ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KAMEROVÝM SYSTÉMEM

1        Obecná ustanovení

Tento dokument poskytuje informace o tom, jak společnost CGI Metropole, s.r.o., se sídlem na adrese Praha 5, Řevnická 1/č.p.121, PSČ 15521, Česká republika, IČO: 261 20 313, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 71880 (dále jen „my“, „CGI Metropole“ nebo „obchodní centrum“), zpracovává osobní údaje získané o fyzických osobách vstupujících do prostor monitorovaných kamerovým systémem a osob jiným způsobem evidovaných při vstupu do objektů či areálů obchodního centra CGI Metropole prostřednictvím provozu kamerového systému a jak dále s těmito osobními údaji CGI Metropole nakládá a chrání je.

Účelem těchto Zásad zpracování osobních údajů kamerovým systémem (dále jen „Zásady zpracování“) je informovat vás o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s provozem kamerového systému a dále vás informovat o vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit (kapitola 7 níže).

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

2        Správce osobních údajů a kontaktní ÚDAJE

Správcem osobních údajů získaných kamerovým systémem je CGI Metropole, s.r.o., se sídlem na adrese Praha 5, Řevnická 1/č.p.121, PSČ 15521, Česká republika, IČO: 261 20 313, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 71880.

Provozovatelem kamerového systému, a tedy zpracovatelem osobních údajů z kamerového systému, je společnost Special Service International, spol. s r.o., se sídlem na adrese Letohradská 711/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 261 16 570, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 71527.

Kontaktní údaje správce údajů pro jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů jsou:

Adresa:                        CGI Metropole, s.r.o., Řevnická 1/č.p. 121, 155 21 Praha 5

Telefonní číslo:             +420 226 081 511

Web:                            www.metropole.cz/contact

Emailová adresa:          info@metropole.cz

3        Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím kamerového systému se záznamem v rozsahu vaší podobizny zachycené na kamerovém záznamu, a to za následujícími účely:

Hlavní účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je zajištění bezpečnosti všech osob v nákupním centru. Dle metodiky Ministerstva vnitra jsou obchodní centra na území České republiky tzv. měkkým cílem potenciálních teroristických útoků, u nichž je potřeba dbát na vyšší míru zabezpečení a ochrany proti teroristickým útokům. Kamerový systém je dle této metodiky prvním doporučeným bezpečnostním elektronickým prvkem, který nám pomáhá zajistit vaši bezpečnost po celou dobu pobytu v rámci obchodního centra. 

Kamerový systém dále chrání návštěvníky obchodního centra i proti dalším ohrožením bezpečnosti v důsledku trestné činnosti, rizikového chování, nehod a dalších rizik ohrožujících fyzickou bezpečnost osob.

Dalším účelem zpracování je ochrana majetku společnosti CGI Metropole, jakož i majetku návštěvníků, nájemců a dodavatelů obchodního centra, zejména proti škodám způsobeným trestnou činností a vandalismem.

Některé kamery (10 kamer umístěných u vjezdů a výjezdů z parkoviště) zároveň snímají a rozpoznávají státní poznávací značky vozidel vjíždějících do těchto prostor. Obchodní centrum zpracovává pomocí kamerového systému údaje o vjíždějících vozidlech pro umožnění vjezdu a výjezdu do a z parkoviště a kontroly parkování. Tyto údaje nám neumožňují identifikovat konkrétní fyzickou osobou ani k ní jakékoliv údaje přiřazovat (s výjimkou osob využívajících službu dlouhodobého parkování, jejichž parkovací oprávnění je vázané právě na RZ vozidla). RZ vozidel nejsou používané pro žádné další účely.

Kamerový systém rovněž zahrnuje tzv. osobní kamery (body cams), které mohou být součásti uniformy některých členů ostrahy. Tyto kamery nenahrávají permanentně, ale pouze ve výjimečných (bezpečnostních) situacích, a to na základě manuálního zapnutí ze strany člena ostrahy, na což budete zpravidla upozorněni. K záznamu se automaticky připojuje 15 vteřin před zahájením nahrávání (tzv. předzáznam). Kamery nahrávají obraz i zvuk a jejich hlavním účelem je obecné zvýšení bezpečnosti v obchodním centru, prevence konfliktů a rovněž zachycení eskalovaných (konfliktních) situací mezi návštěvníky a členy ostrahy.

Prostřednictvím systému bezpečnostních kamer může docházet rovněž ke zpracování anonymizovaných údajů. Účelem zpracování těchto údajů je zjištění aktuálního počtu návštěvníků v obchodním centru, a to pro statistické účely správce (jedná se o anonymní údaje, které nijak neidentifikují konkrétní osoby).

Právním základem zpracování je oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající v ochraně výše uvedených chráněných hodnot a zájmů.

V případě zpracování (státních poznávacích) registračních značek osob využívajících službu dlouhodobého parkování se jedná o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy s těmito osobami dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

4        Popis kamerového systému a doba uložení záznamu

Kamerový systém (bezpečnostních kamer v rámci obchodního centra) je tvořen celkem 204 kamerami umístěnými v rámci areálu obchodního centra. Kamery snímají vnější prostory objektu spadající do vlastnictví CGI Metropole, prostory společné obchodní pasáže, veškeré společné prostory, manipulační prostory, vstupní dveře a skladové, kompletační prostory objektu. Kamery nesnímají prostory určené k ryze soukromým úkonům, ve kterých může dojít k narušení vaší intimní zóny. Kamery snímají obraz barevně a nepřetržitě.

Celý prostor nákupního centra je u každého vchodu označen piktogramem kamery.

Osobní kamery nahrávají pouze ve výjimečných případech. Tyto kamery jsou umístěny na výstroji (některých) členů ostrahy a kamery tak mohou snímat jakýkoliv prostor, ve kterém se členové ostrahy během nahrávání pohybují. Osobní kamery snímají barevný obraz a zvuk. Kamery jsou vybaveny funkcí tzv. předzáznamu, který v pravidelné 15 vteřinové smyčce snímá své okolí. Těchto 15 vteřin se po zapnutí nahrávání automaticky stane součástí záznamu.

Osobní údaje obsažené na záznamech z kamer (bezpečnostních i osobních) jsou uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 7 dní, což je doba nutná k tomu, abychom mohli zjistit a prošetřit případný incident. Po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány přepisem ve smyčce. Určité části záznamů (včetně osobních údajů v nich obsažených) mohou být dále selektivně uchovávány po delší dobu za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků nebo z důvodu jiného oprávněného zájmu.

Zaznamenané (státní poznávací) registrační značky uchováváme po dobu 24 hodin.

5        Sdílení a předávání OSOBNÍCH ÚDAJŮ (příjemci osobních údajů)

Záznamy z kamerového systému můžeme sdílet s některými třetími stranami, které zajišťují naši bezpečnost nebo jsou pověřeny obhajobou našich právních nároků a dále s některými orgány veřejné moci. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů nebo jsou dalšími správci. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména s:

  • Provozovatelem kamerového systému, společností Special Service International, spol. s r.o., který zároveň zajišťuje ostrahu objektu obchodního centra, včetně k němu náležejících pozemků ve vlastnictví CGI Metropole;
  • v nezbytném rozsahu (zejména v souvislosti s poskytováním služeb a se zpracováním statistik týkajících se počtu návštěvníků) s ostatním společnostmi ze skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, zejména tedy s naší sesterskou společností Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o. se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 388/1, PSČ 11000, Česká republika, IČO: 438 73 464, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 5217;
  • externími právními zástupci vázanými povinností mlčenlivosti pro ochranu našich oprávněných zájmů;
  • orgány činnými v trestním řízení, soudy či správními orgány v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.

Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce, tedy provozovatelem kamerového systému a společností Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o., jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň jejich ochrany jako tyto Zásady zpracování.

6        Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Členové ostrahy jsou rovněž pravidelně proškolováni o možnostech využívání kamer. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Veškeré přístupy oprávněných osob ke kamerovým záznamům jsou umožněné jen v odůvodněných případech a vždy jsou řádně logovány.

Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům a školení zaměstnanců.

7        Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud si přejete uplatnit jakékoliv ze svých níže uvedených práv a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás prosím na kontaktních údajích uvedených v článku 2 výše.

Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce.

7.1        Zpřístupnění osobních údajů

Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby.

Přístup k vašim údajům z kamerového systému, případně kopii těchto údajů, vám budeme schopni poskytnout pouze v případech, kdy nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody třetích osob a zároveň budeme schopni na základě vámi sdělených informací identifikovat část kamerového záznamu, který obsahuje vaše osobní údaje. Práva třetích osob budou nepříznivě dotčena zejména v případech, kdy požadovaná část kamerového záznamu bude obsahovat rovněž osobní údaje těchto třetích osob.

7.2        Omezení zpracováníPokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit na výše uvedených kontaktních údajích.

7.3        Námitky proti zpracování

Proti zpracování máte právo vznést námitky. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme.

Námitky proti zpracování můžete vznést na výše uvedených kontaktních údajích.

7.4        Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu jsou www.uoou.cz.

Datum poslední aktualizace: 11.11.2022