Informacja o ochronie prywatności dla rezydentów Stanów Zjednoczonych: Jeśli jesteś rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), zapoznaj się z Informacją o ochronie prywatności w USA dostępną tutaj.

Uwaga dotycząca prywatności dla osób niebędących rezydentami USA: Prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie prywatności dostępną tutaj.


Informacja o ochronie prywatności

Data ostatniej aktualizacji niniejszej Informacji o ochronie prywatności to 5 czerwca 2024 r


Niniejsza Informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Administratorzy danych (zgodnie z definicją poniżej) [zwani w niniejszej Informacji o ochronie prywatności Administratorami Danych, My, Nas ub Nasz] gromadzą i przetwarzają dane osobowe Użytkownika w kontekście dostarczania naszego newslettera i naszego Programu Lojalnościowego (w tym dostępu do konta Lojalnościowego Użytkownika na Stronie Internetowej i w Aplikacji), zwanych łącznie "Usługami".

Należy pamiętać, że w zależności od usług świadczonych w odwiedzanym Centrum Handlowym i związanego z nimi przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą dodatkowo obowiązywać określone zasady ochrony prywatności. Takie zasady zostaną należycie przekazane Użytkownikowi w stosownych przypadkach (na przykład w odniesieniu do zarządzania systemami CCTV, WiFi lub opinii klientów).

Niniejsza Polityka prywatności zawiera następujące informacje:

1/ Tożsamość Administratorów Danych

2/ W jaki sposób gromadzimy dane osobowe Użytkowników?

3/ Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika

4/ W jaki sposób udostępniamy dane osobowe Użytkowników?

5/ Jak zabezpieczamy dane osobowe Użytkowników?

6/ Czy przekazujemy dane osobowe Użytkownika poza EOG i Wielką Brytanię?

7/ Prawa Użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych

8/ Przeniesienie w przypadku zmiany właściciela

9/ Zarządzanie plikami cookie i technologiami śledzenia

10/Aktualizacja niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Definicje

-          Aplikacja: aplikacja mobilna centrów Handlowych i aplikacja "Westfield-APP shopping".

-          Konto Lojalnościowe: konto osobiste, które należy utworzyć zgodnie z Regulaminem, aby móc korzystać z Programu Lojalnościowego.

-          Karta Lojalnościowa: karta fizyczna lub karta wirtualna (dostępna na Koncie Lojalnościowym w Aplikacji i/lub na Stronie internetowej), która zawiera numer identyfikacyjny Lojalności i jest wymagana do korzystania z naszych ofert lub usług.

-          Społeczność (Społeczności): grupa osób o wspólnych zainteresowaniach. URW zdefiniował te Społeczności w odniesieniu do ofert lub usług świadczonych przez nasze Centra Handlowe i daje Użytkownikowi możliwość wyboru jednej z nich podczas tworzenia konta. Wybór Społeczności umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie lub udostępnianie treści na tematy, które mogą być interesujące dla wybranej Społeczności. Użytkownik nie jest zobowiązany do wyboru Społeczności i może ją zmienić w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego konta.

-          Program Lojalnościowy: Nasz Program Lojalnościowy jest dostępny we wszystkich centrach Handlowych w Unii Europejskiej (UE) (z wyjątkiem Carrousel du Louvre, les Ateliers Gaîté, we Francji, Palais Vest, Forum Steglitz, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, Wilma Shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Breuningerland Sindelfingen w Niemczech) oraz we wszystkich centrach Handlowych w Wielkiej Brytanii (UK).

-          Preferowane centra Handlowe: wybrane przez Użytkownika centra Handlowe. Użytkownik może dodać lub usunąć dowolne Centrum Handlowe w dowolnym momencie za pośrednictwem Konta Lojalnościowego, według własnego uznania.

-          Centra Handlowe: Nasze centra Handlowe znajdują się w UE, Wielkiej Brytanii i USA. Całą listę i powiązane dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

-          Strona internetowa: strona internetowa dostępna pod adresem www.westfield.com i wszystkie subdomeny.

1/ Tożsamość Administratorów Danych

1.1 - Zasady ogólne

Administratorami Danych osobowych Użytkownika, działającymi jako współadministratorzy danych i zwanymi dalej łącznie "Administratorami Danych" lub "My", są:

-          Unibail Management, prosta spółka akcyjna o kapitale 20 000 000 EUR, z siedzibą pod adresem 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris, wpisana do rejestru paryskiego pod numerem 414 878 389.

("Administrator Danych Grupy"); oraz

-          Podmiot(-y) lokalny(-e) odpowiedzialny(-e) za wybrane przez Użytkownika Preferowane Centrum Handlowe Unibail-Rodamco-Westfield i/lub wydający biuletyny, które Użytkownik zdecydował się subskrybować, w zależności od przypadku,

("Lokalny Administrator Danych").

Należy pamiętać, że jeśli Użytkownik zdecyduje się rozszerzyć swoje korzyści z Programu Lojalnościowego na nowe Preferowane Centrum Handlowe i/lub subskrybuje dodatkowy biuletyn, w zakresie, w jakim to nowe Preferowane Centrum Handlowe lub biuletyn są obsługiwane przez inny(-e) podmiot(-y) z grupy Unibail-Rodamco-Westfield, odpowiedni(-e) lokalny(-e) podmiot(-y) stanie(-ą) się Lokalnym(-i) Administratorem(-ami) Danych i będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności w celu świadczenia żądanych Usług.

Dla jasności należy pamiętać, że dopóki Użytkownik jest uczestnikiem Programu Lojalnościowego, zawsze będzie istniał lokalny administrator danych, ponieważ należy wybrać co najmniej jedno Preferowane Centrum Handlowe. Po rejestracji w Programie Lojalnościowym będzie to Lokalny administrator danych z kraju rejestracji Użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowy Lokalny administrator danych Preferowanego Centrum Handlowego.

Użytkownik może skontaktować się z Grupowym Administratorem Danych i Lokalnymi Administratorami Danych, korzystając z danych kontaktowych określonych w artykule 7.7 poniżej. 1.2 - Role administratorów danych

Grupowy Administrator Danych zawarł kilka umów o przetwarzanie danych i umów o świadczenie usług z dostawcami usług, aby zapewnić Użytkownikowi techniczną możliwość zarejestrowania się w Programie Lojalnościowym lub pobrania i korzystania ze Stronie Internetowej i Aplikacji.

Grupowy Administrator Danych zajmie się również przygotowaniem niektórych komunikatów, koordynowanych na poziomie grupy, które będą wysyłane przez Lokalnych Administratorów Danych lub Grupowego Administratora Danych. Ponadto Administrator Danych Grupy będzie negocjował ze stronami trzecimi specjalne oferty, które będą dostępne dla członków Programu Lojalnościowego.

Grupowy Administrator Danych będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu, w zależności od dokonanych przez niego wyborów:

-          Jeśli zarejestrujesz się w Programie Lojalnościowym:

o   Zarządzanie rejestracją w Programie Lojalnościowym;

o   Analizowanie korzystania przez Użytkownika z Usług w Centrum(-ach) Handlowym(-ych), jak opisano szczegółowo w artykule 3 poniżej, w celu dostarczania Użytkownikowi spersonalizowanych ofert i wydarzeń, którymi może być zainteresowany;

o   Wysyłanie Użytkownikowi informacji o marce Westfield lub Programie Lojalnościowym.

-          W przypadku subskrypcji biuletynu, w celu przesyłania takiego biuletynu.

Lokalni administratorzy danych będą również przetwarzać dane osobowe Użytkownika wyłącznie zgodnie z dokonanymi przez niego wyborami:

-          Jeśli Użytkownik zarejestruje się w Programie Lojalnościowym, w celu wysyłania mu komunikatów informujących o konkretnych ofertach i wydarzeniach w Preferowanym Centrum Handlowym (Preferowanych Centrach Handlowych) oraz w celu dostarczenia mu ofert i Usług, o które prosi (w zależności od dostępności i innych szczególnych warunków, które mogą mieć zastosowanie).

-          W przypadku subskrypcji biuletynu, w celu przesyłania takiego biuletynu.

2/ W jaki sposób gromadzimy dane osobowe Użytkowników?

Gromadzimy dane osobowe Użytkowników w następujący sposób:

- bezpośrednio od Użytkownika; i/lub

- z korzystania z Usług:

                   a) Podczas korzystania z Karty Stałego Klienta, w tym karty wirtualnej, jeśli zostanie ona zeskanowana podczas wizyty, gromadzimy informacje związane z rodzajem Usługi, do której została użyta Karta Stałego Klienta (na przykład: wydarzenia, prezent urodzinowy), a tym samym z obecnością Użytkownika w naszym Centrum Handlowym.

                  b) Gdy Użytkownik korzysta z naszej Aplikacji jako uwierzytelniony Użytkownik, za jego zgodą zbieramy informacje o jego geolokalizacji w celu świadczenia mu odpowiednich Usług. Więcej informacji można znaleźć w artykule 3.

                   c) Gdy Użytkownik korzysta ze Stronie Internetowej i akceptuje stosowanie innych niż niezbędne plików cookie, gromadzimy zaakceptowane przez niego pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat plików cookie.

Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia danych osobowych Użytkowników można znaleźć w poniższej tabeli.

3/ Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika

3.1 - W poniższej tabeli znajdują się wszystkie informacje dotyczące:

-          Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Użytkownika (Cel)

-          Których danych osobowych to dotyczy (Dane osobowe, których to dotyczy)

-          Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe Użytkownika (podstawa prawna)?

-          Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika (Okres przechowywania)

NEWSLETTER

Cel

Dane osobowe, których to dotyczy

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Dostarczanie naszego spersonalizowanego biuletynu

Dostarczone bezpośrednio przez Użytkownika:

Obowiązkowe: adres e-mail, imię.

Opcjonalnie: Tytuł, nazwisko, numer telefonu, zainteresowania (np. sport, zakupy itp.).

Pośrednio:

Fakt otwarcia lub nie naszego newslettera

Dostarczone nam przez stronę trzecią:

NIE DOTYCZY

Zgoda

 

3 lata od ostatniego kontaktu cyfrowego lub korzystania z Usług

 

 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Cel

Dane osobowe, których to dotyczy

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Zarządzanie rejestracją Użytkownika w Programie Lojalnościowym

Dostarczone bezpośrednio przez Użytkownika:

Obowiązkowe: imię, nazwisko, adres e-mail, Preferowane Centra Handlowe.

Opcjonalnie: Tytuł, numer telefonu, data urodzenia, kod pocztowy a w przypadku niektórych Centrów Handlowych informacje dotyczące faktu pracy w danym Centrum Handlowym, zainteresowania i społeczności.

Dostarczone nam przez stronę trzecią:

NIE DOTYCZY

Wykonanie umowy (tj. Regulaminu Programu Lojalnościowego).

3 lata od ostatniego kontaktu cyfrowego lub korzystania z Usług.

 

Zarządzanie ofertami i korzyściami Programu Lojalnościowego

Bezpłatny dostęp do usług (zgodnie z Regulaminem, dostępność w zależności od Centrum Handlowego, jak opisano na odpowiednich stronach internetowych, takich jak toalety, booballoo itp.)

 

Dostarczone bezpośrednio przez Użytkownika:

Numer karty Lojalnościowej, kod kreskowy, imię, nazwisko, data urodzenia i społeczność.

Dostarczone nam przez stronę trzecią:

NIE DOTYCZY

Wykonanie umowy (tj. warunków Programu Lojalnościowego)

 

 

Brak przechowywania w celu korzystania z ofert i korzyści.

Jeśli karta Lojalnościowa zostanie zeskanowana (nigdy w celu skorzystania z toalet), możemy zachować datę wizyty i rodzaj wykorzystanych usług/oferty w ciągu 3 lat od ostatniego kontaktu cyfrowego lub korzystania z Usług.

Zarządzanie uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Handlowe

Należy pamiętać, że możemy wysyłać Użytkownikowi wiadomości umożliwiające mu udział w wydarzeniu (na przykład, jeśli wydarzenie wymaga dowodu rejestracji w celu wzięcia w nim udziału).

 

Dostarczone bezpośrednio przez Użytkownika:

Adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, preferowane Centrum Handlowe i społeczność.

 

Dostarczone nam przez stronę trzecią:

NIE DOTYCZY

Uzasadniony interes Administratorów Danych polegający na zarządzaniu wydarzeniami dla członków Programu Lojalnościowego i zapewnieniu bezpieczeństwa wydarzenia*.

 

6 miesięcy po zdarzeniu.

Świadczenie naszych usług mających na celu ułatwienie dostępu do parkingu Centrum Handlowego

 

Dostarczone bezpośrednio przez Użytkownika:

Tablica rejestracyjna, dane osobowe podane podczas tworzenia konta Lojalnościowego.

Zapewniane poprzez korzystanie z usługi: NIE DOTYCZY

Dostarczone nam przez stronę trzecią:

NIE DOTYCZY

Wykonanie umowy (tj. Regulaminu Programu Lojalnościowego).

 

3 lata od ostatniego kontaktu cyfrowego lub korzystania z Usług.

Udział w konkursach, wyzwaniach organizowanych dla członków Programu Lojalnościowego

Dostarczone bezpośrednio przez Użytkownika:

numer karty Lojalnościowej, imię, nazwisko, data urodzenia, dane osobowe, które mogą być zawarte w samym konkursie (odpowiedzi na pytania)

Dostarczone nam przez stronę trzecią:

NIE DOTYCZY

 

Wykonanie umowy (tj. regulaminu danego konkursu)

1 miesiąc po dostarczeniu nagród do zwycięzcy(ów)

Zarządzanie komunikacją niekomercyjną związaną z Programem Lojalnościowym

 

Dostarczone bezpośrednio przez Użytkownika:

Numer karty Lojalnościowej, tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail i społeczność

Numer telefonu (opcjonalnie), preferowane Centrum(-a) Handlowe

Dostarczone nam przez stronę trzecią:

NIE DOTYCZY

Wykonanie umowy (tj. warunków Programu Lojalnościowego)

 

3 lata od ostatniego kontaktu cyfrowego lub korzystania z Usług

Zarządzanie komunikacją Handlową

e-mailem i/lub sms-em, jeśli Użytkownik podał nam swój numer telefonu komórkowego

Dostarczone bezpośrednio przez Użytkownika:

adres e-mail

numer telefonu (opcjonalnie), preferowane Centrum(-a) Handlowe

Dostarczone nam przez stronę trzecią:

NIE DOTYCZY

Zgoda

 

 

3 lata od ostatniego kontaktu cyfrowego lub korzystania z Usług lub do wycofania zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Analiza informacji o Użytkowniku/korzystania z Usług

Ø w celu dostarczania Użytkownikowi spersonalizowanych ofert; oraz

Ø lepsze zrozumienie oczekiwań i potrzeb Użytkowników oraz opracowywanie nowych funkcji i usług

Należy pamiętać, że w tej perspektywie będziemy łączyć dane osobowe wymienione w odpowiedniej kolumnie, w tym zebrane przez każdego z Administratorów Danych.

Uzyskane bezpośrednio od Użytkownika: wszystkie informacje, które mogą zostać dostarczone przez Użytkownika.

Uzyskane w wyniku aktywności Użytkownika:

Za zgodą Użytkownika, zachowanie na stronie internetowej (pliki cookie)

Udział w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Handlowe

Korzystanie z wifi: data wizyty w Centrum Handlowym

Korzystanie przez Użytkownika z Kolekcji Punktów Lojalnościowych

W przypadku zeskanowania Karty Stałego Klienta w celu skorzystania z Usługi lub wzięcia udziału w wydarzeniu w Centrum Handlowym

Uzasadniony interes Administratorów Danych polegający na lepszym zrozumieniu klienta w celu świadczenia odpowiednich Usług i/lub ofert*.

 

3 lata od ostatniego kontaktu cyfrowego lub korzystania z Usług

 Geolokalizacja (tylko w obrębie Centrum Handlowego - gdy korzystasz z aplikacji jako uwierzytelniony Użytkownik)

Zobacz szczegóły w artykule 3.3

Dostarczone bezpośrednio przez Użytkownika: NIE DOTYCZY

Dostarczane w ramach korzystania z Usługi: dane dotyczące lokalizacji w Centrum Handlowym

Dostarczone nam przez stronę trzecią:

NIE DOTYCZY

Zgoda (udzielona za pośrednictwem aplikacji)

 

Nie będziemy przechowywać danych geolokalizacyjnych Użytkownika.

 

Uzyskiwanie informacji zwrotnych od Użytkowników na temat naszych Usług

Dostarczone bezpośrednio przez Użytkownika: odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący oceny świadczonych przez nas Usług.

Uzasadniony interes Administratorów Danych polegający na lepszym zrozumieniu klienta i ulepszaniu Usług oraz dostarczaniu odpowiednich Usług i/lub ofert*.

 

3 lata od ostatniego kontaktu cyfrowego lub korzystania z Usług

 

ŚCIANA SPOŁECZNA

Cel szczegółowy

 

Dane osobowe, których to dotyczy

Podstawa prawna

 

Okres przechowywania

Zarządzanie udostępnianiem treści Użytkownika na Stronie Internetowej lub w Aplikacji

Dostarczone bezpośrednio przez Użytkownika:

Zdjęcia, filmy

 

Dostarczone nam przez stronę trzecią:

NIE DOTYCZY

Zgoda

1 rok od uzyskania zgody

WEB PUSH

Cel szczegółowy

 

Dane osobowe, których to dotyczy

Podstawa prawna

 

Okres przechowywania

Wysyłanie web push

Dostarczone bezpośrednio przez Użytkownika:

NIE DOTYCZY

Dostarczone nam przez stronę trzecią:

Adres IP

Zgoda

12 miesięcy lub do wycofania zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

 

 

MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Cel szczegółowy

Dane osobowe, których to dotyczy

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Odpowiadanie na zapytania członków Programu Lojalnościowego lub subskrybentów newslettera dotyczące danych osobowych

Dostarczone bezpośrednio przez Użytkownika:

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer karty Lojalnościowej lub kopia dowodu osobistego, jeśli dotyczy

Dostarczone nam przez stronę trzecią:

NIE DOTYCZY

 

Obowiązek prawny

 

Rok kalendarzowy przyjęcia plus 5 lat

W przypadku żądania okazania dowodu tożsamości, zostanie on usunięty zaraz po sprawdzeniu tożsamości.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych

 

Istotne dane osobowe związane z roszczeniem lub postępowaniem sądowym

Uzasadniony interes Administratorów Danych w celu zapewnienia ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia lub postępowania sądowego*

 

Termin ustawowy w zależności od rodzaju roszczenia/sporu sądowego

 

* Jeśli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat naszych prawnie uzasadnionych interesów, prosimy o kontakt z nami, wysyłając wniosek przy użyciu danych kontaktowych określonych w pkt. 7.7

3.2 Warunki szczególne - platforma darowizn

Program Lojalnościowy umożliwia korzystanie z platformy darowizn GEEV. Platforma ta jest dostępna wyłącznie we Francji i umożliwia dokonywanie lub otrzymywanie darowizn wyłącznie we Francji. Jeśli Użytkownik chce korzystać z tej platformy, prześlemy GEEV jego imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy, aby GEEV mogła utworzyć dla niego konto GEEV Premium+. W takim przypadku Użytkownik będzie podlegał warunkom użytkowania GEEV, a jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności GEEV, która będzie dostępna na stronie internetowej GEEV. W tym zakresie GEEV będzie działać jako niezależny administrator danych w odniesieniu do odpowiedniego przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

3.3 Geolokalizacja w naszych centrach Handlowych

Zasada ogólna

Z zastrzeżeniem zgody wyrażonej przez Użytkownika w Aplikacji, informacje związane z lokalizacją Użytkownika w naszym Centrum Handlowym mogą być gromadzone i przetwarzane przez nas, gdy Użytkownik jest uwierzytelniony w naszej Aplikacji, w celu świadczenia usług związanych z lokalizacją.

Geolokalizacja będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy Użytkownik aktywował dodatkowe usługi/specyficzną funkcję w ustawieniach pobranej aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym. Użytkownik może wyłączyć te dodatkowe usługi w dowolnym momencie w ustawieniach.

Należy pamiętać, że udzielona zgoda będzie obowiązywać natychmiast w przypadku wszelkich dalszych połączeń w naszej aplikacji i wszelkich dalszych wizyt w naszym Centrum Handlowym w ciągu 12 miesięcy od pierwszego połączenia, chyba że Użytkownik wycofa swoją zgodę.

Aby wziąć udział w niektórych wyzwaniach, Użytkownik może zostać poproszony o aktywowanie geolokalizacji na swoim urządzeniu mobilnym. W takim przypadku prośba ta będzie powiązana ze szczególnym charakterem wyzwania, w którym Użytkownik bierze udział (na przykład w celu zliczenia liczby kroków wykonanych w naszych centrach). W każdym przypadku aktywacja geolokalizacji nie będzie automatyczna i będzie wymagać zgody Użytkownika.

Jak zarządzać preferencjami geolokalizacji na urządzeniu mobilnym?

Aby znaleźć się na terenie Centrum Handlowego, należy aktywować funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym.

Jeśli chcesz tylko sprawdzić mapę, aktywacja funkcji Bluetooth nie jest wymagana.

Należy pamiętać, że nie zlokalizujemy Użytkownika poza naszym Centrum Handlowym. Opcja lokalizacji jest realizowana przez nadajniki Bluetooth, które są zainstalowane wyłącznie w częściach wspólnych Centrum Handlowego.

Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć geolokalizację swojego urządzenia mobilnego w ustawieniach telefonu komórkowego.

4/ W jaki sposób udostępniamy dane osobowe Użytkowników?

Zgodnie z wyborem dokonanym przez Użytkownika, każdy administrator danych ma dostęp do jego danych osobowych (patrz artykuł 1 powyżej).

Ponadto możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom:

·         nasze podmioty przetwarzające działające w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami wymienionymi tutaj;

·         wszelkim właściwym organom lub podmiotom prawnym w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski prawne lub regulacyjne, nakazy sądowe, wezwania sądowe lub procesy prawne, jeśli jest to konieczne do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;

·         każdemu przejmującemu, gdy dane osobowe są przekazywane w ramach sprzedaży lub innego przeniesienia całości lub części naszych aktywów do innej spółki;

·         z naszymi ubezpieczycielami, prawnikami, innymi doradcami i sądami podczas dochodzenia roszczeń i/lub obrony naszego stanowiska

·         partnerzy publikujący Usługi na naszej Stronie i/lub w naszej Aplikacji, do których Użytkownik się zapisał. Usługi te podlegają warunkom korzystania z usług danych partnerów, a dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ich Polityką prywatności (dotyczy to w szczególności platformy darowizn GEEV).

5/ Jak zabezpieczamy dane osobowe Użytkowników?

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych i jesteśmy zobowiązani do ich ochrony. W związku z tym wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa i odpowiednio wybraliśmy naszych dostawców.

Zawarliśmy konkretne umowy o przetwarzanie danych z każdym z naszych usługodawców, którzy kwalifikują się jako podmioty przetwarzające dane, i sprawdziliśmy ich ogólne środki techniczne i organizacyjne. Dostawcy usług są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jako podmioty przetwarzające dane, zgodnie z postanowieniami niniejszej Informacji o ochronie prywatności, wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Nie możemy kontrolować wszystkich zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, a bezpieczeństwo danych zależy również od czujności wszystkich osób i dobrego wykorzystania tych technologii, dlatego zachęcamy do zachowania wysokiej czujności na potencjalne nieodłączne zagrożenia podczas korzystania z usług internetowych.

6/ Kiedy przekazujemy dane osobowe Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy i Wielką Brytanię?

6.1 Przekazanie do lokalnego administratora danych

W zależności od sposobu korzystania z Usług, w szczególności w przypadku subskrypcji biuletynu Centrum Handlowego znajdującego się w USA i/lub wyboru Preferowanego Centrum Handlowego znajdującego się w USA, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane, na warunkach określonych w artykule 1, lokalnemu administratorowi danych w USA, kraju, którego ustawodawstwo nie zostało uznane przez Komisję Europejską lub Sekretarza Stanu Wielkiej Brytanii za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

W związku z tym wdrożyliśmy między naszymi spółkami odpowiednie standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (w stosownych przypadkach zmienione brytyjskim uzupełnieniem wydanym przez brytyjskiego komisarza ds. informacji) w celu zabezpieczenia takiego transferu.

6.2 Przekazywanie danych naszym usługodawcom

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług, którzy pomagają nam świadczyć Usługi na rzecz Użytkownika i przetwarzać jego dane osobowe w naszym imieniu. Tacy zewnętrzni dostawcy usług będą zawsze podlegać obowiązkom w zakresie bezpieczeństwa i poufności zgodnym z niniejszą Informacją o polityce prywatności i obowiązującym prawem.

Należy pamiętać, że niektórzy z naszych zewnętrznych dostawców usług, którzy mogą przetwarzać dane osobowe Użytkownika, znajdują się poza EOG i Wielką Brytanią w krajach, których ustawodawstwo nie zostało uznane przez Komisję Europejską lub Sekretarza Stanu Wielkiej Brytanii za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy z takimi dostawcami odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkownika korzystają z odpowiedniego poziomu ochrony, gdy są dostępne i przetwarzane z takich krajów, tj. zawarliśmy odpowiednie Standardowe Klauzule Umowne przyjęte przez Komisję Europejską (w stosownych przypadkach zmienione przez Dodatek brytyjski wydany przez brytyjskiego komisarza ds. informacji) lub, w stosownych przypadkach, nasi dostawcy polegają na Wiążących Regułach Korporacyjnych zatwierdzonych przez odpowiedni organ.

6.3 Ogólne informacje o przekazywaniu danych

Aby uzyskać więcej informacji na temat międzynarodowego przekazywania danych, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w artykule 7.7 poniżej.

 Informacje na temat standardowych klauzul umownych można znaleźć tutaj.

Informacje na temat Wiążących Reguł Korporacyjnych można znaleźć tutaj.

7/ Prawa Użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych

7.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownikowi przysługują różne prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, w zależności od danej sytuacji:

  • Prawo dostępu do danych osobowych: Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, że przetwarzamy jego dane osobowe i w takim przypadku otrzymać ich kopię;
  • Prawo do sprostowania danych osobowych: Jeśli przetwarzane przez nas dane osobowe są niedokładne, Użytkownik ma prawo zażądać ich sprostowania;
  • Prawo do usunięcia danych osobowych: Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych;
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych. Oznacza to, że Użytkownik może zwrócić się do nas o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych do czasu wykazania przez nas ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli przetwarzamy dane osobowe Użytkownika do celów marketingu bezpośredniego, a Użytkownik sprzeciwi się takiemu wykorzystaniu, zaprzestaniemy przetwarzania jego danych do takich celów;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w szczególności jeśli kwestionuje dokładność, zgodność z prawem lub naszą potrzebę przetwarzania jego danych osobowych. W takim przypadku i jeśli ma to zastosowanie, będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub, w razie potrzeby, w celu ochrony innej osoby fizycznej lub prawnej lub z innego ograniczonego powodu podyktowanego obowiązującymi przepisami prawa;
  • Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii przekazanych nam danych osobowych w formacie interoperacyjnym lub, w stosownych przypadkach i jeśli jest to technicznie wykonalne, może również poprosić o przekazanie takich danych bezpośrednio innemu administratorowi danych;
  • Tylko dla obywateli Francji: Użytkownik ma prawo wydać instrukcje dotyczące dalszego przetwarzania jego danych osobowych po jego śmierci.

7.2 Wycofanie zgody (zgód) W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika, zgodnie z tabelą przedstawioną w artykule 3.1 powyżej (kolumna "Podstawa prawna"), Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę (zgody) w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyny.

Jeśli to zrobisz, zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

7.3 Rezygnacja z subskrypcji komunikacji marketingowej

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać informacji marketingowych, może poprosić nas o zaprzestanie ich wysyłania w następujący sposób:

> wysłać wiadomość e-mail za pośrednictwem danych kontaktowych określonych w artykule 7.7 poniżej; lub

> bezpośrednio zmienić ustawienia na swoim Koncie Lojalnościowym, jeśli takie istnieją; lub

> kliknij łącze rezygnacji z subskrypcji dostępne we wszystkich naszych komunikatach.

7.4 Zarządzanie preferowanymi centrami Handlowymi

Użytkownik może w dowolnym momencie zarządzać listą Preferowanych Centrów Handlowych za pośrednictwem swojego Konta Lojalnościowego.

Komunikaty wysyłane przez Preferowane Centrum Handlowe będą zgodne z preferencjami ustawień komunikacji (czy Użytkownik chce otrzymywać tylko informacje o Programie Lojalnościowym, komunikaty Handlowe, czy też nie chce otrzymywać żadnych komunikatów).

Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia Centrum Handlowego z listy preferowanych centrów Handlowych:

- przestaniesz otrzymywać od niej wiadomości, niezależnie od ustawień preferencji komunikacji;

-Użytkownik zostaje automatycznie wypisany z wyzwań oferowanych w danym Centrum Handlowym.

7.5 Zarządzanie społecznością

Podczas tworzenia konta Użytkownik będzie miał możliwość wyboru społeczności. Nie musisz wybierać społeczności, aby utworzyć konto i możesz zmienić swoją społeczność w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego konta.

Wybór Społeczności pozwala na otrzymywanie i przeglądanie treści związanych z zainteresowaniami dzielonymi z innymi członkami Społeczności. Treści te, spersonalizowane dla danej Społeczności, będą wyświetlane priorytetowo naStronie Internetowej lub Aplikacji, ale Użytkownik będzie mógł również uzyskać dostęp do treści dostępnych dla innych Społeczności, do których nie należy, klikając bezpośrednio daną Społeczność.

Przy wyborze społeczności, jeśli nie wiesz, którą wybrać, możesz odpowiedzieć na serię pytań, których wyniki poprowadzą Cię do społeczności, która wydaje się najbardziej odpowiednia dla Ciebie.

7.6 Usunięcie konta Lojalnościowego Użytkownika

Jeśli chcesz usunąć swoje konto Lojalnościowe, możesz to zrobić:

                > usunąć go bezpośrednio w ustawieniach konta Lojalnościowego; lub,

> wyślij wiadomość e-mail, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 7 poniżej.

Jeśli Użytkownik zasubskrybował usługi oferowane przez naszą platformę darowizn GEEV, usunięcie konta Lojalnościowego automatycznie spowoduje usunięcie konta GEEV. Jeśli chcesz nadal korzystać z usług oferowanych przez GEEV, musisz utworzyć nowe konto za pośrednictwem strony internetowej usługodawcy.

7.7 Wykonywanie praw Użytkownika

Jeśli Użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw MyRights  

lub uzyskać wszelkie stosowne informacje, prosimy o kontakt:

> lokalni administratorzy danych: dane kontaktowe każdego lokalnego administratora danych określone tutaj; lub

> Administratorowi Danych Grupy (w tym jego inspektorowi ochrony danych) na następujący adres: data.protection@urw.com lub pocztą na adres 7 place du Chancelier Adenauer, 75116 PARIS, Francja.

Aby zapewnić skuteczne wykonywanie swoich praw, należy pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek pytań i żądań związanych z przetwarzaniem danych przez któregokolwiek z Administratorów Danych (Lokalnych Administratorów Danych i Grupowego Administratora Danych) można wysłać wniosek na dowolne z wyżej wymienionych danych kontaktowych.

We wniosku należy jasno określić: (i) o jakie dane osobowe chodzi; oraz (ii) jakie prawa Użytkownik chciałby wyegzekwować.

Użytkownik może również skorzystać z niektórych przysługujących mu praw bezpośrednio za pośrednictwem konta Lojalnościowego.

W celu uniknięcia naruszenia praw osób trzecich, zastrzegamy sobie prawo, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, do przeprowadzenia uprzedniej weryfikacji tożsamości Użytkownika:

-          pytania identyfikujące, takie jak na przykład numer karty Lojalnościowej lub data urodzenia;

-          Dokument tożsamości, jeśli po pierwszym kroku opisanym powyżej utrzymują się uzasadnione wątpliwości.

Odpowiemy na wniosek w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. W każdym przypadku poinformujemy Użytkownika w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku, jeśli zdecydujemy się przedłużyć okres na udzielenie odpowiedzi, wraz z uzasadnieniem takiego przedłużenia.

7.8 Skargi

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych w kraju swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że sposób, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe, narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych.

8/ Przeniesienie w przypadku zmiany właściciela

Jeśli grupa Unibail-Rodamco-Westfield jest zaangażowana w fuzję, przejęcie, rozwiązanie lub sprzedaż całości lub części Centrum Handlowego lub jego spółki operacyjnej lub zarządzającej lub właściciela, gdy Użytkownik jest zarejestrowany jako członek Programu Lojalnościowego lub gdy subskrybuje newsletter, zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia danych osobowych Użytkownika. Jeśli taka zmiana wymaga powiadomienia lub zgody zgodnie z obowiązującym prawem, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony lub będzie miał możliwość wyrażenia zgody.

9/ ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE I TECHNOLOGIAMI ŚLEDZENIA

Gdy Użytkownik odwiedza naszą Stronę Internetową lub naszą aplikację (zwaną w niniejszej Polityce prywatności " Strona Internetowa"), my lub nasi partnerzy możemy wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do gromadzenia informacji o korzystaniu z Usługi przez Użytkownika.

Czym są pliki cookie i technologie śledzenia?

W zależności od tego, w jaki sposób Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi, stosowane technologie śledzenia są różne.

Na Stronie Internetowej  używamy plików cookie i podobnych technologii (takich jak Pixel, sygnały nawigacyjne w sieci Web...). Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w przeglądarce Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie są powszechnie używane do działania stron internetowych, rozpoznawania urządzenia i zapamiętywania informacji o wizycie (np. preferowanego języka, rozmiaru czcionki, innych preferencji i informacji o aktywności Użytkownika). Piksele (znane również jako sygnały nawigacyjne) to kod osadzony w usłudze, który wysyła informacje o przeglądarce lub urządzeniu do serwera. Piksele zapewniają podobną funkcjonalność do plików cookie, ale nie zawsze są oparte na przeglądarce. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do usługi zawierającej piksel, piksel może umożliwić nam lub stronie trzeciej umieszczanie lub odczytywanie plików cookie w przeglądarce Użytkownika lub gromadzenie innych informacji o przeglądarce lub urządzeniu Użytkownika.

W Aplikacji korzystamy z technologii nieopartych na przeglądarce, takich jak zestawy SDK (Software Development Kit). Zestawy SDK to fragmenty kodu udostępniane przez strony trzecie, które zapewniają określone funkcje. Technologie aplikacji są wykorzystywane do celów podobnych do plików cookie i pikseli i mogą umożliwiać nam lub podmiotowi zewnętrznemu gromadzenie informacji z przeglądarki lub urządzenia Użytkownika.

(Technologie śledzenia będą łącznie określane w niniejszej Informacji o ochronie prywatności jako "pliki cookie i technologie" lub "pliki cookie").

Czy korzystamy z plików cookie?

Możemy umieszczać różne rodzaje plików cookie w następujących celach:

·         Niezbędne.

Te pliki cookie i technologie są niezbędne do funkcjonowania Stronie Internetowej  i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania Użytkownika, które są równoznaczne z żądaniem usług, takich jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie i technologie lub ostrzegała o nich, ale niektóre części Stronie Internetowej nie będą wówczas działać.

·         Wydajność.

Te pliki cookie i technologie umożliwiają nam zliczanie odwiedzin i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność Stronie Internetowej. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej i najmniej popularne oraz zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po Stronie.

·         Funkcjonalny.

Te pliki cookie i technologie umożliwiają Stronie Internetowej  zapewnienie ulepszonej funkcjonalności i personalizacji. Mogą one być ustawiane przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, których usługi dodaliśmy do naszych stron. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać prawidłowo.

·         Ukierunkowane pliki cookie.

Te pliki cookie i technologie mogą być ustawiane za pośrednictwem Strony Internetowej przez naszych partnerów reklamowych. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do tworzenia profilu zainteresowań Użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam w innych stronach. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na korzystanie z tych plików cookie i technologii, będzie otrzymywać mniej ukierunkowane reklamy.

·         " Media społecznościowe " pliki cookie.

Te pliki cookie i technologie są ustawiane przez szereg usług mediów społecznościowych, które dodaliśmy do Stronie Internetowej . Są one w stanie śledzić przeglądarkę Użytkownika w innych stronach i tworzyć profil jego zainteresowań. Może to mieć wpływ na treści i komunikaty wyświetlane w innych odwiedzanych Stronach internetowych. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na te pliki cookie, może nie być w stanie korzystać z tych usług lub ich przeglądać.

Twoje wybory dotyczące plików cookie i technologii?

Korzystając ze Stronie Internetowej , Użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z wyżej wymienionych plików cookie. Wybory Użytkwnika są przechowywane przez okres maksymalnie 6 (sześciu) miesięcy. Użytkownik może zarządzać swoimi wyborami dotyczącymi plików cookie na kilka sposobów:

Nasze narzędzie do zarządzania plikami cookie i technologiami

Moduł zarządzania plikami cookie i technologiami dostępny na Stronie Internetowej pozwala kontrolować wykorzystanie plików cookie przez nas i naszych partnerów. Użytkownik może w dowolnym momencie zaakceptować, odrzucić lub ustawić je wszystkie zgodnie z własnymi wyborami, klikając odpowiedni przycisk w module zarządzania plikami cookie, z wyjątkiem plików cookie ściśle niezbędnych do korzystania ze Stronie Internetowej , których nie można dezaktywować.

Zgodnie z prawem kalifornijskim mieszkańcy Kalifornii mają prawo do rezygnacji ze "sprzedaży" lub "udostępniania" swoich danych osobowych stronom trzecim. "Sprzedaż" jest szeroko definiowana jako obejmująca ujawnienie w zamian za coś wartościowego, a "udostępnianie" jest szeroko definiowane jako obejmujące ujawnienie w celu międzykontekstowej reklamy behawioralnej. Kliknij "Odrzuć wszystko", aby zrezygnować ze sprzedaży lub udostępniania Twoich danych osobowych za pośrednictwem technologii śledzenia na Stronie Internetowej .

Opcje oferowane przez oProgramowanie przeglądarki

Ponadto większość przeglądarek umożliwia zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie na stronach internetowych poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Przeglądarka może być ustawiona na:

- Automatyczne odrzucanie lub akceptowanie wszystkich plików cookie

- Odrzucać lub akceptować własne pliki cookie i/lub pliki cookie stron trzecich

- Otrzymywanie powiadomienia przed zapisaniem plików cookie, co daje możliwość podjęcia decyzji o ich akceptacji.

Funkcja "Pomoc" w przeglądarce powinna podpowiedzieć, jak to zrobić.

Możesz również skorzystać z poniższych linków, które zawierają instrukcje dotyczące zarządzania ustawieniami plików cookie w powszechnie używanych przeglądarkach internetowych:

·         Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en )

·         Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies )

·         Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox)

·         Safari (https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac )

Ponadto, jeśli Użytkownik nie chce, aby : - Google Analytics było używane w jego przeglądarce, może to zrobić:

·         Zainstaluj dodatek do przeglądarki Google Analytics dostępny do pobrania na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

·         Użyj ustawień reklam

·         Użyj ustawień reklam mobilnych

·         Rezygnacja za pośrednictwem systemu rezygnacji konsumentów Network Advertising Initiative dostępnego pod następującym linkiem: http://optout.networkadvertising.org/#!/

Ponadto można skorzystać z innej usługi online umożliwiającej zarządzanie reklamowymi plikami cookie umieszczanymi na komputerze lub telefonie komórkowym: http://www.youronlinechoices.com/

10/ Aktualizacja niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać lub aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności wejdą w życie z chwilą ich opublikowania w Internecie.

Jeśli taka zmiana wymaga powiadomienia lub zgody Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem w odniesieniu do jakiegokolwiek przetwarzania rozważanego w zaktualizowanej wersji Informacji o polityce prywatności, Użytkownik zostanie powiadomiony lub otrzyma możliwość wyrażenia zgody na to, czy możemy wykorzystywać jego dane osobowe w inny sposób.