo podniknout proti uživateli jakékoli kroky, aby ochránila svá práva a práva svých zaměstnanců.