PRIVACYBELEID

1/ Algemeen

Unibail-Rodamco Nederland Winkels B.V., Statutair gevestigd te Schiphol en kantoorhoudende aan de Schiphol Boulevard 371, 1118 BJ Schiphol, Postbus 75705, 1118 ZT Schiphol. Unibail-Rodamco Nederland Winkels B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24317060, (“Wij” of waar van toepassing “Ons”) verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens in het kader van uw deelname aan een evenement bestaande uit een Fanzone voor "Lady Gaga celebrates Love For Sale" mogelijk gemaakt door Westfield met inbegrip van de vertoning van een exclusief optreden van Lady Gaga in het winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands (het "Winkelcentrum") (het “Evenement”).

Het doel van dit privacybeleid (het "Privacybeleid") is om u te informeren over (i) de wijze waarop Wij uw persoonsgegevens die u aan ons verzendt of bekendmaakt tijdens uw deelname aan het Evenement verzamelen en verwerken en (ii) uw rechten, hoe u deze kunt uitoefenen en wat Wij hebben gedaan om u te helpen bij het uitoefenen van uw rechten.

Wij raden u aan dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

2/ Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens uit hoofde van het Evenement is:

Unibail-Rodamco Nederland Winkels B.V., kantoorhoudende aan de Schiphol Boulevard 371, 1118 BJ Schiphol, Postbus 75705, 1118 ZT Schiphol.

3/ Categorieën van gegevens die worden verwerkt, doel van de verwerking, rechtsgrond en beveiligingsmaatregelen

3.1 Verzameling

Om zich te registreren voor het Evenement moet u in het registratieformulier voor het Evenement uw voor- en achternaam en uw e-mailadres verstrekken.

Bovendien moet u, als u het verplichte polsbandje ophaalt om toegang te verkrijgen tot het Evenement, aan ons een geldig identiteitsbewijs tonen. Dat identiteitsbewijs wordt gecontroleerd door de persoon die verantwoordelijk is voor uitgifte van de polsbandjes. Er worden geen kopieën gemaakt of opgeslagen.

Voor zover van toepassing op grond van wet- en regelgeving zullen wij ook uw COVID-pas controleren bij de ingang tot het centrum, evenals bij de ingang tot de fanzone-ruimte van het Evenement. Die COVID-pas wordt gecontroleerd door de verantwoordelijke persoon bij elk controlepunt. Er worden geen kopieën gemaakt of opgeslagen.

Als u Westfield Loyalty Member bent, leggen wij vast dat u zich heeft geregistreerd voor het Evenement. Die informatie wordt verwerkt onder toepassing van het Privacybeleid van het loyaltyprogramma van het desbetreffende Winkelcentrum.

Er worden geen andere persoonsgegevens of gegevens over uw browsergeschiedenis of gegevensdoorgifte verzameld met betrekking tot uw deelname aan het Evenement.

3.2 Gebruik

Als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking verwerken Wij uw persoonsgegevens ten behoeve van:

 1. de organisatie en uitvoering van het Evenement; en
   
 2. als u 16 jaar of ouder bent, en onder voorbehoud van uw toestemming, het aan u toezenden van informatie per e-mail met gegevens over de voordelen die het loyaltyprogramma van het Winkelcentrum biedt, daaronder begrepen informatie over de voordelen van de klantenkaartpartners waartoe u toegang heeft via de klantenkaart, alsmede informatie over evenementen en activiteiten die plaatsvinden in het Winkelcentrum.

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om informatie en voordelen te sturen in verband met het loyaltyprogramma van het Winkelcentrum, tenzij wij daarvoor uw voorafgaande toestemming hebben verkregen.

Wij benadrukken dat Wij alleen persoonsgegevens van personen van 16 jaar en ouder verwerken, en uitsluitend voor het in dit lid vermelde doel.

Derhalve raden Wij u als u jonger bent dan 16 jaar ten sterkste aan om geen toestemming te geven voor dat doel.

Rechtsgrond

De rechtsgrond voor de verwerking van de onder a) genoemde gegevens is dat die verwerking in het gerechtvaardigd belang is van de verwerkingsverantwoordelijke om leiding te geven aan de organisatie en de toegang tot het Evenement.

Wij verwerken uw e-mailadres om u informatie en voordelen te sturen met betrekking tot het loyaltyprogramma van het Winkelcentrum, zoals bepaald onder b), op basis van uw toestemming.

Derhalve wordt u, als u zich aanmeldt voor het Evenement, de mogelijkheid geboden om Ons toestemming te verlenen zodat Wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om u die informatie en voordelen te sturen, daaronder begrepen informatie over de voordelen van de klantenkaartpartners waartoe u toegang heeft via de klantenkaart, alsmede informatie over evenementen en activiteiten die plaatsvinden in het Winkelcentrum.

Beveiligingsmaatregelen

De bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens staat bij Ons hoog in het vaandel.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen, en met name technische en organisatorische maatregelen, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoeld(e) verlies, vernietiging, verkeerd gebruik, beschadiging of onrechtmatige toegang. U dient er echter rekening mee te houden dat de overdracht van informatie via internet of opslagtechnologie nooit 100% veilig kan zijn.

5/ Verwerkers, doorgifte en delen van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van de volgende verwerkers:

 • Eventbrite, die verantwoordelijk is voor het boekingsplatform
   
 • De vennootschap die verantwoordelijk is voor het beheren van de toegang tot het Evenement (uitreiking van polsbandjes)
   
 • Unibail Management S.A.S., voor het beheren van de toezending van de informatie over het loyaltyprogramma van het Winkelcentrum, zoals hiervoor aangegeven. Wij maken u erop attent dat UMA gebruikmaakt van een dienstverlener buiten de Europese Economische Ruimte (SALESFORCE). Doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten van Amerika vindt beveiligd plaats op grond van ondertekening van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

N.B.: u moet een account aanmaken op de website van Eventbrite. Dat account wordt beheerd door Eventbrite als verwerkingsverantwoordelijke. In dit verband verwijzen Wij u naar het privacybeleid van Eventbrite voor meer informatie.

6/ Bewaartermijn voor gegevens

Indien uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in het kader van uw deelname aan het Evenement, worden uw persoonsgegevens vanaf het moment van verzameling daarvan bewaard gedurende een periode van één maand nadat het Evenement heeft plaatsgevonden, met inachtneming van het hierna in artikel 7 bepaalde.

Zoals hiervoor in artikel 3 is opgemerkt wordt uw identiteitsbewijs gecontroleerd als u uw polsbandje ophaalt. Er worden geen kopieën van uw identiteitsbewijs gemaakt of opgeslagen.

Als u Ons toestemming heeft verleend om u informatie en voordelen toe te sturen met betrekking tot het loyaliteitsprogramma van en/of nieuws over het Winkelcentrum, bewaren Wij uw persoonsgegevens gedurende 12 maanden op basis van de door u aan Ons verleende toestemming of, indien dat eerder is, totdat u uw toestemming intrekt.

7/ Portretrecht

Tijdens uw deelname aan het Evenement kan uw portret worden gereproduceerd op video's en/of foto's die tijdens het Evenement kunnen worden gemaakt, zowel in de fanzone-ervaring als in de virtuele online ervaring op live.westfield.com.

Die foto's en/of video's worden gedurende een periode van één (1) jaar na de datum van het Evenement bewaard.

U verleent Ons het recht tot verveelvoudiging en vertoning van die video's en/of foto's, als volgt:

Het recht tot verveelvoudiging omvat onder meer het recht om de video's en/of foto's geheel of gedeeltelijk te (doen) verveelvoudigen op alle dragers, met alle methoden die thans bestaan of nog worden ontwikkeld, en met alle methoden voor analoge of digitale communicatie, op alle IT-, optische of digitale dragers, en op alle online, telecommunicatie-, audiovisuele of multimedia-netwerken.

Het recht tot openbare vertoning omvat onder meer het recht om de video's en/of foto's geheel of gedeeltelijk te verstrekken aan leden van het publiek, met alle methoden die thans bestaan of nog worden ontwikkeld, in het bijzonder door middel van het vertonen daarvan aan het publiek, het uitzenden daarvan via straalverbinding of in digitale vorm, het uploaden daarvan op het internet en, in het algemeen, met alle methoden voor analoge of digitale communicatie, op alle IT-, optische of digitale dragers, en op alle online, telecommunicatie-, audiovisuele of multimedia-netwerken.

Als u niet wilt dat uw portret op deze wijze wordt verwerkt, dient u onmiddellijk bij aankomst op de Evenementlocatie een medewerker van de Evenementorganisatie daarvan op de hoogte te stellen.

8/ Uw rechten als betrokkene

Op grond van alle toepasselijke wetgeving heeft u recht:

 • op toegang tot uw persoonsgegevens: Wij zullen u gedetailleerde informatie verstrekken over uw persoonsgegevens die worden verwerkt;
   
 • op rectificatie van uw persoonsgegevens: als de persoonsgegevens die Wij verwerken onjuist zijn;
   
 • op wissing van uw persoonsgegevens: als u wilt dat Wij uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wissen;
   
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: als u wilt dat Wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij Wij aantonen dat Wij dringende en gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of ten behoeve van de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;
   
 • op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: als u de juistheid of rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens of Onze noodzaak daartoe betwist, zullen Wij de verwerking van uw persoonsgegevens tot een minimum beperken (opslag) en, indien van toepassing, deze uitsluitend verwerken ten behoeve van de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of, waar nodig, ten behoeve van de bescherming van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of voor andere beperkte redenen op grond van het toepasselijk recht;
 • op ontvangst van uw persoonsgegevens: in gestructureerde en gangbare vorm of om te verzoeken om overdracht van die informatie aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (overdraagbaarheid).

N.B.: de beschikbare rechten zijn afhankelijk van de rechtsgrond voor de verwerking

Voor verwerking op basis van uw toestemming:

Voorts heeft u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken zonder opgaaf van reden. Het intrekken van uw toestemming laat onverlet de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming die u reeds heeft verleend vóór de intrekking ervan.

Als u deze rechten wilt uitoefenen en/of alle relevante informatie wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via het volgende adres: info@westfieldmallofthenetherlands.nl

Om inbreuk op rechten van derden te voorkomen behouden Wij Ons het recht voor om in geval van gerede twijfel uw identiteit vooraf te controleren door u te vragen om een identiteitsbewijs.

Wij zullen binnen één maand na ontvangst van uw verzoek reageren, maar Wij behoudens Ons, waar nodig in verband met de complexiteit van uw verzoek, het recht voor om deze termijn met twee maanden te verlengen. Wij zullen het u in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek laten weten als Wij besluiten om de termijn voor Onze reactie te verlengen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u meent dat Wij handelen in strijd met het toepasselijk recht.

9/ Bijwerken van het Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde herzien of bijwerken. Als Wij wijzigingen doorvoeren waarvan Wij menen dat deze aanzienlijk zijn en uw instemming behoeven op grond van het toepasselijk recht, zullen Wij u daarvan op de hoogte stellen via het platform van het Evenement en, voor zover van toepassing, om uw instemming vragen.