Vyhlásenie o ochrane osobných údajov REZIDENTOV USA: Ak ste rezidentom Spojených štátov amerických, (U.S.), odkazujeme na U.S. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov dostupné tu.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov REZIDENTOV INÝCH KRAJÍN NEŽ REZIDENTOV USA: Odkazujeme na Vyhlásenie o ochrane osobných údajov dostupné tu.


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Dátum poslednej revízie tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov: 15 11 2023.


Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov objasňuje, ako Prevádzkovatelia údajov (definovaní nižšie) [na ktorých sa v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov odkazuje ako na Prevádzkovateľov údajov, my, nás alebo naše] získavajú a spracúvajú vaše osobné údaje v kontexte poskytovania nášho newsletteru a nášho Vernostného programu (vrátane prístupu do vášho Vernostného účtu v rámci Webovej stránky a App), spoločne ďalej ako „Služby“.

Zoberte prosím na vedomie, že konkrétne vyhlásenie o ochrane osobných údajov (vyhlásenia o ochrane osobných údajov) sa na vás môžu dodatočne vzťahovať, v závislosti na službách poskytovaných v Nákupnom centre, ktoré navštevujete a súvisiacom spracúvaní vašich osobných údajov. Takéto postupy vám budú riadne oznámené v prípade, že je to relevantné (napríklad, ohľadom riadenia kamerových systémov CCTV, WiFi alebo spätnej väzby od zákazníkov).

V tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov sú uvedené nasledovné informácie:

1/ Kontaktné údaje Prevádzkovateľov

2/ Ako získavame vaše osobné údaje

3/ Podrobnosti o spracovaní vašich osobných údajov

4/ Ako zdieľame vaše osobné údaje

5/ Ako zabezpečíme bezpečnosť vašich osobných údajov

6/ Kedy prevádzame vaše osobné údaje mimo EEA /Európsky hospodársky priestor/ a Spojené kráľovstvo

7/ Vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi

8/ Prenos údajov v prípade zmeny vlastníctva

9/ Spravovanie cookies a sledovachích Technologií

10/ Aktualizácia tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Definície

-        App: mobilná aplikácia Nákupných centier a Aplikácia „Westfield – App Shopping”

-        Vernostný účet: osobný účet, ktorý musí byť zriadený v súlade s Podmienkami tak, aby bolo možné využivať výhody z Vernostného programu.

-        Vernostná karta: fyzická karta alebo virtuálna karta (dostupná v rámci vášho Vernostného účtu v App a/alebo na webovej stránke), na ktorej je uvedené vaše vernostné identifikačné číslo, a ktorá sa vyžaduje za účelom získavania benefitov z Našich ponúk alebo služieb.

-        Komunita (komunity): skupina jednotlivcov so spoločnými záujmami. Spoločnosť URW definovala tieto spoločenstvá v súvislosti s ponukami alebo službami poskytovanými našimi nákupnými centrami a dáva vám možnosť vybrať si jedno z nich pri vytváraní vášho účtu. Výber komunity Vám umožní prijímať alebo zdieľať obsah na témy, ktoré môžu byť pre vybranú komunitu zaujímavé. Nie ste povinní vybrať si komunitu a môžete ju kedykoľvek zmeniť prostredníctvom svojho účtu.

-        Vernostný program: Náš vernostný program dostupný vo všetkých Nákupných centrách, ktoré sa nachádzajú v Európskej únii (EÚ) (s výnimkou Carrousel du Louvre vo Francúzsku, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Minto, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen tých, ktoré sa nachádzajú v Nemecku) a všetky Nákupné centrá, ktoré sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve (UK).

-        Preferované nákupné centrum (centrá): Nákupné centrum (centrá) podľa vášho výberu. Môžete pridať alebo odstrániť akékoľvek Nákupné centrum a to kedykoľvek, prostredníctvom vášho Vernostného účtu, podľa vlastného uváženia.

-        Nákupné centrá: Naše nákupné centrá sa nachádzajú v EÚ, v Spojenom kráľovstve a v USA. Úplný zoznam a súvisiace kontaktné údaje sú uvedené tu.

-        Webová stránka: webová stránka dostupná na adrese www.westfield.com a všetky subdomény.

 

1/ Kontaktné údaje Prevádzkovateľov

1.1 – Všeobecné zásady

 

Prevádzkovatelia údajov vašich osobných údajov, konajúci ako spoloční prevádzkovatelia údajov a ďalej v texte spoločne ako „Prevádzkovatelia údajov“ alebo „my“, sú:

 

-        Unibail Management, jednoduchá akciová spoločnosť s imaním vo výške 20 000 000 EUR, so sídlom na adrese 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paríž, zapísaná v obchodnom registri Paris Register pod číslom 414 878 389

 

(„Prevádzkovateľ na úrovni skupiny“); a

 

-        Miestny subjekt (alebo subjekty) zodpovedný za Preferované nákupné centrum (nákupné centrá) skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, ktoré ste si zvolili a a/alebo ktoré vydávajú newslettery, ktoré ste si vybrali ako tie, na odber ktorých ste sa prihlásili, podľa okolností,

 

(„Prevádzkovateľ(-lia) na miestnej úrovni“ tak ako je identifikované tu).

 

Zoberte prosím na vedomie, že keď sa rozhodnete rozšíriť váš benefit Vernostného programu o nové Preferované nákupné centrum a/alebo keď sa prihlásite k odberu dodatočného newsletteru, v prípade že toto nové Preferované nákupné centrum alebo newsletter prevádzkuje iný subjekt (subjekty) skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, príslušný miestny subjekt (subjekty) sa stanú Prevádzkovateľom (Prevádzkovateľmi) na miestnej úrovni a spracujú vaše osobné údaje v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov tak, aby vám mohli poskytovať Služby o ktoré ste požiadali.

 

Pre účely objasnenia, zoberte prosím na vedomie, že pokiaľ ste súčasťou Vernostného programu, vždy bude existovať Prevádzkovateľ na miestnej úrovni, pretože musí byť vybrané aspoň jedno Preferované nákupné centrum. Po registrácii do Vernostného programu to bude Prevádzkovateľ na miestnej úrovni z vašej krajiny registrácie a, podľa okolností, dodatočný Prevádzkovateľ na miestnej úrovni vášho Preferovaného nákupného centra.

 

Môžete kontaktovať Prevádzkovateľa na úrovni skupiny a Prevádzkovateľov na miestnej úrovni použitím kontaktných údajov uvedených v odseku 7.7 nižšie. 1.2 - Úlohy Prevádzkovateľov údajov

Prevádzkovateľ na úrovni skupiny uzatvoril viacero zmlúv o spracovaní údajov a zmlúv o poskytovaní služieb, aby vám poskytol technickú možnosť zaregistrovať vás do Vernostného programu alebo stiahnuť si a používať Webovú stránku a App.

Prevádzkovateľ na úrovni skupiny bude tiež zabezpečovať prípravu určitej komunikácie, koordinovanej na skupinovej úrovni, ktorá bude zaslaná buď Prevádzkovateľom na miestnej úrovni alebo Prevádzkovateľom na úrovni skupiny. Navyše, Prevádzkovateľ na úrovni skupiny prerokuje s tretími stranami špeciálne ponuky, ktoré budú dostupné pre členov Vernostného programu.

Prevádzkovateľ na úrovni skupiny bude spracúvať vaše osobné údaje podľa okolností, v závislosti od vášich rozhodnutí:

-          Ak sa zaregistrujete do Vernostného programu:

o   Spravovať vašu registráciu do Vernostného programu;

o    Analyzovať vaše využívanie Služieb v rámci Nákupného centra (centier) ako bližšie uvedené v odseku 3 nižšie, aby vám mohol poskytnúť vhodné ponuky a akcie, o ktoré by ste mohli mať záujem;

o    Vám zasielať komunikácie o značke Westfield alebo o Vernostnom programe.

-          Ak sa prihlásite k odberu Newsletteru, aby vám takýto newsletter mohol posielať.

Prevádzkovateľ(-lia) na miestnej úrovni bude (budú) tiež spracúvať vaše osobné údaje, a to výlučne v súlade s vašou voľbou:

-        Ak sa zaregistrujete do Vernostného programu, aby vám mohol posielať komunikácie a informovať vás o konkrétnych ponukách a akciách vášho Preferovaného nákupného centra (centier) a poskytnúť vám ponuky a Službu, ktorú požadujete (za predpokladu ich dostupnosti a s výhradou iných konkrétnych podmienok, ktoré sa môžu aplikovať).

-        Ak sa prihlásite k odberu newsletteru, aby vám poslal takýto newsletter.

2/ Ako získavame vaše osobné údaje

Osobné údaje o vás získavame prostredníctvom nasledovných prostriedkov:

- priamo od vás; a/alebo

- z vášho používania Služieb:

                   a) Keď používate Vernostnú kartu, vrátane virtuálnej, ak je skenovaná počas vašej návštevy, získavame informácie týkajúce sa typu Služby, na ktorú bola vaša Vernostná karta použitá (príkladom: akcie, eventy narodeninový darček) a tiež o vašej prítomnosti v našom Nákupnom centre.

                   b) Keď používate našu App ako verifikovaný používateľ, na základe vášho súhlasu, získavame informácie o vašej geografickej polohe, aby sme vám mohli poskytovať príslušné Služby. Bližšie informácie nájdete v článoku 3.

 

                   c) Keď používate Webovú stránku a akceptujete používanie nepodstatných súborov cookies, získavame tie cookies, ktoré ste akceptovali. Všetky podrobnosti o súboroch cookies nájdete tu.

Pre ďalšie podrobnosti o tom, ako získavame vaše osobné údaje, viď tabuľku nižšie.

3/ Podrobnosti o spracovaní vašich osobných údajov

3.1 - V nasledujúcej tabuľke nájdete všetky informácie týkajúce sa:

-          Prečo spracúvame vaše osobné údaje (Účel)

-          Ktorých osobných údajov sa to týka (Dotknuté osobné údaje)

-          Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje (právny základ)

-          Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje (doba uchovávania)

 

NEWSLETTER

Účel

Dotknuté osobné údaje

Právny základ

Obdobie uchovávania

Poskytovanie nášho personalizovaného informačného bulletinu

Priamo od vás:

Povinné: e-mailová adresa, meno.

Voliteľné: Titul, priezvisko, telefónne číslo, záujmy (napríklad: šport, nakupovanie atď.).

Nepriamo:

Skutočnosť, že ste otvorili alebo neotvorili náš newsletter

Poskytuje nám ich tretia strana:

NEUPLATŇUJE SA

Súhlas

 

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo použitia služieb

 

 

VERNOSTNÝ PROGRAM

Účel

Dotknuté osobné údaje

Právny základ

Obdobie uchovávania

Správa vašej registrácie do vernostného programu

Priamo od vás:

Povinné: Meno, priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia, PSČ, preferované nákupné centrá.

Voliteľné: V prípade niektorých nákupných centier informácie týkajúce sa skutočnosti, že pracujete v príslušnom nákupnom centre, záujmu a komunity.

Poskytuje nám ich tretia strana:

NEUPLATŇUJE SA

plnenie zmluvy (t. j. podmienok vernostného programu).

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo použitia služieb.

 

Správa ponúk a výhod vernostného programu

Bezplatný prístup k službám (v súlade s obchodnými podmienkami, dostupnosť závisí od každého nákupného centra, ako je opísané na príslušných webových stránkach, napríklad toalety, booballoo...)

 

Priamo od vás:

Číslo vernostnej karty, čiarový kód, meno, priezvisko, dátum narodenia a obec

Poskytuje nám ich tretia strana:

NEUPLATŇUJE SA

plnenie zmluvy (t. j. podmienok vernostného programu)

 

 

Žiadne skladovanie ponúk a výhod.

Ak je vernostná karta naskenovaná (nikdy nie pre použitie toaliet), môžeme si uchovať dátum vašej návštevy a typ využitých služieb/ponúk počas 3 rokov od posledného digitálneho kontaktu alebo využitia služieb.

Riadenie účasti na podujatiach organizovaných nákupným centrom

Upozorňujeme, že vám môžeme posielať oznámenia, aby sme vám umožnili zúčastniť sa na podujatí (napríklad: ak podujatie vyžaduje, aby ste mali doklad o registrácii na vstup naň).

 

Priamo od vás:

E-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo, preferované nákupné centrum (centrá) a obec.

 

Poskytuje nám ich tretia strana:

NEUPLATŇUJE SA

Oprávnený záujem správcov údajov spravovať podujatia pre členov vernostného programu a zabezpečiť bezpečnosť podujatia*.

 

6 mesiacov po udalosti.

Poskytovanie našich služieb s cieľom uľahčiť vám prístup na parkovisko nákupného centra

 

Priamo od vás:

ŠPZ, osobné údaje poskytnuté pri vytváraní vernostného účtu.

Poskytuje sa prostredníctvom služby: NEUPLATŇUJE SA

Poskytuje nám ich tretia strana:

NEUPLATŇUJE SA

plnenie zmluvy (t. j. podmienok vernostného programu).

 

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo použitia služieb.

Účasť na súťažiach a výzvach organizovaných pre členov vernostného programu

Priamo od vás:

číslo vernostnej karty, meno, priezvisko, dátum narodenia, osobné údaje, ktoré môžu byť obsiahnuté v samotnej súťaži (odpovede na otázky)

Poskytuje nám ich tretia strana:

NEUPLATŇUJE SA

 

plnenie zmluvy (t. j. pravidlá príslušnej súťaže)

1 mesiac po doručení cien výhercovi (výhercom)

Riadenie nekomerčnej komunikácie v súvislosti s vernostným programom

 

Priamo od vás:

Číslo vernostnej karty, titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a komunita

Telefónne číslo (nepovinné), preferované nákupné centrum (centrá)

Poskytuje nám ich tretia strana:

NEUPLATŇUJE SA

plnenie zmluvy (t. j. podmienok vernostného programu)

 

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo použitia služieb

Riadenie obchodnej komunikácie

e-mailom a/alebo sms, ak ste nám poskytli svoje mobilné telefónne číslo.

Priamo od vás:

e-mailová adresa

telefónne číslo (nepovinné), preferované nákupné centrum (centrá)

Poskytuje nám ich tretia strana:

NEUPLATŇUJE SA

Súhlas

 

 

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo používania služieb alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, čo nastane skôr.

Analýza vašich informácií/využívania služieb

Ø poskytovať vám personalizované ponuky a

Ø zlepšovať naše porozumenie vašim očakávaniam a potrebám a vyvíjať nové funkcie a služby.

Upozorňujeme, že z tohto hľadiska budeme kombinovať osobné údaje uvedené v príslušnom stĺpci vrátane tých, ktoré zhromaždil každý z prevádzkovateľov údajov.

Získané priamo od vás: všetky informácie, ktoré môžete poskytnúť.

Získané z vašej činnosti:

Na základe vášho súhlasu, správanie na webovej stránke (cookies)

Účasť na podujatiach organizovaných nákupným centrom

Vaše používanie wifi: dátum návštevy nákupného centra

Vaše používanie zbierky vernostných bodov

Keď sa vaša vernostná karta naskenuje pri využívaní služby alebo účasti na podujatí v nákupnom centre.

Oprávnený záujem správcov údajov lepšie porozumieť zákazníkovi s cieľom poskytovať vhodné služby a/alebo ponuky*.

 

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo použitia služieb

 Geolokácia (len v rámci nákupného centra - keď používate aplikáciu ako overený používateľ)

Podrobnosti nájdete v článku 3.3

Priamo od vás: NEUPLATŇUJE SA.

Poskytnuté pri používaní služby: údaje o polohe v nákupnom centre

Poskytuje nám ich tretia strana:

NEUPLATŇUJE SA

Súhlas (udelený prostredníctvom aplikácie)

 

Nebudeme ukladať vašu geografickú polohu.

 

získavať od vás spätnú väzbu o našich službách.

Priamo od vás: odpovede na dotazník týkajúci sa hodnotenia nami poskytovaných služieb.

Oprávnený záujem správcov údajov lepšie porozumieť zákazníkovi, zlepšiť služby a poskytovať vhodné služby a/alebo ponuky*.

 

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo použitia služieb

 

SOCIÁLNA STENA

 

Špecifický účel

 

Dotknuté osobné údaje

Právny základ

 

Obdobie uchovávania

Správa zdieľania vášho obsahu na našej stránke alebo v aplikácii

Priamo od vás:

Fotografie, videá

 

Poskytuje nám ich tretia strana:

NEUPLATŇUJE SA

Súhlas

1 rok od získania súhlasu

WEB PUSH

Špecifický účel

 

Dotknuté osobné údaje

Právny základ

 

Obdobie uchovávania

Odoslanie webového tlačidla

Priamo od vás:

NEUPLATŇUJE SA

 

Poskytuje nám ich tretia strana:

IP adresa

Súhlas

1 rok  do odvolania súhlasu, podľa toho, čo nastane skôr.

 

SA VZŤAHUJE NA VŠETKY SPRACOVATEĽSKÉ ČINNOSTI.

Špecifický účel

Dotknuté osobné údaje

Právny základ

Obdobie uchovávania

odpovede na žiadosti členov vernostného programu alebo odberateľov informačného bulletinu týkajúce sa osobných údajov

Priamo od vás:

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, číslo vernostnej karty, prípadne kópia preukazu totožnosti

Poskytuje nám ich tretia strana:

NEUPLATŇUJE SA

 

Právna povinnosť

 

Kalendárny rok prijatia plus 5 rokov

Ak je váš preukaz totožnosti vyžiadaný, bude vymazaný hneď po kontrole vašej totožnosti.

Vznik, uplatňovanie alebo obhajoba právnych nárokov

 

Relevantné osobné údaje súvisiace s pohľadávkou alebo súdnym sporom

Oprávnený záujem prevádzkovateľov údajov na zabezpečenie vzniku, výkonu alebo obhajoby nároku alebo súdneho sporu*

 

 

Zákonná lehota v závislosti od typu pohľadávky/sporov

 

* Ak si želáte získať ďalšie podrobnosti o našich oprávnených záujmoch, kontaktujte nás zaslaním žiadosti prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti odseku 7.7.

3.2 Špecifické podmienky - darcovská platforma

Vernostný program vám umožňuje využívať darcovskú platformu GEEV. Táto platforma je prístupná len vo Francúzsku a umožňuje uskutočňovať alebo prijímať dary len vo Francúzsku. Ak chcete túto platformu používať, pošleme spoločnosti GEEV vaše celé meno, e-mailovú adresu a poštovú adresu, aby vám spoločnosť GEEV mohla vytvoriť účet GEEV Premium+. V tomto prípade sa na vás budú vzťahovať podmienky používania spoločnosti GEEV a vaše osobné údaje budú spracované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti GEEV, ktoré budú k dispozícii na jej webovej lokalite. V tomto ohľade bude spoločnosť GEEV pri príslušnom spracovaní vašich osobných údajov vystupovať ako nezávislý správca údajov.

3.3 Geolokácia v našich nákupných centrách

Všeobecná zásada

Na základe vášho súhlasu udeleného v aplikácii môžeme zhromažďovať a spracúvať informácie týkajúce sa vašej polohy v našom nákupnom centre, kým ste overení v našej aplikácii, a to na účely poskytovania služieb súvisiacich s polohou.

Geolokalizácia sa uskutoční len vtedy, ak ste v nastaveniach stiahnutej aplikácie na svojom mobilnom zariadení aktivovali dodatočné služby/špecifickú funkciu. Tieto doplnkové služby môžete v nastaveniach kedykoľvek deaktivovať.

Upozorňujeme, že po udelení súhlasu bude váš súhlas okamžite účinný pre všetky ďalšie pripojenia v našej aplikácii a pre všetky ďalšie návštevy v našom nákupnom centre do 12 mesiacov od prvého pripojenia, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte.

Ak sa chcete zúčastniť určitých výziev, môžete byť požiadaní, aby ste vo svojom mobilnom zariadení aktivovali geografickú lokalizáciu. V takom prípade bude táto požiadavka spojená s konkrétnou povahou výzvy, ktorej sa zúčastňujete (napríklad na počítanie počtu krokov v našich centrách). V každom prípade aktivácia geolokácie nebude automatická a bude si vyžadovať váš osobitný súhlas.

Ako spravovať nastavenia geografickej polohy v mobilnom zariadení

Aby ste sa mohli nachádzať v nákupnom centre, musíte na svojom mobilnom zariadení aktivovať funkciu Bluetooth.

Ak chcete iba skontrolovať mapu, aktivácia funkcie Bluetooth nie je potrebná.

Upozorňujeme, že mimo nášho nákupného centra vás nenájdeme. Možnosť lokalizácie sa vykonáva len pomocou majákov Bluetooth, ktoré sú nainštalované v spoločných priestoroch nákupného centra.

Geolokáciu svojho mobilného zariadenia môžete kedykoľvek vypnúť prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia.

 

 

4/ Ako zdieľame vaše osobné údaje?

V súlade s vašou voľbou má každý správca údajov prístup k vašim osobným údajom (pozri článok 1 vyššie).

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje zdieľať s:

·       naši spracovatelia konajúci v našom mene a na základe našich pokynov, ako je uvedené tu;

·       akémukoľvek príslušnému orgánu alebo právnickej osobe, aby odpovedala na právne alebo regulačné požiadavky, súdne príkazy, predvolania alebo právne postupy, ak je to potrebné na dodržanie platných zákonov;

·       akémukoľvek nadobúdateľovi, ak sa osobné údaje prenášajú v rámci predaja alebo iného prevodu celého nášho majetku alebo jeho časti na inú spoločnosť;

·       s našimi poisťovateľmi, právnikmi, inými poradcami a súdmi pri vymáhaní pohľadávok a/alebo obhajobe našej pozície.

·       partneri, ktorí zverejňujú Služby na Našej stránke a/alebo v Našej aplikácii, ktoré ste si predplatili. Tieto služby sa riadia podmienkami používania daných partnerov a vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov (to platí najmä pre darcovskú platformu GEEV).

5/ Ako uchovávame vaše osobné údaje v bezpečí?

Bezpečnosť všetkých osobných údajov, ktoré spracovávame, berieme veľmi vážne a zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje. Preto sme zaviedli primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia a podľa toho sme si vybrali aj našich poskytovateľov.

S každým z našich poskytovateľov služieb, ktorí sa kvalifikujú ako spracovatelia, sme uzavreli osobitné dohody o spracovaní údajov a skontrolovali sme ich všeobecné technické a organizačné opatrenia. Poskytovatelia služieb sú oprávnení spracúvať vaše osobné údaje ako sprostredkovatelia údajov len v súlade s ustanovením tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, len v našom mene a podľa našich pokynov. Nemôžeme kontrolovať všetky riziká spojené s používaním internetu a bezpečnosť údajov závisí aj od ostražitosti každého z nás a správneho používania týchto technológií, preto vás vyzývame, aby ste pri používaní internetových služieb zachovali vysokú ostražitosť v súvislosti s možnými vnútornými rizikami.

6/ Kedy prenášame vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojeného kráľovstva?

6.1 Prenos miestnemu prevádzkovateľovi údajov

V závislosti od vášho používania Služieb, najmä ak sa prihlásite na odber noviniek nákupného centra nachádzajúceho sa v USA a/alebo ak si vyberiete preferované nákupné centrum nachádzajúce sa v USA, môžu byť vaše osobné údaje prenesené za podmienok vysvetlených v článku 1 miestnemu prevádzkovateľovi údajov v USA, teda v krajine, ktorej právne predpisy neboli Európskou komisiou alebo štátnym tajomníkom Spojeného kráľovstva uznané ako poskytujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

V tejto súvislosti sme medzi našimi spoločnosťami zaviedli príslušné štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou (v znení dodatku Spojeného kráľovstva vydaného komisárom Spojeného kráľovstva pre informácie, ak je to relevantné) na zabezpečenie takéhoto prenosu.

6.2 Prenos našim poskytovateľom služieb

Využívame poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú poskytovať vám služby a spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene. Takíto poskytovatelia služieb tretích strán budú vždy podliehať bezpečnostným a dôverným povinnostiam v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a platnými právnymi predpismi.

Upozorňujeme, že niektorí naši poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí môžu spracúvať vaše osobné údaje, sa nachádzajú mimo EHP a Spojeného kráľovstva v krajinách, ktorých legislatíva nebola uznaná Európskou komisiou alebo štátnym tajomníkom Spojeného kráľovstva ako poskytujúca primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Preto sme s takýmito poskytovateľmi zaviedli primerané záruky, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje budú pri prístupe k nim a ich spracúvaní z takýchto krajín požívať primeranú úroveň ochrany, t. j. uzavreli sme príslušné štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou (v znení dodatku Spojeného kráľovstva vydaného komisárom Spojeného kráľovstva pre informácie, ak je to relevantné), prípadne sa naši poskytovatelia spoliehajú na záväzné firemné pravidlá schválené príslušným orgánom.

6.3 Všeobecné informácie o prenose údajov

Ak potrebujete ďalšie informácie o medzinárodných prenosoch údajov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených včlánok 7.7 nižšie.

Informácie o štandardných zmluvných doložkách nájdete tu.

Informácie o záväzných firemných pravidlách nájdete tu.

7/ Vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi

7.1 Podľa platných zákonov máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov rôzne práva v závislosti od príslušnej situácie:

  • Právo na prístup k vašim osobným údajom: Máte právo požiadať o potvrdenie, že spracúvame vaše osobné údaje, a v takom prípade o kópiu týchto údajov;
  • Právo na opravu vašich osobných údajov: Ak sú osobné údaje, ktoré spracúvame, nepresné, máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov;
  • Právo na vymazanie vašich osobných údajov: Máte právo požiadať o vymazanie niektorých alebo všetkých svojich osobných údajov;
  • Právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov: Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. To znamená, že nás môžete požiadať, aby sme zastavili spracúvanie vašich osobných údajov, kým nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu a vy namietate proti takémuto použitiu, zastavíme spracúvanie vašich údajov na takéto účely;
  • Právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov: Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, najmä ak spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo potrebu spracovania vašich osobných údajov. V takomto prípade a ak je to relevantné, budeme potom osobné údaje spracúvať len na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, prípadne na ochranu inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z iného obmedzeného dôvodu, ktorý nám ukladajú platné právne predpisy;
  • Právo na prenosnosť údajov: Máte právo získať kópiu svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v interoperabilnom formáte alebo, ak je to vhodné a technicky možné, môžete tiež požiadať o prenos týchto údajov priamo inému správcovi údajov;
  • Len pre francúzskych občanov: Máte právo dať pokyny týkajúce sa ďalšieho spracovania vašich osobných údajov po vašej smrti.

7.2. Odvolanie súhlasu (súhlasov) Ak je právnym základom spracovania váš súhlas, ako je podrobne uvedené v tabuľke zobrazenej v článku 3.1 vyššie (stĺpec "Právny základ"), môžete udelený súhlas (súhlasy) kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste museli uviesť akýkoľvek dôvod.

Ak tak urobíte, zastavíme akékoľvek ďalšie spracovanie na základe tohto súhlasu. Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

7.3 Odhlásenie z odberu marketingovej komunikácie

Ak si neželáte dostávať marketingovú komunikáciu, môžete nás požiadať o zastavenie jej zasielania nasledovne:

> zaslať e-mail prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článok 7.7 nižšie; alebo

> priamo zmeniť nastavenie vo svojom vernostnom účte, ak existuje, alebo

> kliknite na odkaz na zrušenie odberu, ktorý je k dispozícii vo všetkých našich oznámeniach.

7.4 Správa preferovaných nákupných centier

Svoj zoznam preferovaných nákupných centier môžete kedykoľvek spravovať prostredníctvom svojho vernostného účtu.

Komunikácia zasielaná vaším(-i) preferovaným(-i) nákupným(-i) centrom(-rami) sa bude riadiť vašimi preferenciami nastavenia komunikácie (či chcete dostávať len informácie o Vernostnom programe, komerčné oznámenia alebo žiadnu komunikáciu).

Upozorňujeme, že ak odstrániš nákupné centrum zo zoznamu preferovaných nákupných centier:

- prestanete od neho dostávať komunikáciu bez ohľadu na to, aké sú vaše nastavenia komunikačných preferencií;

-budete automaticky odhlásení z výziev ponúkaných v príslušnom nákupnom centre.

7.5 Riadenie Spoločenstva

Pri vytváraní konta budete mať možnosť vybrať si svoju komunitu. Pri vytváraní konta si nemusíte vybrať komunitu a svoju komunitu môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom svojho konta.

Výber komunity vám umožní prijímať a zobrazovať obsah súvisiaci so záujmami, ktoré zdieľate s ostatnými členmi komunity. Tento obsah, prispôsobený pre vašu komunitu, sa bude na stránke alebo v aplikácii zobrazovať prioritne, ale budete mať prístup aj k obsahu dostupnému pre iné komunity, ku ktorým nepatríte, kliknutím priamo na príslušnú komunitu.

Ak neviete, ktorú komunitu si vybrať, môžete pri výbere komunity odpovedať na niekoľko otázok, ktorých výsledky vás nasmerujú na komunitu, ktorá sa vám zdá byť najvhodnejšia.

7.6 Vymazanie vášho vernostného účtu

Ak chcete vymazať svoje vernostné konto, môžete:

> vymazať ho priamo v nastavení svojho vernostného účtu alebo,

> pošlite e-mail prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článok 7.7 nižšie.

Ak ste si predplatili služby, ktoré ponúka naša darcovská platforma GEEV, vymazanie vášho vernostného účtu bude mať automaticky za následok vymazanie vášho účtu GEEV. Ak chcete pokračovať vo využívaní služieb ponúkaných platformou GEEV, budete si musieť vytvoriť nové konto prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa služieb.

7.7 Uplatňovanie vašich práv

Ak si želáte uplatniť niektoré zo svojich práv a/alebo získať všetky príslušné informácie, obráťte sa na:

> vaši miestni prevádzkovatelia údajov: kontaktné údaje každého miestneho prevádzkovateľa údajov sú uvedené tu; alebo

> správcu údajov skupiny (vrátane jeho úradníka pre ochranu údajov) na túto adresu: data.protection@urw.com alebo poštou na adresu 7 place du Chancelier Adenauer, 75116 PARIS, Francúzsko.

V záujme zabezpečenia účinného uplatňovania vašich práv upozorňujeme, že svoje otázky a požiadavky týkajúce sa spracúvania vykonávaného ktorýmkoľvek z prevádzkovateľov údajov (miestni prevádzkovatelia údajov a skupinový prevádzkovateľ údajov) môžete zaslať na ktorýkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov.

Vo svojej žiadosti sa pokúste jasne uviesť: (i) akých osobných údajov sa týka a (ii) ktoré zo svojich práv chcete uplatniť.

Niektoré svoje práva môžete uplatniť aj priamo prostredníctvom svojho vernostného účtu.

Aby sme predišli porušeniu práv tretích strán, vyhradzujeme si právo v prípade opodstatnených pochybností pristúpiť k predchádzajúcemu overeniu vašej totožnosti a požiadať vás o to:

-          identifikačné otázky, ako je napríklad číslo vašej vernostnej karty alebo dátum narodenia;

-          doklad totožnosti, ak po prvom kroku opísanom vyššie pretrvávajú odôvodnené pochybnosti.

Na vašu žiadosť odpovieme do 1 mesiaca od jej prijatia. Túto lehotu môžeme v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom zohľadníme zložitosť a počet vašich žiadostí. V každom prípade vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti, ak sa rozhodneme predĺžiť lehotu na odpoveď, spolu s dôvodmi takéhoto predĺženia.

7.8 Sťažnosti

Ak sa domnievate, že spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, porušuje platné zákony o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov v krajine vášho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia.

 

8/ Prevod v prípade zmeny vlastníka

 

Ak sa skupina Unibail-Rodamco-Westfield zúčastní na fúzii, akvizícii, zrušení alebo predaji celého nákupného centra alebo jeho časti, alebo jeho prevádzkovej alebo správcovskej spoločnosti alebo vlastníka, keď ste zaregistrovaný ako člen vernostného programu alebo keď ste sa prihlásili na odber noviniek, vyhradzujeme si právo na prenos vašich osobných údajov. Ak si takáto zmena vyžaduje oznámenie alebo súhlas podľa platných právnych predpisov, budete o tom informovaní alebo budete mať možnosť vyjadriť svoj súhlas.

 

 

9/ SPRÁVA SÚBOROV COOKIE A SLEDOVACÍCH TECHNOLÓGIÍ

Keď navštívite našu webovú lokalitu alebo aplikáciu (v tomto oznámení o ochrane osobných údajov označovanú ako "lokalita"), môžeme my alebo naši partneri používať súbory cookie a podobné technológie na zhromažďovanie informácií o vašom používaní služby.

Čo sú to súbory cookie a technológie sledovania?

V závislosti od toho, ako pristupujete k službe, sa používajú rôzne technológie sledovania.

Na webovej lokalite používame súbory cookie a podobné technológie (napríklad Pixel, webové signály...). Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej lokality ukladajú do vášho prehliadača. Súbory cookie sa vo veľkej miere používajú na zabezpečenie fungovania webových stránok, na rozpoznanie vášho zariadenia a zapamätanie si informácií o vašej návšteve (napr. preferovaný jazyk, veľkosť písma, iné preferencie a informácie o vašej aktivite). Pixely (známe aj ako webové signály) sú kód vložený do služby, ktorý odosiela informácie o prehliadači alebo zariadení na server. Pixely poskytujú podobné funkcie ako súbory cookie, ale nie vždy sú založené na prehliadači. Keď pristupujete k službe, ktorá obsahuje pixel, pixel môže nám alebo tretej strane umožniť, aby sme do vášho prehliadača vložili alebo čítali súbory cookie alebo zhromažďovali iné informácie o vašom prehliadači alebo zariadení.

V aplikácii sa spoliehame na technológie, ktoré nie sú založené na prehliadači, ako sú sady na vývoj softvéru (SDK). SDK sú časti kódu vydané tretími stranami, ktoré poskytujú určité funkcie. Technológie aplikácie sa používajú na podobné účely ako súbory cookie a pixely a môžu nám alebo tretej strane umožniť zhromažďovať informácie z vášho prehliadača alebo zariadenia.

(Tieto technológie sledovania sa v tomto oznámení o ochrane osobných údajov spoločne označujú ako "súbory cookie a technológie" alebo "súbory cookie")

Naše používanie súborov cookie?

Môžeme umiestniť rôzne typy súborov cookie na tieto účely:

·       Bezpodmienečne nutné.

Tieto súbory cookie a technológie sú potrebné na fungovanie stránky a v našich systémoch ich nemožno vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len v reakcii na vaše činnosti, ktoré sa rovnajú žiadosti o služby, ako je nastavenie vašich preferencií ochrany osobných údajov, prihlásenie alebo vyplnenie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby tieto súbory cookie a technológie blokoval alebo vás na ne upozorňoval, ale niektoré časti stránky potom nebudú fungovať.

·       Výkonnosť.

Tieto súbory cookie a technológie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a najmenej obľúbené, a zistiť, ako sa návštevníci pohybujú po stránke.

·       Funkčné.

Tieto súbory cookie a technológie umožňujú stránke poskytovať rozšírené funkcie a personalizáciu. Môžeme ich nastaviť my alebo poskytovatelia tretích strán, ktorých služby sme pridali na naše stránky. Ak tieto Cookies nepovolíte, niektoré alebo všetky tieto služby nemusia fungovať správne.

·       Súbory cookie na cielenie.

Tieto súbory cookie a technológie môžu byť nastavené prostredníctvom stránky našimi reklamnými partnermi. Tieto spoločnosti ich môžu používať na vytvorenie profilu vašich záujmov a zobrazovanie relevantných reklám na iných stránkach. Ak tieto súbory cookie a technológie nepovolíte, bude sa vám zobrazovať menej cielená reklama.

·       " Sociálne médiá " cookies.

Tieto súbory cookie a technológie sú nastavené rôznymi službami sociálnych médií, ktoré sme pridali na stránku. Sú schopné sledovať váš prehliadač na iných stránkach a vytvárať profil vašich záujmov. To môže mať vplyv na obsah a správy, ktoré sa vám zobrazujú na iných navštívených webových stránkach. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, možno nebudete môcť tieto služby používať alebo vidieť.

Vaše voľby týkajúce sa súborov cookie a technológií?

Používaním stránky môžete vyjadriť súhlas s používaním vyššie uvedených súborov cookie. Vaše voľby sa uchovávajú maximálne 6 (šesť) mesiacov. Máte niekoľko spôsobov, ako spravovať svoje voľby týkajúce sa súborov Cookies:

Náš nástroj na správu súborov cookie a technológií

Modul správy súborov cookie a technológií, ktorý je k dispozícii na stránke, vám umožňuje kontrolovať používanie súborov cookie nami a našimi partnermi. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť, či ich chcete prijať, odmietnuť alebo nastaviť všetky podľa vašich rozhodnutí kliknutím na príslušné tlačidlo v module správy súborov cookie, s výnimkou súborov cookie nevyhnutne potrebných na používanie webovej lokality, ktoré nemôžete deaktivovať.

Podľa kalifornských zákonov majú obyvatelia Kalifornie právo odmietnuť "predaj" alebo "zdieľanie" svojich osobných údajov tretím stranám. "Predaj" je široko definovaný tak, aby zahŕňal zverejnenie za niečo hodnotné, a "zdieľanie" je široko definované tak, aby zahŕňalo zverejnenie na účely krížovej behaviorálnej reklamy. Ak chcete odmietnuť predaj alebo zdieľanie svojich osobných údajov prostredníctvom technológií sledovania na webovej lokalite, kliknite na tlačidlo "Odmietnuť všetko".

Možnosti, ktoré vám ponúka softvér prehliadača

Okrem toho väčšina prehliadačov umožňuje spravovať preferencie súborov cookie na webových stránkach zmenou nastavení prehliadača.

Prehliadač môžete nastaviť na:

- Automaticky odmietnuť alebo prijať všetky súbory cookie

- Odmietnuť alebo prijať súbory cookie prvej strany a/alebo súbory cookie tretích strán

- Pred uložením akýchkoľvek súborov cookie dostanete upozornenie, aby ste sa mohli rozhodnúť, či ich chcete prijať.

Funkcia "Pomocník" vo vašom prehliadači by vám mala poskytnúť informácie o tom, ako to urobiť.

Prípadne môžete postupovať podľa nižšie uvedených odkazov, ktoré obsahujú pokyny na správu nastavení súborov cookie v bežne používaných prehliadačoch na webových stránkach:

·       Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en )

·       Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies )

·       Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox)

·       Safari (https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac )

Okrem toho, ak nechcete, aby sa vo vašom prehliadači používala služba : - Google Analytics, môžete:

·       Nainštalujte doplnok prehliadača Google Analytics, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

·       Používanie nastavení reklamy

·       Používanie nastavení mobilnej reklamy

·       Odhlásenie prostredníctvom systému odhlásenia spotrebiteľov iniciatívy Network Advertising, ktorý je dostupný na tomto odkaze: http://optout.networkadvertising.org/#!/

Okrem toho môžete využiť ďalšiu online službu, ktorá vám umožní spravovať reklamné súbory cookie umiestnené vo vašom počítači alebo mobilnom telefóne: http://www.youronlinechoices.com/

10/ Aktualizácia tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas revidovať alebo aktualizovať. Akákoľvek zmena tohto oznámenia o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť po jeho zverejnení online.

 

Ak si takáto zmena vyžaduje vaše oznámenie alebo súhlas podľa platných právnych predpisov v súvislosti s akýmkoľvek spracovaním uvedeným v aktualizovanej verzii oznámenia o ochrane osobných údajov, budete informovaní alebo budete mať možnosť vyjadriť súhlas s tým, či môžeme vaše osobné údaje používať iným spôsobom.