ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KAMEROVÝM SYSTÉMEM

1 OBECNÁ USTANOVENÍ
Tento dokument poskytuje informace o tom, jak společnost CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 388/1, PSČ 11000, Česká republika, IČO: 26149737, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 6353 (dále jen „my“ nebo „Centrum Černý Most“), zpracovává osobní údaje získané o fyzických osobách vstupujících do prostor monitorovaných kamerovým systémem a osob jiným způsobem evidovaných při vstupu do objektů či areálů Centra Černý Most prostřednictvím provozu kamerového systému a jak dále s těmito osobními údaji Centrum Černý Most nakládá a chrání je. 
Účelem těchto Zásad zpracování osobních údajů kamerovým systémem (dále jen „Zásady zpracování“) je informovat vás o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s provozem kamerového systému a dále vás informovat o vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit (kapitola 7 níže).
Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

2 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Správcem osobních údajů získaných kamerovým systémem je CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 388/1, PSČ 11000, Česká republika, IČO: 261 49 737, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6353. 
Provozovatelem kamerového systému, a tedy zpracovatelem osobních údajů z kamerového systému, je společnost Special Service International, spol. s r.o., se sídlem na adrese Letohradská 711/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 261 16 570, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 71527.
Kontaktní údaje Správce údajů pro jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů jsou:
Adresa: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9
Telefonní číslo: +420 281 918 100
Web: www.centrumcernymost.cz/contact 
Emailová adresa: infoccm@urw.com 

3 ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ
Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím kamerového systému se záznamem v rozsahu vaší podobizny zachycené na kamerovém záznamu, a to za následujícími účely: 
Hlavní účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je zajištění bezpečnosti všech osob v nákupním centru. Dle metodiky Ministerstva vnitra jsou obchodní centra na území České republiky tzv. měkkým cílem potenciálních teroristických útoků, u nichž je potřeba dbát na vyšší míru zabezpečení a ochrany proti teroristickým útokům. Kamerový systém je dle této metodiky prvním doporučeným bezpečnostním elektronickým prvkem, který nám pomáhá zajistit vaši bezpečnost po celou dobu pobytu v rámci Centra Černý Most. 
Kamerový systém dále chrání návštěvníky obchodního centra i proti dalším ohrožením bezpečnosti v důsledku trestné činnosti, rizikového chování, nehod a dalších rizik ohrožujících fyzickou bezpečnost osob. 
Dalším účelem zpracování je ochrana majetku společnosti Centrum Černý Most, jakož i majetku návštěvníků, nájemců a dodavatelů obchodního centra, zejména proti škodám způsobeným trestnou činností a vandalismem. 
Některé kamery (celkem 30 kamer umístěných u vjezdů a výjezdů na parkoviště) zároveň snímají a rozpoznávají registrační značky vozidel, které  do těchto prostor vjíždějí a následně je opouští.  Společnost Centrum Černý Most a.s. zpracovává pomocí kamerového systému údaje o vjíždějících a vyjíždějících vozidlech pro umožnění vjezdu a výjezdu z parkoviště a kontroly doby parkování. Tyto údaje nám neumožňují identifikovat konkrétní fyzickou osobu ani k ní jakékoliv údaje přiřazovat (s výjimkou osob využívajících službu dlouhodobého parkování, jejichž parkovací oprávnění je vázané právě na RZ vozidla). RZ vozidel nejsou používané pro žádné další účely.
Prostřednictvím kamerového systému může docházet rovněž ke zpracování anonymizovaných údajů. Účelem zpracování těchto údajů je zjištění aktuálního počtu návštěvníků v obchodním centru, a to pro statistické účely společnosti Centrum Černý Most (jedná se o anonymní údaje, které nijak neidentifikují konkrétní osoby).
Právním základem zpracování je oprávněný zájem Centra Černý Most ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající v ochraně výše uvedených chráněných hodnot a zájmů.


4 POPIS KAMEROVÉHO SYSTÉMU A DOBA ULOŽENÍ ZÁZNAMU
Kamerový systém v rámci je tvořen celkem 323 kamerami umístěnými v rámci areálu Centra Černý Most. Kamery snímají vnější prostory objektu spadající do vlastnictví Centra Černý Most, prostory společné obchodní pasáže, veškeré společné prostory, manipulační prostory, vstupní dveře a skladové, kompletační prostory objektu. Kamery nesnímají prostory určené k ryze soukromým úkonům, ve kterých může dojít k narušení vaší intimní zóny. 
Celý prostor nákupního centra je u každého vchodu označen piktogramem kamery.
Kamery snímají obraz barevně a nepřetržitě. Osobní údaje obsažené na záznamech z kamer jsou uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 7 dní, což je doba nutná k tomu, abychom mohli zjistit a prošetřit případný incident. Po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány přepisem ve smyčce. Určité části záznamů (včetně osobních údajů v nich obsažených) mohou být dále selektivně uchovávány po delší dobu za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků nebo z důvodu jiného oprávněného zájmu.

5 SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)
Záznamy z kamerového systému můžeme sdílet s některými třetími stranami, které zajišťují naši bezpečnost nebo jsou pověřeni obhajobou našich právních nároků a dále s některými orgány veřejné moci. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů nebo jsou dalšími správci. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména s:
Provozovatelem kamerového systému, společností Special Service International, spol. s r.o., který zároveň zajišťuje ostrahu objektu Centra Černý most, včetně k němu náležejících pozemků ve vlastnictví Centra Černý Most;
v nezbytném rozsahu (zejména v souvislosti s poskytováním služeb a se zpracováním statistik týkajících se počtu návštěvníků) se sesterskou společností Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o. se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 388/1, PSČ 11000, Česká republika, IČO: 43873464, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 5217;
externími právními zástupci vázanými povinností mlčenlivosti pro ochranu našich oprávněných zájmů;
orgány činnými v trestním řízení, soudy či správními orgány v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.
Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce, tedy provozovatelem kamerového systému a společností Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o., jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň jejich ochrany jako tyto Zásady zpracování.

6 ZABEZPEČENÍ DAT
Zavedli jsme a udržujeme přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Veškeré přístupy oprávněných osob ke kamerovým záznamům jsou umožněné jen v odůvodněných případech a vždy jsou řádně logovány.
Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům a školení zaměstnanců.

7 VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ
Pokud si přejete uplatnit jakékoliv ze svých níže uvedených práv a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás prosím na kontaktních údajích uvedených v článku 2 výše.
Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce.

7.1 Zpřístupnění osobních údajů
Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby.
Přístup k vašim údajům z kamerového systému, případně kopii těchto údajů, vám budeme schopni poskytnout pouze v případech, kdy nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody třetích osob a zároveň budeme schopni na základě vámi sdělených informací identifikovat část kamerového záznamu, který obsahuje vaše osobní údaje. Práva třetích osob budou nepříznivě dotčena zejména v případech, kdy požadovaná část kamerového záznamu bude obsahovat rovněž osobní údaje těchto třetích osob.

7.2 Omezení zpracování
Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.
Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit na výše uvedených kontaktních údajích.

7.3 Námitky proti zpracování
Proti zpracování máte právo vznést námitky. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. 
Námitky proti zpracování můžete vznést na výše uvedených kontaktních údajích.

7.4 Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 
Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu jsou www.uoou.cz.