VOORWAARDEN

Website, App en Loyaliteitsprogramma

 

LAATSTELIJK BIJGEWERKT: 15/11/2023

Deze voorwaarden (de “Voorwaarden”, waaronder wordt verstaan de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van onze Website en/of App en het gebruik van ons Loyaliteitsprogramma en andere specifieke diensten (elk zoals hierna gedefinieerd), tezamen te noemen: de “Diensten”, die worden verleend door Unibail-Rodamco-Westfield zoals hierna onder “Definities(“URW”, “Wij”, “Ons”, “Onze”).

De Diensten worden uitsluitend aangeboden en beschikbaar gesteld aan gebruikers van 16 jaar en ouder (voor bepaalde Diensten 18 jaar, zie Deel B, Deel C en Deel D). Als je nog geen 16 jaar bent, vragen Wij je om het gebruik van de Diensten onmiddellijk te staken. Door gebruik te maken van de Diensten of een poging daartoe te doen, verklaar je dat je ten minste 16 jaar oud bent.

Als je via de Website en/of de App en geselecteerde Voorkeurswinkelcentra (zoals hierna gedefinieerd) een account aanmaakt, profiteer je van specifieke diensten die in die Winkelcentra beschikbaar zijn, zoals hieronder en op Onze Website nader beschreven, en van Ons Loyaliteitsprogramma (niet beschikbaar in alle Winkelcentra, zie hier).

Ons Loyaliteitsprogramma is gratis en is bedoeld om een soepele ervaring te bieden, waarbij houders van één enkel account kunnen (i) profiteren van aanbiedingen, acties en informatie in alle Winkelcentra van URW en (ii) toegang kunnen verkrijgen tot content, aanbiedingen, evenementen of "challenges" die specifiek gericht zijn op de door jou gekozen Community (zoals hierna gedefinieerd).

Door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken of door gebruik te maken van Onze Website en/of App zonder je te registreren of in te loggen op je account, stem je ermee in, voor zover dat van toepassing is, dat je wettelijk gebonden bent aan deze Voorwaarden. Als je, om wat voor reden dan ook, niet akkoord gaat met al deze Voorwaarden, dan vragen Wij je om het gebruik van de Diensten onmiddellijk te staken.

Wij maken je erop attent dat URW diensten kan aanbieden die niet onder deze Voorwaarden vallen maar waarvoor andere voorwaarden gelden die, voor zover van belang, behoorlijk aan je worden verstrekt (zoals cadeaubonnen die Wij kunnen aanbieden of prijsvragen, loterijen of het donatieplatform).

In deze Voorwaarden vind je de volgende informatie:

Inhoudsopgave

DEEL A – ALGEMENE VOORWAARDEN.. 2

DEEL B - SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR WINKELCENTRA IN DE EU.. 14

DEEL C - SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR WINKELCENTRA IN HET VK.. 17

DEEL D - SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR WINKELCENTRA IN DE VS. 22

 


 

DEEL A – ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Inhoudsopgave

1. Definities. 2

2. Registratie en account 3

3. Externe links en content 4

4. Privacy en bescherming van persoonsgegevens. 4

5. Intellectuele eigendom.. 4

6. Jouw verantwoordelijkheden. 7

7. Onze verantwoordelijkheden. 9

8. Overdracht 10

9. Deelbaarheid/gehele overeenkomst 10

10. Bijwerken van voorwaarden. 10

11. Onderbreking/aanpassing van de Diensten. 10

12. Toepasselijk recht en bevoegdheid. 10

 

1.                   Definities

-        App: de mobiele applicatie van de Winkelcentra en de "Westfield - App Shopping"-applicatie.

-        Community: een groep personen met gemeenschappelijke interesses. URW heeft deze Communities gedefinieerd in verband met de aanbiedingen of diensten van onze Winkelcentra en biedt jou de mogelijkheid om er een te kiezen bij het aanmaken van je account. Door een Community te selecteren kun Jij content ontvangen of delen over onderwerpen die voor de geselecteerde Community interessant kunnen zijn. Je bent niet verplicht om een Community te kiezen en je kunt je Community te allen tijde wijzigen via je account.

-        Loyaliteitsprogramma: het loyaliteitsprogramma van URW dat beschikbaar is in alle Winkelcentra binnen de EU (met uitzondering van de Shopping Centres Carrousel du Louvre in Frankrijk, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen in Duitsland) en in alle Winkelcentra in het Verenigd Koninkrijk (VK). Het Loyaliteitsprogramma is niet beschikbaar in de Winkelcentra in de Verenigde Staten van Amerika (VS).

-        Voorkeurswinkelcentra: de Winkelcentra van jouw keuze. Je kunt te allen tijde via je account, geheel naar eigen goeddunken, Winkelcentra toevoegen of verwijderen.

-        Winkelcentra: Onze winkelcentra in de EU, het VK en de VS. Een volledig overzicht met de bijbehorende contactgegevens vind je hier.

-        Unibail-Rodamco-Westfield: (i) de vereenvoudigde maatschappij op aandelen Unibail Management, met een kapitaal van € 20.000.000,-, gevestigd te 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 414 878 389, en/of (ii) de lokale entiteit(en) die de Dienst beheert/beheren, afhankelijk van het desbetreffende land zoals hier aangegeven, al naar gelang de context.

-        Website: de website die te vinden is via het adres www.westfield.com en alle subdomeinen.

2.                   Registratie en account

2.1 Het aanmaken van een account

Om te kunnen profiteren van het Loyaliteitsprogramma en/of van andere specifieke diensten die worden aangeboden afhankelijk van de Winkelcentra, moet je je bij Ons registreren, een account aanmaken en je Voorkeurswinkelcentra selecteren. Het aanmaken van een account is niet verplicht.

Om je bij Ons te registreren en een account aan te maken, moet je het desbetreffende registratieproces doorlopen en een account aanmaken door Ons de gevraagde informatie te verstrekken (waaronder je voor- en achternaam, geboortedatum, postcode en e-mail) en een wachtwoord te kiezen; of

Je verklaart ware, juiste en volledige informatie te zullen verstrekken en die informatie te zullen bijwerken wanneer dat nodig is.

Je bent niet verplicht om Ons gevraagde optionele informatie te verstrekken.

2.2 Beheer van het account

Je moet je inloggegevens geheimhouden en je blijft verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen jouw account. Als je op de hoogte komt of vermoedens hebt van onbevoegd gebruik van jouw account, neem dan onmiddellijk contact met Ons op via abuse@urw.com.

Er kan slechts één account per persoon worden aangemaakt (zelfde naam, zelfde e-mailadres). Je bent ervan op de hoogte dat jouw account persoonlijk is en uitsluitend bedoeld is voor jouw eigen, niet-beroepsmatig gebruik. Jouw account kan niet worden overgedragen aan een ander.

Om toegang te verkrijgen tot je account, wordt je gevraagd om in te loggen met je e-mailadres en het door jou gekozen wachtwoord.

2.3 Selectie van Voorkeurswinkelcentra

Na het aanmaken van je account wordt je gevraagd om Voorkeurswinkelcentra te selecteren. Je kunt naar eigen goeddunken een of meer Winkelcentra selecteren, maar je moet ten minste één Voorkeurswinkelcentrum selecteren. Je begrijpt dat Winkelcentra zich kunnen bevinden in het land waar jij woont of in een ander land of een andere regio, en dat elk van die Winkelcentra zijn specifieke diensten aanbiedt op grond van zijn specifieke voorwaarden.

Voordat je een of meer Voorkeurswinkelcentra selecteert en gebruikmaakt van hun Diensten raden Wij je aan Deel B door te lezen voor specifieke voorwaarden die gelden voor Winkelcentra in de EU, Deel C voor specifieke voorwaarden die gelden voor Winkelcentra in het VK en Deel D voor specifieke voorwaarden die gelden voor Winkelcentra in de VS.

Je kunt je voorkeuren te allen tijde wijzigen via je account op de Website of de App, door een of meer Winkelcentra toe te voegen of te verwijderen.

Standaard geldt dat het Winkelcentrum waar je je oorspronkelijk hebt geregistreerd voor Onze Diensten jouw Voorkeurswinkelcentrum blijft, maar je kunt dat Voorkeurswinkelcentrum vervangen door een ander Voorkeurswinkelcentrum. Je kunt te allen tijde andere Voorkeurswinkelcentra toevoegen, zoals hierboven is aangegeven.

2.4               Selectie van Community

Bij het aanmaken van je account, krijg je de gelegenheid om je Community te selecteren. Je bent niet verplicht om een Community te selecteren om een account te kunnen aanmaken en je kunt je Community te allen tijde wijzigen via je account.

Door een Community te selecteren kun je content ontvangen en bekijken die aansluit bij interesses die je deelt met de andere leden van de Community. Deze content, die gepersonaliseerd is voor jouw Community, verschijnt met prioriteit op de Site of de App, maar je kunt ook nog steeds de content bekijken die beschikbaar is voor andere Communities waarbij je niet bent aangesloten door de desbetreffende Community rechtstreeks aan te klikken.

Als je bij het kiezen van je Community niet weet welke Community je moet kiezen, kun je een reeks vragen beantwoorden, waaruit een advies komt voor de Community die het beste bij jou lijkt te passen.

2.5               Voor ingezetenen van de VS: SMS-voorwaarden

Als je ervoor kiest om sms'jes te ontvangen, bijvoorbeeld als je een account aanmaakt, gelden daarnaast Onze SMS-voorwaarden. Deze kun je hier raadplegen.

3.                   Externe links en content

Wij kunnen hypertextlinks aanbieden vanuit de Diensten of vanuit berichten die je ontvangt uit de Diensten, naar websites of internetbronnen van derden. Wij hebben geen invloed op die websites of internetbronnen.

Jij bevestigt uitdrukkelijk dat Wij in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor informatie, content, producten, diensten of materialen die beschikbaar zijn via websites of internetbronnen van derden, of voor (vermeende) schade als gevolg van de toegang tot of het gebruik van die informatie, content, producten, diensten of materialen die beschikbaar zijn via websites of internetbronnen van derden.

4.                   Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Om een account aan te maken vragen Wij je om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.

Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens lees je in Onze Privacyverklaring, die hier te vinden is.

5.                   Intellectuele eigendom

5.1               Onze content

De Website en de App, die alle software bevatten die wordt gebruikt in verband met de Diensten, en alle content daarop (daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, redactionele content, databank, paginaopmaak, besturingssoftware, foto's, (grafische) afbeeldingen, video's, audio, plattegronden, logo's, merken, informatie en allerlei elementen waaruit de Diensten bestaan) (tezamen: de "Content"), zijn beschermd op grond van de toepasselijke wetgeving inzake makersrechten, auteursrecht, handelsmerken, dienstenmerken, octrooien of andere eigendomsrechten, en zijn eigendom van of worden beheerd door of zijn in licentie gegeven door of aan Ons.

Wij verlenen jou een persoonlijke, niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare, beperkte en herroepbare licentie voor toegang tot en gebruikmaking van de Diensten uitsluitend voor persoonlijk gebruik op een computer of mobiel apparaat, voor zolang als jij gebruikmaakt van de Diensten.

Behoudens voor zover anders is bepaald in deze Voorwaarden, is het niet toegestaan om de Diensten of de Content geheel of gedeeltelijk te kopiëren, weer te geven, te reproduceren, opnieuw te gebruiken, opnieuw te publiceren, te plaatsen, in het openbaar te vertonen of uit te voeren, te verzenden, te bewerken, te vertalen, te gebruiken om afgeleide werken te maken, te verkopen, over te dragen, in sublicentie te geven, aan reverse-engineering of reverse-assemblage te onderwerpen, daarvan een geheel of gedeeltelijk uittreksel te maken of deze te verspreiden op enige drager, behoudens voor zover dat is toegestaan op grond van het toepasselijk recht.

Niet-naleving van deze bepalingen vormt een inbreuk en kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke sancties. Wij behouden Ons het recht voor om gerechtelijke stappen te nemen tegen eenieder die zich niet aan deze bepalingen houdt.

5.2               Jouw Content

Je kunt via de Diensten informatie, teksten, redactionele content, foto's, (grafische) afbeeldingen, video's, audio, berichten, logo's en merken genereren, plaatsen, uploaden, (als input) aanbieden of ter beschikking stellen, alsmede allerlei materialen die je aanbiedt, opslaat of deelt tijdens je gebruik van de Diensten (tezamen: "Jouw Content").

De eigendom en alle andere eigendomsrechten met betrekking tot Jouw Content blijven bij jou berusten.

Door Jouw Content via de Diensten te genereren, te plaatsen, te uploaden, (als input) aan te bieden of ter beschikking te stellen, verklaar je echter:

- Ons en de aan Ons verbonden ondernemingen een wereldwijde, niet-exclusieve, voor sublicentie vatbare en overdraagbare licentie te verlenen, zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is, om gebruik te maken van Jouw Content en deze te reproduceren, weer te geven, in het openbaar te vertonen, te publiceren, te bewerken, te herformatteren, te exploiteren of te vertalen op elke gewenste drager en in verband met de Diensten, voor zover dat is toegestaan op grond van het toepasselijk recht. Deze licentie blijft geldig tot één jaar na sluiting van je account, ongeacht de reden voor die sluiting.

- dat Jij, als Jouw Content afbeeldingen of filmpjes bevat waarin Jij identificeerbaar bent, Ons kosteloos het recht verleent om deze elementen waarin Jij identificeerbaar bent te herstellen, te kopiëren, te reproduceren, opnieuw te vertonen, te publiceren, te distribueren, te redigeren, te bewerken, aan te passen, te transformeren en te retoucheren op onze Website en onze App voor promotie- en commerciële doeleinden.

Als Jij ermee akkoord gaat dat Wij Jouw content opnieuw publiceren op onze "Social Wall", geldt Jouw machtiging voor de gehele wereld en tot na ommekomst van één jaar na sluiting van jouw account, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven dat jij te allen tijde het recht hebt om intrekking van deze publicaties te verlangen, door te mailen naar: content@urw.com.

5.3               Voor ingezetenen van de VS: Kennisgeving en procedure voor het instellen van vorderingen wegens auteursrechtinbreuk

Wij zullen reageren op auteursrechtmeldingen die worden gedaan op grond van de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512 (“DMCA”). Als jij van mening bent dat de Website of de App elementen bevat die inbreuk maken op jouw auteursrechten op jouw werk, volg dan onderstaande procedure voor het doen van een melding van vermeende auteursrechtinbreuk op grond van de DMCA.

N.B.: DE VOLGENDE INFORMATIE WORDT UITSLUITEND VERSTREKT VOOR HET DOEN VAN MELDINGEN BIJ ONS DAT ER MOGELIJK INBREUK HEEFT PLAATSGEVONDEN OP JOUW AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMDE MATERIAAL.

STUUR GEEN VRAGEN IN VERBAND MET ZAKEN DIE GEEN BETREKKING HEBBEN OP AUTEURSRECHTINBREUK (ZOALS VERZOEKEN OM TECHNISCHE ASSISTENTIE OF KLANTENSERVICE, RAPPORTAGES OF MAILMISBRUIK, ENZ.) AAN ONDERSTAANDE CONTACTPERSOON. JE KRIJGT GEEN ANTWOORD ALS JE DERGELIJKE VRAGEN AAN DIE CONTACTPERSOON STUURT. WIJ WAARSCHUWEN JE DAT HET BEWUST TEN ONRECHTE VERKLAREN DAT ONLINE MATERIAAL INBREUKMAKEND IS, VOOR JOU KAN LEIDEN TOT ZEER STRENGE CIVIELRECHTELIJKE SANCTIES, WAARONDER GELDELIJKE SCHADEVERGOEDING, PROCESKOSTEN EN KOSTEN VAN RECHTSBIJSTAND DIE GEMAAKT WORDEN DOOR ONS, EEN AUTEURSRECHTHEBBENDE OF DE LICENTIENEMER VAN EEN AUTEURSRECHTHEBBENDE DIE NADEEL LIJDT DOORDAT WIJ AFGAAN OP JOUW ONJUISTE VOORSTELLING VAN ZAKEN. OOK KAN EEN EN ANDER LEIDEN TOT STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING WEGENS MEINEED.

Op grond van Titel 17 van de United States Code, artikel 512(c)(2), mogen meldingen van vermeende auteursrechtinbreuk UITSLUITEND worden ingediend bij Onze Speciale Agent. Schriftelijke meldingen moeten worden ingediend bij de volgende Speciale Agent:

DMCA Agent

Westfield, LLC

2049 Century Park East

41st Floor

Century City, CA 90067

Verenigde Staten van Amerika

Telefoon:

E-mail: dmca@urw.com

Meer informatie is verkrijgbaar via de online directory van het Copyright Office: www.dmca.copyright.gov/osp.

Op grond van Titel 17, United States Code, artikel 512(c)(3)(A) moet de melding van een vermeende auteursrechtinbreuk een schriftelijk bericht zijn dat het volgende bevat:

·       Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de houder van een exclusief recht waarop de vermeende inbreuk wordt gemaakt;

·       Een specificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop de vermeende inbreuk is gemaakt of, [indien] één enkele melding meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één enkele site omvat, een representatieve lijst van die werken op die site;

·       Een specificatie van het materiaal waarop de vermeende inbreuk is gemaakt of dat het voorwerp is van een inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of geblokkeerd voor toegang, en informatie die in redelijkheid toereikend is om Ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

·       Informatie die in redelijkheid voldoende is om Ons in staat te stellen contact met jou op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop jij bereikbaar bent;

·       Een verklaring dat jij te goeder trouw meent dat voor het gewraakte gebruik van het materiaal geen toestemming is verleend door de auteursrechthebbende, diens agent of de wet;

·       Een verklaring dat de informatie in de melding juist is en, op straffe van meineed, dat jij bevoegd bent op te treden namens de houder van een exclusief recht waarop de vermeende inbreuk wordt gemaakt.

 

Wij zullen op meldingen van vermeende auteursrechtinbreuk reageren in overeenstemming met de DMCA.

 

Als jij van mening bent dat jouw materiaal ten onrechte is verwijderd naar aanleiding van een auteursrechtmelding, kun je een tegenmelding doen bij Onze speciale agent, met de volgende schriftelijke informatie:

 

·       Een fysieke of elektronische handtekening;

 

·       Een specificatie van het materiaal dat is verwijderd of geblokkeerd voor toegang en de locatie waar het materiaal te vinden was voordat het werd verwijderd of geblokkeerd voor toegang;

 

·       Een verklaring op straffe van meineed dat jij te goeder trouw meent dat het materiaal is verwijderd of geblokkeerd voor toegang als gevolg van een vergissing of verwarring met het te verwijderen of blokkeren materiaal; en

 

·       Jouw naam, adres en telefoonnummer, en een verklaring dat je instemt met de rechtsbevoegdheid van de federale rechtbank in het rechtsdistrict waar het adres zich bevindt of, indien jouw adres zich buiten de VS bevindt, enig rechtsdistrict waar Wildfire gevestigd is, en dat je instemt met betekening door de persoon die de melding uit hoofde van artikellid (c)(1)(C) heeft gedaan of een agent van die persoon.

 

Wij zullen op tegenmeldingen reageren in overeenstemming met de DMCA.

6.                   Jouw verantwoordelijkheden

6.1               Gebruikerscontent en gedrag

Met functionaliteiten van de Diensten kun je Jouw Content en informatie delen via de Diensten, daaronder begrepen het delen van informatie via sociale netwerken. Jij bent en blijft echter onder alle omstandigheden bij uitsluiting verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Diensten en voor al Jouw Content.

Je verklaart Jouw Content of de Diensten niet te zullen gebruiken voor onrechtmatige of ongepaste doeleinden, daaronder begrepen maar niet beperkt tot:

·       het plaatsen, verstrekken, (als input) aanbieden, uploaden, etc. van Jouw Content via de Diensten die in strijd is met de openbare orde en de goede zeden of die onrechtmatig, bedreigend, stalkend, intimiderend, gewelddadig, grof, voor anderen schadelijk, kwetsend, obsceen, smadelijk, beledigend, pornografisch, haatzaaiend of racistisch, etnisch, discriminatoir of anderszins aanstootgevend is, inbreuk maakt op de privacy van een ander of aanzet of stimuleert tot illegale activiteiten;

·       het plaatsen, verstrekken, (als input) aanbieden, uploaden, etc. van Jouw Content via de Diensten die in strijd is met wet- of regelgeving of de rechten van derden, daaronder begrepen auteursrechten, merkrechten, bedrijfsgeheimen, octrooien, intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten;

·       het plaatsen, verstrekken, (als input) aanbieden, etc. van "spam", marketingmaterialen, ongevraagde of onbevoegde reclame of enige andere vorm van werving via de Diensten;

·       het gebruik van virussen, timebombs, cancelbots, malware, wormen, kwaadaardige code, defecten, Trojaanse paarden, beschadigde bestanden of andere computercode, -bestanden of -programma's die bedoeld zijn om de normale werking van de Diensten of de servers of netwerken die verbonden zijn met de Diensten te verstoren, te vernietigen, te beperken of te benadelen;

·       het op enigerlei wijze toebrengen van schade aan kinderen of het doen van pogingen daartoe;

·       het creëren van een valse identiteit om anderen te misleiden;

·       het gebruik van technologie, geautomatiseerde systemen, zoals "bots", "spiders" of "crawlers" e.d. om onbevoegde content te verzamelen of zich toegang te verschaffen tot onbevoegde content of niet-openbare ruimten;

·       het gebruik van datamining, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor de verzameling en extractie van gegevens;

·       het doen van pogingen om de kwetsbaarheid van een met de Diensten verbonden systeem of netwerk te testen, te beproeven of te scannen of om inbreuk te maken op de beveiligings- of authenticatiemaatregelen;

·       het adverteren met of een aanbod tot verkoop of aankoop doen van goederen of diensten voor zakelijke doeleinden.

Wij oefenen geen toezicht uit op Jouw Content die op de Diensten wordt geplaatst. Wij behouden Ons echter wel het recht voor, maar aanvaarden niet de verplichting, om Jouw Content te beoordelen en, geheel naar eigen goeddunken, elk onderdeel van Jouw Content dat niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden te verwijderen of te wissen. Wij oefenen ook geen toezicht uit en leggen geen beperkingen op aan communicatie tussen gebruikers via de Diensten.

Jij bevestigt nadrukkelijk dat je, als je je toegang verschaft tot de Diensten, content, goederen of diensten kunt ontvangen of te zien kunt krijgen die in jouw ogen wellicht ongepast, onjuist, misleidend, kwetsend, obsceen of anderszins aanstootgevend zijn. Voor zover dat is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, stem je ermee in dat Wij niet aansprakelijk zijn voor enige actie met betrekking tot dergelijke content op de Diensten. Als je echter onrechtmatige content tegenkomt, meld dat dan bij Ons via content@urw.com.

Het niet naleven van deze Voorwaarden kan leiden tot een waarschuwing en/of onmiddellijke opschorting of sluiting, zonder voorafgaande kennisgeving, van jouw account, onverminderd eventuele gerechtelijke stappen die kunnen worden genomen. Als Wij bepaalde rechten uit hoofde van deze Voorwaarden niet of met vertraging uitoefenen, houdt dat geen afstand in van dat of enig ander recht.

6.2               Jouw aansprakelijkheid

Jij bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw wachtwoorden en accountidentificatoren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen van het gebruik van jouw account door een onbevoegde derde. Ook ben jij verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via jouw account. Wij raden je aan een sterk wachtwoord te kiezen en je wachtwoord regelmatig te wijzigen om de risico's van onbevoegde toegang tot je account te beperken.

Jij bent en blijft onder alle omstandigheden bij uitsluiting verantwoordelijk voor Jouw Content die je verzendt naar de Diensten, jouw gebruik van de Diensten en alle activiteiten die plaatsvinden via jouw account. Om die reden ben jij verantwoordelijk voor het juist configureren of het nemen van alle passende maatregelen om behoorlijke beveiliging, bescherming en back-ups in stand te houden met betrekking tot Jouw Content, daaronder begrepen jouw eigen gegevens en/of software die zijn opgeslagen op jouw computer en/of mobiele apparaat, tegen aanvallen.

Je begrijpt en stemt ermee in dat je informatie, materialen of gegevens met gebruikmaking van de Diensten inziet, downloadt of anderszins verkrijgt naar eigen inzicht en op eigen risico, en dat jij bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle schade aan jouw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van die informatie, materialen of gegevens.

Je moet zorgen voor alle apparatuur (daaronder begrepen computers, mobiele apparaten, etc.) om toegang te kunnen krijgen tot en gebruik te kunnen maken van de Diensten, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, daaronder begrepen maar niet beperkt tot wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten.

7.                   Onze verantwoordelijkheden

De Diensten die Wij leveren zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel al het redelijke wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de Content van de Diensten actueel, juist, volledig en bijgewerkt is, worden de Diensten door Ons verstrekt op basis van beschikbaarheid, zonder enige vorm van garantie, verbintenis of andere impliciete verplichting (hoe dan ook ontstaan); deze zijn alle uitgesloten. Jij stemt er uitdrukkelijk mee in dat jouw gebruik van de Diensten geheel op eigen risico plaatsvindt.

Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht wijzen Wij elke aansprakelijkheid van de hand in verband met (i) overmachtssituaties of andere gebeurtenissen buiten Onze invloedssfeer, (ii) schade, verlies of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten of de Content daarop, of Jouw Content die jij kunt vrijgeven via de Diensten, en (iii) indirecte schade of verliezen, alsmede immateriële schade, schade als gevolg van gederfde winsten, opbrengsten, gebruik of gegevens als gevolg van het gebruik of de werking van de Diensten.

Jij bent er uitdrukkelijk van op de hoogte dat (i) de Diensten niet vrij zijn van fouten of virussen, (ii) de verbinding met de Diensten de risico's meebrengt die inherent zijn aan verbindingen en verzending via internet en mobiele telefoonnetwerken, in het bijzonder in verband met de snelheid van gegevensverzending, responstijd naar aanleiding van informatie of raadpleging en het technisch functioneren, (iii) Wij geen invloed hebben op netwerken of websites van derden waartoe je toegang kunt verkrijgen tijdens jouw gebruik van de Diensten, (iv) Wij niet aansprakelijk zijn voor verlies van gegevens, het niet opslaan of het niet of te laat afleveren van gegevens of materialen via de Diensten, en (v) Wij alle uitdrukkelijke en impliciete garanties, daaronder begrepen garanties in verband met verkoopbaarheid/voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaalde behoefte van de Content en de Diensten, van de hand wijzen.

8.                   Overdracht

Jij geeft Ons toestemming om (enig deel van) Onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden over te dragen of uit te besteden aan derden.

9.                   Deelbaarheid/gehele overeenkomst

Indien enig deel van deze Voorwaarden ongeldig, nietig of om enigerlei reden onverbindend wordt verklaard, worden deze Voorwaarden deelbaar geacht en blijven deze Voorwaarden voor het overige onverkort van kracht.

Deze Voorwaarden, tezamen met alle aanvullende voorwaarden waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen en die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing, bevatten de gehele afspraak en overeenkomst tussen jou en Ons en treden in de plaats van alle voorgaande of daarmee strijdige afspraken met betrekking tot de Diensten en jouw gebruik van de Diensten. Deze Voorwaarden kunnen niet mondeling worden gewijzigd of beëindigd. Alle bepalingen die van kracht moeten blijven om Ons in staat te stellen de inhoud daarvan te handhaven, blijven van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden.

10.               Bijwerken van voorwaarden

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien of bijwerken. Alle wijzigingen in deze Voorwaarden worden aan jou doorgegeven op de manier die Wij het meest geëigend achten (per e-mail, melding, plaatsing van de gewijzigde Voorwaarden op de Dienst). De meest recente versie van de toepasselijke Voorwaarden is de versie zoals die is gepubliceerd op de Website Westfield.com. Als Wij wijzigingen doorvoeren en jij daarmee moet instemmen op grond van het toepasselijk recht, zullen Wij vragen om jouw instemming. Voor zover is toegestaan op grond van het toepasselijk recht geldt dat jij, als je je toegang blijft verschaffen tot of gebruik blijft maken van de Diensten, geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de herziene of bijgewerkte Voorwaarden.

11.               Onderbreking/aanpassing van de Diensten

Wij maken je erop attent dat Wij elk van de Diensten te allen tijde kunnen aanpassen/onderbreken zonder dat jij in dat geval recht hebt op compensatie of vergoeding.

12.               Toepasselijk recht en bevoegdheid

12.1 Behalve voor ingezetenen van de VS en het VK (zie hierna) geldt dat op deze Voorwaarden Frans recht van toepassing is en dat jij ermee instemt dat de Franse rechter bij uitsluiting bevoegd is, in elk geval onder voorbehoud van dwingendrechtelijke bepalingen in jouw lokale rechtsgebied.

Niets in deze Voorwaarden houdt een beperking in van jouw rechten als consument om uit te gaan van dwingendrechtelijke bepalingen in jouw lokale rechtsgebied.

12.2 Voor ingezetenen van het VK

Jij stemt ermee in dat op deze Voorwaarden Engels recht van toepassing is en dat alle geschillen bij uitsluiting worden beslecht door de Engelse rechter.

12.3 Voor ingezetenen van de VS

 

LEES DIT ARTIKEL ZORGVULDIG DOOR - HET KAN AANMERKELIJKE GEVOLGEN HEBBEN VOOR JOUW WETTELIJKE RECHTEN. DIT ARTIKEL BEVAT EEN ARBITRAGECLAUSULE EN EEN AFSTANDSVERKLARING VAN EEN JURYPROCES EN COLLECTIEVE ACTIES.

Rechts- en forumkeuze

Op deze Voorwaarden is het recht van de Staat Californië van toepassing, met uitsluiting van daar geldende beginselen van conflictenrecht. Jij stemt ermee in dat een eventuele rechts- of equityvordering als gevolg van of in verband met deze Voorwaarden uitsluitend mag worden ingediend bij de staats- of federale rechtbanken in Los Angeles County, Californië, en je stemt hierbij in met en onderwerpt je hierbij aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van die rechtbanken om kennis te nemen van een dergelijke vordering. In het bijzonder verklaar je geen bezwaar te zullen maken tegen die absolute of relatieve rechtsbevoegdheid op grond van gebrek aan persoonlijke rechtsbevoegdheid, forum non conveniens of anderszins. Voor zover van toepassing verklaar je af te zien van de Uniform Computer Information Transactions Act en uitdrukkelijk elke toepasselijkheid daarvan uit te sluiten.

Afstand van juryproces

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, DOEN PARTIJEN HIERBIJ, VOOR ELKE VORDERING OF PROCEDURE DIE WORDT GESTART VOOR HET HANDHAVEN VAN RECHTEN OF VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN UIT HOOFDE VAN DEZE VOORWAARDEN OF JOUW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP VAN DEZE VOORWAARDEN, AFSTAND VAN HUN (GROND)WETTELIJKE RECHT OP EEN JURYPROCES, WAARBIJ ZIJ ER IN PLAATS DAARVAN VOOR KIEZEN OM HET GESCHIL TE LATEN BESLECHTEN DOOR EEN RECHTER.

Geen collectieve acties

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT VERKLAAR JIJ DAT ELK DER PARTIJEN VORDERINGEN JEGENS DE ANDERE PARTIJ UITSLUITEND KAN INSTELLEN IN JOUW OF ONZE INDIVIDUELE HOEDANIGHEID, EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN COLLECTIEF IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF VERTEGENWOORDIGINGSPROCEDURE OF EEN PROCEDURE TUSSEN EEN PARTICULIER EN DE ADVOCAAT-GENERAAL.

Arbitrage en afstand van collectieve acties

Door gebruik te maken van de Diensten verklaar je dat deze bepaling Arbitrage en afstand van collectieve acties ("Arbitrageovereenkomst") van toepassing is op alle dreigende, voorgelegde of gestarte geschillen die zich mochten voordoen als gevolg van of die gevolgen mochten hebben voor of betrekking mochten hebben op jouw relatie met Ons, de Website en/of de App, en alle websites, software, producten of diensten die Wij hebben geleverd, zullen leveren of aan jou hebben aangeboden (hierna: de "Vorderingen"). Alle Vorderingen dienen, ter keuze van jou of Ons, te worden beslecht door middel van bindende arbitrage voor de American Arbitration Association ("AAA") in overeenstemming met de daar geldende reglementen en procedures voor consumentengeschillen (het "Reglement"), ongeacht of die Vorderingen zich voordoen uit hoofde van contract, onrechtmatige daad, wetgeving of anderszins. Het Reglement is gratis verkrijgbaar op de website van AAA, www.adr.org. Jij of Wij kunnen ervoor kiezen om een bepaalde Vordering te laten beslechten door middel van arbitrage, ook als een van ons reeds een procedure is gestart bij de rechter in verband met de Vordering, door: (a) een schriftelijke eis bij de andere partij in te dienen tot arbitrage, (b) arbitrage tegen de andere partij in te stellen of (c) een motie in te dienen om arbitrage bij de rechter af te dwingen. ALS GEVOLG DAARVAN GELDT DAT ALS JIJ OF WIJ ERVOOR KIEZEN OM EEN BEPAALDE VORDERING VIA ARBITRAGE OP TE LOSSEN, JIJ AFZIET VAN JE RECHT OM JE TOT DE RECHTER TE WENDEN OM JE RECHTEN UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEHOUDENS VORDERINGEN DIE INDIVIDUEEL WORDEN INGESTELD VOOR DE RECHTER VOOR GERINGE VORDERINGEN, ZOLANG DE VORDERING BIJ HET KANTONGERECHT BLIJFT). Voor zover maximaal mogelijk is op deze Arbitrageovereenkomst de Federal Arbitration Act van toepassing, niettegenstaande enige andersluidende staatswet, ongeacht de oorsprong of de aard van de desbetreffende Vorderingen. Deze Arbitrageovereenkomst is niet van toepassing op vorderingen die worden ingesteld bij of doorverwezen naar het kantongerecht.

De Vorderingen worden beslecht door één enkele scheidsrechter. De scheidsrechter wordt gekozen in overeenstemming met het Reglement. In geval van strijdigheid tussen het Reglement en deze Arbitrageovereenkomst prevaleert deze Arbitrageovereenkomst. Als AAA niet beschikbaar is voor beslechting van de Vorderingen en als jij en wij geen overeenstemming kunnen bereiken over een vervangend arbitrage-instituut, mag jij het arbitrage-instituut kiezen voor het beslechten van de Vorderingen.

Arbitrageprocedure. De arbitrage vindt plaats binnen 50 mijl van jouw woonplaats op het moment van aanvang van de arbitrage. Alle vorderingen en verweren die bij de rechter naar voren kunnen worden gebracht, kunnen ook bij de arbitrage naar voren worden gebracht en de scheidsrechter kan dezelfde rechtsmiddelen toewijzen als de rechter. Het arbitraal vonnis kan als vonnis bij de rechtbank worden ingeschreven. Behoudens voor zover wettelijk anders is bepaald kan het arbitraal vonnis niet door de rechter worden herzien en staat daartegen geen beroep open. Wij zullen het honorarium van de scheidsrechter voldoen in overeenstemming met het Reglement. Jouw kosten van rechtsbijstand zijn voor jouw eigen rekening, tenzij Wij in die kosten worden veroordeeld door de scheidsrechter. Niets in deze Arbitrageovereenkomst houdt een beperking in van het recht van jou of van Ons om een voorlopige voorziening te vragen bij de bevoegde rechter in spoedeisende gevallen, zoals een tijdelijk gerechtelijk verbod, een tijdelijk bevelschrift, beslag of andere conservatoire maatregelen. Als jij een huurder of licentienemer bent in een van Onze Winkelcentra, geldt deze Arbitrageovereenkomst niet voor vorderingen wegens onrechtmatige inbewaringneming of enige andere ontruimingsprocedure in kort geding.

Elke vaststelling of deze Arbitrageovereenkomst geheel of gedeeltelijk geldig of verbindend is, is ter uitsluitende beoordeling van de scheidsrechter, daaronder begrepen maar niet beperkt tot kwesties met betrekking tot de vraag of een Vordering onder arbitrage valt; met dien verstande echter dat de verbindendheid van onderstaande Afstand van collectieve acties ter beoordeling is van de rechter die de Vordering beoordeelt.

Afstand van collectieve acties. ELKE ARBITRAGE MET BETREKKING TOT EEN VORDERING VINDT PLAATS OP INDIVIDUELE BASIS. JIJ BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT JIJ AFSTAND DOET VAN HET RECHT OM DEEL TE NEMEN ALS VERTEGENWOORDIGER OF LID VAN EEN COLLECTIEF AAN EEN COLLECTIEVE PROCEDURE.

Recht van terugtrekking. Jij hebt het recht om je terug te trekken uit deze Arbitrageovereenkomst. Om je terug te trekken moet je Ons van je voornemen daartoe op de hoogte stellen binnen 60 dagen na overlegging van deze Arbitrageovereenkomst aan jou. Jouw terugtrekking gaat pas in nadat, en jij wordt geacht te hebben ingestemd met de Arbitrageovereenkomst totdat, jouw kennisgeving van je voornemen om je terug te trekken schriftelijk door Ons is ontvangen op Westfield, LLC, 2049 Century Park East 41st Floor, Century City, CA 90067, t.a.v.: Legal binnen die termijn van 60 dagen. Jouw kennisgeving van je voornemen om je terug te trekken kan zijn in de vorm van een brief die door jou is ondertekend of een e-mail die jij hebt gestuurd en waarin staat: "Ik kies ervoor om mij terug te trekken uit de Arbitrageovereenkomst" of woorden van gelijke strekking.

VOOR MEER INFORMATIE of als je vragen hebt, kun je telefonisch contact met Ons opnemen of een van Onze vestigingen bezoeken. Als je vragen hebt over AAA-procedures, kijk dan op de website van AAA, www.adr.org, OF bel AAA (800) 7787879.

 

 


 

DEEL B - SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR WINKELCENTRA IN DE EU

Deze specifieke voorwaarden zijn van toepassing op specifieke Diensten die worden aangeboden door Winkelcentra in de EU (zoals hierna vermeld) en gelden in aanvulling op bovenstaande Algemene Voorwaarden (en de Algemene Voorwaarden worden geacht hierin te zijn opgenomen). Het GEEV-donatieplatform is uitsluitend toegankelijk in Frankrijk. Voor zover er sprake is van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de desbetreffende Specifieke Voorwaarden, prevaleren de desbetreffende Specifieke Voorwaarden.

Inhoudsopgave

1. Definities. 14

2. Loyaliteitsprogramma. 14

 

1.       Definities

In aanvulling op de definities zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden, gelden ten behoeve van dit specifieke Deel B de volgende definities:

Klantenkaart: een fysieke of virtuele kaart (die beschikbaar is via je account op de App en/of de Website) waarop jouw klantnummer staat en die nodig is om te kunnen profiteren van aanbiedingen of diensten in het kader van het Loyaliteitsprogramma.

2.       Loyaliteitsprogramma

2.1 Beschikbaarheid

De diensten met betrekking tot het loyaliteitsprogramma worden uitsluitend aangeboden en beschikbaar gesteld aan gebruikers van zestien (16) jaar en ouder.

Als je nog geen 16 jaar bent, vragen Wij je om het gebruik van het Loyaliteitsprogramma onmiddellijk te staken. Door gebruik te maken van het Loyaliteitsprogramma of een poging daartoe te doen, verklaar je dat je ten minste 16 jaar oud bent.

Het loyaliteitsprogramma van URW is beschikbaar in alle Winkelcentra binnen de EU, met uitzondering van de Shopping Centres Carrousel du Louvre in Frankrijk, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen en Breuningerland Sindelfingen in Duitsland.

De Diensten die worden aangeboden in het kader van het Loyaliteitsprogramma zijn beschreven op de pagina's van de Website en/of de App die voor dat doel worden aangeboden, maar zijn niet noodzakelijkerwijs op allebei deze distributiekanalen beschikbaar (zo kun je alleen via de App aan de "challenges" meedoen).

2.2 Het aanmaken van een account

Om je aan te melden voor het Loyaliteitsprogramma moet je een account aanmaken in overeenstemming met het hiervoor in artikel 2 bepaalde. Als je een account aanmaakt, wordt er automatisch een Klantenkaart bij Ons aangemaakt.

Je kunt ook een account aanmaken door gebruik te maken van de voorkeuren van de Klantenkaart die Wij al aan jou hebben uitgereikt (d.w.z. door de code die onder de barcode van de Klantenkaart vermeld staat in te voeren of de barcode te scannen) en jouw informatie (daaronder begrepen voor- en achternaam, geboortedatum, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres) te bevestigen.

Zodra het account is aangemaakt, wordt het automatisch gekoppeld aan de Klantenkaart die Wij mogelijk aan jou hebben uitgereikt voordat het account werd aangemaakt.

Met ingang van 14 maart 2023 zijn er alleen nog virtuele kaarten.

Fysieke Klantenkaarten die vóór deze datum zijn uitgereikt zijn dan niet langer geldig. Je zult een account moeten aanmaken via de Website of de App om te kunnen blijven profiteren van het Loyaliteitsprogramma. In dit verband kun je gebruikmaken van de voorkeuren van jouw Klantenkaart om dat account aan te maken volgens de hiervoor in dit artikel 2.2 beschreven procedure.

2.3 Beheer van jouw account

Met je Klantenkaart kun je profiteren van diensten die worden aangeboden in alle betrokken Winkelcentra.

Je bent ervan op de hoogte dat het Loyaliteitsprogramma en de Klantenkaart persoonlijk zijn en uitsluitend bedoeld zijn voor eigen, niet-beroepsmatig gebruik door personen. Ze zijn niet overdraagbaar en de Klantenkaart is in geen geval een betaalkaart.

2.4   Beheer van jouw Community

Door een Community te kiezen kun je content ontvangen en delen die aansluit bij jouw interesses.

Deze content, die gepersonaliseerd is voor jouw Community, verschijnt als eerste op de Site of de App, maar je kunt ook nog steeds de content bekijken die beschikbaar is voor andere Communities waarbij je niet bent aangesloten door de desbetreffende Community aan te klikken. Je kunt je Community te allen tijde aanpassen via je account.

 

2.5   Specifieke voorwaarden

2.5.1– Donatieplatform

Met het Loyaliteitsprogramma kun je gebruikmaken van het GEEV-donatieplatform. Dit platform is uitsluitend toegankelijk in Frankrijk. Er kunnen uitsluitend in Frankrijk donaties via dit platform worden gedaan of ontvangen. Als je gebruik wilt maken van dit platform, sturen Wij GEEV jouw volledige naam, e-mailadres en postadres, zodat GEEV een GEEV Premium+-account voor jou kan aanmaken. In dat geval gelden voor jou de gebruiksvoorwaarden van GEEV en worden jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van GEEV, dat te vinden is op de website van het platform. In dit verband treedt GEEV op als onafhankelijk Verwerkingsverantwoordelijke voor de desbetreffende verwerking van jouw persoonsgegevens.

2.5.2 De stappenteller-challenge

Voor leden van het Loyaliteitsprogramma worden er stappenteller-challenges georganiseerd.

Voor informatie over de lopende challenges (zoals welk winkelcentrum meedoet, wanneer de challenge plaatsvindt, of er een prijs mee te winnen valt...), verwijzen Wij naar de App.

Hoe de challenges werken:

Dankzij een ingebouwde applicatie op je smartphone kan worden bijgehouden hoeveel stappen je gedurende de dag zet. Bij challenges kan het bijvoorbeeld gaan om het grootste aantal stappen gedurende de periode van de challenge. Aan het eind van de challenge reikt het winkelcentrum een prijs uit aan het lid dat de meeste stappen heeft gezet.

Hoe kun je deelnemen?

Je moet:

- beschikken over een smartphone uitgerust met een stappenteller-applicatie;

- lid zijn van het Loyaliteitsprogramma en jezelf op de App identificeren;

- het Winkelcentrum selecteren waar je wilt meedoen met de challenge. Het Winkelcentrum dat je kiest moet in jouw lijst van Voorkeurscentra voorkomen. Zo niet, dan wordt dat Winkelcentrum, als je daar deelneemt aan de challenge, automatisch toegevoegd aan de lijst van Voorkeurscentra. Er kunnen tegelijkertijd verschillende challenges worden gestart door verschillende Winkelcentra, maar je kunt er maar aan één meedoen.

Klik op "Word een wandelkampioen" en activeer de ingebouwde gezondheids- en activiteitenapplicatie op je telefoon;

Na activatie:

- tellen alle stappen die je gedurende de dag zet mee voor de stappenteller-challenge;

- wordt, als je gedurende de dag in het Winkelcentrum bent gesignaleerd/geïdentificeerd (bijvoorbeeld doordat je gebruikmaakt van een van de Diensten die in het Winkelcentrum worden aangeboden), je dagelijkse aantal stappen automatisch verdubbeld.

 

Aan het eind van elke dag moet je het aantal stappen dat je hebt gezet in de App vastleggen, zodat deze stappen kunnen meetellen voor de stappenteller-challenge. Anders worden de stappen die je hebt gezet niet meegeteld.

 

Aan het eind van de challenge krijgt de winnaar per e-mail bericht op het adres dat hij/zij heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn/haar account. Hij/zij moet zijn/haar prijs ophalen bij de receptie van het winkelcentrum waar hij/zij heeft meegedaan aan de challenge. De winnaar is het lid met het grootste aantal stappen. Als verschillende leden evenveel stappen hebben gezet, is de winnaar degene die tijdens de challenge het vaakst in het winkelcentrum is gesignaleerd/geïdentificeerd. Als de stand dan nog steeds gelijk is, is de winnaar degene die zich het eerst heeft aangemeld om deel te nemen aan de challenge. Als de stand dan nog steeds gelijk is, is de winnaar degene die zich het eerst heeft aangemeld voor het Loyaliteitsprogramma.

DEEL C - SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR WINKELCENTRA IN HET VK

Deze specifieke voorwaarden zijn van toepassing op specifieke Diensten die worden aangeboden door Winkelcentra in het VK (zoals hierna vermeld) en gelden in aanvulling op bovenstaande Algemene Voorwaarden (en de Algemene Voorwaarden worden geacht hierin te zijn opgenomen). Voor zover er sprake is van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de desbetreffende Specifieke Voorwaarden, prevaleren de desbetreffende Specifieke Voorwaarden.

Inhoudsopgave

1......... General 17

2. ........ Loyalty Program…………………………………………………………………………………………………………………14

2......... Conditions of Entry to UK Shopping Centres. 19

3......... Interactive Maps Services. 20

4......... Westfield Smart Parking Services. 20

 

1.       Algemeen

Kaartfiattering Als je een account aanmaakt, is het mogelijk dat je een betaalkaart moet toevoegen om maximaal te kunnen profiteren van de Diensten.

Om je betaalkaart te verifiëren als je deze toevoegt aan je account of als je de gegevens van de betaalkaart bijwerkt, kunnen Wij een 'fiatteringsreservering' voor een klein bedrag aan je kaart afgeven. Dit bedrag wordt nooit daadwerkelijk afgeschreven, maar het is mogelijk dat je een "reservering" ziet voor het gefiatteerde bedrag. Je kunt bijvoorbeeld een tijdelijke fiattering zien voor £1 of minder op je bank- of creditcardafschrift. Dit staat los van eventuele betaaltransacties die je uitvoert met gebruikmaking van de Diensten - d.w.z. dat dit niet gekoppeld is aan een slimme parkeertransactie of een andere dienst. Als de bank die jouw betaalkaart uitgegeven heeft gevestigd is in een ander land, zie je een reservering voor een soortgelijk bedrag in jouw regionale valuta.

Wij vernietigen de fiatteringsreservering direct, maar het kan een paar werkdagen duren voordat de bank die jouw betaalkaart uitgegeven heeft de reservering op je rekening vrijgeeft; de tijd die daarvoor daadwerkelijk nodig is, is afhankelijk van het beleid van je bank.

Wij geven fiatteringsreserveringen af als een beschermingsmaatregel tegen fraude als gevolg van onbevoegd gebruik van de kaart en om ervoor te zorgen dat je opgeslagen betaalkaart kan worden gebruikt om te betalen voor functies waarvoor een betaling vereist is. Als je een specifieke post op je afschrift wilt controleren, neem dan rechtstreeks contact op met je bank.

2.       Loyaliteitsprogramma

2.1 Beschikbaarheid

De diensten met betrekking tot het loyaliteitsprogramma worden uitsluitend aangeboden en beschikbaar gesteld aan gebruikers van zestien (16) jaar en ouder.

Als je nog geen 16 jaar bent, vragen Wij je om het gebruik van het Loyaliteitsprogramma onmiddellijk te staken. Door gebruik te maken van het Loyaliteitsprogramma of een poging daartoe te doen, verklaar je dat je ten minste 16 jaar oud bent.

Het loyaliteitsprogramma van URW is beschikbaar in alle Winkelcentra binnen de EU, met uitzondering van de Shopping Centres Carrousel du Louvre in Frankrijk, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen en Breuningerland Sindelfingen in Duitsland.

De Diensten die worden aangeboden in het kader van het Loyaliteitsprogramma zijn beschreven op de pagina's van de Website en/of de App die voor dat doel worden aangeboden, maar zijn niet noodzakelijkerwijs op alle twee distributiekanalen beschikbaar (zo kun je alleen via de App aan de "challenges" meedoen).

2.2 Het aanmaken van een account

Om je aan te melden voor het Loyaliteitsprogramma moet je een account aanmaken in overeenstemming met het hiervoor in artikel 2 bepaalde. Als je een account aanmaakt, wordt er automatisch een Klantenkaart bij Ons aangemaakt.

Je kunt ook een account aanmaken door gebruik te maken van de voorkeuren van de Klantenkaart die Wij al aan jou hebben uitgereikt (d.w.z. door de code die onder de barcode van de Klantenkaart vermeld staat in te voeren of de barcode te scannen) en jouw informatie (daaronder begrepen voor- en achternaam, geboortedatum, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres) te bevestigen.

Zodra het account is aangemaakt, wordt het automatisch gekoppeld aan de Klantenkaart die Wij mogelijk aan jou hebben uitgereikt voordat het account werd aangemaakt.

2.3 Beheer van jouw account

Met jouw Klantenkaart kun je profiteren van diensten die worden aangeboden door het Loyaliteitsprogramma en de specifieke diensten die worden aangeboden in alle betrokken Winkelcentra.

Je bent ervan op de hoogte dat het Loyaliteitsprogramma en de Klantenkaart persoonlijk zijn en uitsluitend bedoeld zijn voor eigen, niet-beroepsmatig gebruik door personen. Ze zijn niet overdraagbaar en de Klantenkaart is in geen geval een betaalkaart.

2.4 Beheer van jouw Community

Door een Community te kiezen kun je content ontvangen en delen die aansluit bij jouw interesses.

Deze content, die gepersonaliseerd is voor jouw Community, verschijnt als eerste op de Site of de App, maar je kunt ook nog steeds de content bekijken die beschikbaar is voor andere Communities waarbij je niet bent aangesloten door de desbetreffende Community aan te klikken. Je kunt je Community te allen tijde aanpassen via je account.

2.5. De stappenteller-challenge

Voor leden van het Loyaliteitsprogramma worden er stappenteller-challenges georganiseerd.

Voor informatie over de lopende challenges (zoals welk winkelcentrum meedoet, wanneer de challenge plaatsvindt, of er een prijs mee te winnen valt...), verwijzen Wij naar de App.

Hoe de challenges werken:

Dankzij een ingebouwde applicatie op je smartphone kan worden bijgehouden hoeveel stappen je gedurende de dag zet. Bij challenges kan het bijvoorbeeld gaan om het grootste aantal stappen gedurende de periode van de challenge. Aan het eind van de challenge reikt het winkelcentrum een prijs uit aan het lid dat de meeste stappen heeft gezet.

Hoe kun je deelnemen?

Je moet:

- beschikken over een smartphone uitgerust met een stappenteller-applicatie;

- lid zijn van het Loyaliteitsprogramma en jezelf op de App identificeren;

- het Winkelcentrum selecteren waar je wilt meedoen met de challenge. Het Winkelcentrum dat je kiest moet in jouw lijst van Voorkeurscentra voorkomen. Zo niet, dan wordt dat Winkelcentrum, als je daar deelneemt aan de challenge, automatisch toegevoegd aan de lijst van Voorkeurscentra. Er kunnen tegelijkertijd verschillende challenges worden gestart door verschillende Winkelcentra, maar je kunt er maar aan één meedoen.

Klik op "Word een wandelkampioen" en activeer de ingebouwde gezondheids- en activiteitenapplicatie op je telefoon;

Na activatie:

- tellen alle stappen die je gedurende de dag zet mee voor de stappenteller-challenge;

- wordt, als je gedurende de dag in het Winkelcentrum bent gesignaleerd/geïdentificeerd (bijvoorbeeld doordat je gebruikmaakt van een van de Diensten die in het Winkelcentrum worden aangeboden), je dagelijkse aantal stappen automatisch verdubbeld.

 

Aan het eind van elke dag moet je het aantal stappen dat je hebt gezet in de App vastleggen, zodat deze stappen kunnen meetellen voor de stappenteller-challenge. Anders worden de stappen die je hebt gezet niet meegeteld.

Aan het eind van de challenge krijgt de winnaar per e-mail bericht op het adres dat hij/zij heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn/haar account. Hij/zij moet zijn/haar prijs ophalen bij de receptie van het winkelcentrum waar hij/zij heeft meegedaan aan de challenge. De winnaar is het lid met het grootste aantal stappen. Als verschillende leden evenveel stappen hebben gezet, is de winnaar degene die tijdens de challenge het vaakst in het winkelcentrum is gesignaleerd/geïdentificeerd. Als de stand dan nog steeds gelijk is, is de winnaar degene die zich het eerst heeft aangemeld om deel te nemen aan de challenge. Als de stand dan nog steeds gelijk is, is de winnaar degene die zich het eerst heeft aangemeld voor het Loyaliteitsprogramma.

3.       Voorwaarden voor toegang tot Winkelcentra in het VK

In Westfield London en Westfield Stratford City is er 24 uur per dag beveiliging, zowel in uniform als in burger

 In Westfield London en Westfield Stratford City is er politie actief, zowel in uniform als in burger

 In het centrum is roken niet toegestaan

 Alleen geleidehonden zijn toegestaan in het centrum

 Beelden van beveiligingscamera's (CCTV) worden opgenomen voor jouw veiligheid en beveiliging. Dit systeem wordt beheerd door Westfield Europe Limited. Voor meer informatie over hoe Wij gebruikmaken van jouw informatie ten behoeve van veiligheid en beveiliging, jouw rechten en hoe je contact met Ons kunt opnemen, verwijzen Wij naar Onze privacyverklaring. .

 Fotografie is niet toegestaan zonder toestemming.

 Fietsen, skateboards, scooters en andere vervoersmiddelen voor recreatieve doeleinden zijn in het centrum niet toegestaan.

 

4.       Interactieve Plattegronddiensten

Via de Website bieden Wij diensten aan waarmee je interessante plaatsen kunt lokaliseren en je je weg kunt vinden in de Winkelcentra in het VK ("Interactieve Plattegronddiensten").

Wij doen er alles aan om je de meest actuele informatie te bieden via de Interactieve Plattegronddiensten, maar Wij kunnen geen garantie geven met betrekking tot de juistheid van de Interactieve Plattegronddiensten.

5.       Slimme Parkeerdiensten in Westfield

De volgende specifieke voorwaarden ("Voorwaarden Slim Parkeren") gelden als je gebruikmaakt van de slimme parkeerdiensten ("Slimme Parkeerdiensten") in de desbetreffende Winkelcentra in het VK.

Wij bieden Slim Parkeren aan in Westfield London en Westfield Stratford City ("Slim Parkeren"). Kijk op de Website voor informatie over de beschikbaarheid van Slim Parkeren in het Winkelcentrum in het VK dat je bezoekt.

Registratie

Je moet een account aanmaken via de Website of de App voordat je gebruik kunt maken van bepaalde functies van de Slimme Parkeerdiensten. Voor meer informatie, zie de Algemene Voorwaarden hierboven. Daarnaast moet je het online registratieformulier via de Website of de App invullen om gebruik te kunnen maken van de Slimme Parkeerdiensten. Om gebruik te kunnen maken van de Slimme Parkeerdiensten moet je 18 jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs in het VK. Wij behouden Ons het recht voor om geheel naar eigen goeddunken een registratie voor Slim Parkeren te weigeren. Als je je niet houdt aan deze Voorwaarden Slim Parkeren, vervalt je registratie automatisch.

Het is niet mogelijk om gebruik te maken van een andere parkeeraanbieding als je gebruikmaakt van de Slimme Parkeerdiensten.

Gebruik van Jouw Slim Parkeren met Automatische Kentekenherkenning ("ANPR")

Elke gebruiker van Slim Parkeren die de parkeergarage van Westfield London of Westfield Stratford binnenrijdt met gebruikmaking van kentekenherkenning, moet deze ook weer op dezelfde manier verlaten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die jij lijdt doordat je geen gebruik kunt maken van een parkeeraanbieding.

Toegang tot en gebruik van Slimme Parkeerdiensten in Westfield London en Westfield Stratford

Op jouw toegang tot en gebruik van de Slimme Parkeerdiensten in de parkeergarage van Westfield London en de parkeergarage van Westfield Stratford blijven de Voorwaarden Parkeergarage Westfield London en de Voorwaarden Parkeergarage Westfield Stratford City van toepassing, zoals die hier respectievelijk hier te vinden zijn en weergegeven zijn in het kantoor van de parkeergarage van Westfield London en Westfield Stratford City.

Prijzen

De Slimme Parkeerdiensten geven de geregistreerde gebruiker het recht om te parkeren in de parkeergarage van Westfield London of Westfield Stratford tegen begrensde tarieven. De tarieven vind je hier:

- Westfield London: https://uk.westfield.com/london/parking-how-it-works

- Westfield Stratford: https://uk.westfield.com/stratfordcity/parking-how-it-works

Alle wijzigingen in de tarieven voor Slim Parkeren worden aan jou meegedeeld via het e-mailadres dat gekoppeld is aan je account. Zorg ervoor dat je accountgegevens altijd kloppen, zodat je die berichten kunt ontvangen.

Telkens wanneer het geregistreerde voertuig de parkeergarage in- en uitrijdt, wordt het tarief ten laste gebracht van de geregistreerde betaalkaart. Betalingen zie je terug als verwerkt door Commerz Real Investmentgesellschaft mbH – Westfield respectievelijk Westfield Stratford City Car Park, afhankelijk van het centrum dat je hebt bezocht. Je verklaart dat, als een parkeerbetaling die op je huidige betaalkaart in rekening wordt gebracht wordt geweigerd, jij je openstaande parkeerbetaling door Ons laat verrekenen via je nieuwe betaalkaart die is geregistreerd voor gebruik in samenhang met de Slimme Parkeerdienst. Wij behouden Ons het recht voor om jouw mogelijkheden om gebruik te maken van Slimme Parkeerdiensten op te schorten totdat een dergelijke openstaande en verschuldigde betaling is verrekend via je nieuwe betaalkaart.

Slim Parkeren is niet beschikbaar in combinatie met andere aanbiedingen

Als je de parkeergarage inrijdt in een voertuig dat geregistreerd is voor Slim Parkeren, wordt het desbetreffende tarief voor Slim Parkeren bij het uitrijden aan jou in rekening gebracht.

 


 

DEEL D - SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR WINKELCENTRA IN DE VS

 

Deze specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op Diensten die worden aangeboden door Winkelcentra in de VS gelden in aanvulling op de hierboven vermelde Algemene Voorwaarden. Voor zover er sprake is van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de specifieke voorwaarden in dit Deel D, prevaleren deze specifieke voorwaarden in dit Deel D.

Inhoudsopgave

SMART PARKING. 22

AUTOMATED LICENSE PLATE RECOGNITION (ALPR) 24

 

SLIM PARKEREN

De volgende aanvullende voorwaarden ("Aanvullende Voorwaarden Slim Parkeren") zijn van toepassing op jouw gebruik van slimme parkeerdiensten die worden aangeboden door Winkelcentra in de VS ("Slim Parkeren"). Door je toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van Slim Parkeren, ben je gebonden aan de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden Slim Parkeren.

Registreren voor Slim Parkeren

Slim Parkeren is een "add-on"-dienst voor geregistreerde gebruikers. Als je een bestaande geregistreerde gebruiker bent, moet je Slim Parkeren toevoegen aan je bestaande account. Als je voor het eerst gebruikmaakt van de Diensten, moet je eerst een nieuw account aanmaken als geregistreerde gebruiker. Je moet informatie verstrekken, zoals je naam, e-mailadres en wachtwoord, om het account als geregistreerde gebruiker te kunnen instellen. Om de registratie voor Slim Parkeren af te ronden, moet je creditcard- of bankpasgegevens verstrekken, alsmede je postcode voor facturering en ten minste één kenteken.

Om gebruik te kunnen maken van Slim Parkeren moet je 18 jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs in de Verenigde Staten. Wij behouden Ons het recht voor om geheel naar eigen goeddunken een registratie voor Slim Parkeren te weigeren. Als je je niet houdt aan deze Aanvullende Voorwaarden Slim Parkeren, vervalt je registratie automatisch.

Gebruik van Jouw Slim Parkeren

Transactieberichten, zoals aankoop- en restitutiebonnen, ontvang je per e-mail. Je kunt er vrijwillig voor kiezen om mobiele pushmeldingen voor transacties aan te zetten door specifiek aan te geven dat je parkeermeldingen wilt ontvangen.

Een geregistreerde gebruiker van Slim Parkeren die onze parkeerterreinen oprijdt met gebruikmaking van kentekenherkenning moet deze ook weer op dezelfde manier verlaten.

Het is niet mogelijk om gebruik te maken van een andere parkeeraanbieding als je gebruikmaakt van Slim Parkeren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die jij lijdt doordat je geen gebruik kunt maken van een parkeeraanbieding.

Vergoedingen

De tarieven voor Slim Parkeren kunnen verschillen per locatie waar Slim Parkeren beschikbaar is. De actuele tarieven worden geplaatst op Onze Website. Telkens wanneer het geregistreerde voertuig de parkeervoorziening in- en uitrijdt, worden de vergoedingen ten laste gebracht van de geregistreerde betaalwijze. Als een parkeerbetaling die via je huidige geregistreerde betaalwijze in rekening wordt gebracht wordt geweigerd doordat de aanbieder van jouw betaalwijze een vervangende betaalwijze heeft verstrekt, machtig je Ons om die vervangende betaalwijze, die dan dient als jouw nieuwe geregistreerde betaalwijze, te gebruiken voor de betaling. Als een parkeerbetaling die via je huidige geregistreerde betaalwijze in rekening wordt gebracht wordt geweigerd of als Wij die anderszins, om wat voor reden dan ook, niet in rekening kunnen brengen via jouw huidige geregistreerde betaalwijze, stem je ermee in Ons te betalen door een nieuwe betaalwijze te registreren of via een andere betaalwijze die op dat moment aanvaardbaar is voor Ons. Daarnaast behouden Wij Ons het recht voor om jouw mogelijkheden om gebruik te maken van Slim Parkeren op te schorten totdat een dergelijke openstaande en verschuldigde betaling is verrekend via je nieuwe betaalwijze.

Betalingen voor gebruik van Slim Parkeren bij Westfield Century City worden verwerkt door de vergunninghoudende parkeerbeheerder van die locatie, ABM Industry Groups, LLC, d/b/a ABM Parking Services Inc.

Validatiekortingen

Geregistreerde gebruikers kunnen profiteren van gevalideerde kortingen voor Slim Parkeren via deelnemende winkeliers door een validatiebarcode of QR-code te scannen bij deelnemende winkeliers met behulp van de App. Als je in aanmerking komt voor de aanbieding, verlaagt de gescande validatie de parkeervergoeding die in rekening wordt gebracht als je het parkeerterrein verlaat.

Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid

WIJ VERWIJZEN NAAR DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AFWIJZINGEN VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID EN VOOR INFORMATIE OVER GESCHILLENOPLOSSING. DE ALGEMENE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN ARBITRAGECLAUSULE EN EEN AFSTANDSVERKLARING VAN EEN JURYPROCES EN COLLECTIEVE ACTIES.

DAARNAAST VERKLAREN NOCH GARANDEREN WIJ DAT PARKEERPLAATSEN BESCHIKBAAR ZIJN WANNEER EN/OF WAAR JIJ DAT WILT.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT STEM JIJ ER TEVENS MEE IN DAT WIJ NOCH DE DOOR ONS INGESCHAKELDE EXPLOITANTEN VAN PARKEERVOORZIENINGEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR EN VRIJWAAR JIJ DIE PARTIJEN IN VERBAND MET DIEFSTAL, VANDALISME, OVERMACHT, WEERSOMSTANDIGHEDEN OF SCHADE TOEGEBRACHT DOOR DERDEN AAN JOUW VOERTUIG TIJDENS HET PARKEREN OF TRACHTEN TE PARKEREN IN OF VERLATEN VAN DE PARKEERVOORZIENING. JIJ STEMT ERMEE IN DAT ALLE VORDERINGEN WEGENS AANSPRAKELIJKHEID VOOR DERGELIJKE SCHADE OF NADELEN VOOR JOU, JOUW VOERTUIG EN JOUW PASSAGIER(S) DIE ZICH MOCHTEN VOORDOEN TERWIJL JIJ HET PARKEERTERREIN BETREEDT, DAAR PARKEERT OF GEPARKEERD STAAT OF DIT VERLAAT, UITSLUITEND WORDEN INGESTELD TEGEN DE BETROKKEN DERDE.

Beëindiging

Westfield kan Slim Parkeren te allen tijde, om wat voor reden dan ook, aanpassen of beëindigen.

Vragen? Problemen?

Neem hier contact met Ons op voor al je vragen over de Aanvullende Voorwaarden Slim Parkeren of jouw registratie voor Slim Parkeren.

AUTOMATISCHE KENTEKENHERKENNING (ALPR)

Bij sommige van Onze Winkelcentra in de VS gebruiken Wij automatische kentekenherkenning ("ALPR"). Zie elk van de onderstaande Gebruiks- en Privacybeleidsregels inzake ALPR voor meer informatie:

·       Westfield Century City ALRP Usage and Privacy Policy

·       Westfield UTC ALRP Usage and Privacy Policy

·       Westfield Valley Fair ALRP Usage and Privacy Policy