Integritetspolicy och användarvillkor

 

I samband med att du använder vår chattfunktion kan vi komma att samla in och behandla dina personuppgifter (dvs. din webbläsardata och eventuella personuppgifter som du väljer att dela med oss under samtalet eller för att ta emot notifikationer). Information om vår personuppgiftsbehandling och användarvillkor framgår nedan.

 

Personuppgiftsansvarig

 

De personuppgifter som samlas in via chattbotten på Webbplatsen och Appen behandlas av:

 

   (i)        UNIBAIL MANAGEMENT, ett förenklat aktiebolag (société par actions simplifiée), registrerat i handels- och företagsregistret i Paris med registreringsnummer 414 878 389, och

 

  (ii)        Rodamco Sverige AB med org. nr. 556201-8654,

 

i egenskap av gemensamt personuppgiftsansvariga (nedan kallade ”Personuppgiftsansvariga”).

 

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud

 

Du kan kontakta dataskyddsombudet på följande e-postadress: dp.nordics@urw.com eller per post på följande adress: Box 7846, 103 98 Stockholm, Sverige.

 

Ändamål och laglig grund för behandling av personuppgifter

 

Dina personuppgifter samlas in och behandlas av Personuppgiftsansvariga för följande ändamål:

 

   (i)        tillhandahålla chattfunktionen och hantera ditt ärende med oss;

 

  (ii)        skicka notifieringar till dig (avseende nya meddelanden) efter att du har lämnat vår Webbplats och / eller App;

 

 (iii)        utföra statistiska analyser och därmed förbättra kvalitén på våra tjänster; och

 

 (iv)        hantera förfrågningar kopplade till utövande av dina rättigheter (t.ex. skicka chatthistoriken med chattbotten till dig per e-post).

 

Vår behandling enligt punkt (i) och (ii) grundar sig på ditt samtycke. Du lämnar ditt samtycke när du startar en konversation med chattbotten och samtycket gäller för dina framtida interaktioner med chattbotten (förutsatt att du inte har rensat eller tagit bort cookies som används för chattbotten, i sådant fall kommer vi begära ditt samtycke igen).

 

Vi har ett berättigat intresse att behandla personuppgifter för statistiska ändamål enligt punkt (iii), förutsatt att dessa uppgifter är aggregerade.

 

Behandling enligt punkt (iv) krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

 

Mottagare av personuppgifter

 

Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för: (i) Personuppgiftsansvariga (ii) dess underleverantörer (inklusive företaget iAdvize) som agerar för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner, och (iii) myndigheter eller övriga personer som har rätt att få tillgång till dem när sådan kommunikation krävs enligt lag eller domstolsbeslut, eller om sådan kommunikation är nödvändig för att Unibail-Rodamco-Westfield koncernen ska kunna utöva eller försvara sina rättsliga anspråk.

 

 

 

 

Information om överföringar av personuppgifter till länder utanför EES

 

För chatten: Personuppgifter lagras inom EU.

Vid användning av videkonferenstjänsten överförs vissa tekniska uppgifter (metadata) till USA. Dessa uppgifter kommer att sparas i 12 månader.

 

Cookie för chattfunktionen

 

Vår chattfunktion tillhandahålls av vår tjänsteleverantör iAdvize, som använder en cookie för att ta fram användarstatistik. Förutsatt att vi har ditt samtycke, lagras denna cookie i din webbläsare utan att andra tredjepartscookies sätts in i din enhet och används för att (i) sammanställa statistik, och (ii) förbättra våra tjänster. Denna cookie lagras i 13 månader. Du kan när som helst välja att aktivera eller därefter avaktivera denna cookie genom cookies-inställningarna på vår Webbplats.

 

Dina rättigheter

 

Personuppgiftsansvariga åtar sig att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att bevara konfidentialiteten och säkerheten för dina personuppgifter och för att skydda dem mot förlust, otillåtet användande eller obehörigt utlämnande.

 

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att:

 

·        få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få tillgång till dem på sätt som föreskrivs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning;

 

·        begära att vi rättar felaktiga personuppgifter om dig;

 

·        begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte finns några rättsliga skäl till att fortsätta behandlingen;

 

·        begära att vi begränsar eller upphör med behandlingen av dina personuppgifter, förutsatt att det inte finns några rättsliga skäl att fortsätta behandlingen;

 

·        begära att få de personuppgifter som rör dig, och som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format (portabilitet); och

 

·        återkalla ditt samtycke.

 

Om du vill utöva dina rättigheter och/eller få ytterligare information, vänligen kontakta oss på följande e-postadress: dp.nordics@urw.com eller per post på följande adress: Box 7846, 103 98 Stockholm, Sverige. När du kontaktar oss vänligen försök att så tydligt som möjligt ange: (i) vilka personuppgifter som berörs, och (ii) vilka rättigheter du vill utöva.

 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet avseende behandling av personuppgifter. Behörig tillsynsmyndighet för Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se/).

 

Användarvillkor

 

När du använder vår chattfunktion, accepterar du att inte:

 

·        lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter till oss;

·        publicera innehåll som är kränkande, stötande, hotfull, trakasserande eller på annat sätt uppfattas vara olämpligt (t.ex. pornografiskt eller rasistiskt innehåll) eller som i övrigt strider mot syftet med chattfunktionen;

·        kränka eller göra intrång i Unibail-Rodamco-Westfield koncernens eller tredje parts rättigheter eller anseende (t.ex. immateriella rättigheter);

·        använda en tredje parts chattrum;

·        överföra data som innehåller virus eller andra skadliga filer eller programvara som kan störa, förstöra eller begränsa driften av en dator eller ett nätverk som är direkt eller indirekt kopplat till chattfunktionen;

·        använda någon enhet, programvara eller script som kan störa driften av chattfunktionen eller som är avsedd att skada, störa, avlyssna eller inhämta system, data eller personlig information; och

·        agera på ett annat sätt som strider mot lagen.

 

Om chattfunktionen används i strid mot ovan villkor förbehåller sig Unibail-Rodamco-Westfield koncernen rätten att vidta alla nödvändiga åtgärder mot användaren för att skydda sina och personalens rättigheter.