Política de Privacitat, Seguretat

 

Aquesta política de privacitat va ser modificada per últim cop el  02/08/2019.


Aquesta política explica de quina manera nosaltres, el responsable del tractament [el qual en aquesta política  s’anomena el Responsable del Tractament (segons es defineix més endavant)  i al qual es farà referència amb els termes nosaltres, nos, nostre(s) o nostra], recollim i utilitzem dades personals en el nostre centre comercial amb finalitats de seguretat i protecció. La seguretat es refereix a la prevenció i detecció d’activitats delictives presumptes o reals. La protecció es refereix a la recollida de dades personals sobre accidents i incidents que puguin succeir al centre comercial.

Aquesta política cobreix el següent:

1/ Dades de contacte del Responsable del Tractament

2/ Com recollim les dades personals relacionades amb vostè?

3/ Àmbit d’aplicació d’aquesta política d’actuació sobre privacitat

4/ Informació sobre el tractament de les vostres dades personals

5/ Què succeeix si vostè no ens facilita les dades personals que li demanem?

6/ De quina manera compartim les vostres dades personals?

7/ Com garantim la seguretat de les vostres dades personals?

8/ Quan transferim les vostres dades personals a l’estranger?

9/Drets que us corresponen en relació amb les vostres dades personals

10/ Procés automatitzat de presa de decisions / elaboració de perfils

11/ Actualització d’aquesta política de privacitat

 

1/ Dades de contacte del Responsable del Tractament

Responsable del tractament local:

 

Unibail Rodamco Retail Spain S.L.

 

 

2/ Com recollim dades personals relacionades amb vostè?

Recollim dades personals sobre vostè a través dels següents mitjans:

·         mitjançant qualsevol tipus de sistema de seguretat i control d’accés (en especial, CCTV, sistema de reconeixement de matrícules a l’aparcament, sistema de drets d’accés)

·        directament a través de vostè. (o de familiars vostres en cas de lesions greus); i/o

-      a través de qualsevol aplicació que pugui estar disponible per a qualsevol persona que treballi al centre comercial

 

3/ Àmbit  d’aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat té per objecte les dades personals que tractem en el marc de la gestió de la seguretat i protecció en tot el nostre centre comercial a través dels següents mitjans:

 • Sistema de CCTV
 • Registre de lesions i/o accidents
 • Registre d’incidents i/o activitats delictives
 • Sistema de gestió de drets d’accés

  4/ Informació sobre el tractament de les vostres dades personals 

  A la taula següent trobareu tota la informació relacionada amb:

 • La finalitat per a la qual portem a terme el tractament de les vostres dades personals (finalitat específica)
 • Les dades personals que són objecte de tractament (dades personals sotmeses a tractament)
 • La base jurídica del tractament de les vostres dades personals (base jurídica)
 • El període de temps durant el qual emmagatzemem les vostres dades personals (període de conservació)

 

 

Finalitat específica

Dades personals sotmeses a tractament

Base jurídica

Període de conservació

Gestió d’accidents i lesions que es produeixin dins del centre comercial.

Inclou la gestió de qualsevol possible demanda judicial.

Dades personals de contacte, data de naixement, informació sobre la lesió i/o l’ accident, informació sobre salut i informació mèdica i, en el seu cas, gravacions de CCTV.

Interès legítim per portar a terme un seguiment de l’accident que puguin tenir lloc al centre comercial i per preparar i defensar-nos davant una demanda judicial.

 

10 anys com a màxim des del moment de la recollida de dades.

Les imatges captades mitjançant el CCTV es conservaran durant un període máxim de 30 dies.

 

Gestió d’accessos al centre comercial per impedir qualsevol tipus d’accés no autoritzat i prevenir activitats delictives o potencialment delictives, la qual cosa inclou la prevenció de danys materials, furts a les botigues, atemptats terroristes i tràfic de drogues;

 

Dades personals de contacte, targeta d’accés, número de matrícula, gravació de CCTV (imatge i veu).

Interès legítim per prevenir i detectar actes il·lícits i delictes.

 

Les vostres dades personals s’emmagatzemaran durant 3 (tres) anys a comptar des de l’última entrada/sortida de l’aparcament corresponent.

Les imatges captades mitjançant el CCTV es conservaran durant un període máxim de 30 dies.

 

 

Mantenir la seguretat dins del nostre centre comercial, vetllar per la seguretat del públic i en particular

· complir amb les obligacions en matèria de seguretat i higiene (la qual cosa inclou la protecció contra incendis i la prevenció de riscs naturals i tecnològics que es puguin preveure).

· prevenir i detectar activitats delictives o potencialment delictives, la qual cosa inclou la prevenció de danys materials, furts en botigues, atemptats terroristes i el tràfic de drogues;

 

Dades personals de contacte, número de matrícula, informació sobre l’activitat delictiva o presumptament delictiva

Gravació de CCTV (imatge i veu)

En el cas concret dels empleats del proveïdor del servei de CCTV: registres de connexió amb l’eina informàtica que s’utilitza per gestionar el CCTV.

En el cas concret de qualsevol persona que treballi en el centre comercial: nom cognoms número de telèfon i adreça electrònica (personal i professional)

Interès legítim per prevenir i detectar actes il·lícits i delictes.

 

10 anys com a màxim des del moment de la recollida.

 

 

Les imatges captades mitjançant el CCTV es conservaran durant un període máxim de 30 dies.

 

Cinc anys

 

 

 

Gestió de sol·licituds formulades en exercici del drets que es preveuen a l’apartat 8

Inclòs en virtut de qualsevol demanda judicial.

Dades de contactes personals, informació sobre incidents (presumptes o reals), imatges de CCTV, imatges / informació de reconeixement automàtic de matrícules.

Obligació legal de conformitat amb l’aplicació de l’article

Període de tramitació de la sol·licitud i cinc anys addicionals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pot passar que ens calgui conservar les vostres dades personals després dels períodes que s’han indicat abans, per exemple, quan així resulti per causa d’una obligació legal (per exemple: obligacions fiscals), o quan una autoritat policial o judicial estigui investigant un delicte o incident, o per a la preparació i defensa de demandes judicials.

5/ Què succeeix si vostè no ens facilita les dades personals que li demanem?

En la mesura que estem obligats a recollir les vostres dades personals, haureu de facilitar-nos aquestes dades.

Si no es faciliteu les vostres dades personals i després us baseu en aquestes dades per preparar o presentar una demanda judicial, aquesta demanda judicial podrà se desestimada i/o no prosperar.

 

6/ De quina manera compartim les vostres dades personals?

Podrem compartir dades personals vostres de les següents formes:

·         en la mesura que utilitzem proveïdors de serveis que portin a terme el tractament de dades personals en el nostre nom per tal que ens prestin els seus serveis. Podeu consultar el llistat dels nostres proveïdors de serveis a l’Annex 1, que s’inclou més endavant .

En el cas dels empleats que treballin en el centre comercial, les seves dades personals podran ser tractades en qualsevol aplicació (com ara, Connect) que tinguin a la seva disposició de conformitat amb la política de privacitat corresponent, i podran ser donades comunicades

·          a les autoritats de control i administracions públiques per a la prevenció i detecció de delictes;

·         als serveis d’emergències en cas d’accident o malaltia;

·         als nostres advocats i a les autoritats judicials en cas de reclamacions i/o per defensar els nostres interessos; i

·         a les nostres asseguradores per a reclamacions relatives a accidents/lesions o danys sobre béns personals.

7/ Com garantim la seguretat de les vostres dades personals?

Ens prenem molt seriosament la seguretat de totes les dades personals que conservem. Hem assumit el compromís de protegir les vostres dades personals i d’emprendre les mesures tècniques de seguretat necessàries per protegir-les.

8/ Quan transferim dades personals vostres a l’estranger?

Les vostres dades personals no es transfereixen fora de la Unió Europea.

Si aquesta situació canvia i les vostres dades personals són transferides a països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu, la transferència es farà a països que ofereixin un nivell de protecció de dades personals equivalent al de les lleis que regeixen a l’Espai Econòmic Europeu, o, en altre cas, farem que s’estableixin les salvaguardes adequades per protegir les vostres dades personals, especialment mitjançant la signatura de les Clàusules Contractuals Tipus de la Comissió Europea. Podeu trobar més informació sobre aquestes clàusules al següent enllaç: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

En aquest cas s’actualitzarà la política de privacitat.

9/ Drets que us corresponen en relació amb les vostres dades personals

De conformitat amb la legislació aplicable, podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament, limitació del tractament o portabilitat de les vostres dades personals en la forma que es descriu tot seguit:

 • per accedir a les vostres dades personals per tal de sol·licitar la rectificació o cancel·lació de les vostres dades personals; per oposar-vos al seu tractament o per exigir la limitació del tractament de les vostres dades personals;
 • per rebre, prèvia sol·licitud, totes les vostres dades personals en un format estructurat i estàndard; i per sol·licitar que aquestes dades es transmetin a un altre responsable del tractament;

Exercici dels vostres drets

Si desitgeu exercir aquests drets o obtenir tota la informació pertinent, us podeu posar en contacte amb nosaltres a la següent adreça: pac.splau@ext.urw.com

Per garantir l’exercici efectiu dels vostres drets, podeu enviar la vostra sol·licitud a l’adreça que s’ha indicat anteriorment per formular preguntes i fer peticions relacionades amb el tractament de dades que es porta a terme a tots dos responsables d’aquest tractament (el responsable local i el responsable del tractament del grup).

També podeu exercir aquests drets de forma directa en el taulell d’informació/benvinguda del vostre centre comercial.

Per tal d’evitar infraccions sobre els drets de terceres persones, podrem verificar de forma prèvia la vostra identitat en cas que tinguem dubtes raonables sobre ella.

 • Queixes

Si teniu alguna queixa relacionada amb l’ús que fem de les vostres dades personals, us demanem que us adreceu en primera instància a nosaltres, perquè mirem de resoldre-la. No obstant això, si no quedeu satisfets, us informem que teniu dret a presentar una denúncia davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

9/ Decisions automatitzades / elaboració de perfils

 

Actualment no s’està portant a terme cap procés de presa de decisions automatitzades ni l’elaboració de perfils amb les vostres dades personals.

 

10/ Actualització d’aquesta política de privacitat

Podrem modificar o actualitzar aquesta política de privacitat quan pertoqui. Qualsevol possible modificació entrarà en vigor quan sigui publicada en aquesta web.

 

 

Anexo 1 – Lista de proveedores de servicios