ANVÄNDARVILLKOR

31/08/2018

 

1. GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOR

Genom att besöka eller använda någon av våra webbsidor, lojalitetskortsprogram eller mobilapplikationer (s.k. appar) (gemensamt “Tjänsterna”), som kan nås genom olika media och enheter och tillhandahålls av Rodamco Handel AB, org. nr 556782-9311 (” Vi” eller ” Oss”), accepterar du och förbinder dig att följa dessa användarvillkor (“ Användarvillkoren”). 

Användarvillkoren utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte accepterar något av Användarvillkoren ska du inte använda Tjänsterna.

Användarvillkoren är tillämpliga på alla Tjänster. Vissa Tjänster kan vara föremål för särskilda villkor (se nedan ”Särskilda villkor för vår lojalitetskortsprogramtjänst” och ”Särskilda villkor för geolokalisering”).

Notera att Vi kan erbjuda tjänster som inte är föremål för Användarvillkoren utan för tjänsternas egna användarvillkor (exempelvis regleras de presentkort Vi erbjuder av särskilda användarvillkor). 

Tjänsterna är riktade till användare som är sexton (16) år eller äldre.

2. REGISTRERING OCH KONTO

Du kan behöva skapa ett konto hos Oss för att få åtkomst till lojalitetskortsprogrammet och/eller vissa av våra tjänster genom mobilapplikationer eller webbsidor. Det är frivilligt att skapa ett konto och att lämna efterfrågad information om personuppgifter.

När du skapar ett konto hos Oss kommer du behöva gå igenom en registreringsprocedur och erbjuds då följande val: 

• skapa ett konto genom att använda referensen för lojalitetskortet som har utfärdats till dig av Oss (dvs. fyll i koden som anges under streckkoden på lojalitetskortet eller skanna streckkoden) och bekräfta dina personuppgifter (dvs. för- och efternamn, födelsedatum, adress, postnummer, kön, telefonnummer och e-post); eller 

• skapa ett konto genom att lämna efterfrågade uppgifter (dvs. för- och efternamn, e-post, födelsedatum, adress, postnummer, kön och telefonnummer) och välj ett lösenord; eller 

• skapa ett konto genom att använda ditt Facebook-, Google eller Twitterkonto. 

Under alla omständigheter accepterar du att tillhandahålla korrekt och fullständig information till Oss samt att uppdatera sådan information när det är nödvändigt. När kontot är skapat kopplas det automatiskt till lojalitetskortet som Vi kan ha utfärdat till dig innan kontot skapades. Om du när du skapar kontot inte har ett lojalitetskort utfärdat av Oss kommer ett lojalitetskort automatiskt att skapas när du skapar kontot. 

Du accepterar att lojalitetskortsprogrammet och -kortet är personligt och avsett för eget personligt och privat bruk. Lojalitetskortsprogrammet och -kortet kan inte överlåtas och lojalitetskortet är inte ett betalkort. Du accepterar att Vi förbehåller Oss rätten att när som helst och oavsett skäl kunna ändra, tillfälligt avbryta eller avsluta lojalitetskortsprogrammet.

Om du har valt att logga in genom ditt Facebook-, Google- eller Twitterkonto loggar du in genom ditt lösenord för Facebook, Google eller Twitter. I alla andra fall kommer du efterfrågas att logga in med din e-post och valda lösenord. 

Du accepterar att omedelbart informera Oss på:  mallofscandinavia@urw.com om all otillbörlig användning av ditt konto för åtkomst till Tjänsterna. 

Om du vill ansluta dig till lojalitetskortsprogrammet utan att skapa ett konto hos Oss för andra Tjänster som erbjuds genom våra mobilapplikationer eller webbsidor, eller om du vill använda ett fysiskt lojalitetskort, vänligen se de särskilda villkoren nedan för skapande av ett lojalitetskort (”Särskilda villkor för vår lojalitetskortsprogramtjänst”).

3. EXTERNA LÄNKAR OCH INNEHÅLL

Vi kan komma att föreslå hyperlänkar i Tjänsterna, eller i kommunikation du mottar från Tjänsterna, till tredje mans webbsida eller Internetkällor. Vi kontrollerar inte dessa sidor och kan inte i något fall hållas ansvariga för tredje mans behandling av personuppgifter eller innehåll på deras webbsidor. 

4. INTEGRITET OCH SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER

Vid användning av Tjänsterna kommer Vi be dig att lämna personuppgifter och/eller information vilka krävs för att på ett tillförlitligt sätt identifiera dig för att Vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna och för att utveckla vår kommersiella relation. Viss information är nödvändig för att kunna tillhandahålla och underhålla Tjänsterna medan annan information används för att kunna anpassa innehållet i Tjänsterna till dig. Vänligen se bifogad  länk till vår Integritetspolicy vilken i detalj förklarar all nödvändig information om hur Vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

5. IMMATERIELL EGENDOM

5.1 Vårt innehåll

Tjänsterna, inklusive all mjukvara som används i samband med Tjänsterna och allt dess innehåll (inklusive, men ej begränsat till, text, redaktionellt innehåll, databaser, layout, operativsystem, foton, bilder, grafik, videos, ljud, kartor, logotyper, varumärken, information och varje element av varje slag innefattande Tjänsterna) (gemensamt ”Innehållet”) är skyddat av tillämplig immaterialrättslig lagstiftning och ägs, kontrolleras och licenseras av eller till Oss. Vi erbjuder en personlig, icke-exklusiv, internationell, ej överlåtbar, begränsad och återkallelig licens att använda Tjänsterna enbart för privat bruk på dator eller mobila enhet under tiden du använder Tjänsterna. Om inte annat särskilt anges enligt Användarvillkoren eller följer av tillämplig tvingande lagstiftning får Tjänsterna eller Innehållet, helt eller delvis, inte kopieras, representeras, reproduceras, återanvändas, tillgängliggöras, överföras, bearbetas, översättas, användas för att skapa bearbetade verk, säljas, överlåtas, underlicenseras, återskapas eller helt eller delvis tas ut eller distribueras i något medium. Överträdelse av dessa villkor utgör intrång och kan medföra civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder. Vi och våra licenstagare förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder vid överträdelse av dessa villkor.

5.2 Ditt innehåll

Genom Tjänsterna kan du generera, posta, ladda upp, mata in, lämna in eller tillgängliggöra text, redaktionellt innehåll, foton, bilder, grafik, videos, ljud, meddelanden, logotyper, varumärken och annat material av varje slag som du lämnar, lagrar eller delar när du använder Tjänsterna (gemensamt “Ditt Innehåll”).

Du behåller äganderätten och eventuella andra rättigheter till Ditt Innehåll. Genom att generera, posta, ladda upp, mata in, lämna in eller tillgängliggöra Ditt Innehåll genom Tjänsterna accepterar du att ge Oss och våra närstående bolag en internationell, kostnadsfri, icke-exklusiv, underlicensierbar och överlåtbar licens att använda, reproducera, tillgängliggöra, publicera, bearbeta, formatera, utnyttja och översätta Ditt Innehåll i valfritt medium, i den utsträckning som tillämplig tvingande lagstiftning tillåter, i samband med Tjänsterna. Licensen gäller till utgången av en ettårsperiod som följer efter att ditt konto har avslutats, oavsett skälet till att kontot har avslutats.

6. DINA SKYLDIGHETER

6.1 Användarinnehåll och uppförande

Tjänsterna ger dig möjlighet att dela Ditt Innehåll och information, inklusive att dela information på sociala medier. Du är och förblir dock under alla omständigheter ensam ansvarig för användningen av Tjänsterna och för allt Ditt Innehåll. 

Du accepterar att inte använda något av Ditt Innehåll eller Tjänsterna för olagliga eller olämpliga syften inklusive men inte begränsat till att: 

• posta, tillhandahålla, mata in, ladda upp, lämna in eller på annat sätt tillhandahålla Ditt Innehåll till Tjänsterna på ett sätt som strider mot allmän ordning och moral eller är olagligt, hotfullt, trakasserande, våldsamt, kränkande, skadligt för andra, vilseledande, nedsättande, obscent, ärekränkande, förolämpande, pornografiskt, inkräktande på annans privatliv, hatiskt, rasistiskt, diskriminerande eller på annat sätt stötande eller främjar eller uppmuntrar olaglig verksamhet;

• posta, tillhandahålla, mata in, ladda upp, lämna in eller på annat sätt tillhandahålla Ditt Innehåll till Tjänsterna på ett sätt som byter mot lagar eller regler eller gör intrång i tredje mans rätt inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt, rätten till företagshemligheter, patent, immaterialrätt, integritetsskydd eller personrätt eller egendom;
• posta tillhandahålla, mata in, ladda upp, lämna in eller på annat sätt tillhandahålla ”spam”, marknadsföringsmaterial, oombedd eller otillåten reklam eller någon annan form av erbjudande via Tjänsterna;

• använda virus, tidsinställda bomber, cancelbot-filer, sabotageprogram, maskar, destruktiva program, defekter, trojanska hästar, skadade filer eller annan programvara, filer eller program ägnade att störa, förstöra, begränsa eller försämra den normala funktionen av Tjänsterna, servrarna eller nätverken kopplade till Tjänsterna;

• skada eller försöka skada barn på något sätt;

• skapa en falsk identitet i syfte att förleda andra;

• använda teknik, automatiska system såsom robotar, webbspindlar eller sökrobotar eller andra medel för att samla eller få åtkomst till otillåtet innehåll eller utrymmen som inte är offentliga;

• använda verktyg för datautvinning, robotar eller liknande verktyg för samling och utvinning av data;

• försöka testa, undersöka eller analysera sårbarheten av system eller nätverk kopplade till Tjänsterna eller bryta mot säkerhets- eller verifieringsåtgärder;

• marknadsföra eller erbjuda varor eller tjänster till försäljning för kommersiellt syfte.
Vi granskar inte Ditt Innehåll på Tjänsterna. Vi förebehåller Oss dock rätten, men åtar Oss inte skyldigheten, att granska Ditt Innehåll och att efter egen bedömning ta bort hela eller delar av Ditt Innehåll som strider mot Användarvillkoren. Vi granskar och kontrollerar inte heller kommunikation som sker mellan användare på Tjänsterna. 

Du förstår och accepterar att du vid använde av våra Tjänster kan mottaga eller bli utsatt för innehåll, varor eller tjänster som du anser vara felaktiga, vilseledande, förolämpande, obscena eller på annat sätt kränkande. I den utsträckning annat inte följer av tvingande lagstiftning är Vi inte ansvariga för någon åtgärd med avseende på något sådant innehåll på Tjänsterna. Informera Oss dock gärna på:  mallofscandinavia@urw.com om du identifierar något olagligt innehåll.

Överträdelse av Användarvillkoren kan medföra en varning och/eller omedelbar avstängning av kontot utan förvarning och utan begränsning av vår rätt att vidta eventuella rättsliga åtgärder.

6.2 Ditt ansvar


Du är helt och hållet ansvarig för att hålla dina lösenord och din kontoidentifikation hemlig. Vi ansvarar inte för tredje mans användning av ditt konto. Du ansvarar för all aktivitet som sker genom ditt konto. Vi uppmuntrar dig att använda ett säkert lösenord och regelbundet ändra lösenord för att begränsa risken för obehörig användning av ditt konto.
Du är och förblir under alla omständigheter ensam ansvarig för Ditt Innehåll som du överför till Tjänsterna, din användning av Tjänsterna och alla aktiviteter som sker genom ditt konto. Du är därmed ansvarig att vidta lämplig konfigurering och vidta alla lämpliga åtgärder för att bibehålla adekvat säkerhet och skydd samt vidta säkerhetskopiering av Ditt Innehåll, inklusive din egen data och/eller mjukvara lagrad på din dator och/eller mobila enhet, för att skydda dig mot attacker. 

Du förstår och accepterar att du på eget ansvar och risk får åtkomst till, laddar ned eller på annat sätt erhåller information, material eller data vid användning av Tjänsterna samt att du är ensam ansvarig för skada på ditt datorsystem eller förlust av data som orsakas av nedladdning av sådan information, material eller data.

Du måste själv tillhandahålla all utrustning (inklusive dator, mobilenhet, etc.), i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive men ej begränsat till immaterialrättslig lagstiftning, för att få åtkomst till och använda Tjänsterna.

7. VÅRA SKYLDIGHETER

Tjänsterna tillhandahålls av Oss endast i informationssyfte. Även om Vi anstränger Oss för att tillhandahålla Tjänsterna, lämnas inga garantier utan Tjänsterna tillhandahålls såsom de är. Du accepterar uttryckligen att du använder Tjänsterna på egen risk. 

I den utsträckning annat inte följer av tvingande lagstiftning är Vi inte ansvariga för (i) skada, förlust eller eventuella konsekvenser till följd av användning av Tjänsterna eller dess Innehåll, eller för Ditt Innehåll som du tillhandahåller på Tjänsterna, eller (ii) för indirekt skada eller förlust, immateriella skador eller skada på grund av utebliven vinst, intäkter, användning eller data orsakad av användning eller drift av Tjänsterna.

Du förstår och accepterar att (i) Tjänsterna inte är fria från fel eller virus, (ii) anslutning till Tjänsterna medför en risk som finns vid all anslutning och överföring på Internet och i mobila nätverk, särskilt vad avser dataöverföringshastighet, informationssökning, konsultationssvarstid samt teknisk prestanda, (iii) Vi har inte kontroll över tredje mans nätverk eller webbsidor som du kan få åtkomst till vid användning av Tjänsterna, (vi) Vi är inte på något sätt ansvariga för tillbakadragande, fel i säkerhet eller lagring, leveransfel eller förseningar vid överföring av data eller innehåll genom Tjänsterna och (v) Vi avsäger Oss alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier avseende tillfredsställande kvalitet och anpassning för syfte eller behov av Innehållet och Tjänsterna.

8. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR VÅR LOJALITETSKORTPROGRAMSTJÄNST OCH FYSISKA LOJALITETSKORT

Vårt lojalitetskortsprogram är kostnadsfritt och medför att du kan ta del av erbjudanden, kampanjer och information relaterad till vårt lojalitetskortsprogram enligt vad som närmare anges på vår webbsida.

För att kunna ta del av vårt lojalitetskortsprogram måste du skapa ett specifikt konto hos Oss enligt vad som beskrivs nedan. Om du istället vill ha vår elektroniska version av lojalitetskortet och/eller ta del av andra Tjänster som erbjuds av Oss genom mobilapplikationer och webbsidor, inklusive lojalitetskortsprogrammet, se ovan gällande de allmänna villkoren för registrering och konto (”Registrering och Konto”). 

Vårt lojalitetskortsprogram och vårt fysiska lojalitetskort tillhandahålls efter begäran enligt ett av följande alternativ:

• i köpcentrumet: (i) gå direkt till receptionen i köpcentrumet; (ii) fyll i formuläret med efterfrågad information; och (iii) receptionisten kommer direkt att skapa och ge dig ett personligt lojalitetskort; eller

• genom vår webbsida: (i) besök vår webbsida och fyll i registreringsformuläret för lojalitetskortsprogrammet som finns på webbsidan eller använd ditt Facebook-, Google- eller Twitterkonto; (ii) en identifiering kommer att tilldelas dig och skickas via e-post; (iii) skriv ut det e-postmeddelande du får och ta med det till receptionen i köpcentrumet och (iii) receptionisten kommer direkt att skapa och ge dig ett personligt lojalitetskort.

Om du efter att ha skapat lojalitetskortet vill ta del av våra andra Tjänster eller av en elektronisk version av lojalitetskortet, se ovan gällande de allmänna villkoren för registrering och konto (”Registrering och Konto”), särskilt om hur man skapar ett konto genom att använda referensen på lojalitetskortet som redan har utfärdats av Oss.

Under alla omständigheter godkänner du att tillhandahålla korrekt och fullständig information till Oss samt att uppdatera sådan information när det behövs. 

Du förstår och accepterar att lojalitetskortsprogrammet och -kortet är personliga och avsedda för privat bruk. De kan inte överlåtas och lojalitetskortet är inte ett betalkort. Du är helt och hållet ansvarig för att hålla dina lösenord och kontoidentifikation hemlig. Vi ansvarar inte för tredje mans användning av ditt konto. Du ansvarar för all aktivitet på ditt konto. Du accepterar att omedelbart informera Oss på: mallofscandinavia@urw.com om all otillbörlig användning av ditt konto för åtkomst av Tjänsterna.

Du förstår och accepterar att Vi förbehåller oss rätten att när som helst och oavsett skäl kunna ändra, tillfälligt avbryta eller avsluta lojalitetskortsprogrammet.

Systemet bakom lojalitetskortet är baserat på RFID teknologi (radiofrekvensidentifiering). RFID består av användning av elektromagnetiska fält för att överföra data för att automatiskt identifiera och spåra taggar knutna till lojalitetskortet. Om du inte vill att Vi använder sådan teknik bör du istället använda vår elektroniska version av lojalitetskortet som tillhandahålls via våra mobilapplikationer.


9. YTTERLIGARE TJÄNSTER

Vi har utvecklat de nya tjänsterna Smart Park och In & Out för att förbättra din erfarenhet när du besöker våra köpcentrum. 

När du loggar in på ditt användarkonto för att använda Smart Park-tjänsten, behandlar Vi dina personuppgifter som möjliggör geolokalisering av din bil på parkeringsplatserna vid våra köpcentrum. Om du inte loggar in på ditt användarkonto, använder Vi inte dina personuppgifter.

När du vill utnyttja tjänsten In & Out, använder Vi de personuppgifter som du lämnat till Oss när du skapade ditt användarkonto. Speciellt gäller det registreringsskylten som gör det möjligt att automatiskt öppna parkeringen när du kör in eller ut från våra köpcentrum.

Dessutom kan Vi använda dina personuppgifter när du utnyttjar tjänsterna Smart Park och In & Out för att informera dig om nya tjänster Vi utvecklat och som kan vara av intresse för dig. 

Personuppgifterna delas inte med och/eller görs inte tillgängliga för tredje man och de används inte i något annat syfte än de som nämns ovan. Du har rätt att få åtkomst till, korrigera och radera dina personuppgifter. Du kan utnyttja dessa rättigheter genom att kontakta tjänsterna Smart Park och In & Out.

10. COOKIES POLICY 

När du besöker vår webbplats använder Vi cookies och liknande teknologi för att säkerställa att du får en bra upplevelse och för att samla information så att vi kan förbättra vår webbplats. Du kan läsa mer om sådan informationsanvändning nedan.

Vad är cookies?
Cookies är små textbaserade datafiler som sparas på din dator eller mobiltelefon när du besöker en webbplats. Cookies används i stor utsträckning för att webbplatser ska fungera eller för att de ska fungera mer effektivt. Cookies hjälper webbplatsen att identifiera din enhet och kommer ihåg information om ditt besök (t.ex. vilket språk du föredrar, teckenstorlek samt andra preferenser och information om din aktivitet på webbplatsen).

Hur Vi använder cookies
När du besöker och använder vår webbplats sparar vi cookie-filer i din webbläsare (”förstapartscookies”).
Vi använder cookies för att kunna hantera de Tjänster som du har efterfrågat, underlätta för dig när du navigerar på vår webbplats och använder dess funktioner. Syftet är att du ska få en problemfri upplevelse. Till exempel erbjuder vi ”Kom ihåg mig”-funktionen med hjälp av cookies.

Tredjepartscookies
Vi använder också cookies från tredje part (”tredjepartscookies”). Primärt använder vi Google DoubleClicks och Facebook reachs annonslösningar för att tillhandahålla målinriktad annonsering till dig baserad på dina intressen, samt för att förbättra utvärderingsmöjligheterna av reklamkampanjer.

Därutöver använder Vi: 
-Google Analytics verktyg för att mäta trafik- och användarstatistik. På så sätt får vi ökad förståelse för hur våra besökare får tillgång till och använder sig av vår webbplats. Informationen som vi samlar in via cookies hjälper oss att förbättra våra Tjänster och sammanställa statistik för hur besökare använder vår webbplats Observera att vid användandet av Google Analytics på vår webbsida så samlar Google in din personliga information för egna ändamål.  Läs mer om hur Google använder Google Analytics och hur de samlar in och bearbetar personuppgifter på http://www.google.com/policies/privacy/partners/.

-UX ANALYTICS-verktyget av Content Square för att hjälpa Oss att förstå kundens navigering på vår webbplats. Våra cookies samlar in följande information:
Teknisk information om enheten du använder, såsom vilken typ av enhet det är, ditt operativsystem och webbläsaren. 
Statistisk information om din användning av vår webbplats. Såsom musrörelser, scrollning och klicktid eller källan till webbtrafiken. 
Anslutningsdata, såsom identifiering av cookies och IP-adresser. För detta syfte kommer UX ANALYTICS cookies korta av den sista oktetten (tre siffor) från användarens IP-adress och ersätta dem med ”x”. Denna process sker på ett så tidigt stadie som möjligt efter insamlandet och innan geolokalisering sker. IP-adresserna behandlas endast för att uppskatta den regionala geolokaliseringen av våra besökare, och är aldrig sammankopplad med annan information eller uppgifter som kan identifiera en individ. 

Vi använder det vi samlat in för att sammanställa den sammanlagda statistiken över hur vår webbplats används av våra besökare. Informationen hjälper oss att upptäcka vilket innehåll som väcker mest intresse samt hjälper oss att förbättra webbplatsens ergonomi och prestanda, utan att identifiera några specifika individer. Vänligen notera att i detta sammanhang kan Content Square sammanställa information som samlats in för sina egna syften för att ha anonym statistik för att kunna förbättra sin service och producera rapporter. Få mer information om UX ANALYTICS på https://www.contentsquare.com/en_uk/privacy-policy/.

Vänligen notera också att UX ANALYTICS inte tillåter insamling av följande:
Information från formulär du fyllt i;
Vad du skriver på ditt tangentbord; eller
Komplett IP-adress.

Notera även att ingen profilering eller internationella överföringar sker genom UX ANALYTICS. 

Hur du hanterar dina cookie-preferenser
Du kan närsomhelst ändra dina preferenser avseende cookies. Notera dock att om du blockerar alla cookies så kanske du inte får tillgång till alla funktioner och sidor på vår webbplats.
De flesta webbläsare och enheter tillåter dig att hantera dina cookie-preferenser genom att ändra dina webbläsarinställningar.
Du kan ställa in din webbläsare att göra följande:
automatiskt vägra eller acceptera alla cookies,
automatiskt vägra eller acceptera förstapartscookies och/eller tredjepartscookies, 
informera dig före en cookie blir sparad och därigenom ge dig chansen att bestämma om du vill acceptera den.

Om du ger ditt medgivande till våra cookies men senare ångrar dig kan du, genom dina webbläsarinställningar, radera de cookies som har sparats och/eller ändra dina webbläsarinställningar till att i fortsättningen blockera cookies generellt eller endast blockera särskilt utvalda cookies. ”Hjälp”-funktionen i din webbläsare kan hjälpa dig med hur detta görs. I annat fall återfinns instruktioner nedan för hur man ändrar inställningarna för cookies i vanligen använda webbläsare:
Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/3296214?hl=sv)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/sv/kb/aktivera-och-inaktivera-kakor-webbplatser-installningar)
Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sv_SE)

Dessutom, om du inte vill att
-Google Analytics används i din webbläsare kan du:
Installera Google Analytics ”add-on” i webbläsaren genom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,
Använda annonsinställningar,
Använda mobilens annonsinställningar,
Använda möjligheten till ”opt-out” (d.v.s. tacka nej) genom Network Advertisings opt-out-system för konsumenter, som finns här: http://optout.networkadvertising.org/#!/

-UX ANALYTICS genom Content Square används i din webbläsare kan du:
Klicka på denna länk: http://optout.content-square.net/ och välj ”I WANT TO OPT-OUT” och klicka sedan ”SUBMIT”.

Du kan även besöka www.aboutcookies.org, vilken innehåller mer detaljerad information om hur du gör detta på flera olika webbläsare.
Därutöver kan du använda andra onlinetjänster som ger dig möjlighet att administrera cookies som är sparade på dina enheter: http://www.youronlinechoices.com/.

 
11. ÖVERLÅTELSE

Du samtycker till att Vi kan överlåta eller delegera våra rättigheter eller skyldigheter under Användarvillkoren till tredje man.

12. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i Användarvillkoren eller del därav befinnas ogiltig, eller av någon anledning overkställbar, ska detta inte innebära att Användarvillkoren i dess helhet är ogiltiga.

13. ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN 

Vi kan komma att ändra eller uppdatera Användarvillkoren från tid till annan. Eventuella ändringar i Användarvillkoren träder i kraft när de ändrade Användarvillkoren har publicerats genom Tjänsterna.

Vid ändringar som Vi anser är betydande och erfordrar ditt samtycke enligt gällande lagstiftning, kommer Vi att informera dig om detta via Tjänsterna och i förekommande fall be om ditt samtycke.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION 

Användarvillkoren regleras och tolkas i enlighet med svensk lag och omfattas av svensk domstols exklusiva jurisdiktion.