ARTIKEL 1: ARRANGERANDE FÖRETAG

Företaget Rodamco Handel AB, (hädanefter "Arrangören"), arrangerar en gratis tävling med titeln "Stegräknartävling"
(hädanefter "Spelet"), avsett för medlemmar i lojalitetsprogrammet, varje månad, i alla Unibail-Rodamco-Westfield köpcentrum i Sverige (hädanefter "Köpcentrum" eller "Köpcentrumen") och som kommer att äga rum på de datum som anges i köpcentrumapplikationen (hädanefter "Appen").

 

ARTIKEL 2: GENOMFÖRANDE AV SPELET 

Spelet består av att ta flest antal steg under Spelets gång. Antalet steg du tar under dagen räknas med hjälp av en app (inbyggd för iOS eller nedladdningsbar för Android). I slutet av spelet kommer Köpcentret att belöna den eller de medlemmar som har samlat flest steg.

 

ARTIKEL 3 : VILLKOR FÖR DELTAGANDE 

Spelet är reserverat för alla fysiska personer i Sverige som är medlemmar i lojalitetsprogrammet (nedan "Deltagaren").

Du måste: 

 • Ha en smartphone utrustad med en app som räknar antalet steg. Den appen är inbyggd för iOS.
  För Android-enheter måste du ladda ner Health Connect-appen och synkronisera den med den
  "Health"-app du väljer. Appar som är kompatibla med Health Connect är kompatibla här.
 • vara medlem i lojalitetsprogrammet och logga in i Appen.

Följande får inte delta i spelet:

 • företagsledare och anställda hos Arrangören eller något annat företag i Unibail-Rodamco-Westfield-gruppen.
 • De personer som har medverkat i organisationen av Spelet.

Deltagande i denna tävling är gratis och det finns ingen skyldighet att köpa.

En deltagare kommer endast att kunna delta i ett Spel även om flera Spel körs samtidigt i olika köpcentrum. En deltagare kommer endast att kunna vinna en gång var sjätte (6) månad per Köpcentrum.

Deltagandet är strikt personligt och deltagaren får inte spela under flera pseudonymer eller för andra deltagares räkning. Arrangören förbehåller sig rätten att be alla deltagare att uppvisa att dessa villkor efterlevs. En person som inte uppfyller dessa villkor eller vägrar att uppvisa att villkoren efterlevs kan komma att uteslutas från Spelet och kommer inte att kunna dra nytta av priset i händelse av vinst.

Det är underförstått att en deltagare definieras som en unik fysisk person: all användning av olika adresser för samma deltagare skulle betraktas som ett försök till bedrägeri som resulterar i omedelbar eliminering av Deltagaren och eventuell annullering av vinster.

 

ARTIKEL 3 : VILLKOR FÖR DELTAGANDE 

Spelet är tillgängligt för Deltagarna enligt de datum som anges av Köpcentrumet direkt i Appen.

För att delta måste Deltagaren göra följande:

 • Ladda ner köpcentrumappen antingen via QR-koden som finns tillgänglig i Köpcentrumen eller direkt i appen för appnedladdning på din telefon.
 • Logga in på ditt lojalitetskonto med ditt användarnamn och lösenord. Om Deltagaren inte har ett lojalitetskonto kommer han/hon att omdirigeras till registreringsformuläret för lojalitetsprogrammet för det berörda Köpcentrumet. I det här fallet står det Deltagaren fritt att prenumerera eller inte prenumerera på lojalitetsprogrammet. Det påminns dock om att Spelet är reserverat för medlemmar i lojalitetsprogrammet.
 • Få tillgång till de pågående spelen genom att gå till avsnittet "Utmaning".
 • När du är i avsnittet "Utmaning" i det valda Köpcentrumet klickar du på knappen för att delta i Spelet och aktiverar applikationen på din telefon för att räkna antalet steg.

Från denna aktivering kan de steg du tar under dagen räknas in i spelet. För att de ska kunna tas med i beräkningen för Spelet måste du registrera i Appen hur många steg du har tagit varje dag. Annars kommer de steg du har tagit under dagen inte att räknas.

Du har också möjlighet att aktivera en bonus. Om du har identifierats i Köpcentrumet under dagen (till exempel genom att skanna en av QR-koderna som finns i Köpcentrumet) kommer ditt dagliga antal steg automatiskt att fördubblas.

Deltagande i spelet innebär ett förbehållslöst godkännande av dessa regler (hädanefter "Reglerna") i sin helhet, samt efterlevnad av gällande lagstiftning på svenskt territorium.

Deltagande i denna tävling innebär en lojal, ansvarsfull och värdig attityd, inklusive respekt för Spelets regler och andra deltagares rättigheter.

Deltagaren ska avstå från att genomföra eller försöka genomföra en deltagandeprocess som inte är förenlig med principerna i dessa regler.

 

ARTIKEL 4: PRIS

Priset bestäms av varje Köpcentrum och anges direkt i Appen. Priset kan inte bytas ut mot kontanter eller annat och är inte föremål för förhandling.

Antalet Vinnare fastställs av varje Köpcentrum och anges direkt i Appen. Detta antal kan ändras från Spel till Spel.

I händelse av att en vinnare inte vill eller av någon anledning inte kan dra nytta av hela eller delar av det pris som vunnits under de villkor som beskrivs i dessa regler, kommer han/hon att anses ha avsagt sig den fulla förmånen av nämnda pris och kommer inte att kunna kräva någon ersättning eller ersättning från Arrangören i detta avseende.

 

ARTIKEL 5: INFORMATION TILL VINNARNA OCH ÅTERKALLANDE AV PRISET

I slutet av tävlingen kommer vinnaren/vinnarna att informeras via e-post på den adress han/hon angav när han/hon skapade sitt konto och måste hämta sitt pris i receptionen på det Köpcentrum där han/hon deltog i Spelet. Vinnaren/vinnarna är den eller de medlemmar som har loggat flest steg under Spelet. I händelse av oavgjort mellan flera Deltagare kommer vinnaren/vinnarna att vara den eller de som har upptäckts/identifierats flest gånger i Köpcentret under tävlingen. Om det oavgjorda resultatet kvarstår kommer vinnaren/vinnarna att vara de första som registrerar sig för att delta i Spelet. Om det fortfarande är oavgjort kommer vinnaren/vinnarna att vara den eller de som registrerade sig för lojalitetsprogrammet först.

För att hämta ut sitt pris måste vinnaren/vinnarna gå till receptionen i Köpcentret från och med dagen efter mottagandet av e-postmeddelandet som informerar dem om att han/hon har vunnit med sin identitetshandling.

De kommer att ha högst 15 arbetsdagar på sig från den dag de blev tillsagda att komma och hämta sitt pris i Köpcentrumets reception.

Om vinnaren inte hämtar ut sitt pris inom den tidsgräns som anges ovan, förlorar han/hon förmånen av sitt pris, utan att Arrangören hålls ansvarig och utan någon ersättning eller ekonomisk ersättning.

En Deltagare kommer endast att kunna vinna ett Spel per Köpcentrum var sjätte (6) månad. Därför, om en av vinnarna av spelet redan har vunnit en utmaning under de senaste sex (6) månaderna i nämnda Köpcentrum, kommer Arrangören inte att tilldela honom ett pris och priset kommer att delas ut till nästa deltagare i rankningen.

 

ARTIKEL 6: TVISTER OCH ANSVAR

Arrangören kan inte hållas ansvarig om den, i händelse av force majeure eller motiverad nödvändighet, måste ställa in, förkorta, förlänga den eller ändra villkoren för denna tävling.

Arrangören kan ställa in eller avbryta hela eller delar av spelet eller utesluta en av deltagarna om det verkar som om bedrägeri har förekommit i någon form (för många steg i förhållande till en dag, förfalskning av antalet steg etc.). I detta fall förbehåller sig de rätten att inte dela ut pris till Deltagaren i fråga, att ta bort dem från rankningen och/eller att åtala förövarna av dessa bedrägerier inför behörig domstol. De kommer att få ett e-postmeddelande med information om att deras deltagande har tagits bort.

I händelse av incidenter med priset förbehåller sig Arrangören rätten att ersätta hela eller delar av priset med ett annat pris av motsvarande värde. Arrangören kan inte hållas ansvarig för vinnarens användning eller handel med priset.

Arrangören frånsäger sig allt ansvar för eventuella incidenter och/eller olyckor som kan inträffa under den period då priset delas ut och/eller till följd av dess användning och utesluter alla garantier med avseende på vinnaren.

I händelse av en tvist som rör tolkningen och genomförandet av dessa spelregler kommer Arrangören att försöka lösa tvisten i godo med deltagaren/deltagarna. Om det inte går att göra upp i godo ska tvisten avgöras i behörig domstol.

 

ARTIKEL 7: PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som samlas in i samband med tävlingen är uteslutande avsedda för Arrangören och företag i Unibail Rodamco Westfield koncernen och kommer att behandlas i enlighet med de bestämmelser som gäller för skydd av personuppgifter och i synnerhet de i EU-förordning 2016/679 av den 27 april 2016 (nedan kallad "GDPR").

Som en del av Spelet kommer följande personuppgifter att samlas in, Deltagarens:

 • Namn.
 • Efternamn.
 • E-postadress (nedan kallad "Personuppgifter").

De personuppgiftsansvariga kommer att vara:

 • Arrangören.
 • Unibail Management, ett förenklat aktiebolag med ett kapital på 20 000 000 euro, med säte på 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris, registrerat i Paris handels- och bolagsregister under nummer 414 878 389.

Personuppgifter kommer att behandlas:

 • För att registrera dig i lojalitetsprogrammet.
 • För deltagande i Spelet.
 • För att utse vinnaren/vinnarna.

Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av ett avtal. Personuppgifter kommer inte att överföras utanför Europeiska unionen. Ingen profilering kommer att utföras.

Följande kommer att vara mottagare av Deltagarnas Personuppgifter:

 • Arrangören (inklusive personalen i Köpcentrumen).
 • 21 Factory för att möjliggöra identifiering av deltagare via QR-koden.

Deltagarnas personuppgifter kommer att sparas under Spelets gång, plus två (2) månader.

De personuppgifter som samlas in är obligatoriska för att delta i Spelet. Följaktligen kommer den deltagare som utövar rätten att radera sina personuppgifter före tävlingens slut att anses avsäga sig sitt deltagande.

Enligt GDPR har Deltagare rätt att utöva sina rättigheter enligt följande:

 • få tillgång till sina Personuppgifter, i synnerhet för att verifiera att de är korrekta och fullständiga.
 • Begära rättelse av sina Personuppgifter.
 • Invända mot eller begära en begränsning av behandlingen av sina Personuppgifter.
 • Begära portabilitet av Personuppgifter.

För att utöva ovan nämnda rättigheter kan Deltagare skicka ett e-postmeddelande till följande adress: MyRights

Om du vill ha ytterligare information är kontaktuppgifterna till den personuppgiftsansvarige (inklusive dess dataskyddsombud) data.protection@urw.com.

Om Deltagaren inte är nöjd med hur dennes Personuppgifter behandlas kan han/hon dessutom lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) box 8114, 104 20 Stockholm.

 

ARTIKEL 8: ÖVERENSKOMMELSE OM BEVIS

Det är överenskommet att Arrangören kan förlita sig, i synnerhet i syfte att bevisa någon handling, fakta eller utelämnande, på program, data, filer, inspelningar, operationer och andra element (t.ex. övervakningsrapporter eller andra uttalanden) av något slag eller i någon dator eller elektroniskt format eller media, som upprättats, mottagits eller lagrats direkt eller indirekt av arrangören, särskilt i sina informationssystem.

De element som beaktas utgör bevis och, om de läggs fram som bevis av arrangören i ett tvistemål eller annat förfarande, kommer de att vara tillåtna, giltiga och verkställbara på samma sätt, under samma villkor och med samma bevisvärde som alla dokument som upprättas, tas emot eller bevaras skriftligen.

 

ARTIKEL 9: MEDDELANDE OM SPELREGLERNA

De fullständiga spelreglerna finns tillgängliga direkt i Appen. Spelreglerna kan också skickas kostnadsfritt till en person som gör en skriftlig begäran per post till Arrangörens officiella adress. Varje ändring eller avbrott i Spelet eller modifiering av dessa regler kommer att vara föremål för en ändring som kommer att publiceras direkt i Appen.

Alla klagomål måste vara föremål för en skriftlig begäran till Arrangören. Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande svara eller inte svara på korrespondens som rör spelet.

 

ARTIKEL 10: TVISTER

Spelet och tolkningen av dessa regler är föremål för svensk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med detta Spel, som inte löses genom en alternativ tvistlösningsmetod, kommer att överlämnas till svensk domstol.