Privatlivspolitik for besøgende osv.

Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret den 13 september 2021.Denne privatlivspolitik beskriver hvordan den dataaansvarlige (i det følgende benævnt den ”Dataansvarlige” (som defineret nedenfor), ”vi”, ”os” eller ”vores”) indsamler og behandler personoplysninger om medarbejdere og besø-gende i vores shoppingcenter i sikkerhedsøjemed, herunder til forebyggelse og opklaring af kriminalitet eller mistanke herom samt ved behandling af ulykker og hændelser i shoppingcentret.


Denne privatlivspolitik omfatter:

1/ Kontaktinformationer om den Dataansvarlige

De lokale Dataansvarlige:

 • Rodamco Sverige AB (556201-8654), Box 7846, 103 98 Stockholm, Sverige (moderselskab)
 • URW Fisketorvet A/S (40081534), Havneholmen 5, 1561, Copenhagen V, Denmark (ejer af Fisketorvet Copenhagen Mall)

De lokale dataansvarlige består af Rodamco Sverige AB, moderselskabet for den nordiske organisation og dets datter-selskab URW Fisketorvet A/S. Rodamco Sverige AB er strategisk og operationelt ansvarlig for databehandlingsaktivite-ter udført i Norden, hvor også det meste af personalet er ansat. URW Fisketorvet A/S kan behandle personoplysninger specifikt relateret til sit indkøbscenter, Fisketorvet Copenhagen Mall. Rodamco Sverige AB og URW Fisketorvet A/S er helejede datterselskaber og en del af Unibail-Rodamco-Westfield-koncernen.

Den lokale Dataansvarlige behandler dine personoplysninger, som beskrevet nedenfor. 

Koncerndataansvarlige:
Unibail Management 
Forenklet Forenklet aktieselskab med en kapital på 20.000.000€, Hjemsted på 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris.
Registreret i Paris under nummer 414 878 389.

Koncerndataansvarlige behandler dine personoplysninger for at kunne assistere den lokale Dataansvarlige og for at kunne sikre en ledelse på koncernniveau.

Den lokale Dataansvarlige og koncerndataansvarlige er fælles dataaansvarlige os vil herefter sammen være benævnt den ”Dataansvarlige”.  

2/ Hvordan vi indsamler personoplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger på følgende måder:

 • gennem systemer, der er installeret til brug i sikkerhedsøjemed (videoovervågning, nummerpladegenkendelse, adgangssystem),
 • direkte fra dig (eller fra dine pårørende i tilfælde af alvorlige skader) og/eller
 • gennem applikationer, der er tilgængelige for personer, der arbejder i shoppingcentret.
3/ Omfanget af privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik omfatter behandling af personoplysninger, som led i administration af sikkerheden i og omkring vores shoppingcenter gennem:

 • Videoovervågning (CCTV)
 • Registrering af skader og/eller ulykker
 • Registrering af hændelser og/eller kriminalitet
 • Adgangsstyringssystem
 • Administration af henvendelser
 • Parkering
 • Dokumentation af anmodninger i henhold til GDPR

Hvis du er medlem af vores loyalitetsprogram, vil behandlingen af dine personoplysninger også ske i overensstemmel-se med den privatlivspolitik, der glæder for loyalitetsprogrammet, som du kan finde på Fisketorvet´s hjemmeside.

4/ Oplysninger om hvordan vi behandler dine personoplysninger

I tabellen nedenfor finder du oplysninger om:

 • Hvorfor vi behandler dine personoplysninger (Formål)
 • Hvilke personoplysninger vi behandler (Kategorier af personoplysninger)
 • Med hvilket retsgrundlag vi behandler dine personoplysninger (Retsgrundlag)
 • Hvor længe vi behandler dine personoplysninger (Opbevaringsperiode)

Formål

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode*

Håndtering af ulykker og skader, der opstår i shoppingcentret, herunder håndtering af retskrav.

Almindelige Almindelige personoplys-ninger, herunder kontakt-oplysninger, fødselsdato, oplysninger om skaden og/eller ulykken.

Særlige kategorier af personoplysninger, herunder helbreds- og sundhedsop-lysninger.

Behandlingen af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at administrere ulykker, der opstår i shoppingcentret, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse her-imod, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 4.

Behandlingen af særlige kategorier af personop-lysninger er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og 9, stk. 2, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse her-imod, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 4.

Personoplysningerne opbevares i 3 år, regnet fra datoen for hændelsen/ulykken.

Administration af adgange til shoppingcentret for at

- forhindre uautoriseret adgang og

- kriminalitet eller mistanke herom, herunder forebygge mod skader på ejendom, butikstyveri, terrorangreb og narkotikahandel.

Almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger samt oplysninger om nummerplade.

Oplysninger om lovovertrædelser og mistanke herom.

Personoplysningerne kan fremgå af videoovervågning (billeder).

Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne sikre et højt sikkerhedsniveau og forhindre og opklare kriminalitet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 4.

Behandlingen af personoplysninger om lovovertrædelser og mistanke herom er nødvendig til varetagelse af en berettiget interesse i at forhindre og opklare kriminalitet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4, samt hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesloven § 8, stk. 5.

 

 

Personoplysningerne opbevares i 2 år, regnet fra sidste ind-/udkørsel til/fra parkering.

Personoplysninger, der fremgår af videoovervågning slettes efter 30 dage, medmindre særlige forhold betinger en længer opbevaringsperiode, fx der er identificeret et forhold, der kræver undersøgelse, såsom tyveri.

Opretholde sikkerheden i shoppingcentret og sikre, de besøgendes sikkerhed, herunder

- Overholde sundheds- og sikkerhedsforpligtelser (herunder brandbeskyttelse og forebyggelse mod forudsigelig naturlige og teknologiske risici).

- Forebygge og opklare kriminalitet eller mistanke herom, herunder skader på ejendom, butikstyveri, terrorangreb og narkotikahandel.

Almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger og oplysninger om nummerplade.

Oplysninger om lovovertrædelser og mistanke herom.

Personoplysningerne kan fremgå af videoovervågning (billeder).

Særligt for medarbejdere hos leverandøren af videoovervågning: Logfiler på it-værktøjet, der bruges til at styre videoovervågning.

Særligt for medarbejdere i shoppingcentret: Navn, telefonnummer, e-mailadresse (personlig og arbejde).

Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for, at vi kan forfølge legitime interesser i at kunne overholde sundheds- og sikkerhedsmæssige forpligtelser, sikre et højt sikkerhedsniveau og forhindre og opklare kriminalitet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 4.

Behandlingen af personoplysninger om lovovertrædelser og mistanke herom er nødvendig til varetagelse af en berettiget interesse i at forhindre og opklare kriminalitet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4, samt hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesloven § 8, stk. 5.

Personoplysningerne opbevares i 3 år, regnet fra tidspunktet for indsamling.

Personoplysninger, der fremgår af videoovervågning slettes efter 30 dage, medmindre særlige forhold betinger en længer opbevaringsperiode, fx der er identificeret et forhold, der kræver undersøgelse, såsom tyveri.

Særligt for medarbejdere hos leverandøren af videoovervågning: Disse personoplysninger opbevares i 1 år, hvorefter de slettes.

Særligt for medarbejdere i shoppingcentret: Disse oplysninger opbevares i 1 år, regnet fra sidste digitale kontakt.

 

 

Administration af parkering

Abonnementer

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, nummerplade, bankoplysninger og oplysninger om ID-kort.  

Uden abonnement

Almindelige oplysninger, herunder oplysninger om nummerplade, tidspunkt for køjetøjets ind- og udkørsel, samt hvor længe køretøjet har været parkeret. Ved manglende betaling indsamler og behandler vi oplysninger om navn og adresse på køretøjets registrerede bruger

Abonnementer

Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Uden abonnement

Behandlingen er nødvendig for, at vi kan varetage en berettiget interesse i at kunne tilbyde en parkeringsservice, som er nem for vores besøgende og minimerer antallet af uforudsete udgifter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 4.

Såfremt der ikke foretages betaling for parkering i overensstemmelse med reglerne, er vores behandling nødvendig for at retskravet kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(f).

Abonnementer

Oplysningerne opbevaresunder hele kontraktforholdet og 2 år derefter.

Uden abonnement

Oplysningerne opbevares indtil køretøjet forlader parkeringsanlægget (P-hus eller P-tag), hvorefter personoplysningerne slettes, medmindre der ikke er foretaget betaling for parkering i overensstemmelse med reglerne. I så fald bliver oplysningerne opbevaret til brug for at retskravet kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og slettes 90 dage efter sagen er afsluttet.

Administration af henvendelser om udnyttelse af de registreredes rettigheder, herunder håndtering af retskrav. 

 

 

Almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger, oplysninger om en påstået eller faktisk hændelse, oplysninger, der fremgår af videoovervågning og automatisk nummerpladegenkendelse.

Kopi af ID-kort, hvis relevant.

Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, herunder databeskyttelsesforordningens kapitel III, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Personoplysningerne opbevares så længe henvendelsen behandles og i op til 3 år derefter.

Hvis der anmodes om et ID-kort, slettes det umiddelbart efter identitetskontrollen.

Statistisk

Almindelige personoplysninger, der fremgår af videoovervågningen.

Behandlingen er behandlingen nødvendig for, at vi kan varetage en berettiget interesse i bedre at forstå de besøgendes adfærd, at forbedre oplevelsen, når man besøger Fisketorvet samt at kunne tilbyde butikkerne de bedste detail- og restaurantsteder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 4.

Videooptagelserne anonymiseres indenfor 10 minutter og benyttes derefter til statistik.

 

 

* Vi kan i visse tilfælde være nødt til at opbevare dine personoplysninger ud over de angivne opbevaringsperioder, eksempelvis hvor en offentlig myndighed, herunder politiet efterforsker en forbrydelse eller hændelse eller hvor vi forbereder eller forsvarer en sag.

5/ Modtagere af dine personoplysninger

Vi kan dele personoplysninger på følgende måder:

 • med andre selskaber i Unibail-Rodamco-Westfield koncernen som led i håndteringen af en sikkerhedsmæssig, juridisk eller forsikringsmæssig sag, baseret på vores legitime interesse i at håndtere disse sager effektivt og med støtte fra de relevante afdelinger i sådanne virksomheder.
 • Til tjenesteudbydere, der behandler personoplysninger på vegne af os som led i levering af tjenester til os (databehandlere). Modtagerkategorier: Leverandører af sikkerhedstjenester, it-udbydere, vedligeholdelses- og driftsselskaber og forsikringsmæglere.
 • Særligt for medarbejdere, der arbejder i shoppingcentret: Dine personoplysninger kan blive behandlet i de applikationer, der er tilgængelige for dig, såsom Connect. Behandlingen sker i overensstemmelse med de privatlivspolitikker, der er gældende for applikationerne.
 • Offentlige myndigheder, herunder politi og domstole som led i forebyggelse og opklaring af kriminalitet.
 • Offentlige myndigheder, herunder sygehuse i tilfælde af ulykke eller sygdom.
 • Vores advokater og domstole, som led i at fastlægge, gøre gældende eller forsvarer vores krav.
 • Vores forsikringsselskaber til brug for behandling af forsikringskrav i forbindelse med ulykke/skade på person eller ejendom.
6/ Hvordan vi beskytter dine personoplysninger

Vi tager beskyttelsen af de personoplysninger, vi behandler, meget alvorligt. Vi er forpligtede til at beskytte dine personoplysninger og til at implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dem. Optagelserne fra videoovervågning er gemt på en sikker og adgangskodebeskyttet måde og gennemgås kun, når det er nødvendigt (f.eks. for at efterforske en forbrydelse eller en ulykke) og i sådanne tilfælde kun af kompetente personer.

7/ Overførsel af personoplysninger til tredjelande og internationale organisationer

Dine personoplysninger overføres som udgangspunkt ikke til lande uden for EU/EØS.

Hvis dine personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, vil vi sikre, at du først informeres herom og at der alene overføres personoplysninger til lande, der enten har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller hvor overførslen er omfattet af fornødne garantier for at beskytte dine personoplysninger, herunder ved at benytte Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde mere information om standardkontraktbestemmelserne her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

8/ Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse, sletning og/eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, til dataportabilitet samt til at gøre indsigelse, som nærmere beskrevet nedenfor: 

 • Du har som udgangspunkt ret til at få oplyst, om vi behandler personoplysninger om dig, og i givet fald hvilke, og hvordan vi behandler dem, samt at få tilsendt en kopi heraf.
 • Du har ret til at få forkerte eller ufuldstændige personoplysninger rettet. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om rettelsen, medmindre det viser sig umuligt eller uforholdsmæssigt.
 • Du kan have ret til at få slettet de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. sletning, medmindre det viser sig umuligt eller uforholdsmæssigt.
 • Du kan have ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så oplysningerne blot opbevares af os. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. begrænsning, medmindre det viser sig umuligt eller uforholdsmæssigt.
 • Du har i visse tilfælde ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få udleveret de personoplysninger om dig, du har givet os og få overført oplysningerne til en anden dataansvarlig.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.

Udnyttelse af dine rettigheder

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, bedes du kontakte os på følgende adresse: dp.nordics@urw.com.

For at sikre en effektiv udøvelse af dine rettigheder, kan du sende din anmodning til ovennævnte adresse, uanset hvilken af de to dataansvarlige, som anmodningen vedrører. Du kan også udøve dine rettigheder ved at kontakte velkomst-/informationen i shoppingcentret.

For at undgå at krænke tredjeparts rettigheder forbeholder vi os retten til at anmode dig om legitimation i tilfælde af rimelig tvivl om din identitet.

Vær opmærksom på, at for så vidt angår indsigt i videoovervågning, hvorpå du optræder, vil indsigtsretten alene omfatte en visning af billede og ikke video.

Klager

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du har også ret til at klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

9/ Automatiske afgørelser/profilering

Vi foretager ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

10/ Opdatering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik fra tid til anden. Enhver ændring af privatlivspolitikken træder i kraft ved offentliggørelse på denne hjemmeside.