POLITYKA PRYWATNOŚCI NEWSLETTER

Data ostatniej weryfikacji niniejszej polityki prywatności: 05.04.2022.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób administratorzy danych [określani w niniejszej Polityce prywatności jako Administratorzy Danych, my, nas lub nasze (według poniższej definicji)] gromadzą i przetwarzają Państwa dane osobowe w ramach dostarczania spersonalizowanego newslettera (dalej zwanego „Newsletter”).

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje następujące kwestie:

 1. Dane kontaktowe Administratora danych
 2. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
 4. W jaki sposób udostępniamy Państwa dane osobowe
 5. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych
 6. Czy przekazujemy Państwa dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
 7. Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych
 8. Przekazywanie danych w przypadku zmiany struktury własności.
 9. Aktualizacja niniejszej Polityki prywatności
1. Dane kontaktowe Administratora danych

Lokalny Administrator danych:

Crystal Warsaw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 12, 02-675 Warszawa, posiadającą NIP 5252517426 oraz REGON 145820334, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396201, o kapitale zakładowym w wysokości:19 127 200,00 PLN

Lokalny Administrator danych będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w kontekście określonym poniżej.

Administrator danych grupy:

Unibail Management
Spółka akcyjna uproszczona z kapitałem w wysokości 20.000.000 EUR
z siedzibą przy 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paryż
wpisana do rejestru w Paryżu pod numerem 414 878 389

Kontakt z Crystal Warsaw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Zespołem ds. ochrony danych w Unibail Management (łącznie z IOD) jest możliwy drogą e-mailową pod adresem data.protection@urw.com lub pocztową pod adresem: 7 place du Chancelier Adenauer 75116 PARIS.

Generalnie administrator danych grupy będzie przetwarzać Państwa dane w celu wsparcia lokalnego administratora danych oraz zapewnienia ogólnego zarządzania na poziomie grupy.

Niektóre role są przydzielone konkretnie do lokalnego Administratora danych lub Administratora danych grupy:

Rola lokalnego Administratora danych:

Lokalny Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w celu przesyłania Państwu Newslettera.

Rola Administratora danych grupy:

Administrator Danych grupy zawarł kilka umów o przetwarzanie danych i umów o świadczenie usług z dostawcami usług w celu zapewnienia Państwu technicznej możliwości subskrypcji Newslettera centrum handlowego.

Administrator Danych grupy będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • zarządzania Państwa rejestracją do Newslettera
 • dostarczania Państwu spersonalizowanych ofert i informacji o wydarzeniach, którymi mogą być Państwo zainteresowani poprzez umieszczanie ich w Newsletterze

Lokalny administrator danych i administrator danych grupy występują jako współadministratorzy danych oraz są dalej określani łącznie jako „Administrator danych”, „my”, „nas” lub „nasze”.

2. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe na Państwa temat w następujący sposób:

 • Przy dokonaniu subskrypcji: gdy wypełnią Państwo formularz rejestracyjny do naszego Newslettera 
 • Po dokonaniu subskrypcji: jeśli zdecydują się Państwo podzielić z nami dodatkowymi informacjami. W takiej sytuacji te dodatkowe informacje są wykorzystywane do spersonalizowania naszej komunikacji.

Szczegóły dotyczące różnych sposobów gromadzenia informacji są podane w kolumnie „Przetwarzane dane osobowe” w tabeli przedstawionej poniżej w art. 3. Informujemy, że podanie tych danych jest dobrowolne. Jednak informacje oznaczone gwiazdką w formularzu rejestracyjnym są obowiązkowe, jeśli nie podadzą Państwo danych obowiązkowych, nie będą mogli Państwo korzystać z Newslettera.

2.2 Dane osobowe zbieramy pośrednio, w związku z korzystaniem przez Państwo z Newslettera:

Gdy otrzymują Państwo Newsletter (niezależnie od tego, czy zostanie przez Państwa otwarty).

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych

3.1 Poniższa tabela zawiera wszystkie informacje dotyczące następujących kwestii:

Dostępne uprawnienia zależą od podstawy prawnej.

 • Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe (określony cel)
 • Jakich danych osobowych dotyczy przetwarzanie (przetwarzane dane osobowe)
 • Podstawa prawna, w oparciu o którą przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawa prawna)
 • Czas przechowywania Państwa danych osobowych (okres przechowywania)
 • Z jakich praw mogą Państwo korzystać w odniesieniu do swoich danych osobowych (prawa)
Określony cel
Przetwarzane dane osobowe
Podstawa prawna
Okres przechowywania

Prawa

Dostępne prawa są zależne od podstawy prawnej

Zarządzanie Państwa rejestracją do spersonalizowanego Newslettera    

Udostępnione bezpośrednio przez Państwa:

Obowiązkowe: adres e-mail, imię, zwrot

Opcjonalne: wszystkie informacje, które mogą być przez Państwa dostarczone.

O jakie informacje możemy zapytać?

- dane identyfikacyjne (data urodzenia, nazwisko i kod pocztowy)

- zainteresowania (na przykład : sport, zakupy, etc)

Udostępnione nam przez osobę trzecią:

ND

Zgoda

Art. 6(1) a RODO 

 
3 lata od ostatniego kontaktu elektronicznego lub korzystania z Usług Dostęp
Sprostowanie
Usunięcie
Ograniczenie przetwarzania
Sprzeciw wobec przetwarzania
Przenoszenie
Wycofanie zgody

Odpowiadanie na wnioski, dotyczące danych osobowych

Udostępnione bezpośrednio przez Państwa: 

Imię, nazwisko, adres e-mail, kopia dokumentu tożsamości, w odpowiednich przypadkach 

Udostępnione nam przez osobę trzecią:

ND

 

Obowiązek prawny

Art. 6(1) c RODO 

Rok kalendarzowy otrzymania danych plus 5 lat.
Jeżeli Państwa dokument tożsamości jest wymagany, zostanie usunięty od razu po sprawdzeniu Państwa tożsamości.
Dostęp
Sprostowanie
Ograniczenie przetwarzania

Ustanowienie, wykonanie lub obrona roszczeń prawnych 

(na przykład w przypadku, gdy organ ścigania lub organ regulacyjny prowadzą dochodzenie w związku z popełnieniem przestępstwa lub zaistniałym incydentem)

Odpowiednie dane osobowe związane z roszczeniem lub postępowaniem prawnym

Prawnie uzasadniony interes administratora danych w zakresie zapewnienia jego obrony;
Art. 6(1) f RODO 
Limit czas wynikający z przepisów prawa w zależności od rodzaju roszczenia / postępowania prawnego Dostęp
Sprostowanie
Ograniczenie przetwarzania

4. W jaki sposób udostępniamy Państwa dane osobowe?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

 • naszym podmiotom przedstawiającym dane, wymienionym w Załączniku 1. Lista naszych obecnych zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane jest opublikowana w Załączniku 1 poniżej. Lista ta jest regularnie aktualizowana i zawiera nazwę spółki, adres spółki oraz określony cel przetwarzania dostawcy usług.
 • właściwemu urzędowi lub podmiotowi prawnemu w odpowiedzi na wymogi prawne lub regulacyjne, nakaz sądu, wezwanie sądowe lub w ramach postępowania prawnego, w razie konieczności spełnienia wymogów obowiązującego prawa;
 • ewentualnemu cesjonariuszowi w przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane w ramach sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia całości lub części naszych aktywów na inną spółkę
 • naszym ubezpieczycielom, prawnikom, innym doradcom i sądom w przypadku egzekwowania roszczeń i/lub obrony naszego stanowiska.

5. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych, które przechowujemy, i dbamy o ochronę Państwa danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy wszystkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa oraz odpowiednio wybraliśmy naszych dostawców.

Zawarliśmy specjalne umowy o przetwarzanie danych z każdym dostawcą usług wymienionym w Załączniku 1 oraz sprawdziliśmy ich ogólne środki techniczne i organizacyjne. Dostawcy usług są upoważnieni do przetwarzania danych w charakterze podmiotu przetwarzającego dane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Nie jesteśmy jednak w stanie kontrolować każdego rodzaju ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu, a bezpieczeństwo danych jest zależne również od czujności każdej osoby i prawidłowego korzystania z tych technologii, w związku z czym zachęcamy naszych klientów do zachowania czujności w zakresie potencjalnego ryzyka podczas korzystania z Internetu.

6. Kiedy przekazujemy Państwa dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym?

Korzystamy z zewnętrznych dostawców usług, którzy pomagają nam w świadczeniu Usług dla Państwa i przetwarzaniu Państwa osobowych w naszym imieniu. Tacy zewnętrzni dostawcy usług zawsze będą podlegać obowiązkom w zakresie bezpieczeństwa i poufności zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.

Uwaga: niektórzy zewnętrzni dostawcy usług znajdują się poza terenem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), a tym samym mogą uzyskiwać dostęp i przetwarzać Państwa dane osobowe z krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony. W przypadku takiego przekazywania danych poza EOG zawieramy klauzule wzorcowe przyjęte przez Komisję Europejską w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony dla Państwa danych osobowych w przypadku uzyskiwania dostępu i przetwarzania z takich lokalizacji. Nasze podmioty przetwarzające mogą również działać na podstawie wiążących reguł korporacyjnych.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na ten temat, prosimy o kontakt drogą e-mailową pod adresem wskazanym w art. 7.3 poniżej.

Informacje na temat klauzul wzorcowych są dostępne tutaj.

Informacje na temat wiążących reguł korporacyjnych są dostępne tutaj.

7. Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych

7.1 Zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w tabeli w art. 3.1 powyżej (kolumna „Prawa”), przysługuje Państwu prawo*:

 • dostępu do Państwa danych osobowych: udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat Państwa danych osobowych, które są przetwarzane.
 • do uzyskania sprostowania Państwa danych osobowych: jeżeli dane osobowe, które przetwarzamy, są niezgodne ze stanem faktycznym;
 • do uzyskania usunięcia Państwa danych osobowych: jeżeli życzą sobie Państwo usunięcia części lub wszystkich Państwa danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych: jeżeli życzą sobie Państwo zaprzestania przez nas przetwarzania Państwa danych osobowych, do czasu wykazania przez nas istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • do uzyskania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych: w przypadku zakwestionowania przez Państwa prawidłowości, zgodności z prawem bądź naszej potrzeby przetwarzania Państwa danych osobowych, ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych do niezbędnego minimum (przechowywanie), a w odpowiednich przypadkach będziemy przetwarzać je wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub, w razie konieczności, w celu ochrony innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na inne ograniczone względy wynikające z obowiązującego prawa.
 • do otrzymania Państwa danych osobowych w standardowym i ustrukturyzowanym formacie lub wystąpienia o przekazanie takich informacji innemu administratorowi (możliwość przeniesienia).

Uwaga: dostępne prawa są zależne od podstawy prawnej przetwarzania. Postanowienia zawarte w tabeli w art. 3.1 powyżej (kolumna „Prawa”) określają prawa, z których mogą Państwo skorzystać w zależności od czynności przetwarzania.

7.2 Wycofanie udzielonej zgody Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda, zgodnie z informacjami wyszczególnionymi w tabeli zawartej w art. 3.1 powyżej (kolumna „Podstawa prawna”), mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.

W takim przypadku zaprzestaniemy dalszego przetwarzania na podstawie tej zgody. Uwaga: wycofanie Państwa zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania realizowanego na podstawie założenia wcześniejszego udzielenia Państwa zgody.

Aby wycofać Państwa zgodę na otrzymywanie na otrzymywanie Newslettera:

 • zrezygnuj z subskrypcji, korzystając z dedykowanego linku znajdującego się w każdej wiadomości e-mail
  lub;
 • wyślij wiadomość e-mail zgodnie z opisem w sekcji Korzystanie z Państwa praw poniżej

7.3 Korzystanie z Państwa praw

W przypadku potrzeby skorzystania z tych praw i/lub uzyskania wszelkich stosownych informacji prosimy o kontakt z nami pod następującym adresem: ksk@expansja.pl lub recepcja.galeriamokotow@urw.com.

Uwaga: w celu zapewnienia efektywnego skorzystania z Państwa praw mogą Państwo przesłać wniosek na powyższy adres, dotyczący pytań i żądań związanych z przetwarzaniem przez obu administratorów danych (lokalny Administrator danych i Administrator danych grupy).

W celu uniknięcia naruszania praw osób trzecich zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Państwa tożsamości przed przystąpieniem do dalszych działań w razie uzasadnionych wątpliwości, prosząc Państwa o udostępnienie dokumentu tożsamości.

Udzielimy odpowiedzi w ciągu 1 miesiąca od otrzymania Państwa zapytania, ale zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia tego terminu o 2 miesiące w razie potrzeby z uwagi na złożoność Państwa wniosku. W każdym przypadku poinformujemy Państwa w ciągu 1 miesiąca od otrzymania Państwa wniosku, jeżeli podejmiemy decyzję o wydłużeniu terminu na odpowiedź.

W razie potrzeby mogą Państwo zwrócić się z pytaniami również do pracownika recepcji w centrum handlowym.

7.4 Skargi

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi dotyczącej sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8. Przekazywanie danych w przypadku zmiany struktury własności

Jeżeli Grupa Unibail-Rodamco-Westfield będzie uczestniczyć w fuzji, nabyciu, rozwiązaniu lub sprzedaży całości bądź części centrum handlowego, bądź jego spółki zarządzającej lub właściciela, w którym są Państwo zarejestrowani jako uczestnik Programu lojalnościowego, zastrzegamy sobie prawo do przekazywania Państwa danych osobowych. Otrzymają Państwo powiadomienie, jeżeli taka zmiana będzie wymagać powiadomienia lub wyrażenia zgody na podstawie obowiązującego prawa, wówczas otrzymają Państwo powiadomienie lub możliwość wyrażenia zgody.

9. Aktualizacja niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może podlegać okresowym zmianom lub aktualizacjom. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie po opublikowaniu online na niniejszej stronie internetowej.

Jeżeli taka zmiana będzie wymagać powiadomienia lub wyrażenia zgody na podstawie obowiązującego prawa, wówczas otrzymają Państwo powiadomienie lub możliwość wyrażenia zgody.

Załącznik 1 - Lista zewnętrznych podmiotów

Subskrypcja:
- Cardiweb
- Critizr

Zarządzanie CRM:
- Cardiweb
- Salesforce
- Lineup7

Przechowywanie danych: 
- Amazon