1.      Text, ktorý je potrebné overiť a upraviť podľa právnych predpisov vašej krajiny

 

 

Právne informácie

 

Aby sme mohli spravovať náš vzťah s vami a komunikovať s vami čo najrelevantnejším spôsobom prostredníctvom nášho konverzačného riešenia, môžeme zhromažďovať a spracúvať vaše osobné údaje (t. j. vaše údaje o prehliadaní a akékoľvek osobné údaje, ktoré nám môžete chcieť poskytnúť v rámci konverzácie alebo na prijímanie oznámení od nás) nasledujúcim spôsobom.  

 

 

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov

 

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom konverzačného robota na webovej lokalite a v aplikácii spracúva:

i. UNIBAIL MANAGEMENT, société par actions simplifiée (zjednodušená akciová spoločnosť), zapísaná v parížskom obchodnom registri pod číslom 414 878 389 a

ii . AUPARK a. s., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO 47 240 377, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 5586/B

 

konajúc ako spoloční prevádzkovatelia údajov (ďalej len "prevádzkovatelia údajov" alebo "my").

 

Kontaktné údaje na úradníka pre ochranu údajov

Zodpovednú osobu pre ochranu údajov môžete kontaktovať na tejto adrese: data@aupark-bratislava.sk alebo poštou na tejto adrese: 1)      AUPARK a. s., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO 47 240 377, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 5586/B.

 

Účely a právny základ spracovania osobných údajov

 

Vaše osobné údaje zhromažďujú a spracúvajú správcovia údajov na tieto účely:

 

(i) spravovať náš vzťah s vami, komunikovať s vami čo najrelevantnejším spôsobom, vykonávať štatistické analýzy a zlepšovať tak kvalitu našich služieb.

(ii) upozorniť vás na každú novú správu po tom, ako opustíte našu webovú lokalitu a/alebo aplikáciu, a poslať vám e-mailom históriu vašej konverzácie prostredníctvom konverzačného robota.

 

Právnym základom spracovania je súhlas, pričom platí, že (i) súhlas udelíte pri prvom kontakte s robotom; (ii) pre všetky vaše budúce interakcie (okrem vymazania histórie súborov cookie, ktoré si bude vyžadovať opätovné udelenie súhlasu).

 

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú prístupné (i) spracovateľom údajov (ii) ich subdodávateľom (vrátane spoločnosti iAdvize), ktorí konajú v našom mene a podľa našich pokynov (iii) akejkoľvek osobe oprávnenej na prístup k nim, ak takúto komunikáciu vyžaduje zákon, nariadenie alebo súdny príkaz, alebo ak je takáto komunikácia nevyhnutná na zabezpečenie ochrany a obrany skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, do ktorej spracovatelia údajov patria.

 

Informácie o cezhraničných prenosoch údajov mimo EHP.

Pre chat: vaše osobné údaje sú umiestnené v Európskej únii.

Na účely služby videokonferenčného poradenstva vás informujeme, že určité technické údaje (metadáta) sa prenášajú do Spojených štátov. Tieto údaje sa uchovávajú 12 mesiacov.

 

Konverzačný súbor cookie

Naše konverzačné riešenie prevádzkuje náš poskytovateľ služieb iAdvize, ktorý používa iba súbor cookie na meranie sledovanosti uložený vo vašom prehliadači bez uloženia akéhokoľvek iného súboru cookie tretej strany.

Tento súbor cookie sa používa (i) na plnenie našich zákonných a regulačných povinností (reakcia na vaše žiadosti o práva uplatňované na vašich konverzáciách); (ii) na zostavovanie štatistík a (iii) na zlepšovanie našich služieb.

Uchováva sa 13 mesiacov.

Pomocou špecializovaného modulu na správu súborov cookie si môžete kedykoľvek vybrať, či ich chcete prijať alebo odmietnuť.

 

Vaše práva a povinnosti

Spracovatelia údajov sa zaväzujú prijať všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zachovanie dôvernosti a bezpečnosti vašich osobných údajov a na ich ochranu pred stratou, zneužitím alebo neoprávneným zverejnením.

V súlade s platnými európskymi predpismi máte vždy tieto práva: právo na prístup, opravu, vymazanie, námietku, obmedzenie, prenosnosť a právo rozhodnúť, čo sa stane s vašimi údajmi po vašej smrti.

Ak si želáte uplatniť svoje práva a/alebo získať akékoľvek ďalšie informácie, kontaktujte nás na tejto adrese: data@aupark-bratislava.sk alebo poštou na tejto adrese: alebo poštou na tejto adrese: AUPARK a. s., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava.

Vo svojej žiadosti sa pokúste čo najjasnejšie uviesť: (i) akých osobných údajov sa žiadosť týka a (ii) aké právo (práva) uplatňujete.

Ak sa domnievate, že spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, porušuje platné zákony o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť na príslušný miestny orgán na ochranu osobných údajov, ktorým je v SR Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Ďalšie informácie

Keď používate naše konverzačné riešenie, súhlasíte s:

● neposkytovať nám nepravdivé, zavádzajúce, zlomyseľné alebo podvodné informácie;

● nezverejňovať obsah hanlivého, urážlivého, obscénneho, pornografického, vulgárneho, urážlivého, agresívneho, nevhodného, násilného, výhražného, obťažujúceho, rasistického alebo xenofóbneho charakteru, obsah so sexuálnym podtextom, obsah podnecujúci k násiliu, diskriminácii alebo nenávisti, obsah nabádajúci k nezákonným činnostiam alebo všeobecne obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi alebo cieľmi riešenia konverzácie;

● neporušovať práva a imidž skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, napríklad jej práva duševného vlastníctva;

● nepoužívať chatovaciu miestnosť tretej strany;

● neprenášať údaje, ktoré obsahujú vírusy, trójske kone alebo akékoľvek iné súbory alebo počítačové programy, ktoré môžu narušiť, zničiť alebo obmedziť prevádzku akéhokoľvek počítača alebo siete priamo alebo nepriamo prepojenej s konverzačným riešením;

● nepoužívať žiadne zariadenie, softvér alebo postupy, ktoré by mohli narušiť plynulú prevádzku konverzačného riešenia alebo ktoré sú určené na poškodenie, narušenie, zachytenie alebo zneužitie akéhokoľvek systému, údajov alebo osobných informácií;

● neporušovať zásadu dôvernosti a

● všeobecnejšie, nekonať spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom.

V prípade nedodržania záväzkov si skupina Unibail-Rodamco-Westfield vyhradzuje právo podniknúť voči používateľovi akékoľvek kroky na ochranu svojich práv a práv svojich zamestnancov.