VILKÅR & BETINGELSER

Vilkår for præmieudtrækning
Der udloddes præmier, når konkurrencen slutter.

Vinderen/vindere offentliggøres på det pågældende medie hvor konkurrencen/lodtrækningen har fundet sted.  Vinderen/vindere annonceres enten via den opgivne e-mail, meddelelse via Facebook besked, Facebook kommentarfeltet eller via Instagram.

Det er deltagerens eget ansvar at holde sig opdateret på ovenstående medier.

Vinderen skal derefter følge de generelle regler, betingelser og tidsfristen for den konkrete konkurrence/lodtrækning

Sker dette ikke kan Fisketorvet - Copenhagen Mall annullere præmie eller vinderstatus - og/eller uden varsel udtrække ny vinder.

Vinderens deltagelse og accept af præmien medfører tilladelse (undtagen hvor dette er ulovligt) til at Fisketorvet - Copenhagen Mall må bruge vinderens navn, foto, gengivelse, statements, biografisk information, stemme og adresse (by og land) i alle typer af medier, i al fremtid uden varsel eller yderligere kompensation, i det omfang det er nødvendigt for at udføre konkurrencen.

 
Hvor afholdes konkurrencer / lodtrækning?
Fisketorvet - Copenhagen Mall afholder konkurrencer/lodtrækninger via hjemmesiden, Facebook, Instagram, Fisketorvets apps (Android/ iOS), samt via digitale skærme og fysisk i centret.

 
Hvem kan deltage?
Deltagerne skal være min. 13 år. Fisketorvet - Copenhagen Malls ansatte og deres nærmeste familie, kan ikke deltage i konkurrencen. Ansatte hos Fisketorvet - Copenhagen Mall samt centrets distributører, leverandører og reklame-/promotionbureauer samt deres nærmeste familie kan heller ikke deltage i konkurrencen.


Sådan deltager du?
Deltagere, der opfylder ovenstående krav, kan deltage i Fisketorvet - Copenhagen Malls konkurrencer/lodtrækninger.

De gældende deltagerregler vil fremgå af den konkrete aktivitet via hjemmesiden, Facebook, Instagram, Fisketorvets apps (Android/ iOS), digitale skærm, plakat, eller flyer.


Generelle regler/ betingelser for deltagelse
Man kan kun deltage én gang i konkurrenceperioden, med mindre andet er oplyst på aktiviteten.  Al den krævede information skal oplyses for at deltage. Ukomplette konkurrenceformularer, falske Facebook profiler eller e-mail-adresser tilhørende ens IP-adresser vil blive diskvalificeret fra konkurrencen/lodtrækningen.

En kopi af en udfyldt konkurrenceformular på Fisketorvet - Copenhagen Malls hjemmeside, Facebook, Instagram anerkendes ikke som en kvittering for at deltagerens konkurrenceformular er leveret til eller modtaget af Fisketorvet - Copenhagen Mall.

Deltagelse i konkurrencer/lodtrækninger skal foretages af selve deltageren på det medie hvor konkurrencen/lodtrækningen foregår. Brug af automatiserede tilmeldinger eller deltagelse via mekanisk reproduceret tilmelding er ikke tilladt; alle sådanne tilmeldinger til konkurrencer/lodtrækninger er ugyldige.

Fisketorvet - Copenhagen Mall er ikke ansvarlig for: for sene, ukomplette, ukorrekte, forsinkede, fordrejede, ikke-leverede eller fejlleverede konkurrence- og lodtræknings tilmeldinger.

Fisketorvet - Copenhagen Mall forbeholder sig ret til at diskvalificere enhver person eller mailadresse, der deltager flere gange end maksimalt tilladt. Al indsendt information tilfalder Fisketorvet - Copenhagen Mall og vil ikke blive kvitteret for eller returneret. Ved deltagelse i konkurrencen/lodtrækningen og indsendelse af mailadresse accepterer deltageren samtidig, at Fisketorvet - Copenhagen Mall registrerer de informationer, der oplyses ved tilmelding til konkurrencen, og benytter disse til at sende Fisketorvet - Copenhagen Malls nyhedsbreve, samt erklærer sig enig i at have læst og accepteret Fisketorvet - Copenhagen Malls privatlivspolitik.

Vinderen/vindere af konkurrencen/lodtrækningen indvilger i, ved deltagelse af konkurrencen/lodtrækningen, personligt at afhente sin præmie ved Fisketorvet – Copenhagen Malls Information mod forevisning af gyldigt ID. Fisketorvet – Copenhagen Mall fremsender ikke præmier ej heller forlænger fristen for afhentning. I tilfælde af vinderen/vindere ikke kan møde personligt op, kan en person med fuldmagt og gyldigt ID afhente præmien på vegne af vinderen.

Dine informationer deles ikke med tredjepart.

Anvendelse af data
Al den information, deltagerne oplyser ved tilmelding til konkurrencen/lodtrækning, vil blive behandlet i overensstemmelse med Fisketorvet - Copenhagen Malls privatlivspolitik. Ved at deltage i konkurrencer/lodtrækninger accepterer deltageren, at Fisketorvet - Copenhagen Mall, eller leverandører kontrolleret af førnævnte, indsamler og benytter deres personlige information, og erklærer sig enige i, at de har læst og accepteret Fisketorvet - Copenhagen Malls privatlivspolitik.

Automatisk tilmelding til nyhedsbrev / SMS *
* Gælder kun hvor dette særskilt nævnes ud fra den konkrete aktivitet. Ved deltagelse i disse konkurrencer og lodtrækninger, tilmeldes deltager automatisk Fisketorvet - Copenhagen Malls nyhedsbrev med trends, special tilbud og invitationer til eksklusive design events. Ved nyhedsbreve vil deltageren modtage 15-20 nyhedsbreve om året og kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet. Ved SMS ca. 6-10 pr. år, og kan til enhver tid afmelde dette.

Generel ansvarsfraskrivelse
Deltageren/vinder erklærer sig enig i at Fisketorvet - Copenhagen Mall, i det omfang loven foreskriver, ikke kan holdes til ansvar for nogen form for skade eller tab, der måtte være forårsaget ved deltagelse i konkurrencen eller for skader af nogen art forårsaget af præmien eller forårsaget af accept, besiddelse eller brug/misbrug af præmien.

Endvidere forbeholder Fisketorvet - Copenhagen Mall sig ret til på ethvert tidpunkt uden varsel at aflyse eller annullere enhver konkurrence/lodtrækning pga. tekniske fejl eller afbrudte leverancer/services ifm. konkurrence/lodtrækningens afholdelse.

Spørgsmål og henvendelse
Alle henvendelser kan stilles til Fisketorvets centerinformation i åbningstiden - enten i Pyramiden på plan 1 eller via telefon 33 36 64 00

Tvister
Ved deltagelse i konkurrencen er deltagerne indforståede med at

1) enhver form for tvist, klager og handlinger, der opstår på grund af eller i sammenhæng med konkurrencen, eller udloddede præmier, skal løses individuelt uden brug af kollektive søgsmål.

2) enhver klage, kendelse og vederlag/godtgørelse skal begrænses til de faktiske/reelle omkostninger, der er opstået, inklusiv omkostninger forbundet med tilmelding til konkurrencen/lodtrækningen, men aldrig omkostninger til juridisk/advokat bistand og

3) ingen deltagere vil, i det omfang loven tillader det, kunne opnå nogen form for vederlag eller godtgørelse for tilfældige eller påløbne skader - og deltageren frasiger sig hermed retten til at kræve godtgørelse eller ekstra vederlag ud over de faktiske omkostninger. Alle problemstillinger og spørgsmål vedrørende konstruktionen, validiteten, fortolkningen og eksigibiliteten af disse konkurrenceregler eller deltagernes og Fisketorvet - Copenhagen Malls rettigheder og forpligtelser i forbindelse med konkurrencen, skal reguleres og fortolkes efter dansk lov. Ethvert sagsanlæg, der måtte opstå i forbindelse med denne konkurrence eller disse officielle konkurrenceregler skal gennemføres ved de danske domstole, og parterne indvilliger i retskredse herunder med hensyn til enhver form for søgsmål eller uenighed i relation til disse konkurrenceregler. Såfremt en af betingelserne i disse konkurrenceregler er ugyldig eller umulig at håndhæve, skal dette ikke påvirke gyldigheden eller muligheden for at håndhæve de andre betingelser. I tilfælde af at en af betingelserne bestemt at være ugyldig, ulovlig eller umulig at håndhæve, skal de øvrige betingelser i disse konkurrenceregler fortsat gælde og fortolkes som hvis de ugyldige eller ulovlige betingelser ikke havde været der. Den ovenfor nævnte præmieværdi er fastsat af Fisketorvet - Copenhagen Mall i god tro. Den er endelig og bindende og kan ikke appelleres. Hvis den faktiske pris af præmien viser sig at blive lavere end den ovenfor angivne, refunderes differencen ikke.

Sponsor/administrator:
Konkurrencer administreres af: Fisketorvet - Copenhagen Mall, Havneholmen 5, 1561 København V.