Tunnel Werkzaamheden

Tussen 4 februari en 18 mei worden op werkdagen werkzaamheden uitgevoerd aan de tunnels van de N14 door Rijkswaterstaat. Dit kan tot vertragingen leiden. Informatie over omleidingen vind je hier en actuele verkeersinformatie vind je hier.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Westfield Mall of the Netherlands "Lady Gaga celebrates Love For Sale" mogelijk gemaakt door Westfield - Centrum-ervaring

 

Wij verzoeken u deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen aangezien deze van toepassing zijn op uw wettelijke rechten en verplichtingen en de voorwaarden bevatten waaronder Unibail-Rodamco Nederland Winkels B.V. (de “Organisator”) het evenement van Westfield Mall of the Netherlands "Lady Gaga celebrates Love For Sale", dat u wordt aangeboden door Westfield (het “Evenement”), en de bijbehorende Tickets beschikbaar stelt.

Als aan u tickets voor het Evenement (de "Tickets" en elk een "Ticket") worden verstrekt en u akkoord gaat met de Voorwaarden, wordt u geacht gebonden te zijn aan en te verklaren zich te zullen houden aan deze Gebruiksvoorwaarden, zoals u die hieronder aantreft (de "Voorwaarden"). "Tickethouders" worden hierna ook aangeduid als "Deelnemers".

N.B.: Uw ticket vormt geen garantie voor toegang. Tickets moeten op de dag van het Evenement worden ingewisseld voor een polsbandje. Alleen personen met een polsbandje krijgen toegang tot het Evenement. Tickets zijn gratis en worden uitgereikt op basis v an het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

1/ Algemene voorwaarden

 1. 1.1
  De Tickets zijn voor persoonlijk gebruik. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan Tickets te veilen, weg te geven, te koop aan te bieden of te adverteren met de verkoop daarvan op internet of anderszins.
   
 2. 1.2
  Voor iedere Deelnemer moet een geldig Ticket worden overgelegd. In het Verenigd Koninkrijk en Europa moeten kinderen jonger dan 16 jaar worden begeleid door een volwassene (ouder dan 18 jaar). Voor de VS geldt dat kinderen jonger dan 18 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.
   
 3. 1.3
  Tickets die worden verkregen in strijd met de Voorwaarden of die naar onze redelijke overtuiging worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in strijd met de Voorwaarden zijn ongeldig. Dit kan inhouden dat u de toegang tot het Evenement wordt geweigerd of dat het Ticket wordt geannuleerd zonder kennisgeving. Onder die omstandigheden heeft u geen recht op vergoeding en wij behouden ons het recht voor om restituties te weigeren.
   
 4. 1.4
  Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan Tickets te gebruiken als prijs bij promotieacties, 'sweepstakes', representatiepakketten, veilingen, loterijen of prijsvragen (ook niet voor een goed doel).

2/ Boeking

 1. 2.1
  Tickets moeten van ons worden verkregen of via ons speciale ticketplatform (een beperkt aantal tickets beschikbaar). Wij behouden ons het recht voor om de verkoop en distributie van Tickets te weigeren aan personen, ondernemingen of agentschappen waarvan wij vermoeden dat zij in strijd handelen of voornemens zijn in strijd te handelen met de Gebruiksvoorwaarden of de interne regels van het Evenement.
   
 2. 2.2
  U dient zelf te controleren of de informatie in uw bestelling juist is voordat u de bestelling bevestigt. Zodra u uw bestelling heeft bevestigd, kunnen de gegevens van uw boeking niet meer worden gewijzigd. Tickets zijn slechts geldig op de datum en tijd en in het Winkelcentrum die daarop zijn vermeld.
   
 3. 2.3
  Zodra u uw bestelling voor Tickets heeft afgerond, nemen wij geen verzoeken om wijzigingen in de gegevens van uw boeking meer in behandeling (behoudens in uitzonderlijke gevallen). Het is dus van belang dat u de bevestigingspagina zorgvuldig controleert voordat u uw bestelling plaatst.
   

3/ Afleveren en ophalen

 1. 3.1
  Na het boeken van uw Tickets en ontvangst van de bestelbevestiging worden uw Tickets per e-mail aan u toegezonden via onze ticketprovider Eventbrite. Het Ticket moet vervolgens op de in het Ticket aangegeven datum, plaats en tijd worden ingewisseld voor een polsbandje. Daarbij dient u een geldig identiteitsbewijs te tonen. Het polsbandje geeft de betrokkene vervolgens toegang tot het Evenement.
   
 2. 3.2
  Controleer uw Tickets altijd bij ontvangst of bij het afhalen en laat het ons onmiddellijk weten als er sprake is van fouten. Vergissingen bij het bestellen kunnen niet altijd worden gecorrigeerd en correcties worden geheel naar ons eigen inzicht doorgevoerd.
   

4/ Vervangende Tickets en polsbandjes

 1. 4.1
  De Organisator is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van Tickets of polsbandjes. In geval van verlies, diefstal of beschadiging kan de Organisator geheel naar eigen inzicht vervangende Tickets of polsbandjes verstrekken.

5/ Toelating

Voor het Verenigd Koninkrijk en Europa geldt dat alle kinderen jonger dan 16 jaar moeten worden begeleid door een volwassene die zich ook heeft geregistreerd voor een Ticket. Voor de VS geldt dat kinderen jonger dan 18 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.

 1. 5.1
  Alle Deelnemers moeten in het bezit zijn van een polsbandje om toegang te krijgen tot het Evenement. De polsbandjes kunnen worden opgehaald bij de Receptie van de Westfield Mall of the Netherlands (nabij de Hoofdingang) tussen 12.00 uur en 18.00 uur op de dag van het Evenement, en uitsluitend op vertoon van een identiteitsbewijs voor elke Deelnemer. Polsbandjes worden uitgereikt op basis van het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

  Er is wereldwijd een beperkt aantal Tickets voor het Evenement beschikbaar; de toelating sluit zodra die limiet is bereikt en het Evenement uitverkocht is.

  De Organisator zal weigeren polsbandjes uit te reiken aan personen die:
   
  1. a
   geen geldig identiteitsbewijs kunnen laten zien;
  2. b
   jonger zijn dan 16 jaar en niet begeleid worden door een volwassene;
  3. c
   wier identificatiegegevens niet overeenkomen met de gegevens op het Ticket dat is geleverd na registratie.
    
   
  Uw ticket vormt geen garantie voor toegang. Tickets moeten op de dag van het Evenement worden ingewisseld voor een polsbandje. Alleen personen met een polsbandje krijgen toegang tot het Evenement. Tickets worden uitgereikt op basis van "wie het eerst komt, het eerst maalt".
   
   
  De Organisator behoudt zich het recht voor om toegang tot het Evenement te weigeren, bijvoorbeeld om redenen van veiligheid en gezondheid, om licentieredenen of indien een Ticket om enigerlei reden ongeldig is.
   
   
  Alle Deelnemers stemmen ermee in:
   
  1. a
   om de aanwijzingen in de regels van het Evenement op te volgen;
  2. b
   om alle aanwijzingen van Evenementmedewerkers en/of Beveiligingsmedewerkers op te volgen die verantwoordelijk zijn voor hulpverlening in geval van incidenten, ongevallen en evacuatie van het Evenementterrein;
  3. c
   om te voldoen aan de bepalingen uit het Westfield Mall of the Netherlands Huishoudelijk Reglement, zoals weergegeven bij de afhaalbalie voor de polsbandjes en in het Centrum;
  4. d
   dat de Organisator bij toegang tot het Evenement tassen mag controleren;
  5. e
   dat toegang wordt geweigerd aan Deelnemers die een of meer van de volgende verboden voorwerpen bij zich hebben:
    
   1. alcohol
   2. huisdieren
   3. grote bagage (alleen kleine tassen zijn toegestaan)
   4. messen of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden gebruikt
   5. paraplu's
   6. flesjes
   7. voedingswaren en dranken (die niet beschikbaar zijn op het Evenementterrein)
   8. open vuur, brandbare vloeistoffen of rookwaren
     
  6. f
   Eén kleine tas met een inhoud van minder dan 25 liter mag worden meegebracht naar het Evenement. Er zullen tassencontroles plaatsvinden;
  7. g
   De Deelnemer verklaart zijn/haar medewerking te zullen verlenen aan controlemaatregelen om de veiligheid van mensen en eigendommen op het Evenementterrein te garanderen. Dit omvat mede controle van het volume en de inhoud van de persoonlijke tas.
    
   
  De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om Tickethouders te verzoeken het Evenement of het Westfield winkelcentrum te verlaten en kan passende maatregelen nemen om dit recht te handhaven. Zo kan de Organisator een Tickethouder de toegang weigeren tot of deze verwijderen van het Evenement of uit het Westfield winkelcentrum indien deze:
   
  1. a
   zich zodanig heeft gedragen dat hij/zij de veiligheid of het plezier van andere bezoekers in gevaar brengt;
  2. b
   dreigende, aanstootgevende of beledigende woorden heeft gebruikt of gedragingen heeft vertoond of zich gedraagt op een wijze die kan leiden tot ordeverstoring, of bewust enig onderdeel of eigendommen in het Westfield winkelcentrum beschadigt; of
  3. c
   naar het redelijk oordeel van de Organisator onder invloed is van alcohol of drugs.
    
   
  Alle Tickethouders moeten zich houden aan de algemene regels zoals weergegeven bij het Evenement.

6/ Veiligheid en gezondheid

De Organisator kan van tijd tot tijd beveiligingscontroles uitvoeren om de veiligheid van alle bezoekers te garanderen. U verklaart hierbij uw medewerking te zullen verlenen aan controles van uw persoon en/of uw eigendommen vóór toelating tot het Evenement, zodat wordt voorkomen dat aanvals- of gevaarlijke wapens meegebracht worden naar het Evenement.

U mag geen wapens, glazen flessen, brandbare vloeistoffen of andere voorwerpen meebrengen naar het Evenement die de Organisator als gevaarlijk kan beschouwen.

Om redenen van veiligheid en gezondheid is roken ten strengste verboden tijdens het Evenement.

Eten en drinken is toegestaan in het kader van het aanbod op het Evenementterrein. Daarvoor gelden de beperkingen en regels zoals die zijn neergelegd in de interne regels van het winkelcentrum.

Deelnemers dienen zich tijdens het Evenement aan alle relevante veiligheidsmededelingen en -regels te houden.

In overeenstemming met de wet- en regelgeving van de (lokale) overheid met betrekking tot COVID-19 verklaart u zich tijdens het Evenement te zullen houden aan alle aanvullende voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne,

De anderhalve meter-maatregel is nog van kracht. Tevens is er bij elke ingang een desinfectiezuil aanwezig om je handen te kunnen desinfecteren. Uiteraard gelden ook de basishygiënemaatregelen nog steeds, waaronder: blijf thuis bij klachten en laat je testen.

Westfield Mall of the Netherlands zal altijd volledig voldoen aan de huidige Covid - 19 regelgeving van de overheid.

U dient zich tijdens het Evenement aan alle relevante veiligheidsmededelingen en -regels te houden.

7/ Openingstijden en beschikbaarheid

De Organisator behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen inzicht, al dan niet om veiligheidsredenen, het Evenement te sluiten. De Organisator zal, waar mogelijk, die sluiting vooraf aankondigen.

8/ Verantwoordelijkheid van de Organisator jegens u

Behoudens aansprakelijkheid wegens overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van de Organisator, wijzen de Organisator en diens werknemers of hulppersonen, alle vennootschappen binnen de Unibail-Rodamco-Westfield Groep en hun werknemers of hulppersonen elke aansprakelijkheid van de hand voor verlies of schade, hoe die ook mocht zijn ontstaan, daaronder begrepen doch niet beperkt tot leed, ongemak of angst veroorzaakt tijdens het Evenement of tijdens evacuatie van het Evenement in geval van sluiting of ongeval.

9/ Beperking van aansprakelijkheid

 1. 9.1
  De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor (i) netwerk-, computer-, hardware- of software-storingen van welke aard dan ook die kunnen leiden tot beperking of vertraging bij het kopen of afleveren van Tickets of (ii) enig handelen of nalaten van een externe leverancier waarop de Organisator in redelijkheid geen invloed heeft.
   
 2. 9.2
  De Organisator is niet aansprakelijk voor verliezen of schade, hoe die ook mochten ontstaan tijdens het Evenement, die niet het directe gevolg zijn van tekortkoming door de Organisator in de nakoming van diens verplichtingen.
   
 3. 9.3
  Niets in deze Gebruiksvoorwaarden houdt een uitsluiting of beperking in van de aansprakelijkheid van de Organisator wegens overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid of de nalatigheid van zijn functionarissen of werknemers of wegens een frauduleuze voorstelling van zaken.

10/ Algemeen

 1. 10.1
  Het bezit van een Ticket houdt niet de (al dan niet impliciete) verlening in van rechten aan u tot het gebruikmaken, wijzigen, kopiëren van of het anderszins handelen met handelsmerken, logo's en/of intellectuele eigendom die u aantreft in het Ticket of in verband met materialen die tijdens het Evenement worden verstrekt. Uw gebruik van content uit het Evenement kan inbreuk maken op auteursrecht-, merk-, privacy-, publiciteits-, communicatie- en andere wetgeving, en dergelijk gebruik kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid voor u, waaronder mogelijk strafrechtelijke aansprakelijkheid.
   
 2. 10.2
  Wij behouden ons het recht voor om de aangegeven data en openingstijden en het aangegeven schema van het Evenement te wijzigen zonder kennisgeving, indien dat om enigerlei reden noodzakelijk is.
   
 3. 10.3
  Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Nieuwe Gebruiksvoorwaarden gaan in nadat deze aan u zijn meegedeeld of online zijn gepubliceerd.
   
 4. 10.4
  In geval van strijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de interne regels, gaan de voorwaarden van de interne regels voor.
   
 5. 10.5
  De wetgeving in uw land is van toepassing op deze Voorwaarden, en alle (al dan niet contractuele) vorderingen en geschillen die zich mochten voordoen als gevolg van of in verband met deze Voorwaarden of het onderwerp daarvan zullen worden beslecht door de bevoegde Franse rechter, tenzij dit niet is toegestaan op grond van het recht in uw land.

11/ Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

 1. 11.1
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze   Privacyverklaring, die u vindt op het speciale platform
   
 2. 11.2
  In deze verklaring wordt toegelicht hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, welke rechten u heeft en hoe u contact met ons kunt opnemen. Daarnaast zult u ook persoonsgegevens verstrekken aan onze ticketpartner. Die persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van die ticketpartner.
   
 3. 11.3
  Voor vragen over deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met   UK.Ticketing@westfield.com.

12/ Contactgegevens

 1. 12.1
  Voor vragen over het Evenement kunt u contact met ons opnemen via   UK.Ticketing@westfield.com.