Juridische informatie

 

Om onze relatie met jou op een goede wijze te kunnen te beheren en op de meest passende manier met jou te kunnen communiceren via de conversatieraobot, kunnen we jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken (dat wil zeggen jouw browsegegevens en alle persoonsgegevens die je mogelijk met ons deelt om deel te nemen aan het gesprek of om meldingen van ons te ontvangen) op de volgende manier.

 

 

Identiteits- en contactgegevens van de gegevensbeheerder

 

De persoonsgegevens die via de conversatierobot op de Website en App worden verzameld, worden verwerkt door:

i . UNIBAIL MANAGEMENT, een société par actions simplifiée (vereenvoudigde naamloze vennootschap), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 414 878 389 en

ii .

[Stadshart Amstelveen] Unibail-Rodamco-Westfield S.E., ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister Amsterdam en kantoorhoudende te Schiphol Boulevard 371, 1118 BJ Schiphol, met kvk-nummer 24405400         

[Westfield Mall Of the Netherlands] URW Nederland Winkels 2 B.V., ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister in Amsterdam en kantoor houdende te Schiphol Boulevard 371, 1118 BJ Schiphol, met kvk-nummer 24421194

 

optredend als gezamenlijke gegevensbeheerders (hierna de ‘Gegevensbeheerders’ of ‘Wij’).

 

Contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming

1.      Je kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende emailadresr info@stadshartamstelveen.nl / info@westfieldmallofthenetherlands.nl

 

2.     Doeleinden en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

 

3.      Jouw persoonsgegevens worden door de Gegevensbeheerders verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

( i ) beheer van onze relatie met jou, om op de meest relevante manier met jou communiceren, om statistische analyses te kunnen uitvoeren en zo de kwaliteit van onze diensten verbeteren.

(ii) jou op de hoogte te kunnen stellen van elk nieuw bericht nadat je onze Website en/of App hebt verlaten en je per e-mail de geschiedenis van jouw gesprek te sturen via de gespreksrobot.

 

De wettelijke basis voor de verwerking van jouw persoonsgegeven is “ gegeven toestemming”, met dien verstande dat ( i ) je toestemming geeft wanneer je voor het eerst met de robot praat; (ii) voor al jouw toekomstige interacties (behalve voor het verwijderen van jouw cookiegeschiedenis, waarvoor je opnieuw jouw toestemming moet geven).

 

Ontvangers van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens zijn toegankelijk ( i ) voor de gegevensverwerkers (ii) voor zijn onderaannemers (inclusief het bedrijf iAdvize ) die namens ons handelen en volgens onze instructies (iii) voor elke persoon die recht heeft op toegang tot deze gegevens wanneer dergelijke communicatie vereist is door wet-, regelgeving of gerechtelijk bevel, of als dergelijke communicatie noodzakelijk is om de bescherming en verdediging van de Unibail - Rodamco -Westfield-groep waartoe de Gegevensverwerkers behoren te garanderen.

 

Informatie over grensoverschrijdende gegevensoverdracht buiten de EER.

Voor chat: Jouw persoonlijke gegevens worden gehost in de Europese Unie.

In het kader van de adviesdienst voor videoconferenties wordt jij ervan op de hoogte gebracht dat bepaalde technische gegevens (metagegevens) naar de Verenigde Staten worden overgedragen. Deze gegevens worden 12 maanden bewaard.

 

Conversatiekoekje

Onze gespreksoplossing wordt beheerd door onze serviceprovider iAdvize , die alleen gebruikmaakt van een cookie voor de doelgroepmeting die in uw browser wordt geplaatst, zonder dat er andere cookies van derden worden geplaatst.

Deze cookie wordt gebruikt ( i ) om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen (reactie op jouw verzoeken om rechten die je kunt uitoefenen op jouw gesprekken); (ii) om statistieken samen te stellen en (iii) om onze diensten te verbeteren.

Het wordt 13 maanden bewaard.

Je kunt er op elk moment voor kiezen om deze cookie te accepteren of te weigeren door gebruik te maken van de speciale cookiebeheermodule.

 

Jouw rechten en plichten

De Gegevensverwerkers verbinden zich ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen verlies, verduistering of ongeoorloofde openbaarmaking.

Conform de huidige Europese regelgeving heb je te allen tijde de volgende rechten: recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking, overdraagbaarheid en het recht om te beslissen wat er met jouw gegevens gebeurt na jouwoverlijden.

Als je jouw rechten wilt uitoefenen en/of aanvullende informatie wilt verkrijgen, kun je contact met ons opnemen op het volgende emailadres: info@stadshartamstelveen.nl / info@westfieldmallofthenetherlands.nl

Probeer in jouw verzoek zo duidelijk mogelijk aan te geven: ( i ) om welke persoonsgegevens het gaat; en (ii) de rechten die je uitoefent.

Als je van mening bent dat de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verwerken in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Andere informatie

Wanneer je onze gespreksoplossing gebruikt, ga je akkoord met het volgende:

● geen valse, misleidende, kwaadwillige of frauduleuze informatie aan Ons te verstrekken;

● geen inhoud van lasterlijke, beledigende, obscene, pornografische, vulgaire, beledigende, agressieve, ongepaste, gewelddadige, bedreigende, intimiderende, racistische of xenofobe aard te publiceren, of inhoud met seksuele connotaties, die aanzet tot geweld, discriminatie of haat, en die illegale activiteiten aanmoedigt , of meer in het algemeen inhoud die in tegenspraak is met de goede zeden of de doelstellingen van de gespreksoplossing;

● geen inbreuk te maken op de rechten en het imago van de Unibail - Rodamco -Westfield groep, zoals haar intellectuele eigendomsrechten;

● geen gebruik te maken van de chatroom van derden;

● geen gegevens over te dragen die virussen, Trojaanse paarden of enig ander bestand of computerprogramma bevatten dat de werking van een computer of netwerk dat direct of indirect gekoppeld is aan de gespreksoplossing kan verstoren, vernietigen of beperken;

● geen apparaat, software of routine te gebruiken die de goede werking van de gespreksoplossing kan verstoren of die bedoeld is om enig systeem, gegevens of persoonlijke informatie te beschadigen, te verstoren, te onderscheppen of te onteigenen;

● het beginsel van vertrouwelijkheid niet te schenden; En

● meer in het algemeen: niet handelen op een manier die in strijd is met de wet.

In geval van niet-naleving van zijn verplichtingen behoudt de Unibail - Rodamco -Westfield-groep zich het recht voor om actie te ondernemen tegen de gebruiker om zijn rechten en die van zijn personeel te beschermen.