Privatlivspolitik - nyhedsbreve

 

Opdateret -  april 2022.

 


 

Denne privatlivspolitik indeholder information om, hvordan de dataansvarlige (i denne privatlivspolitik kaldet dataansvarligvi, os eller vores, som defineret nedenfor) indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med leveringen af personliggjorte emails, (herefter benævnt som "nyhedsbreve").

 

Denne privatlivspolitik omfatter følgende:

 

1/ Kontaktoplysninger for den dataansvarlige


2/ Hvordan indsamler vi dine personoplysninger

3/ Detaljer om behandlingen af dine personoplysninger

4/ Hvordan deler vi dine personoplysninger

5/ Hvordan beskytter vi dine personoplysninger

6/ Overfører vi dine personoplysninger uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

7/ Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

8/ Overdragelse i tilfælde af ejerskifte

9/ Opdatering af denne privatlivspolitik

 

 

 

1/ Kontaktoplysninger for den dataansvarlige

 

De lokale dataansvarlige:

 

 • Rodamco Sverige AB (556201-8654) (moderselskab).

 • URW Fisketorvet A/S (40081534), Havneholmen 5, 1561, København V, Danmark (ejer af Fisketorvet Copenhagen Mall).

 

De lokale dataansvarlige behandler dine personoplysninger i den kontekst, der er angivet nedenfor.

Koncernens dataansvarlige:

 

 • Unibail Management

 

Forenklet aktieselskab med en kapital på 20.000.000 EUR. Med vedtægtsmæssigt hjemsted på 7, Place du Chancelier Adenauer 75016 Paris, Frankrig. Registreret i handelsregisteret i Paris under nummer 414 878 389.

 

De lokale dataansvarlige og Unibail Management Data Privacy Team (herunder deres DPO) kan kontaktes via e-mail på data.protection@urw.com eller via brev adresseret til 7 Place du Chancelier Adenauer 75116 Paris, Frankrig.

 

Overordnet vil koncernens dataansvarlige behandle dine personoplysninger som led i deres bistand til de lokale dataansvarlige og sikre en overordnet styring på koncernniveau.

 

Visse aktiviteter er specifikt tildelt enten de lokale dataansvarlige eller koncernens dataansvarlige, som nærmere beskrevet nedenfor.

 

De lokale dataansvarliges rolle:

 

De lokale dataansvarlige vil behandle dine personoplysninger som led i deres kommunikation med dig, herunder for at kunne informere dig om bestemte tilbud og begivenheder i det respektive indkøbscenter.

 

De lokale dataansvarlige består af Rodamco Sverige AB, moderselskabet for den nordiske organisation og dets datterselskab URW Fisketorvet A/S. Rodamco Sverige AB er strategisk og operationelt ansvarlig for de databehandlingsaktiviteter udført i Norden, hvor også det meste af personalen er ansat. URW Fisketorvet A/S kan behandle personoplysninger specifikt relateret til sit indkøbscenter, Fisketorvet Copenhagen Mall. Rodamco Sverige AB og URW Fisketorvet A/S er helejede datterselskaber og en del af Unibail-Rodamco-Westfield-koncernen.

 

Koncernens dataansvarliges rolle:

 

Koncernens dataansvarlige indgår databehandleraftaler og serviceaftaler med tjenesteudbydere, der sikrer, at det er teknisk muligt at tilmelde sig loyalitetsprogrammet og downloade og bruge indkøbscenter-appen. Koncernens dataansvarlige vil også håndtere forberedelsen af den kommunikation, der koordineres på koncernniveau, og som udsendes af de lokale dataansvarlige. Desuden vil koncernens dataansvarlige forhandle særlige tilbud med tredjeparter, som vil være tilgængelige for loyalitetsmedlemmer.

 

Koncernens dataansvarlige behandler dine personoplysninger for at:

 

 • Administrere din tilmelding til nyhedsbrevet.

 • Analysere de skræddersyede tilbud og nyheder, du kunne være interesseret i, som løbende  inkluderes i nyhedsbrevet.

 

De lokale dataansvarlige og koncernens dataansvarlige fungerer som fælles dataansvarlige og vil herefter under ét blive omtalt som "Dataansvarlig", "vi", "os" eller "vores".

 

 

2/ Hvordan indsamler vi dine personoplysninger

 

2.1 Vi indsamler personoplysninger om dig på følgende måde:

 • Ved tilmelding: når du udfylder formularen for at modtage nyhedsbrevet.
 • Efter din tilmelding: hvis du beslutter dig for at dele yderligere oplysninger med os. I denne situation bruges disse yderligere oplysninger til at tilpasse vores kommunikation.

Nærmere oplysninger om disse forskellige indsamlingsmåder er givet i afsnittet "Personlige data involveret" i tabellen gengivet i artikel 3 nedenfor. Bemærk venligst, at din levering af disse data er frivillig. Oplysningerne, der efterfølges af en stjerne, når du udfylder den registrerede formular, er dog obligatoriske, hvis du ikke oplyser disse obligatoriske data, vil du ikke kunne kunne tilmelde dig nyhedsbrevet.

 

2.2 Vi indsamler personlige data indirekte fra din brug af nyhedsbrevet:

Hvorvidt du åbner eller undlader at åbne, nyhedsbrevet.

 

3/ Detaljer om behandlingen af dine personoplysninger

3.1 - Du finder i nedenstående tabel al information i forbindelse med:

 • Hvorfor vi behandler dine personoplysninger (specifikt formål)
 • Hvilke personoplysninger er involveret (personoplysninger involveret)
 • På hvilket retsgrundlag vi behandler dine personoplysninger (retligt grundlag)
 • Hvor længe vi opbevarer dine personlige data (Opbevaringsperiode)
 • Hvilke rettigheder kan du udøve i forhold til dine personoplysninger (Retigheder)

 

Specifikt formål   Personlige data involveret

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode Rettigheder  
De enkelte rettigheder afhænger af retsgrundlaget og kan være begrænsede.
 Levering af personliggjort nyhedsbrev

Oplysninger leveret af dig: - Obligatorisk: e-mail-adresse,fornavn, titel

Valgfrit: alle oplysninger, som du måtte give.

Hvilken slags information kan vi spørge om?

- identifikationsdata (fødselsdato, efternavn og postnummer)

- emne af interesse (eksempel: sport, shopping osv.)

Indirekte:
Det faktum, at du har åbnet vores nyhedsbrev eller ej.

Leveret data til os af en tredjepart:
- Intet


Samtykke jf. GDPR art. 6(1)(a).
 

Samtykke jf. GDPR art. 6(1)(a). 3 år, regnet fra sidste digitale kontakt eller brug af servicen. 


Adgang

Berigtigelse

Sletning

Begrænsning af behandlingen

Indsigelse mod behandlingen

Bærbarhed

Tilbagetrækning af samtykke
 
Svar på anmodninger vedrørende behandling af personoplysninger Direkte leveret af dig:
- Navn, efternavn, e-mailadresse, kopi af ID-kort, hvis relevant

Leveret til os af en tredjepart:
- Intet
 

Behandlingen er nødvendig for at den dataansvarlige kan overholde en retlig forpligtelse, herunder GDPR kapitel III, jf. GDPR art. 6(1)(c).

Behandling af CPR-nr. er nødvendig for at den dataansvarlige kan overholde en retlig forpligtelse, herunder GDPR kapitel III, jf. databeskyttelseslovens § 11(2)(4), jf. § 7(1).

Året for registrering plus 5 år

Hvis du bliver anmodet om dit id-kort, slettes det lige efter kontrol af din identitet

 Adgang

Berigtigelse

Begrænsning af behandlingen

Fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retlige krav

(f.eks. når et retshåndhævende organ eller et regulerende organ undersøger en forbrydelse eller hændelse).
Alle relevante personoplysninger i forbindelse med kravet eller retstvisten.

Den dataansvarliges legitime interesse i at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav, jf. GDPR art. 6(1) f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. GDPR art. 21(4).

Hvis vi behandler særlige kategorier af personoplysninger, sker behandling for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. GDPR art. 9(2)(f).

Hvis vi behandler oplysninger om lovovertrædelser eller mistanke herom, sker behandling alene til varetagelse af en i at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav, jf. GDPR art. 10, jf. databeskyttelseslovens § 8(3) og (4)


 Den lovlige tidsfrist afhængigt af typen af krav/retstvister. Adgang

Berigtigelse

Begrænsning af behandlingen

 

4/ Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med:

 • vores databehandlere, som angivet i bilag 1. Listen over vores nuværende databehandlere er anført i bilag 1 nedenfor. Listen opdateres regelmæssigt og omfatter firmanavn, firmaadresse, der er specifikt for formålet med tjenesteudbyderens behandling;
 • kompetente myndigheder eller retlige instanser for at besvare juridiske eller andre lovgivningsmæssige forespørgsler, retskendelser, stævninger eller lignende, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning;
 • Erhverver som led i et salg, eller på anden måde overdragelse af alle eller dele af vores aktiver til et andet selskab;
 • vores forsikringsselskaber, advokater, andre rådgivere og domstole, når vi skal have fastlagt, gøre gældende eller forsvare et retskrav eller lignende.

 

5/ Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi tager sikkerheden af personoplysninger, vi behandler, meget alvorligt, og vi er engageret i, at beskytte dine personoplysninger. Vi har derfor implementeret alle de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og har valgt vores leverandører i overensstemmelse hermed.

Vi har indgået specifikke databehandleraftaler med hver enkelt databehandler, der er anført i bilag 1, og har kontrolleret deres generelle tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Databehandlerne er instrueret i alene at behandle personoplysninger på vegne af os, som angivet i denne privatlivspolitik og i henhold til vores dokumenterede instruks.

Vi kan dog ikke kontrollere alle risici i forbindelse med brugen af internettet, og datasikkerheden afhænger endvidere af god brug af disse teknologier. Derfor opfordrer vi vores kunder til at være opmærksomme på potentielle iboende risici ved brug af internettjenester.6/ Hvornår overfører vi dine personoplysninger til modtagere uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde?

Vi bruger tredjepartstjenesteudbydere, der hjælper os med at levere tjenesterne til dig og som behandler dine personoplysninger på vores vegne. Sådanne tredjepartstjenesteudbydere vil altid være underlagt sikkerheds- og fortrolighedsforpligtelser i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.

Bemærk, at nogle tredjepartstjenesteudbydere er placeret uden for EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), herunder lande, der ikke yder tilstrækkelig databeskyttelse. I tilfælde af en sådan overførsel uden for EØS benytter vi EU-Kommissionens standardkontrakter som overførselsgrundlag, for at sikre, at dine personoplysninger har et passende beskyttelsesniveau, når de behandles uden for EØS. Endvidere kan vi gøre brug af bindende virksomhedsregler.


Hvis du har brug for yderligere information om dette, bedes du kontakte os via e-mail på adressen nævnt i artikel 7.5 nedenfor

 

Oplysninger om modelklausulerne kan findes her:
[  
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en ]

 

Oplysninger om de bindende virksomhedsregler kan findes her:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en ]

 


7/ Dine rettigheder i forhold til dine personlige data

7.1 Du har i medfør af gældende databeskyttelsesret og som beskrevet i tabellen under afsnit 3.1 ovenfor (kolonnen "Rettigheder") ret til:

 • at få indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dig: vi giver dig detaljerede oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger, samt en kopi heraf, medmindre det vil krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder;

 • at få berigtiget dine personoplysninger: hvis de personoplysninger, vi behandler, er forkerte;

 • at få slettet dine personoplysninger: hvis du ønsker, at vi skal slette nogle eller alle dine personoplysninger;

 • at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, >hvorefter vi stopper behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for at vi kan fastlæggelse, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

 • at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, hvis du bestrider rigtigheden af eller har gjort indsigelse mod behandlingen, hvis du modsætter dig sletning af personoplysninger, der behandles ulovligt, eller hvor vi ikke længere har behov for at behandle dine personoplysninger ud over fastlæggelse, gøre gældende eller forsvare et retskrav. Hvis det er er relevant, vil vi alene behandle dem med henblik på at fastlæggelse, gøre gældende eller forsvare et retskrav, hvis det er nødvendigt, for at kunne beskytte en anden fysisk eller juridisk person, eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser.

 • at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få udleveret de personoplysninger om dig, du har givet os og få overført oplysningernetil en anden dataansvarlig.

 • at give instruktioner vedrørende den videre behandling af dine personoplysninger efter din død.

Bemærk, at de tilgængelige rettigheder afhænger af retsgrundlaget for behandlingen. Se hvilke rettigheder, du kan udøve i tabellen under afsnit 3.1 ovenfor (kolonnen "Rettigheder") ud fra hver behandlingsaktivitet.

 

7.2 Tilbagetrækning af dit samtykke(r)

Når det juridiske grundlag for behandlingen er dit samtykke, som beskrevet i tabellen vist i artikel 3.1 ovenfor (kolonnen "Juridisk grundlag"), kan du til enhver tid tilbagekalde dit/de givne samtykke(r) uden at nogen grund.

Hvis du gør det, stopper vi enhver yderligere behandling baseret på dette samtykke. Bemærk venligst, at tilbagetrækningen af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af enhver behandling udført under forudsætning af, at du har givet dit samtykke før.


For at trække dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev kan du:

 • Send en e-mail som beskrevet i afsnit 7.5 Udøvelse af dine rettigheder nedenfor, eller
 • Klik på linket til afmelding i al vores kommunikation

 

7.5 Udøvelse af dine rettigheder

 

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder og/eller hvis du har nogen spørgsmål, skal du kontakte os på følgende adresse: dp.nordics@urw.com.

 

For at sikre en effektiv udøvelse af dine rettigheder, vil din anmodning og spørgsmål til ovennævnte adresse tilgå begge dataansvarlige (lokale dataansvarlige og koncernens dataansvarlige).

 

For at undgå at krænke tredjeparts rettigheder forbeholder vi os ret til, i tilfælde af begrundet tvivl, at foretage forudgående verifikation af din identitet ved at bede dig om at oplyse:

 

 • dit loyalitetsmedlemsnummer, eller hvis du ikke har det,
 • et id-dokument

 

Vi svarer inden for 1 måned efter modtagelsen af din anmodning, men vi forbeholder os ret til at forlænge denne periode med 2 måneder, når det er nødvendigt på grund af kompleksiteten af din anmodning. Vi vil under alle omstændigheder informere dig inden for 1 måned efter, at vi har modtaget din anmodning, hvis vi beslutter at forlænge svarperioden.

 

Du kan også efter behov henvende dig i velkomstskranken i dit indkøbscenter og søge svar på dit spørgsmål.7.6 Klager

Du har ret til at klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed over den måde, vi behandler dine personoplysninger.

 

Sverige: Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se , +46 08-657 61 00).

 

Danmark: Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk og telefon: 33 19 32 00.

 8/ Overdragelse i tilfælde af ejerskifte

 

Hvis Unibail-Rodamco-Westfield-koncernen, dets administrationsselskab eller ejer, hvor du er registreret som medlem af loyalitetsprogrammet, bliver genstand for en fusion, et opkøb, en opløsning eller der sker et salg af hele eller en del af indkøbscenteret, forbeholder vi os ret til at overføre dine personoplysninger til den nye ejer. Hvis en sådan ændring kræver meddelelse eller samtykke i henhold til gældende lovgivning, vil du blive underrettet eller givet mulighed for at give dit samtykke.


9/ Opdatering af denne privatlivspolitik

 

Vi opdaterer denne privatlivspolitik fra tid til anden. Enhver opdatering af denne privatlivspolitik træder i kraft efter offentliggørelse på denne hjemmeside.

Hvis en opdatering kræver meddelelse eller samtykke i henhold til gældende lovgivning, vil du blive underrettet eller givet mulighed for at give dit samtykke.