A PARTIR DEL 1 DE JUNIO

Tiendas abiertas de 9h a 22h, de lunes a sábado.

Restaurantes y cine abiertos todos los días 

Política de Privacitat, Seguretat

La present política de privacitat va ser modificada per última vegada el 02/08/2019.


La present política explica com nosaltres, el responsable del tractament [al qual en la present política es denominarà el Responsable del Tractament (tal com es defineix més endavant) i es farà referència amb els termes nosaltres, ens, el nostre(s) o la nostra(s)], recaiem i utilitzem dades personals en el nostre centre comercial amb finalitats de seguretat i protecció. La seguretat es refereix a la prevenció i detecció d' activitats delictives presumptes o reals. La protecció es refereix a la recollida de dades personals sobre accidents i incidents ocorreguts al centre comercial.

La present política cobreix el següent:

1/ Dades de contacte del Responsable del Tractament

2/ Com recordem les dades personals relatives a Ud.?

3/ Àmbit de la present política de privacitat

4/ Detalls sobre el tractament de les seves dades personals

5/ Què passa si no ens facilita les dades personals que li demanem?

6/ Com compartim les seves dades personals?

7/ Com garantim la seguretat de les seves dades personals?

8/ Quan transferim les seves dades personals a l'estranger?

9/ Els drets que l' assisteixen en relació amb les seves dades personals

10/ Procés automatitzat de presa de decisions / elaboració de perfils

11/ Actualització de la present política de privacitat

1/ Dades de contacte del Responsable del Tractament

Responsable del tractament local:

Comunitat de Propietaris La Maquinista

2/ Com recordem les dades personals relatives a Ud.?

Rebatem dades personals sobre Ud. a través dels següents mitjans:

· a través de qualsevol sistema de seguretat i control d'accés (especialment CCTV, sistema de reconeixement de matrícules a l'aparcament, sistema de drets d'accés)

· directament a través d'Ud. (o dels seus familiars en cas de lesions greus); i/o

· a través de qualsevol aplicació que pugui estar a disposició de qualsevol persona que treballi al centre comercial

3/ Àmbit de la present política de privacitat

La present política de privacitat té per objecte les dades personals que tractem en el marc de la gestió de la seguretat i protecció en tot el nostre centre comercial a través dels següents mitjans:

 • Sistema de CCTV
 • Registre de lesions i/o accidents
 • Registre d'incidents i/o activitats delictives
 • Sistema de gestió de drets d' accés

4/ Detalls sobre el tractament de les seves dades personals

A la següent taula trobarà tota la informació relacionada amb:

 • La finalitat per a la qual duem a terme el tractament de les seves dades personals (Fi específic)
 • Les dades personals que són objecte de tractament (Dades personals tractades)
 • La base jurídica del tractament de les seves dades personals (Base jurídica)
 • El període de temps durant el qual emmagatzemem les seves dades personals (Període de conservació)

Fi específic

Dades personals tractades

Base jurídica

Període de conservació

Gestió d' accidents i lesions que es produeixin en el centre comercial.

Inclou la gestió de qualsevol demanda judicial.

Dades personals de contacte, data de naixement, informació sobre la lesió i/o l'accident, informació sobre salut i informació mèdica, i en el seu cas, gravacions de CCTV.

Interès legítim per fer un seguiment de l'accident ocorregut al centre comercial i per preparar-nos i defensar-nos davant d'una demanda judicial.

10 anys com a màxim des de la recollida de les dades.

Les imatges captades a través del CCTV es conservaran durant un termini màxim de 30 dies).

Gestió d'accessos al centre comercial per impedir qualsevol accés no autoritzat i prevenir qualsevol activitat delictiva o potencialment delictiva, incloent-hi la prevenció de danys materials, el furt a les botigues, atemptats terroristes i el tràfic de drogues;

Dades personals de contacte, targeta d'accés, número de matrícula, gravació de CCTV (imatge i veu).

Interès legítim per prevenir i detectar actes il·lícits i delictes.

Les seves dades personals romandran emmagatzemades durant 3 (tres) anys comptats a partir de l'última entrada/sortida de l'aparcament corresponent.

Les imatges captades a través del CCTV es conservaran durant un termini màxim de 30 dies).

 

Mantenir la seguretat dins del nostre centre comercial, vetllar per la seguretat del públic i en particular

· complir les obligacions en matèria de seguretat i higiene (incloent-hi la protecció contra incendis i la prevenció de riscos naturals i tecnològics previsibles).

· prevenir i detectar activitats delictives o potencialment delictives, incloent-hi la prevenció de danys materials, el furt en botigues, atemptats terroristes i el tràfic de drogues;

Dades personals de contacte, número de matrícula, informació sobre l' activitat delictiva o presumptament delictiva.

Gravació de CCTV (imatge i veu).

En el cas específic dels empleats del proveïdor del servei de CCTV: registres de connexió en l' eina informàtica utilitzada per gestionar el CCTV.

En el cas específic de qualsevol persona que treballi al centre comercial: nom–cognoms–número de telèfon i adreça de correu electrònic (personal i professional).

Interès legítim per prevenir i detectar actes il·lícits i delictes.

 

Deu anys com a màxim des de la recollida.

 

 

Les imatges captades a través del CCTV es conservaran durant un termini màxim de 30 dies).

 

Cinc anys.

 

Gestió de la(s) sol·licitud(es) formulada(s) en exercici dels drets previstos a l'apartat 8

Incloent en virtut de qualsevol demanda judicial.

Dades de contacte personals, informació sobre incidents presumptes o reals, imatges de CCTV, imatges/ informació de reconeixement automàtic de matrícules.

Obligació legal de conformitat amb l' aplicació de l' article.

Període de tramitació de la sol·licitud i cinc anys addicionals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* És possible que necessitem conservar les seves dades personals més enllà dels períodes anteriorment indicats, per exemple, quan així ho requereixi una obligació legal (per exemple: obligacions fiscals), o quan un autoritat policial o judicial estigui investigant un delicte o incident, o per a la preparació o defensa de demandes judicials.

5/ Què passa si no ens facilita les dades personals que li demanem?

En la mesura que estem legalment obligats a recaptar les seves dades personals, Ud. haurà de facilitar-nos aquestes dades.

Si Ud. no ens facilita les seves dades personals i posteriorment es fonamenta en aquestes dades per preparar o presentar una demanda judicial, aquesta demanda podrà ser desestimada i/o no tenir èxit.

6/ Com compartim les seves dades personals?

Podrem compartir les seves dades personals de les següents maneres:

·         en la mesura que utilitzem proveïdors de serveis que duguin a terme el tractament de dades personals en el nostre nom perquè ens prestin els seus serveis. Podeu consultar la llista dels nostres proveïdors de serveis a l' Annex 1 que s' inclou més endavant.

En el cas dels empleats que treballin al centre comercial, les seves dades personals podran ser tractades en qualsevol aplicació (com, per exemple, Connect) que tinguin a la seva disposició de conformitat amb la política de privacitat corresponent. , i podran ser divulgats

·          a autoritats de control i administracions públiques per a la prevenció i detecció de delictes;

·         amb els serveis d' emergència en cas d' accident o malaltia;

·         amb els nostres advocats i autoritats judicials en cas de reclamacions i/o per defensar els nostres interessos; y

·         amb les nostres asseguradores per a les reclamacions relatives a accidents/lesions o danys a béns personals.

7/ Com garantim la seguretat de les seves dades personals?

Ens prenem molt en serio la seguretat de totes les dades personals que conservem. Hem assumit el compromís de protegir les seves dades personals i adoptar les mesures tècniques de seguretat adequades per protegir-les.

8/ Quan transferim les seves dades personals a l'estranger?

Les seves dades personals no es transfereixen fora de la Unió Europea.

Si aquesta situació canvia, i les seves dades personals són transferides a països situats fora de l'Espai Econòmic Europeu, aquesta transferència es farà a països que ofereixin un nivell de protecció de dades personals equivalent al de les lleis de l'Espai Econòmic Europeu, o, en cas contrari, , ens assegurarem que s'estableixin les salvaguardes adequades per protegir les seves dades personals,  especialment mitjançant la signatura de les Clàusules Contractuals Tipus de la Comissió Europea. Pot trobar més informació sobre aquestes clàusules a través del següent enllaç: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

En aquest cas, s'actualitzarà la política de privacitat.

9/ Els drets que l' assisteixen en relació amb les seves dades personals

De conformitat amb la legislació aplicable, Ud. podrà exercitar els seus drets d' accés, rectificació, oposició al tractament, limitació del tractament o portabilitat de les seves dades personals com es descriu a continuació:

 • per accedir a les seves dades personals per sol·licitar la rectificació o cancel·lació de les seves dades personals; per oposar-se al tractament o per exigir la limitació del tractament de les seves dades personals;
 • per rebre, prèvia sol·licitud, totes les seves dades personals en un format estructurat i estàndard; i per demanar que aquestes dades es transmetin a un altre responsable del tractament;

Exercici dels seus drets

Si desitja exercitar aquests drets i/o obtenir tota la informació pertinent, poseu-se en contacte amb nosaltres en la següent adreça: atencionalclientewestfield@lamaquinista.com

Per garantir l'exercici efectiu dels seus drets, pot enviar la seva sol·licitud a l'adreça assenyalada anteriorment per realitzar preguntes i peticions relacionades amb el tractament dut a terme a tots dos responsables del tractament (el responsable local i el responsable del tractament del grup).

També pot exercitar aquests drets directament al taulell d'informació/benvinguda del seu centre comercial.

Per tal d' evitar la infracció de drets de tercers, podrem verificar prèviament la seva identitat en cas que tinguem dubtes raonables al respecte.

 • Queixes

Si té qualsevol queixa relacionada amb l'ús que fem de les seves dades personals, li preguem es dirigeixi en primer lloc a nosaltres per mirar de resoldre-la. No obstant això, si no queda satisfet, l'informem que té dret a presentar una denúncia davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

9/ Decisions automatitzades / elaboració de perfils

Actualment no es duu a terme cap procés de presa de decisions automatitzades ni l' elaboració de perfils amb les seves dades personals.

10 / Actualització de la present política de privacitat

Podrem modificar o actualitzar la present política de privacitat en el moment oportú. Qualsevol modificació entrarà en vigor quan sigui publicada en aquest lloc web.

Annex 1 - Llista de proveïdors de serveis