Lady Gaga celebrated Love For Sale, mogelijk gemaakt door Westfield – Win een persoonlijke boodschap van Lady Gaga – Verloting – Algemene voorwaarden

GEEN AANKOOP NODIG OM MEE TE DOEN OF TE WINNEN.

UNIBAIL MANAGEMENT, een vereenvoudigde aandelenvennootschap (naar Frans recht) met een kapitaal van $496.968.925, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 7 place du chancelier Adenauer, CS 31622, 75772 Paris Cedex 16, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 682 024 096 (hierna de 'Organisator'), organiseert een gratis en vrijblijvende verloting onder de naam 'Win een persoonlijke boodschap van Lady Gaga verloting' (hierna de 'Verloting'), die zal plaatsvinden vanaf 31 augustus 2021 tot en met 5 september 2021.

Voorwaarden voor deelname
a) Deelname aan deze verloting vindt plaats tussen 31 augustus 2021 en 5 september 2021 bij inschrijving voor deelname aan het exclusieve online optreden genaamd 'Lady Gaga viert Love For Sale, mogelijk gemaakt door Westfield' (hierna het 'Evenement'), waarbij een e-mail wordt verstuurd naar de deelnemers met daarin een link naar de registratiewebsite live.westfield.com. 

b) Om mee te doen aan deze verloting moeten deelnemers Westfield Club Loyalty Member zijn of een Westfield-account hebben. 

c) Slechts één inschrijving per persoon. Geen aankoop nodig.

d) Alle inschrijvingen die voor 17.00 uur GMT op 5 september 2021 zijn ontvangen, worden meegenomen in de verloting. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor te late, verloren, onvolledige of onherkenbaar geworden inschrijvingen.

e) Alle deelnemers die inwoners zijn van de Europese Unie moeten zestien jaar of ouder zijn of deelnemers die inwoners zijn van de Verenigde Staten moeten dertien jaar of ouder zijn en allen moeten inwoner zijn van een van de volgende landen: Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, Tsjechische Republiek en Oostenrijk. Medewerkers van de Unibail-Rodamco-Westfield Group, hun familieleden, afhankelijke personen en agenten en alle andere personen die betrokken zijn bij de verloting mogen niet aan de verloting deelnemen.

f) De Organisator behoudt zich het recht voor om volledig naar eigen goeddunken inschrijvingen te weigeren en/of een winnende inschrijving te selecteren. Inschrijvingen moeten kunnen worden geverifieerd. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken deze verloting te beëindigen, te wijzigen of tijdelijk op te schorten en deze algemene voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, indien de Organisator dit noodzakelijk acht. 

g) Het niet naleven van deze algemene voorwaarden maakt een inschrijving voor de verloting automatisch ongeldig. De wetten van uw land zijn van toepassing op deze voorwaarden en alle claims en geschillen (contractueel of anderszins) die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of het onderwerp van deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Franse jurisdictie, tenzij dit verboden is door de wetten van uw land. Door deel te nemen aan en u in te schrijven voor de verloting aanvaart u deze algemene voorwaarden.

h) De verloting wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door de provider van het platform (Maestro) en/of Lady Gaga, haar team en vertegenwoordigers of bedrijven die haar vertegenwoordigen (hierna de 'Artiest'). Deelnemers begrijpen en stemmen ermee in dat zij hun informatie verstrekken aan de Organisator en niet aan Maestro of de Artiest. Door deel te nemen aan deze verloting vrijwaart elke deelnemer Maestro en/of de Artiest van elke actie of claim die voortvloeit uit de verloting. Alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze verloting moeten worden gericht aan de Organisator, niet aan Maestro of de Artiest.

De Organisator, zijn agenten en zijn commerciële partners sluiten voor zover wettelijk is toegestaan iedere aansprakelijkheid uit voor (a) enig(e) verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met deze verloting of met de acceptatie of het bezit van enige prijzen (buiten de garanties of voorwaarden die wettelijk geïmpliceerd zijn en niet kunnen worden uitgesloten); (b) de nauwkeurigheid of anderszins van een beschrijving of afbeelding van prijzen; (c) enig(e) verlies, schade, niet-beschikbaarheid of te late ontvangst van prijzen of communicatie in verband met deze verloting en (d) enige kosten, heffingen, belastingen of andere kosten in verband met een prijs die de winnaar verplicht kan zijn te betalen. De Organisator wijst verder elke aansprakelijkheid af voor enig(e) letsel of schade geleden door de deelnemer of enig ander persoon in verband met of voortvloeiend uit deelname aan of het downloaden van enig materiaal dat met deze verloting te maken heeft. In geval van een onvoorziene oorzaak buiten zijn controle is de Organisator is niet aansprakelijk voor het niet of te laat leveren of nakomen van zijn verplichtingen onder deze algemene voorwaarden. Dergelijke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, weersomstandigheden, brand, overstroming, orkanen, stakingen, arbeidsconflicten, oorlog, vijandelijkheden, politieke onrust, rellen, burgerlijke onrust, onvermijdelijke ongevallen, optredende wetgeving of enige andere omstandigheden die neerkomen op overmacht. De Organisator is niet verantwoordelijk voor handelingen of nalatigheden van derden wat betreft problemen van welke aard dan ook die de deelnemers ondervinden in verband met hun deelname aan deze verloting. 

Prijs
a) Behoudens paragraaf (b) hieronder[Kennisgeving], zijn de winnaars van de verloting de eerste deelnemer die willekeurig wordt geselecteerd uit alle in aanmerking komende inschrijvingen in elk land (8 landen, dus 8 winnaars) in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. De winnaar wint een persoonlijke vooraf opgenomen videoboodschap van Lady Gaga (in totaal 8 winnaars). De kans op winnen is afhankelijk van de timing van de in aanmerking komende inschrijvingen in elk land. Er worden geen andere kosten in verband met de verloting aan de winnaar betaald dan de kosten die in deze algemene voorwaarden worden genoemd. De boodschap duurt 15 seconden en we vragen de winnaars een paar persoonlijke feiten door te geven om een gepersonaliseerde boodschap mogelijk te maken, zoals hun naam, waar ze vandaan komen en hun favoriete nummer van Lady Gaga. De geschatte verkoopwaarde van de prijs is €1.

b) De selectie is definitief en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, behalve om de winnaars op de hoogte te stellen.

c) Er is geen alternatieven in contanten: de prijs moet worden aanvaard zoals hij wordt aangeboden, is niet overdraagbaar en is afhankelijk van beschikbaarheid. De Organisator behoudt zich in geval van onvoorziene omstandigheden het recht voor om een prijs of een deel ervan te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde en/of de actie op elk moment in te trekken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

d) De winnaars moeten tot 30 september 2021 alle informatie over de prijs vertrouwelijk houden en mogen hun prijs op geen enkele manier bekendmaken, ook niet via social media. Indien zij dit niet doen, zal hun prijs ongeldig/geannuleerd worden. 

e) De prijs wordt op 30 september 2021 per e-mail aan de winnaars toegestuurd. 

f) De winnaars mogen hun persoonlijke boodschap op 30 september 2021 en op elk moment na deze datum op hun eigen persoonlijke socialmediaplatforms delen.

Kennisgeving
a) De winnaars worden per e-mail van een urw.com-adres op de hoogte gebracht op of rond 6 september tot en met 10 september 2021. Deze e-mail zal de details van de levering van de gepersonaliseerde boodschap vermelden. 

b) De winnaars worden gevraagd wat meer informatie over zichzelf te geven om de inhoud van de gepersonaliseerde boodschap te helpen bepalen. Als een winnaar niet binnen drie dagen na ontvangst van de e-mail van de Organisator, of binnen een andere in de e-mail vermelde periode, reageert, behoudt de Organisator zich het recht voor een andere deelnemer te selecteren om de prijs in ontvangst te nemen.

Publiciteit
De winnaars stemmen ermee in deel te nemen aan alle reclame, promoties of andere commerciële activiteiten met betrekking tot de verloting en geven toestemming en stemmen ermee in dat hun foto, afbeelding, gelijkenis en stem door de Organisator en/of aan URW gelieerde ondernemingen mogen worden gebruikt in alle gerelateerde promotieactiviteiten zonder enig recht op voorafgaande goedkeuring of inzage, behalve waar dit bij wet verboden is.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken 
Door deel te nemen aan de verloting sturen deelnemers hun persoonsgegevens naar de Organisator, die deze gegevens zal gebruiken in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming. Nadere informatie over de wijze waarop persoonsgegevens worden gebruikt en over de rechten inzake gegevensbescherming wordt verstrekt in de privacyverklaring, die beschikbaar is op live.westfield.com. U kunt contact opnemen met het gegevensbeschermingsteam van de Organisator via data.protection@urw.com. 

Als deelnemers toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van marketingmateriaal van sponsors van verlotingen, geven deelnemers aan dat ze begrijpen dat hun persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van de sponsor (niet die van de Organisator) en dat de sponsor verantwoordelijk is voor het waarborgen dat de persoonsgegevens van de deelnemer worden gebruikt in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming. Als de deelnemer vragen of klachten heeft over de manier waarop de sponsor met zijn of haar persoonsgegevens omgaat, moet hij of zij zich met zijn klacht rechtstreeks tot de sponsor wenden.