DOMINGOS ABIERTOS
DOMINGOS ABIERTOS

Tiendas abiertas de lunes a sábado. Restaurantes y cine abiertos todos los días. 

*Consulta nuestros horarios

Política de Privadesa

1. General

La Comunitat de Propietaris Del Conjunt Inmobiliari del Centre Comercial Las Glorias, amb C.I.F:H-81.520.298 i domicili a Av.Diagonal, 208 a Barcelona y Unibail Rodam-co Retail Spain S.L.U., amb domicili al carrer José Abascal, núm. 56, Madrid (CP 28003), i C.I.F. B-86369915, i Unibail Rodamco Spain, S.L.U., amb domicili al carrer José Abascal, núm. 56, Madrid (CP 28003), i C.I.F. B-79234092, com a responsables del tractament (d’ara endavant, els “Responsables del Tractament”, parts a les quals es farà referència amb els verbs i pronoms en primera persona del plural, segons els ca-sos), porten a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal en el context del nostre programa de fidelització i les nostres aplicacions mòbils (conjuntament, els “Serveis”), als que s’hi pot accedir a través de diversos suports o dispositius i que po-sem a la seva disposició específicament a través de les nostres aplicacions mòbils, els nostres llocs web o mitjançant l’emplenament del formulari físic corresponent. Concedim gran importància a la protecció de les dades de caràcter personal. Per “dades de caràc-ter personal” s’entén qualsevol informació que permeti identificar directament o indirec-tament una persona.
Els Responsables del Tractament recolliran les seves dades de caràcter personal a tra-vés de vostè com a client/visitant del centre comercial o lloc web i portaran a terme el tractament de les seves dades i l’informaran d’ofertes i esdeveniments específics del centre comercial corresponent. Així mateix, els Responsables del Tractament analitzaran conjuntament la seva conducta com a client per proporcionar-li informació personalit-zada sobre ofertes i esdeveniments que puguin ser del seu interès.
Si vostè decideix registrar-s’hi a través d’emplenar un formulari físic en el centre d’atenció al client o a través del lloc web del centre comercial, des d’un punt de vista tècnic, únicament podrem oferir-li els serveis del Programa de Fidelització i informació comercial.

Li oferim els següents serveis generals de caràcter independent:

(i) Programa de Fidelització (el “Programa de Fidelització”)
És el pla de fidelització de clients que oferirem per a cada Centre Comercial per separat. Té per objecte proporcionar-li ofertes i informació de tipus personalit-zat.

(ii) L’App del Centre Comercial (l’“App”): a la nostra App trobarà, en primer lloc, informació general sobre el Centre Comercial (per exemple, mapes, botigues, horaris d’obertura). D’una altra banda, a través de l’App tindrà la possibilitat de fer servir els nostres serveis addicionals (per exemple, Smart Park).

(iii) Informació comercial per correu electrònic o altres canals, com ara missatges “push” i notificacions (la “informació comercial“):
Els Responsables del Tractament han negociat amb tercers diverses condicions especials per als seus clients. Aquests tercers no podran accedir a les dades de caràcter personal relatives a vostè tret que l’Apartat 6 de la present política de privadesa estableixi el contrari. A partir de l’anàlisi que portem a terme sobre la seva conducta com a client, li enviarem les esmentades ofertes específiques de tercers, sempre i quan hàgim obtingut el seu previ consentiment (declaració de consentiment informat a la interfície de l’usuari).
La present política de privadesa (la “Política de Privadesa”) té per objecte infor-mar-lo sobre:

(i) com recollim i tractem les dades de caràcter personal que vostè ens faciliti o reveli, o bé recollirem quan vostè utilitzi o accedeixi als nostres Serveis en l’àmbit d’aquests Serveis; i

(ii) els drets que l’assisteixen, com els pot executar i quin mecanisme hem establert per ajudar-lo a exercitar aquests drets.
El convidem a llegir detingudament la present Política de Privadesa. En utilitzar els Ser-veis i facilitar-nos les seves dades de caràcter personal, vostè reconeix que ha estat informat de l’ús que assignem a les seves dades de caràcter personal de la manera indicada en la present Política de Privadesa. Si no desitja que utilitzem les seves dades personals de la manera indicada en la present Política de Privadesa, li preguem que s’abstingui de facilitar-nos les seves dades de caràcter personal. Tingui en compte que en aquest cas, és possible que no pugui utilitzar i/o tenir accés a totes les característi-ques dels Serveis (com ara descomptes personalitzats, opcions i preferències).

Els Serveis estan adreçats a usuaris de setze (16) anys d’edat o més.


2. Responsables del Tractament

Els Responsables del Tractament són:


- Comunitat de Propietaris del Conjunt Immobiliari del Centre Comercial Las Glorias.
Avd. Diagonal, 208 a Barcelona (08018) telf: 93.486.04.04
Dirección de correu electrònic: pac.glorias.contractor@unibail-rodamco.com
Espai web: www.glories.com


- Unibail Rodamco Retail Spain S.L.U.
C/José Abascal, núm. 56. Madrid (CP 28003).
Telèfon: +34.91.7100.54.53

3. Finalitats del tractament


3.1 Com recollim les dades de caràcter personal


Recollirem les seves dades de caràcter personal de diferents maneres:

3.1.1 Dades de registre facilitades por vostè. Alguns dels nostres Serveis requereixen la creació d’un compte per part seva; en particular, el nostre programa de fidelització i algunes funcions disponibles a través de la nostra App. Si opta per crear un compte a través d’emplenar el formulari de registre, se li sol·licitarà que faciliti dades de contacte i altres dades de caràcter personal (el seu tractament, nom, cognoms, data de naixement, codi postal, adreça de correu electrònic, número de telèfon mòbil, sexe, contrasenya, el seu consentiment per rebre informació comercial i qualsevol altra informació rellevant que sigui necessària per a la prestació dels nostres Serveis).

3.1.2 Dades de registre que ens transmeten tercers amb la seva autorització. Per uti-litzar alguns dels nostres Serveis, és necessari que creï un compte a través d’un tercer; en particular, per participar a les nostres activitats promocionals. Si opta per crear un compte a través d’un tercer en l’àmbit dels nostres Serveis, l’esmentat tercer ens trans-metrà les dades de caràcter personal que vostè hagi facilitat durant el procés de regis-tre (incloent-hi el seu nom, cognoms i adreça de correu electrònic). En aquest cas, és possible que les polítiques de privadesa complementàries dels respectius tercers, que els permeten transferir-nos les seves dades de caràcter personal, li siguin també d’aplicació.

3.1.3 Dades de registre que ens transmeten les xarxes socials amb la seva autorització. Si opta per crear un compte mitjançant l’ús del seu compte en una xarxa social (és a dir, Facebook, o Google +), amb el seu previ consentiment, la xarxa social corresponent ens transmetrà les seves dades de caràcter personal (inclosos, per exemple, el nom, els cognoms, el nom d’usuari, la foto de perfil, l’adreça de correu electrònic, el sexe, la data de naixement, la formació, la universitat, el lloc de feina), informació sobre la seva adre-ça (país, ciutat, adreça, codi postal, telèfon), les seves preferències (per exemple, pàgi-nes, pel·lícules preferides, música preferida, programes de televisió preferits), les seves publicacions, la seva llista d’amics i qualsevol altra informació que vostè hagi identificat com de domini públic.

3.1.4 Dades de caràcter personal que recollim quan vostè utilitza els nostres Serveis.

a) Quan utilitzi la targeta de fidelització, recollirem i tractarem:
• dades relatives al seu perfil de comprador;
• la freqüència i durada de les seves visites;
• informació relativa a les seves pautes de compra i visita (especialment de seguiment); i
• en cas que s’hagi registrat en el programa de fidelització mitjançant el seu compte en una xarxa social, la informació relacionada amb les seves in-teraccions amb el Servei de fidelització a través de la xarxa esmentada.
b) Quan utilitzi la nostra aplicació mòbil o els Serveis del lloc web com a usua-ri autentificat, recollirem i tractarem:
• les dades esmentades a l’Apartat 3.1.4 a) anterior;
• les dades de caràcter personal que afegeixi al seu perfil (és a dir, nom d’usuari o àlies, foto de perfil i contrasenya);
• les dades de caràcter personal incloses en el contingut que vostè publiqui, pugi, aporti o ofereixi en els nostres Serveis o a través dels mateixos com, per exemple, la seva cronologia, els seus gusts, la seva guia d’estils, la seva llista de desitjos, la seva llista de contactes;
• si s’ha connectat als Serveis a través del seu compte en una xarxa social, la informació relacionada amb les seves interaccions amb els Serveis en l’esmentada xarxa social;
• informació sobre la freqüència de les seves visites, els seus itineraris i la se-va ubicació en el centre comercial, sempre i quan hàgim obtingut el seu previ consentiment. Podrà obtenir més informació sobre l’ús esmentat a l’Apartat següent;
• dades tècniques.

3.1.5. Quan utilitzi la pàgina web, existiran cookies que podran tractar dades personals. Per accedir a més detalls amb relació a les cookies utilitzades, si us plau, segueixi aquest enllaç [vincle a la secció de cookies dels Termes i Condicions d’ús (probablement Art. 10, abans de Serveis Addicionals)].

3.2 Com utilitzem les seves dades de caràcter personal

3.2.1 Ús general

Utilitzarem les seves dades de caràcter personal per:


• gestionar i prestar-li els Serveis;
• administrar el seu registre;
• analitzar la seva forma d’utilitzar els Serveis i combinar les dades de caràcter personal que recollim quan vostè utilitza els nostres diferents Serveis (és a dir, la targeta de fidelització, les nostres aplicacions mòbils, els nostres llocs web, els nostres comptes en xarxes socials i les nostres activitats promocio-nals) per conèixer millor les seves expectatives i necessitats i desenvolupar noves funcions i serveis;
• proporcionar-li informació personalitzada i material promocional. No el vo-lem molestar amb informació i promocions que no siguin del seu interès. Per aquesta raó, avaluarem el seu perfil de comprador (per exemple, informació sobre les últimes compres que hagi fet, preferències i necessitats que recolli-rem en cas que utilitzi els nostres Serveis) per enviar-li únicament informació i promocions que considerem interessants o apropiades per a vostè. Utilitza-rem les seves dades de caràcter personal per enviar-li (i) informació i ofertes relacionades amb el programa de fidelització, i/o (ii) material promocional, tret que vostè hagi decidit denegar el seu consentiment en virtut de l’Apartat 6 a continuació;
• mesurar, provar i monitoritzar els paràmetres i l’eficàcia dels nostres Serveis;
• per utilitzar els nostres Serveis a través d’una App, vostè haurà de descarre-gar l’App del Centre Comercial en el seu dispositiu mòbil. Si ha descarregat l’App del Centre Comercial, podrà utilitzar Serveis addicionals (consulti l’Apartat 3.2.2 – Ús específic) com “Smart Park” i/o unir-se al programa de fidelització. Els esmentats serveis no s’activaran de forma automàtica;
• assegurar l’operativa tècnica dels Serveis i protegir les seves dades de ca-ràcter personal davant robatoris, pèrdues, danys o accessos no autoritzats.
Si vostè cancel·la el procés de registre, les seves dades de caràcter personal no s’emmagatzemaran. Procedirem a eliminar les seves dades de caràcter personal directament sense portar a terme cap tractament. Podrem conservar les dades mínimes necessàries per acreditar-ne l’eliminació i la data en la que s’hagi dut a terme.
Com s’indica a l’Apartat 3.1.4 anterior, utilitzarem les seves dades de caràcter personal per analitzar la seva conducta com a client (per exemple, les seves compres anteriors). No obstant això, l’esmentada anàlisi no tindrà efectes legals per a vostè ni l’afectarà de manera significativa. La informació relativa a l’ús que vostè faci dels Serveis es farà servir únicament per adaptar els nostres materials promocionals al seu perfil de client de manera que puguem oferir-li productes i serveis que s’ajustin a les seves preferències i necessitats. L’elaboració d’aquest perfil es realitzarà amb la finalitat exclusiva d’oferir-li avantatges i opcions per-sonalitzades. Les dades adaptades al seu perfil no s’utilitzaran de cap altra ma-nera i no es compartiran amb cap tercer que no hagi estat expressament identi-ficat a la present Política de Privadesa, tret que utilitzem els següents proveïdors de serveis https://www.westfield.com/spain/glories/providers per tal que li prestin els nostres serveis. Ens assegurarem que l’anàlisi de la seva conducta com a client no tingui cap conseqüència negativa per a vostè.3.2.2. Ús específic


a) GEOLOCALITZACIÓ

(i) Principi general


Sempre i quan hàgim obtingut el seu previ i exprés consentiment i vostè hagi autentifi-cat la seva identitat en les nostres aplicacions mòbils, podrem recollir i tractar dades relatives a la seva ubicació en el nostre centre comercial a fi de mesurar la freqüència i durada de les seves visites i els seus itineraris dins del centre comercial i/o prestar-li serveis relacionats amb la localització.
La geolocalització únicament es durà a terme si vostè ha activat els serveis addicio-nals/la funció específica des dels ajusts de l’App del Centre Comercial que hagi des-carregat prèviament en el seu dispositiu mòbil. Podrà desactivar els esmentats serveis addicionals en qualsevol moment des dels ajusts de la seva App del Centre Comercial.

(ii) Com utilitzem les seves dades de geolocalització


Per tal d’estar localitzable en el centre comercial, haurà d’activar la funció Bluetooth del seu dispositiu mòbil. Si únicament desitja examinar el mapa i el lloc on es troben els seus contactes a través del servei de localització, no serà necessari que activi la funció Bluetooth. Tingui en compte que quan no es trobi en el nostre centre comercial, no podrem localitzar-lo i vostè no podrà compartir la seva ubicació a través del servei de localització. L’opció d’ubicació s’activa a través de les balises Bluetooth que hi ha ins-tal·lades exclusivament a les zones comuns del centre comercial.
Conservarem les seves dades de geolocalització durant un període màxim de 12 me-sos. També podem compartir les seves dades de geolocalització amb els destinataris identificats més endavant a l’Apartat 4.1 “Com compartim i divulguem les seves dades de caràcter personal”.

(iii) Com gestionar les seves preferències de geolocalització en el seu dispositiu mòbil


La primera vegada que autentifiqui la seva identitat en la nostra aplicació mòbil, li de-manarem el seu consentiment per activar la geolocalització del seu dispositiu mòbil.
Si vostè accepta activar la geolocalització del seu dispositiu mòbil, aquesta funció s’activarà immediatament i en posteriors connexions a la nostra aplicació mòbil i per a qualsevol altra visita que realitzi al nostre centre comercial.
Vostè podrà desactivar la geolocalització del seu dispositiu mòbil en qualsevol mo-ment a través de la seva configuració de dispositius mòbils.
b) SERVEIS ADDICIONALS
Hem desenvolupat els nous serveis denominats “Smart Park” i “In & Out” amb l’objectiu de millorar la seva experiència quan visiti els nostres centres comercials.
Quan iniciï la sessió en el seu compte d’usuari per utilitzar el servei “Smart Park”, tracta-rem les seves dades de caràcter personal amb l’objectiu de permetre la geolocalització del seu vehicle en les zones d’aparcament dels nostres centres comercials, tal com es descriu a l’Apartat 3.2.2 a); aquestes dades no es tractaran amb cap altra finalitat. Si vostè no inicia una sessió en el seu compte d’usuari, no durem a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal. Si inicia una sessió en el seu compte d’usuari, durem a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal amb el seu con-sentiment.
Quan vulgui utilitzar el servei “In & Out”, durem a terme el tractament de les dades de caràcter personal que ens hagi facilitat en crear el seu compte d’usuari. En particular, la funció de reconeixement de matrícules i el tractament de les dades permetrà que el sistema aixequi automàticament les barreres quan vostè entri o surti de l’aparcament del nostre centre comercial.
Addicionalment, podrem dur a terme el tractament de les seves dades de caràcter per-sonal quan utilitzi els serveis “Smart Park” i “In & Out” per informar-lo de qualsevol nou servei que puguem desenvolupar i pugui ser del seu interès.
Les dades de caràcter personal no es compartiran ni/o es posaran a disposició de ter-cers, ni tampoc no s’utilitzaran amb finalitats diferents de les esmentades anteriorment.


c) VINCLES A ALTRES LLOCS
Podrem incloure en els Serveis o en les comunicacions que vostè rebi a través dels Ser-veis, vincles d’hipertext a fonts d’internet o llocs web de tercers. No exercirem cap con-trol sobre aquests llocs web de tercers o fonts d’internet i tampoc no podem assumir cap responsabilitat pel que fa a les pràctiques de privadesa dels esmentats tercers i els continguts allotjats als seus llocs web. Llegeixi detingudament les seves polítiques de privadesa per conèixer con porten a terme la recollida i el tractament de les seves da-des de caràcter personal.


3.3 Tractament de les dades dins i fora de l’AEE

Utilitzem tercers proveïdors de serveis que ens ajuden a prestar-li els Serveis i porten a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal en el nostre nom. Els es-mentats proveïdors tercers de serveis estaran subjectes en tot moment a obligacions en matèria de seguretat i confidencialitat d’acord amb la present Política de Privadesa i la legislació aplicable. Tingui en compte que alguns proveïdors tercers de serveis estan situats fora de l’AEE (Àrea Econòmica Europea) i, per tant, accediran a les seves dades de caràcter personal i portaran a terme el seu tractament des d’allà. En cas que es faci una transferència de les seves dades fora de l’AEE, subscriurem les clàusules contractu-als tipus de la Comissió Europea per garantir que les seves dades de caràcter personal gaudeixin d’un nivell de protecció adient quan l’accés a les dades i el seu tractament es duguin a terme des de fora de l’AEE. Alternativament, nosaltres o el proveïdor tercer de serveis emprarem altres mitjans autoritzats per portar a terme el tractament de les da-des de caràcter personal fora de l’AEE com, per exemple, les Normes Corporatives Vinculants o l’Escut de la Privadesa UE/EE. UU. Per obtenir informació sobre les clàusu-les contractuals tipus, faci clic aquí. Per obtenir informació sobre l’Escut de la Privadesa UE/EE. UU., faci clic aquí. La llista dels proveïdors tercers actuals de serveis als qui con-tractem per portar a terme el tractament de dades està publicada a https://www.westfield.com/spain/glories/providers. La llista s’actualitza periòdicament i especifica la denomina-ció social, el domicili social, l’activitat de tractament específica del proveïdor de serveis i si el proveïdor té accés a les dades de caràcter personal relacionades amb vostè.


Hem subscrit contractes de tractament de dades específiques amb cadascun dels pro-veïdors de serveis esmentats anteriorment i hem verificat les seves mesures tècniques i organitzatives generals. Els proveïdors de serveis només estan autoritzats a tractar les dades de conformitat amb allò que disposa la present Política de Privadesa i únicament en nom nostre i seguint les nostres instruccions. No es permet cap tractament, ús o subtractament addicional de dades per a la transferència de dades fora de l’AEE sense el nostre coneixement.

Utilitzem els proveïdors de serveis enumerats a la llista adjunta https://www.westfield.com/spain/glories/providers per a les diferents finalitats que es descriuen a continuació:

(i) Registre:
Si vostè es registra en el nostre Programa de Fidelització a través d’emplenar un formulari físic en el centre d’atenció al client, el nostre personal d’atenció al cli-ent (el “Personal d’Atenció al Client”) l’ajudarà a introduir les seves dades de caràcter personal a la interfície de registre.


Durant el procés de registre utilitzarem un proveïdor de serveis per gestionar el seu compte (el “Gestor de Registre del Compte”), que li enviarà un missatge de registre per correu electrònic. En conseqüència, vostè haurà de facilitar, com a mínim, el seu nom, els seus cognoms, la seva data de naixement i la seva adreça de correu electrònic. El Gestor de Registre del Compte li facilitarà una contrase-nya inicial i allotjarà la configuració de la seva contrasenya.

(ii) Gestió de Relacions amb Clients:

Utilitzarem un proveïdor de serveis per a la Gestió de Relacions amb Clients (CRM) (el “Director de CRM”). El Director de CRM tindrà ple accés a les dades de caràcter personal que vostè introdueixi en el Programa de Fidelització o en l’App. El Director de CRM combinarà la resta de dades que ens hagi facilitat (per exemple, per registrar-se en el servei WiFi) amb el conjunt de dades relaci-onades amb vostè.


(iii) Anàlisi de la seva conducta de client:

Utilitzarem un proveïdor de serveis perquè analitzi la seva conducta com a client (el “Director d’Anàlisis”). El Director d’Anàlisis analitzarà la seva conducta d’usuari en base als seus ajusts, les seves dades de caràcter personal i les seves dades de geolocalització.

(iv) Enviament de missatges de correu electrònic:

Utilitzarem proveïdors de serveis per enviar-li missatges de correu electrònic personalitzats (el “Gestor de Correu Electrònic”). Si vostè es registra en els nos-tres serveis, rebrà en primer lloc un missatge de correu electrònic de benvingu-da, que li enviaran els Responsables del Tractament.

En base a les anàlisis realitzades pel Director d’Anàlisis amb relació a la seva conducta com a client, vostè rebrà missatges de correu electrònic personalitzats i notificacions push, que se li enviaran des del Gestor de Correu Electrònic en nom dels Responsables del Tractament. En conseqüència, el Gestor de Correu Electrònic tindrà accés a la seva adreça de correu electrònic i al seu nom i cognoms.

(v) Emmagatzemament de dades:

Utilitzarem un proveïdor extern per emmagatzemar les seves dades (el “Res-ponsable d’Emmagatzemament de Dades”). El Responsable d’Emmagatzemament de Dades estarà obligat contractualment a no utilitzar de cap manera possible les seves dades de caràcter personal. Utilitzarem el servei per emmagatzemar la base de dades de CRM en un servidor extern.


3.4 Informació sobre tecnologies RFID

Per tal que pugui gaudir del nostre Programa de Fidelització (per exemple, per utilitzar determinats Serveis que oferim), utilitzem un “xip” RFID que permet que vostè es pugui registrar en els centres participants i li ofereixin determinats Serveis.
La tecnologia RFID està basada en “xips” que transmeten informació via ràdio. Aquesta transmissió no es pot identificar externament. El xip està integrat en la seva targeta de fidelització. Un dispositiu de lectura emet senyals de ràdio a través de bandes de fre-qüència, que són capturades pel “xip” RFID. Les dades s’emmagatzemen en el “xip” i es transmeten posteriorment a través del dispositiu de lectura.
El “xip” RFID conté un Número Identificador Únic (NIU) diferent del seu número de membre o client. Els NIUs els tracten exclusivament els Responsables del Tractament. Per sí mateixes, les dades emmagatzemades en el “xip” RFID no permeten identificar el titular de la targeta. Se’ns transmeten els NIU emmagatzemats en el “xip” RFID perquè puguem oferir-li els nostres Serveis. Els Serveis utilitzats es contrasten amb la nostra base de dades i es transmeten al dispositiu de lectura RFID a través del NIU. No es transmet cap altra dada personal. El “xip” RFID no s’utilitza per a altres finalitats fora de les esmentades més amunt.
Ens haurà de notificar immediatament qualsevol pèrdua o destrucció de la seva targeta de fidelització o del “xip”. En cas de rebre l’esmentada notificació, bloquejarem immedi-atament el seu número de membre emmagatzemat en el “xip” RFID per a la utilització del Programa de Fidelització, i emetrem una nova targeta de fidelització amb un nou NIU.


3.5. Informació sobre codis de barres.

Per tal que pugui gaudir del nostre Programa de Fidelització, la targeta de fidelització ha estat equipada amb un codi de barres. El codi de barres s’escanejarà en els establi-ments participants amb finalitats d’autenticació (per exemple, per verificar descomptes). Els arrendataris de cada un dels centres comercials veuran a les seves pantalles la con-firmació que la targeta de fidelització està activa i que li permet obtenir determinats beneficis. No es comunicarà cap dada de caràcter personal als arrendataris. El codi de barres escanejat ens informa que la targeta de fidelització ha estat utilitzada. Combina-da amb la localització de l'escàner, podem identificar on ha estat utilitzada. No rebrem cap altra informació, com per exemple quins productes ha comprat o a quins preus, o de quins descomptes ha gaudit.

3.6. Seguretat de les dades.

La nostra prioritat és protegir la seva privadesa i les seves dades de caràcter personal. Si vostè, com a usuari registrat, rep una contrasenya, n’haurà de preservar la confiden-cialitat, limitar l’accés al seu ordinador o dispositiu mòbil i tancar la sessió quan hagi acabat d’utilitzar els Serveis. Obtingui més informació sobre les seves responsabilitats aquí.
Adoptem mesures de seguretat adients, especialment de caràcter tècnic i organitzatiu, per protegir les seves dades de caràcter personal amb l’objectiu d’evitar qualsevol pèr-dua accidental, destrucció, ús indegut, dany i accés no autoritzat o il·legal. No obstant això, tingui en compte que no podem garantir al 100% la seguretat de cap transmissió d’informació realitzada a través d’internet o tecnologia d’emmagatzemament.
Els Responsables del Tractament han subscrit un contracte de tractament de dades que garanteix, en particular, l’adopció de mesures de seguretat adients.

4. Transferència i ús compartit de les dades de caràcter personal (destinataris de les dades de caràcter personal)

4.1 Com compartim i divulguem les seves dades de caràcter personal
Compartirem les dades de caràcter personal que recollim a través dels Serveis de la següent manera:

4.1.1 Ús compartit amb tercers.
Podrem compartir les seves dades de caràcter personal:
• amb qualsevol de les nostres entitats vinculades https://www.westfield.com/spain/glories/providers per desenvolupar i provar nous serveis i funcions. En particular, les seves dades se cediran a la societat francesa Unibail Mana-gement (i a qualsevol entitat que la succeeixi en les seves funcions) per i) desenvolupar i testar nous serveis i funcionalitats, ii) desenvolupar progra-mes de fidelització de clients, (iii) fer enquestes, anàlisis i estudis estadís-tics, i elaborar perfils que permetin millorar els nostres serveis i (iv) enviar ofertes especials i promocions
• de manera dissociada, per tal que no sigui possible identificar-lo, amb els socis comercials situats en el nostre centre comercial per permetre’ls que li enviïn els anuncis publicitaris que, en la seva opinió, puguin resultar del seu interès;
• amb els nostres socis publicitaris i de màrqueting, de manera dissociada, per tal que no sigui possible identificar-lo;
• amb els nostres proveïdors de serveis, de conformitat amb allò descrit a l’Apartat 3.3 anterior;
• per atendre requeriments d’òrgans judicials o reguladors, ordres judicials, citacions o notificacions processals, en la mesura en què sigui necessari per complir la legislació aplicable;
• amb qualsevol societat adquirent, quan les dades de caràcter personal es transfereixin en el marc de la venda o transmissió de la totalitat o part dels nostres actius a una altra societat.

4.1.2 Ús compartit amb tercers triats per vostè.
• Ús compartit amb altres usuaris dels Serveis. Qualsevol informació o con-tingut que vostè divulgui voluntàriament a través de la nostra aplicació mòbil o els Serveis del nostre lloc web romandrà a disposició d’aquells usuaris dels Serveis a qui vostè concedeixi accés. Els Serveis també li per-metran compartir la totalitat o part dels seus continguts i dades de caràc-ter personal, de manera individualitzada, amb els usuaris de la seva llista de contactes, canviant la configuració de compartir des dels ajusts dels Serveis.
• Ús compartit amb xarxes socials. Si opta per accedir als Serveis mitjançant l’ús del seu compte en una xarxa social (com ara Facebook, Google+ o Twitter) o per fer clic en un dels botons de plugin o enllaços de xarxes soci-als (per exemple, el botó “M’agrada” de Facebook o el botó “+” de Goo-gle) que estan disponibles en els Serveis, el seu contingut i les seves dades de caràcter personal es compartiran amb les corresponents xarxes socials. Vostè reconeix que la informació esmentada es podrà publicar a la seva xarxa social, dins del seu compte.

Vostè reconeix i accepta que l’ús de les seves dades de caràcter personal per part de les xarxes socials, les quals inclouen la informació que compar-teixi amb les xarxes socials a través dels Serveis, es regirà per les polítiques de privadesa de les respectives xarxes socials. Si no vol que les xarxes soci-als recullin informació sobre vostè, consulti allò que estableix en aquest sen-tit la política de privadesa de la xarxa social corresponent i/o tanqui la ses-sió en la xarxa social en qüestió abans d’utilitzar els nostres Serveis.

4.2. Comunicació en cas de canvi de titularitat.
Si el Grup Unibail-Rodamco es veiés involucrat en una operació de fusió, adquisició, dissolució o venda del centre comercial en el que vostè s’ha registrat com a membre del Programa de Fidelització, ens reservem el dret de transferir les seves dades perso-nals. Li notificarem si les seves dades personals es comuniquen a una altra entitat com a resultat d’una fusió, adquisició, dissolució o venda del centre comercial.

5. Període de conservació de les dades.

Portarem a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal amb el seu previ consentiment durant el període de temps que utilitzi els nostres Serveis.
Tingui en compte que eliminarem o bloquejarem automàticament les seves dades de caràcter personal i n’impedirem la posterior utilització si fa més de 5 anys que no ha utilitzat els serveis objecte del nostre Programa de Fidelització (comptats a partir de l’últim contacte mantingut amb vostè o l’últim ús dels serveis per part seva).

6. Els seus drets com a interessat

Si vostè exercita qualsevol dels drets que l’assisteixen de conformitat amb aquest Apar-tat o la legislació aplicable, comunicarem qualsevol rectificació o cancel·lació de les se-ves dades de caràcter personal o restricció del tractament que portem a terme atenent la seva sol·licitud, a cada destinatari a qui se li hagin divulgat les dades de caràcter per-sonal de conformitat amb l’Apartat 4 de la present Política de Privadesa, tret que l’esmentada comunicació resulti impossible o comporti un esforç desproporcionat.

Si vol exercitar aquests drets i/o obtenir tota la informació rellevant, li preguem es posi en contacte amb pac.glorias.contractor@Unibail-Rodamco.com. Se li sol·licitarà que faciliti algunes de les dades d’identificació que hagi facilitat en registrar-se; aquesta informació és necessària per verificar que ha estat vostè qui ha enviat la sol·licitud. Res-pondrem en el termini d’1 mes comptat a partir de la recepció de la seva sol·licitud, tot i que ens reservem el dret a ampliar l’esmentat termini a 2 mesos. En qualsevol cas, si decidim ampliar el termini de resposta, l’informarem de la recepció de la seva sol·licitud un cop hagi transcorregut un mes.

6.1 Què pot sol·licitar vostè

De conformitat amb la legislació aplicable i allò establert més endavant, vostè podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o portabilitat (per exemple, per transferir les seves dates de caràcter personal a un altre proveïdor de serveis) pel que fa a les dades de caràcter personal que tractem sobre vostè, així com sol·licitar la res-tricció de l’esmentat tractament.

6.2 Rectificació de les seves dades de caràcter personal

De conformitat amb la legislació aplicable, vostè tindrà dret a rectificar les dades de caràcter personal que hagi compartit amb nosaltres. A través de la seva configuració dels Serveis, vostè podrà actualitzar les dades del seu compte, modificar la configuració del seu perfil, donar-se d’alta o de baixa en les comunicacions que li enviem i establir les seves preferències d’ús compartit dels Serveis, el qual inclou les funcionalitats de geolocalització.
Tingui en compte que si vol limitar o modificar l’accés a les seves dades de caràcter personal per part d’una xarxa social o l’ús compartit de les dades amb una xarxa social, haurà d’ajustar la configuració del compte que tingui en l’esmentada xarxa social.
Si es registra per utilitzar els nostres serveis a través d’emplenar un formulari físic, li preguem que es posi en contacte per escrit o per correu electrònic amb els Responsa-bles del Tractament esmentats anteriorment (Apartat 2) per rectificar les seves dades de caràcter personal.

6.3 Exactitud de les seves dades de caràcter personal

Adoptem mesures raonables per garantir que les seves dades de caràcter personal siguin exactes i es mantinguin actualitzades en tot moment. Vostè podrà posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment perquè li confirmem si seguim trac-tant les seves dades de caràcter personal.
Si vostè determina que les dades de caràcter personal que nosaltres estiguem tractant són inexactes o incompletes i no pot actualitzar-les de conformitat amb l’Apartat 6.2 de la present Política de Privadesa, podrà sol·licitar-nos que actualitzem les dades de ca-ràcter personal en qüestió. En aquest cas, verificarem la seva identitat i procedirem a portar a terme l’esmentada actualització.

6.4 Cancel·lació de les seves dades de caràcter personal

Vostè ens podrà sol·licitar que cancel·lem les seves dades de caràcter personal en qual-sevol moment. En aquest cas, eliminarem totes les dades de caràcter personal que tin-guem de vostè el més aviat possible, sempre i quan les dades esmentades hagin deixat de ser necessàries per a la prestació dels Serveis. Així mateix, cancel·larem (i ens asse-gurarem que els encarregats del tractament als qui contractem també realitzin l’esmentada cancel·lació) totes les seves dades de caràcter personal en cas que vostè revoqui el seu consentiment o en el supòsit que la llei ens obligui a fer-ho.

6.5 Restricció de tractament

Si vostè ens sol·licita que restringim el tractament de les seves dades de caràcter perso-nal, per exemple, en el supòsit que qüestioni l’exactitud de les seves dades de caràcter personal, la legalitat o la nostra necessitat de portar-ne a terme el tractament, limitarem el tractament de les seves dades de caràcter personal al mínim necessari (emmagatze-mament) i, si s’escau, tractarem les seves dades únicament per a l’inici, l’exercici o la defensa d’accions legals o, si és necessari, la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica, o amb altres finalitats limitades que estableixi la legislació aplicable. En cas que s’aixequi aquesta restricció i continuem portant a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal, l’ informarem d’aquesta circumstància el més aviat possible.

6.6 Oposició al tractament de les dades de caràcter personal per al desenvolupament d’activitats de màrqueting directe

Si vostè ja no vol rebre comunicacions comercials de màrqueting directe, podrà sol·licitar-nos que deixem d’utilitzar les seves dades de caràcter personal amb aquestes finalitats i nosaltres atendrem la seva sol·licitud el més aviat possible. En aquest cas, ja no podrà utilitzar alguns dels nostres Serveis o funcions específiques per als quals aquesta categoria de tractament és essencial (és a dir, la recepció de materials (perso-nalitzats) amb finalitats promocionals i de màrqueting).

Si vostè revoca únicament el consentiment prestat de manera individualitzada per rebre informació comercial, no rebrà cap informació comercial de tercers aliens al Programa de Fidelització. Tingui en compte que seguirà rebent informació comercial relativa al Programa de Fidelització, entre la que s’inclou informació sobre esdeveniments i ofertes del Centre Comercial, atès que es tracta d’una part essencial de l’esmentat Programa de Fidelització.

6.7. Oposició a rebre informació i ofertes relatives al Programa de Fidelització
Si vostè no vol rebre informació relativa al Programa de Fidelització, ens podrà sol·licitar que deixem de fer servir les seves dades personals amb aquestes finalitats, i nosaltres així ho farem el més aviat possible. En aquest cas, vostè no podria gaudir d’alguns dels nostres Serveis o d’específiques funcionalitats per a les quals aquest tipus de tractament de dades és necessari.

6.8 Portabilitat de les seves dades de caràcter personal
Vostè tindrà dret a rebre les dades de caràcter personal que ens hagi facilitat amb rela-ció a vostè des del moment en què entri en vigor el nou Reglament General de Protec-ció de Dades. Si es posa en contacte amb nosaltres per fer-nos aquesta sol·licitud, li proporcionarem les seves dades de caràcter personal en un format emprat habitual-ment i llegible per màquina el més aviat possible a partir de la recepció de la seva sol·licitud. Si així ho sol·licita, enviarem les seves dades de caràcter personal a aquell tercer (un altre responsable del tractament) que vostè identifiqui a la seva sol·licitud, tret que l’esmentada sol·licitud menyscabi drets o llibertats de tercers i sempre i quan això sigui tècnicament viable.

6.9 Revocació del seu consentiment

Si vostè no vol rebre comunicacions, si us plau, consulti les seccions 6.6 i/o 6.7. Si vostè no vol formar part del nostre Programa de Fidelització i/o no vol continuar utilitzant l’App, podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense haver cap d’al·legar cap motiu. Amb aquesta finalitat, li preguem que es posi en contacte amb els Responsables del Tractament o amb el Delegat de Protecció de Dades per correu elec-trònic o directament en els mostradors d’informació del Centre Comercial. En aquest cas, bloquejarem automàticament les seves dades de caràcter personal i n’impedirem el seu posterior tractament. Tingui en compte que la revocació del seu consentiment no afectarà la legalitat de qualsevol tractament que s’hagi portat a terme amb el seu previ consentiment.

Així mateix, tingui en compte que no podrà utilitzar els Serveis del Programa de Fidelit-zació o part dels Serveis si revoca el seu consentiment.

Vostè podrà desactivar els serveis addicionals com ara l’“Smart Park” i l’“In & Out” des dels ajusts de l’App. En aquest cas, no serà necessari que revoqui el seu consentiment per separat.


Si vostè revoca el seu consentiment o desactiva els seus ajusts a l’App, podrà continuar utilitzant aquells serveis el consentiment dels quals no hagi revocat.

6.10 Denúncia davant l’autoritat de protecció de dades

Vostè tindrà dret a presentar una denúncia davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) amb relació a les nostres activitats de tractament de dades.

6.11 [Dret a establir les directrius relatives a l’ús de les seves dades de caràcter per-sonal després de la seva mort.
Vostè tindrà dret a establir les directrius relatives a l’ús de les seves dades de caràcter personal després de la seva mort.]


7. Divulgació de dades de caràcter personal

Vostè ens facilita les seves dades de caràcter personal de manera voluntària, després de prestar el seu consentiment a tal efecte durant el procés de registre i com a part d’un requisit contractual per utilitzar els Serveis. Si no ens facilita les seves dades de caràcter personal, no podrà utilitzar ni accedir a totes les característiques dels Serveis (com ara descomptes personalitzats, opcions i preferències). En facilitar-nos les seves dades de caràcter personal, també podrà gaudir de totes les característiques dels Ser-veis i de les ofertes personalitzades que puguem enviar-li en cada moment, així com ajudar-nos a millorar els nostres serveis i a analitzar addicionalment les seves dades segons es descriu en la present Política de Privadesa.

8. Procés automatitzat de presa de decisions / elaboració de perfil
Actualment no existeix cap procés automatitzat de presa de decisions o elaboració de perfil que l’afecti legalment o de forma significativa. No obstant això, li enviarem ofertes específiques en base a les seves dades de caràcter personal i a l’anàlisi de la seva con-ducta d’usuari.

9. Actualització de la Política de Privadesa

Podrem revisar o actualitzar la present Política de Privadesa en qualsevol moment. Les modificacions de la present Política de Privadesa tindran els seus efectes a partir del moment en què es publiquin a la versió revisada de la present Política de Privadesa disponible a través dels Serveis. En el supòsit que introduïm modificacions que conside-rem significatives i requereixin el seu consentiment de conformitat amb la legislació aplicable, li ho farem saber a través dels Serveis i li sol·licitarem el seu consentiment, si s’escau.